Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

Rezumate 2011

   

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Nr. 1 / 2011

 

Daniel CRĂCIUN - Provocarea viitorului – apariţia tehnologiilor maglev în cadrul reţelelor de tip Smart Grids

Noile tehnologii din domeniul transportului electric vor avea, cu certitudine, un impact asupra reţelei de tip Smart Grid. Ne-am obişnuit să vedem automobilele electrice şi prezenţa viitoarelor staţii de încărcare a acumulatorilor în oraşe ca parte a acestei dezvoltări. Nu mai puţin importantă, din punctul nostru de vedere, s-ar putea dovedi o altă tehnologie nouă, şi anume sustentaţia sau levitaţia magnetică, cunoscută adesea sub numele de maglev. Căile ferate având la bază tehnologiile MagLev - levitaţia magnetică, au coborât din sfera preocupărilor teoretice şi, cu atât mai mult din paginile autorilor de science-fiction, intrând în era aplicaţiilor comerciale. Pe plan mondial există, de asemenea, cercetări şi proiecte în legătură cu turbinele eoliene care utilizează acest efect.

Există o legătură clară între tehnologiile noi, care aduc un plus de eficienţă energetică şi conceptul de Smart Grids, de reţele inteligente. Articolul pledează pentru abordarea tehnologiilor maglev, atât pe plan teoretic cât şi cu finalitate practică, punctuală. Un astfel de proiect ar fi de natură să materializeze orientările strategice în domeniul eficienţei energetice şi al utilizării optime a surselor regenerabile de energie. Cu cât universităţile, decidenţii şi firmele româneşti vor intra mai curajos în acest domeniu, cu atât va fi mai oportun, în opinia autorului.

Cuvinte cheie:tehnologii maglev, reţele de tip Smart Grid,eficienţă energetică.

 Paul GHEORGHIESCU - Situaţia actuală şi perspectiva valorificării micropotenţialului hidroenergetic al României

 Noua politică energetică europeană acordă o importanţă majoră promovării producerii energiei din surse regenerabile şi creşterii ponderii acesteia în total consum de energie. Resursa hidroenergetică cea mai importantă dintre resursele regenerabile ale planetei, cu o pondere importantă în balanţa de energie electrică la nivel planetar (dezvoltată cu precădere prin realizarea de centrale de mare putere –„ hidroenergetica mare”), este chemată să-şi aducă o mai mare contribuţie la balanţa de energie a ţării, prin valorificarea micropotenţialului (centrale de mică putere) - acea componentă care dat fiind lipsa de profitabilitate (preţul de producere mai mare decât preţul de vânzare pe piaţă), a rămas în mare parte neutilizată.

Prezenta lucrare prezintă stadiul actual al dezvoltării microhidroenergeticii în România, şi perspectivele acesteia în condiţiile aplicării,” schemelor de promovare” - mecanisme menite să garanteze investitorilor vânzarea energiei pe piaţa şi desfăşurarea unei activităţi profitabile. Pornind de la realizările din ultimii ani lucrarea face o evaluare a ofertei microhidroenergeticii româneşti.

Cuvinte cheie: politică energetică europeană, micropotenţial hidroenergetic, scheme de promovare.

 Dănuţ DUMITRESCU, Simona DZIŢAC, Laurenţiu POPPER, Emil DALE - Elemente operaţionale în modelarea comportamentului de consum energetic

 Optimizarea alocării resurselor şi eficientizarea consumului energetic în contextul socio-economic şi politic actual constituie o preocupare majoră atât la nivelul populaţiei, cât şi al firmelor, având în vedere, cel puţin, creşterea permanentă a cererii şi, implicit, tendinţa ascendentă de reaşezare şi echilibrare a preţurilor. În acest context, aspectele modelării comportamentale a consumului, mai ales din perspectiva economiilor emergente, devine esenţială pentru atingerea indicatorilor de performanţă şi relansare economică. Modelele aplicate până în prezent au relevat creşterea continuă a nivelelor de consum energetic odată cu veniturile şi diminuarea ratei de economisire ca efect direct al satisfacerii nevoilor consumatorilor, dar şi al unei preocupări insuficiente faţă de creşterea randamentelor de consum. Lucrarea îşi propune în acest sens identificarea elementelor operaţionale esenţiale ce pot sta la baza realizării unor modele comportamentale structurale apte de a conduce la o utilizare raţională şi eficientă a resurselor energetice.

Cuvinte cheie: elemente operaţionale, modele comportamentale, consum energetic.

 Marian PENA, Aurel COCIORAN, Constantin DUŢU - Îmbunătăţirea eficienţei energetice în hidrocentralele de pe Oltul inferior prin retehnologizarea hidrogeneratoarelor

Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Ipoteşti - Izbiceni cuprinde cinci centrale hidroenergetice, respectiv CHE Ipoteşti, CHE Drăgănești, CHE Frunzaru, CHE Rusănești şi CHE Izbiceni, echipate fiecare cu patru hidroagregate identice, de tip bulb reversibil. În exploatare hidrocentralele s-au confruntat cu multe dificultăţi cauzate de calitatea şi randamentul necorespunzător al echipamentului. Datorită cavitaţiei, vibraţiilor şi zgomotului, hidroagregatele nu au funcționat niciodată în regim reversibil (turbină-pompă). Analizele defectelor majore apărute în timpul exploatării grupurilor au arătat că întreaga mașină (turbină - pompă şi generator) pentru a fi eficientă trebuia să fie reproiectată şi înlocuită.

Cuvinte cheie: retehnologizarea hidrocentralelor, calitate, randament.

 Petre ŞTEFĂNESCU - Eroarea umană în sistemele complexe tip CNE

 În urma analizelor de securitate, eroarea umană este considerată – în egală măsură – şi cauză şi simptom al evenimentelor din CNE. Această concluzie a determinat derularea unor acţiuni pe două direcţii: reducerea numărului de erori umane produse, dar şi îmbunătăţirea locului de muncă. Noile concepte din domeniile managementului securităţii nucleare, al politicii de considerare a factorului uman şi al îmbunătăţirii practicilor de lucru, evidenţiază noi tendinţe şi abordări. Principalul obiectiv constă în găsirea celui mai bun răspuns la întrebarea legată de stabilirea priorităţii: “OMUL sau….MAŞINA???”

Cuvinte cheie: eroarea umană, managementul securităţii nucleare, consultant pentru factorul uman, sistemul sociotehnic.

 

Nr. 2 / 2011

 

Teodor PAVELESCU, Dragoş NOVAC, Dragoş PANTELIMON - Retehnologizarea echipamentelor de la SHEN Porţile de Fier

 Articolul de faţă îşi propune prezentarea concepţiilor de abordare a lucrărilor şi soluţiile tehnice care au fost adoptate la generatoare în cadrul proiectelor de retehnologizare a agregatelor din centralele Sistemelor Porţile de Fier I şi Porţile de  Fier II, soluţii care să garanteze rezolvarea deficienţelor constatate în timpul primului ciclu de viaţă şi funcţionarea lor pe parcursul a încă unui ciclu de viaţă.

Cuvinte cheie: soluţii tehnice, retehnologizare, generatoare, Porţile de Fier.

 Basarab GUZUN, Elena ANGHEL, Anca IOBĂGEL, Ioniţă DĂESCU - Creşterea economiilor de energie prin aplicaţii ale acţionărilor cu viteză variabilă la o hidrocentrală

 Echipamentele auxiliare ale unei centrale hidroelectrice joacă un rol decisiv în menţinerea în stare gata de funcţionare a centralei hidroelectrice care este binecunoscută pentru pornirea ei rapidă şi participarea dinamică la acoperirea vârfurilor de sarcină dintr-un sistem hidroelectric de mari dimensiuni.

Specificitatea şi categoriile clar definite acoperă fie unele motoare implicate în serviciile variabile, cum ar fi sistemul de pompare a apei de răcire şi ventilatoarele, care, la rândul lor, ar putea să funcţioneze mai bine, la viteză variabilă, altfel încât uzura suplimentară şi consumul de energie prea mare să nu mai reprezinte puncte slabe, sau unele motoare, ca, de ex., cele aparţinând sistemului de ulei sub presiune, care sunt pornite şi oprite de prea multe ori, ceea ce produce o uzură excesivă a echipamentelor electrice de comutare şi diminuează astfel fiabilitatea întregii centrale.

Răspunsul la aceste probleme este dat de instrumentele specifice ale electronicii de putere care încearcă să pătrundă în centralele hidroelectrice, cum ar fi convertoarele de frecvenţă şi soft starter-ele şi stoper-ele . Articolul analizează pe scurt impactul specific semnificativ al acestora în cazul unei centrale hidroelectrice şi, prin intermediul concluziilor utile care se trag, încurajează eforturile de modernizare, convingându-i pe  specialiştii în maşini electrice de necesitatea de a utiliza „aplicaţii cu comandă şi control automat”.

Cuvinte cheie: echipamente auxiliare, viteză variabilă, economii de energie, convertoare de frecvenţă, soft-startere.

 Dana DUICĂ - Debutul României în era regenerabilă: energia eoliană

 Folosirea surselor regenerabile face parte deja din prezent, din trendul global de prevenire a schimbărilor climatice prin utilizarea surselor nepoluante de energie. România se aliniază la planurile ambiţioase ale Uniunii Europene şi face primii paşi în exploatarea surselor verzi.

Energia eoliană a preluat ştafeta prin magnitudinea proiectelor existente, ţara noastră beneficiind de un potenţial de 14 000 MW din care Asociaţia Româna pentru Energie Eoliană estimează că 4000 MW vor fi instalaţi în anii imediat următori.

Conştientizarea avantajelor energiei eoliene de ordin strategic (scăderea gradului de dependenţă de importuri energetice), politic (atingerea ţintelor naţionale) şi economic (atragerea de investiţii străine) de către toate autorităţile române este crucială pentru dezvoltarea domeniului.

Cuvinte cheie: energie eoliană, racordul la reţea, certificate verzi, avantaje.

 Magdalena MATEI, Barbara SOARE, Otilia NEDELCU, Cornel SĂLIŞTEANU, Iulian UDROIU, Simona MIHĂESCU, Cătălina NECULA - Incinerarea deşeurilor municipale soluţie aplicabilă în România prin prisma noii directive 2008/98/ EC?

 Lucrarea îşi propune să facă o analiză a modului în care noua Directivă nr. 2008/98/CE privind deşeurile, care este în prezent în curs de transpunere în legislaţia româneasca, influenţează asupra posibilităţilor de implementare a incinerării deşeurilor municipale în România. Conform Directivei 2008/98/CE, instalaţiile de incinerare destinate în principal tratării deşeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât 0,60 pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009, respectiv 0,65 pentru instalaţiile autorizate după 31 decembrie 2008.

În condiţiile în care valorificarea energetică este a patra etapă în ierarhia deşeurilor, existând prioritatea valorificării materiale a deşeurilor de hârtie, ambalaje şi plastic prin reciclare, valorificarea energetică a deşeurilor municipale trebuie să se refere în principal la biodeşeuri. Puterea calorifică a deşeurilor municipale din care au fost reciclate cel puţin 50% deşeurile de ambalaje, hârtie, carton şi plastic, face puţin fezabilă incinerarea deşeurilor în condiţii de valorificare energetică eficientă, consumul de combustibil suport fiind deosebit de mare. De altfel, şi noua Directivă 2008/98/CE specifică necesitatea colectării separate a biodeşeurilor în vederea compostării şi fermentării. Prin producerea biogazului şi valorificarea energetică a acestuia se pot evita costuri legate de achiziţionarea combustibilului suport pentru arderea deşeurilor în incinerator.

Cuvinte cheie: Directiva nr. 2008/98/CE, instalaţii de incinerare, gestiunea deşeurilor.

 Ioan FELEA, István CSUZI, Emil DALE, Florin DAN - Evaluarea eficienţei energetice a sistemelor de transport electric urban

 Lucrarea este structurată în patru părţi. În prima parte se justifică preocuparea privind auditul electroenergetic(AEE). În partea a doua sunt precizate entităţile şi modul de lucru la efectuarea AEE. Partea a treia conţine o sinteză a rezultatelor obţinute, iar în ultima parte se prezintă concluziile analizei.

Cuvinte cheie: audit electroenergetic, eficienţă energetică, transport urban, optimizare.

 A. DRUMEA, A. ALCAZ, V. POSTOLATII, I. TIMOFTE - Crearea stocurilor subterane de gaze naturale în Republica Moldova

 Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova depinde de mulţi factori, inclusiv de asigurarea securităţii energetice. Datorită faptului, ca principalele resurse energetice sunt importate, Republica Moldova este periodic supusă riscurilor, determinaţi de diferiţi factori externi. Experienţa ultimilor ani demonstrează, că Republica Moldova este destul de vulnerabilă în particular la capitolul “asigurarea cu gaze naturale". Programul naţional de gazificare a Republicii Moldova ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 190-197 (1075-1082) din 31.12.2002), Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 141-145/1012 din 07.09.2007), Legea cu privire la gaze (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 111-113/679 din 17.12.1998), Proiectul de lege cu privire la gaze naturale,Proiectul Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011,Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”2009-2013 prevăd un set de măsuri necesare de asigurare a securităţii energetice. Programul de activitate a Guvernului RM pentru perioada 2009-2013, prevede activităţi concrete şi în domeniul gazelor naturale “asigurarea creării stocurilor de rezervă şi interconexiunilor alternative cu ţările vecine în baza unor studii de fezabilitate”.

Cuvinte cheie: Republica Moldova, gaze naturale, indicatori macroeconomici.

 

Nr.3 / 2011

Gheorghe MANEA, Aureliu LECA - O evaluare a sistemului energetic românesc

 În articol se face o analiză sistemică a SEN. Se prezintă zonele vulnerabile şi zonele cu oportunităţi. Se face o corelare între calitatea management-ului, efectele crizei globale a energiei şi incertitudinea soluţiilor de gestionare a tranziţiei de la economia centralizată la economia de piaţă. Se evidenţiază factorii perturbatori şi căile de intervenţie posibile.

Cuvinte cheie: Sistem Energetic Naţional, management, structură.

 Wilhelm RIESNER - Concepţia despre energie a Guvernului Federal German în perspectiva anului 2050 şi rolul acestuia în evoluţiile ecologice viitoare

 Guvernul Federal German a elaborat conceptul „energie“ pentru perioada până în anul 2050. Acesta prevede o creştere a produsului intern brut comparativ cu anul 2008 de 139%. În acelaşi interval de timp se va înregistra o creştere a eficienţei consumului de energie primară în toate domeniile de activitate cu 50% şi, în pofida scoaterii din funcţiune a centralelor nucleare, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 85%. Se va înregistra o modificare importantă a structurii energiei primare, în care ponderea surselor regenerabile de energie va atinge 50%, iar ponderea pentru producerea de energie electrică va atinge 80%. Conceptul german pentru energie se bazează pe aceste obiective şi este fundamentat de studiul “Scenarii energetice pentru un concept energetic al Germaniei”, elaborat de Şcoala Tehnică Superioară din Zittau/Görlitz. Articolul prezintă rezultatele acestui studiu.

Cuvinte cheie: prognoze energetice, prognoze ecologice, surse regenerabile de energie, consum de energie, evoluţia preţului energiei.

 Mihai OPASCHI - Diminuarea pierderilor hidroenergetice

 În lucrare se prezintă o metodă de calcul al eficienţei utilizării apei în hidrocentralele cu acumulare. Astfel se calculează pierderile de apă ca diferenţă între puterea nominală şi puterea optimală. În continuare se calculează pierderile corespunzătoare de energie electrică. În final se prezintă o aplicaţie pentru un generator de la CHE Sugag.

Cuvinte cheie: pierderi de apă, pierderi electrice, randament.

 Ioan FELEA, Ionel BOJA, Eva BARLA - Stadiul actual şi perspective privind diagnoza tehnică a transformatoarelor electrice

 Lucrarea este structurată în 4 părţi. După prezentarea în prima parte a aspectelor generale privind diagnoza tehnică, în partea a doua se prezintă o sinteză privind metodele şi echipamentele utilizate pentru diagnoza tehnică a transformatoarelor de putere. În partea a treia sunt descrise preocupările şi rezultatele obţinute de autori, lucrări cu privire la diagnoza tehnică a transformatoarelor de putere din cadrul sistemelor de distribuţie a energiei electrice inclusiv, perspective privind aprofundarea tehnologiilor de diagnoză aplicabile la aceste transformatoare. Ultima parte a lucrării cuprinde concluziile cercetărilor efectuate.

Cuvinte cheie: transformatoare de putere, diagnoza tehnică, mentenanţa centrată pe fiabilitate.

 Nicolae SOREA, Constantin UNGUREANU, Dorel CERNOMAZU - Consideraţii cu privire la motoarele solare bazate pe conversia termo-magneto-mecanică

 Lucrarea prezintă unele consideraţii cu privire la motoarele solare bazate pe conversia termo-magneto-mecanică. Aceste soluţii se bazează pe deformarea câmpului magnetic sub acţiunea câmpului termic generat de energia solară şi sunt clasificate în conformitate cu principiul de lucru şi poziţia elementului de lucru, punctul Curie şi răcirea circuitului magnetic.

Cuvinte cheie: motor solar, energie solară, conversie solară, punct Curie.

 Dragoş TUTUNEA - Studiu privind producţia de biodiesel din ulei de peşte

 Creşterea preţului petrolului pe plan mondial asociată cu reducerea rezervelor de ţiţei obligă statele membre să ia în considerare alte forme de energie. Biodieselul este cel mai comun combustibil alternativ în Europa şi este produs din uleiuri vegetale şi grăsimi animale prin procese industriale de esterificare şi transesterificare. Prin urmare cantităţi tot mai mari de biomasă nu mai ajung în circuitul alimentar ci sunt folosite pentru producerea de combustibil. Această lucrare prezintă cercetări experimentale privind producerea biodieselului din ulei de peşte pe o instalaţie experimentală de producerea a biodieselului din cadrul Laboratorului de Termodinamică şi Maşini Termice din Craiova. Cele mai bune rezultate pentru transesterificarea uleiului de peşte cu metanol şi NaOH catalizator au fost găsite la o temperatură de reacţie de 60°C, 6:1 raport molar metanol:ulei, 4% catalizator şi 2 ore timp de reacţie. Biodieselul obţinut este analizat termic pentru stabilirea posibilităţilor de utilizare al acestuia în motoarele diesel.

Cuvinte cheie: ulei de peşte, biodiesel, transesterificare, energie.

Nr.4 / 2011

Vasile RUGINĂ, Anca-Gabriela BADEA - Orientările strategice şi principalele direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul energiei verzi

 Lucrarea prezintă în prima parte principalele documente adoptate la nivel UE şi la nivel naţional privind dezvoltarea durabilă a sectorului energie şi promovarea energiei verzi. Este, de asemenea, prezentat cadrul general de dezvoltare şi stadiul actual al activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul energiei verzi. Lucrarea prezintă Programul Cadru 7 al Comisiei Europene şi detaliază prevederile acestuia referitoare la energia verde. Este prezentat, de asemenea, Strategic Energy Technologies Plan (SET Plan), document strategic al Uniunii Europene în îndeplinirea prevederilor Pachetului Energie-Mediu 2020. Analizele informaţiilor disponibile au arătat că participarea cercetării româneşti în domeniul energiei verzi la programele internaţionale este modestă Pe plan intern se înregistrează o falie între organizaţiile de cercetare şi firmele care ar trebui să aplice rezultatele cercetării, lipsa de comunicare fiind foarte probabil principala cauză.

Lucrarea propune structurarea activităţii de cercetare în domeniul energiei verzi pe 9 direcţii tematice şi prezintă teme prioritare în cadrul fiecărei direcţii.

Cuvinte cheie: energie verde, eficienţă energetică, surse regenerabile de energie, Programul Cadru 7, SET Plan, PNCDI, direcţii de cercetare.

 Gabriela-Silvia DAMIAN, Andrada SERAFIM - ISO 26000 "Ghid referitor la responsabilitatea socială" – premisă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic

 Lucrarea prezintă necesitatea dezvoltării şi punerii în aplicare a unor standarde comune pe plan social, de mediu şi economic, pentru a îmbunătăţi interoperabilitatea şi elaborarea de cadre comune de înţelegere. Este analizat proiectul de standard internaţional ISO 26000 care furnizează un ghid asupra principiilor privind responsabilitatea socială, subiectele şi problemele-cheie care se referă la responsabilitatea socială şi la modurile de integrare a comportamentului responsabil din punct de vedere social în strategiile, sistemele şi procesele organizaţionale existente.

Industria energetică ar trebui să fie interesată să contribuie într-o măsură constructivă la studiul şi rezolvarea importantelor probleme sociale şi de mediu pe care le provoacă activităţile sale şi să încurajeze dialogul cu părţile interesate ale căror aşteptări au evoluat mult. Pe plan internaţional s-au realizat progrese notabile în ceea ce priveşte creşterea numărului şi calităţii consultărilor părţilor interesate efectuate, creşterea transparenţei şi avertizării publice cu scopul integrării sustenabilităţii în practicile sale.

Lucrarea studiază impactul crizei financiare şi economice asupra practicilor de responsabilitate socială şi relaţiilor dintre mediul de afaceri şi societate.

Cuvinte cheie: standarde, ISO 26000, dezvoltare durabilă.

 Ioana Corina MOGA, Aurelia CĂLIN, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Irina VODĂ - Utilizarea treptei de flotaţie în procesele de epurare a apelor uzate

 Procesele de flotaţie cu presurizare s-au utilizat în ultimii patruzeci de ani pentru îndepărtarea suspensiilor solide, a uleiurilor şi grăsimilor, precum şi pentru îndepărtarea materiilor organice. Această treaptă de flotaţie se utilizează în primele trepte de epurare în cadrul staţiilor de epurare a apelor uzate provenite din industria alimentară, a hârtiei sau din petrochimie. Dezvoltarea treptei de flotaţie a condus spre utilizarea acestui procedeu şi în alte ramuri industriale, dar cu toate acestea inginerii mai întâmpină încă unele probleme în dimensionare şi proiectare

Cuvinte cheie: apă uzată; epurare; flotaţie; modelare matematică; proiectare.

 Ioana Corina MOGA, Aurelia CĂLIN, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Irina VODĂ - Modelarea şi simularea procesului de sedimentare

 Procesele de modelare matematică şi simulările numerice încep să aibă o importanţă din ce în ce mai ridicată în cadrul etapei de proiectare a diferitelor echipamente. Utilizând aceste instrumente, investitorii vor economisi fonduri şi timp. Pe lângă calculele inginereşti de proiectare, simulările numerice au devenit o activitate necesară în proiectare. În prezentul studiu, s-a determinat, cu ajutorul simulărilor, forma optimă a unui decantor lamelar. Acesta prezintă o eficienţă sporită în decantarea suspensiilor solide în raport cu decantoarele convenţionale, astfel încât efluentul va respecta normele NTPA în vigoare.

Cuvinte cheie: epurare; decantor lamelar; modelare matematică; simulări numerice.

 Elena RĂDUCAN, Gelu GURGUIATU - Dispozitive de stocare a energiei. Supercondensatori

 În această lucrare sunt prezentate câteva aplicaţii ale noilor dispozitive de stocare a energiei. Supercondensatorul este un dispozitiv de stocare promiţător pentru piaţa energiei de mare putere. Conferă putere de densitate mare şi ciclabilitate crescută unui sistem electrochimic de stocare a energiei. De fapt, supercondensatorii electrochimici pot fi văzuţi ca nişte condensatori obişnuiţi cu excepţia valorii capacităţii acestora.

Cuvinte cheie: stocarea energiei, supercondensatori, densitate energie, densitate putere.

  Nr.5 / 2011

Ioana PREDESCU, Cătălin FLUERARU - Orientări strategice şi direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul “tehnologii de utilizare a biomasei si produselor derivate din biomasă”

 Lucrarea prezintă direcţiile de cercetare în domeniile: biomasă, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzaet.

Direcţiile de cercetare au fost stabilite astfel încât să fie îndeplinite simultan două obiective:

§      Realizarea sincronismului cu activităţile de cercetare desfăşurate la nivel internaţional (tematicile stabilite în FP7 şi în planurile anuale de activităţi aferente domeniului 5 – Energie din FP7 pot reprezenta o sursă de informaţii);

§      Satisfacerea necesităţilor reale ale economiei naţionale în perspectiva anului 2020, având în vedere obiectivele privind valorificarea surselor regenerabile de energie conform Planului National de Acţiune privind Valorificarea Surselor Regenerabile de Energie întocmit în conformitate cu Directiva 2009/28/CE şi transmis Comisiei Europene, a altor documente strategice în vigoare (Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 aprobată prin HG 1069/2007, Strategia de dezvoltare durabilă aprobată prin HG 1460/2008 etc.). Acest lucru este justificat de faptul că biomasa reprezintă principala sursă regenerabilă de energie disponibilă la nivel naţional şi valorificarea sa condiţionează în cel mai înalt grad realizarea de către România a ţintei stabilite prin Directiva 2009/28CE privind valorificarea surselor regenerabile de energie în perspectiva anului 2020 (ţintă care este de 24%). Stabilirea acestei direcţii de cercetare ar reprezenta astfel o premisă ca cercetarea ştiinţifică să aducă un aport sporit la îndeplinirea de către România a obiectivelor dezvoltării durabile care îi revin în conformitate cu statutul său de Stat Membru UE.

Cuvinte cheie: bioenergie, biomasă, biogaz.

 Adina STĂNCULEA, Roxana PĂTRAŞCU, Gheorghe PĂUNA, Cristian JALBĂ, Nicolae SIMION, Adrian Nicolae STAN - Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din procesele industriale energo-intensive

 Analiza impactului asupra mediului a proceselor tehnologice de elaborare şi prelucrare a sticlei de menaj şi tehnică este necesară atât pentru analiza funcţionarii unor sisteme deja existente, în vederea aplicării celor mai eficiente măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului cât şi în vederea stabilirii “optimului ecologic”, în cazul implementării unor tehnologii noi.

Aceasta completează o analiză complexă: energetică şi economică a contururilor industriale din industria sticlei, în vederea stabilirii soluţiilor prioritare de creştere a eficienţei energetice şi implementării unor tehnologii curate în acest domeniu.

Lucrarea de faţă prezintă metodologii de determinare a emisiilor de dioxid de carbon rezultate la fabricarea sticlei, şi anume:

- prin efectuarea bilanţului masic;

- prin utilizarea analizei gazelor din cuptorul de topire a sticlei;

- prin aplicarea unor factori de emisie generali.

Metodele au fost aplicate pentru o linie tehnologică de fabricare a sticlei de menaj folosind cuptorul de topit sticlă de tip vană, cu flacără în U.

S-au analizat comparativ rezultatele obţinute. Valorile obţinute prin aplicarea diferitelor metodologii sunt apropiate de valoarea recomandată de Ghidul BREF-Glass Manufacturing Industry.

Cuvinte cheie: sticla, impact, mediu, emisie, analiză.

 Zachie FRĂŢILĂ, Adrian MANOLACHE - Gestionarea parametrilor de referinţă şi reali din procesul tehnologic de producere a energiei electrice şi termice într-o bază de date unitară ca suport tehnic pentru urmărirea şi analiza funcţionării centralelor termoelectrice pe criterii de eficienţă economică şi energetică

 Funcţionarea centralelor termoelectrice se caracterizează prin indicatori de eficienţă, în principal consumurile specifice de combustibil (obţinute prin raportarea căldurii conţinute în combustibilul consumat la energia produsă - electrică şi termică). Datorită ponderii majore a cheltuielilor cu combustibilul în costul de producere a energiei electrice şi termice, diminuarea consumurilor specifice reprezintă o preocupare constantă. Alte cerinţe majore sunt siguranţa în alimentarea consumatorilor şi reducerea impactului ecologic.

De aceea, pentru menţinerea pe piaţă de energie, centralele termoelectrice trebuie să urmărească şi să analizeze modul cum funcţionează (tehnic şi economic) pe diverse perioade de timp.

La baza acestor analize stau date de intrare grupate după cum urmează:

-    parametrii de referinţe (presiuni, debite etc.); de regulă, aceştia îşi menţin neschimbată valoarea pe perioade mari de timp;

-    parametrii de exploatare (presiuni, temperaturi etc.) care variază de la un moment la altul;

-    date obţinute prin prelucrarea diagramelor aferente agregatelor de bază (cazan, turbină) pe baza parametrilor reali de prelucrare.

Toate aceste informaţii trebuie să se regăsească într-o Bază de Date Unitară (BDU) la care să fie ataşate toate instrumentele informatice de prelucrare a acestora.

Cuvinte cheie: parametrii de referinţă, bază de date unitară, centrale termoelectrice, criterii de eficienţă.

 Traian CHIULAN, Badea POPA - Avantajele utilizării senzorilor cu fibre optice pentru determinarea temperaturii înfăşurărilor unităţilor mari de transformare

 Lucrarea realizează o analiză comparativă a principalelor metode de determinare a temperaturii înfăşurărilor unităţilor mari de transformare. Se prezintă principalele avantaje şi dezavantaje ale fiecărei metode studiate, evidenţiindu-se avantajele utilizării senzorilor cu fibre optice.

Cuvinte cheie: senzori, fibre optice, avantaje şi dezavantaje.

Alice RĂDUCANU, Ştefan MARIN, Cornelia MARCOLT, Camelia SUVERGEL - Monitorizarea impactului instalaţiilor electrice asupra stării de sănătate a personalului - O prioritate a CNTEE Transelectrica în politica de sănătate şi securitate în muncă

 Caracterul complex al problemelor cu care se confruntă comunitatea ştiinţifică în prezent include, în afară de poluare, expunerea la câmpurile electromagnetice de diferite intensităţi şi frecvenţe. Dacă poluarea a făcut obiectul a numeroase studii cu rezultate reale, efectele expunerii la câmpurile electromagnetice nu sunt atât de bine cunoscute. Studiul are ca scop investigarea efectelor câmpurilor electromagnetice asupra stării de sănătate a personalului expus la acest tip de noxe. Pentru a evalua starea de sănătate a personalului expus la posibilele influenţe ale câmpurilor electromagnetice generate în aceste staţii asupra homeostaziei organismului uman s-a realizat un protocol medical de investigare care cuprinde investigaţii clinice, neuropsihice, funcţionale, examene de laborator ale produselor biologice (urină, sânge), pentru a se stabili constantele hematologice şi biochimice. Acest studiu determină şi nivelurile neurohormonului melatonină  şi a secreţiei prin metoda ELISA. Acest lucru a reprezentat o dificultate majoră pentru stabilirea protocolului de recoltare care să permită înregistrarea pe cât de precis posibil a concentraţiilor variabile, psihologice ale hormonului, respectiv a metabolismului său. Protocolul de recoltare este nou şi unic în acest domeniu. Deoarece este dificil de realizat la amplasament, protocolul de recoltare s-a aplicat într-o clinică, iar subiecţii au fost internaţi în clinică. Protocolul presupune recoltarea de probe de urină la fiecare urinare, timp de 48 de ore. Această procedură ne-a permis să observăm variaţiile circadiene şi posibila influenţă a câmpurilor electromagnetice datorită faptului că unii din subiecţii care au fost internaţi pe o perioadă de două zile au lucrat cel puţin o tură. Rezultatele obţinute şi prezentate în acest studiu sunt parţial confirmate de alte studii similare. Pe parcurs, dezordinile funcţionale iniţiale ale ritmului circadian de secreţie a melatoninei au fost urmate de diminuarea concentraţiei de circulaţie şi după aceasta, de o dezechilibrare a mecanismelor din organismul uman care îl protejează împotriva radicalilor libere. Acest efect ar putea fi compensat de creşterea dozei de oxidanţi naturali cum ar fi alimente (vegetale) bogate în carotenoide. Ţinând cont de rezultatele experimentale obţinute şi coroborându-le cu rezultatele la nivel internaţional, cercetarea ar putea fi continuată pentru o noua perioadă de timp pe aceiaşi subiecţi, în aceleaşi staţii.

Cuvinte cheie: câmp electric şi magnetic, neurohormonul melatonină, ritm de secreţie circadian.

Nr.6 / 2011

Felicia RĂCĂŞANU, Vasile RUGINĂ - Implementarea directivei 2009/28/CE privind valorificarea surselor regenerabile de energie

 Promovarea valorificării resurselor regenerabile de energie (SRE) reprezintă un obiectiv prioritar al politicii energetice, la nivel UE şi la nivel naţional. Conform Anexei 1 a Directivei, obiectivul stabilit pentru România pentru anul 2020 este de 24%. România a creat un cadru legislativ şi instituţional adecvat promovǎrii RES, aliniat la acquis-ul comunitar. În conformitate cu articolul 4(3) al Directivei 2009/28/CE, România a transmis către Comisia Europeană, la sfârşitul lunii decembrie 2009, Documentul Previzional. Acest document prevede, în concluzie, că România consideră că va putea realiza la limită obiectivul global stabilit exclusiv prin producţia internă, fără să facă apel la transfer din alte state membre. Pentru promovarea producerii energiei electrice din SRE se aplică sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul de tranzacţionare a certificatelor verzi. Considerăm că sistemul aplicat a contribuit în mod substanţial la evoluţia favorabilă a investiţiilor în instalaţii de producere a electricităţii din SRE. În România utilizarea biocombustibililor în transporturi este într-o fază incipientă. Rapoartele EUROSTAT afişează valoarea zero pentru anul 2007. Analizele interne arată că un astfel de consum a existat totuşi, dar o lipsă de comunicare între instituţii a făcut ca el să nu fie înregistrat oficial. Consumul pentru încălzire şi răcire are o pondere foarte importantă în consumul total. SRE au avut o contribuţie importantă şi în creştere la asigurarea acestui consum, cu observaţia că lemnele şi deşeurile din lemn au fost practic singura sursă cu o contribuţie semnificativă. Considerăm cert faptul că biomasa va continua să reprezinte principala sursă. De modul în care vom şti să valorificăm biomasa depinde esenţial dacă România îşi va îndeplini ţinta stabilită prin directiva pentru anul 2010 şi va respecta traiectoria orientativă. Utilizarea unor noi tehnologii, cu randamente mult superioare celor actuale, reprezintă o necesitate.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, directiva 2009/28/CE, biocombustibili, certificate verzi.

 Mariana BĂRBUŢĂ, Mircea GHIŢULESCU - Noua etichetă energetică europeană - Continuarea unei poveşti de succes

 Până acum aparatele electrocasnice au fost etichetate cu clase energetice începând cu A++ (cel mai eficient energetic), A+, A, B, C, D, E, F, G (cel mai puţin eficient energetic) în toate statele membre UE. Începând cu 19 Mai 2010 a intrat în vigoare Directivă 2010/30/EU de etichetare energetică care adaugă clasa A+++ care devine cea mai eficientă energetic, ierarhizarea oprindu-se la clasa D (care devine cea mai ineficientă energetic). Din momentul intrării în vigoare şi a Directivei Ecodesign, proiectanţii vor avea în vedere numai realizarea de produse care să se încadreze în clasele energetice A, eliminând celelalte produse mai puţin eficiente energetic. Articolul îşi propune să informeze consumatorii cu privire la noile cerinţe ale etichetelor energetice cu prezentarea acestora pentru primele aparate pentru care există Regulamente delegate.

Pe portalul www.topten.info.ro. sunt ierarhizate grupe de produse electrocasnice, electronice, automobile dintre cele mai eficiente energetic aflate pe piaţa din România.

Implementarea Directivei reprezintă o etapă importantă pentru creşterea eficienţei energetice în viitor pentru toţi cetăţenii UE, în scopul reducerii facturilor de electricitate şi protejării mediului.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, etichetă energetică, clasă energetică, aparate electrocasnice, aparate electronice, topten.info.ro.

 S. GHERGHINESCU, G. POPESCU - Optimizarea sistemelor de adsorbţie apă-hidrogen prin recuperarea pierderilor de frig în mediu

 Instalaţia pilot pentru separarea tritiului şi deuteriului a dezvoltat o tehnologie de separare a tritiului din apa grea tritiată. Procesul se bazează pe un modul de schimb izotopic catalizat, în care tritiul se extrage din apa grea tritiată. Un proces important în acest sens este extragerea umidităţii din hidrogenul gazos umed care iese din coloana de schimb. Această lucrare studiază posibilitatea creşterii eficienţei sistemelor de adsorbţie a instalaţiei criogenice pilot de separare a tritiului şi deuteriului. În configuraţia existentă, răcirea se face prin trecerea hidrogenului gazos prin adsorberul cu sită moleculară 13x. Testele s-au făcut atât pentru faza de încălzire (adsorbţie), cât şi pentru regenerare (desorbţie). Concluziile prezentate în acest studiu indică posibilitatea de utilizare a azotului rece pentru etapa de regenerare a adsorbantului. Azotul rece provine din staţia de azot lichid care are o rată de pierdere zilnică de gaz rece, ceea ce face din recuperarea de energie disipată în mediul ambiant un factor de mediu important. Monitorizarea parametrilor de proces s-a făcut prin două metode, termografia în infraroşu şi termocuplu tip K cu sistem computerizat de achiziţie a datelor prin interfeţe USB 2.0.

Cuvinte cheie: apă grea tritiată, sistem de adsorbţie, regenerarea adsorbantului.

 Gheorghe LĂZĂROIU - Modelare tehnologică şi instruirea personalului din energetică prin sisteme inginereşti

 Sistemele ingineresti presupun realizarea unei retele inteligente de simulare in timp real pentru blocurile energetice de mare putere. Se realizeaza implementarea software-ului de baza pentru bloc si software-ului de aplicatie pe o retea de calculatoare dedicata. Sistemele ingineresti sunt destinate instruirii profesionale a personalului din exploatare din centralele termoelectrice (formare, instruire, testare). Indeplinirea cererilor sistemului necesita rezolvarea unei diversitati de probleme: de natura stiintifica (modelarea proceselor tehnologice referitoare la circuite si instalatii), de natura informatica (pachete de software corespunzatoare software-ului de baza si software-ului de aplicatie), asamblarea si integrarea software-ului superior pentru simularea regimului de functionare corespunzator instalatiilor reale (in conditii normale si de avarie).

Cuvinte cheie: simulare, instruire în energetică.

 Adriana BANTAŞ, Lelian CIOROIANU, Gabriela CIOROIANU, Gela OPREA, Laura Elena MUREŞAN - Materiale compozite luminescente pe bază de polimeri pentru aplicaţii industriale

 Capacitatea materialelor luminescente de a realiza eficient conversia diferitelor tipuri de radiaţii excitatoare (UV, RX, raze catodice etc.) într-o radiaţie situată în domeniul vizibil al spectrului, face posibilă utilizarea lor în domenii foarte diverse cu largă aplicabilitate practică.

Lucrarea de faţă tratează obţinerea unor materiale compozite cu matrice polimerică şi pigmenţi luminescenţi de Y2O3, pentru care s-au evidenţiat proprietăţile luminescente cu ajutorul spectrelor de emisie şi excitare.

Pigmenţii luminescenţi pot fi utilizaţi în acoperirea tuburilor fluorescente pentru iluminat, a ecranelor aparatelor de televiziune sau ale oscilografelor, a ecranelor aparatelor de radiografie sau de radioscopie, a ecranelor aparatelor radar etc. Ei pot fi înglobaţi în matrici polimerice sintetice pentru a fi utilizaţi ca aplicaţii industriale diverse, precum vopsele, cerneluri, paste de tipărire, pentru indicatoare, marcaje de siguranţă, iluminatul public şi publicitar etc.

Cuvinte cheie: materiale luminescente, polimeri, matrici polimerice.

Nr.7 / 2011

Marius COLTUC - Evoluţii şi provocări globale în sectorul energiei electrice

 Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală şi un factor de cost pentru dezvoltarea economică şi progresul societăţii în ansamblu, generând o serie de preocupări majore la nivel mondial.

În situaţia limitării resurselor primare de energie, pentru a se atinge durabilitatea în acest domeniu este nevoie ca energia să se producă, să se furnizeze şi să se consume într-un mod mai eficient decât până acum. Dacă nu sunt realizate schimbări în privinţa producerii, transportului şi consumului energiei, omenirea s-ar putea confrunta cu o criză energetică majoră în următoarele decenii.

Dacă actualele legi şi politici energetice rămân neschimbate de-a lungul perioadei până în 2035, cererea mondială de energie va creşte cu aproape 50% comparativ cu anul 2007.

Ponderea cea mai mare în creşterea consumului de energie până în 2035 o vor avea ţările din afara Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (ţări non-OECD), de 84%, comparativ cu doar 14% pentru ţările OECD.

În ce priveşte producţia de energie electrică, deşi recesiunea economică a încetinit rata de creştere a consumului mondial de energie electrică în 2008 şi 2009, acesta este estimat să crească de la 18.800 TWh în 2007 la 35.200 TWh în 2035, respectiv cu 87%.

Se estimează o creştere continuă pentru producerea de energie electrică din energie nucleară şi din surse de energie regenerabilă, prin susţinerea acesteia din urmă cu stimulente guvernamentale şi datorită creşterii preţurilor pentru combustibilii solizi şi a introducerii costului emisiilor de CO2.

Creşterea securităţii alimentării cu energie la preţuri accesibile şi abordarea schimbărilor climatice sunt două dintre preocupările şi provocările majore ale societăţii actuale. Atât securitatea alimentării cu energie, cât şi schimbările climatice, au implicaţii în politicile externe şi de securitate.

Elementele de mai sus stau la baza reorientării politicii energetice a ţărilor care sunt net importatoare de energie, în sensul creşterii eforturilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile de energie. Totodată,  s-a reevaluat oportunitatea închiderii unor centrale nucleare într-o serie de ţări care în trecut şi-au propus încetarea producerii de energie electrică în astfel de centrale.

Cuvinte cheie: energie electrică, securitate energetică, surse regenerabile.

 Vasile RUGINĂ, Maria RUGINĂ, Adina ZAFIU - Implicarea distribuitorilor şi furnizorilor de energie în creşterea eficienţei la consumatorii finali

Dezvoltarea economică a României după anul 2000, s-a făcut în condiţiile unei eficienţe energetice tot mai ridicate. Astfel, produsul intern brut în anul 2008, exprimat în preţuri constante, a fost de 1,62 ori mai mare decât în anul 2000, în timp ce consumul de energie primară a crescut cu numai 5%. Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu principiile economiei de piaţă şi demonopolizarea au condus (cel puţin în prima etapă) la orientarea clară a noilor companii către activităţile de bază şi reducerea (până la eliminare) a preocupărilor destinate eficienţei la consumatori. În paralel, a devenit evident că autorităţile guvernamentale nu pot, practic, să-şi asume toate responsabilităţile pe care le deţineau anterior vechile monopoluri integrate din sectorul energiei. Ele pot, însă, şi trebuie să elaboreze măsuri de politică energetică, care să conducă la creşterea eficienţei consumului final.

La nivelul UE au fost elaborate mai multe documente care conţin astfel de măsuri. Dintre acestea se remarcă Directiva 2006/32/CE privind creşterea eficienţei energetice şi promovarea serviciilor energetice, directivă transpusă în legislaţia internă prin OG 22/2008. Furnizorii şi distribuitorii de energie, actori importanţi pe piaţa energiei, trebuie să devină actori la fel de importanţi pe piaţa serviciilor energetice, în calitate de furnizori de servicii energetice.

Mai multe prevederi legale stabilesc responsabilităţi explicite pentru furnizorii/distribuitorii de energie electrică care trebuie aplicate în condiţiile pieţei existente a energiei prin reglementări elaborate de autoritatea competentă (ANRE). După ştiinţa noastră, astfel de prevederi generoase sunt încă neaplicate.

Cuvinte cheie: Directiva 2006/32/CE, eficienţă energetică, furnizori de energie, distribuitori de energie.

 Adrian CIOBANCA, Ioan FELEA - Consideraţii privind competitivitatea sistemului de încălzire centralizat (termoficare)

 Studiul prezintă sintetic avantajele pe care le are, în anumite condiţii, termoficarea în comparaţie cu încălzirea individuală. Pentru a descrie eficienţa energetică a acestor două soluţii de încălzire, se prezintă un calcul al eficienţei energetice globale. Rezultatul acestor calcule, procesat în formă grafică, reflectă cazurile în care adoptarea sistemului de termoficare este justificată, un sistem în care producerea de energie termică şi electrică se realizează prin cogenerare.

Cuvinte cheie: sistem de încălzire centralizat, cogenerare, eficienţă.

 Adelina PANAIT - Arderea experimentală a combustibililor lichizi clasici aditivaţi cu uleiuri vegetale în instalaţie de putere termică medie

 Această lucrare analizează influenţa aditivării cu uleiuri vegetale pentru reducerea emisiilor poluante. Utilitatea principală a acestei cercetări este de a demonstra că uleiurile vegetale pot înlocui combustibilii fosili. Plantele oleaginoase pot oferi o alternativă pentru o energie mai curată. Lucrarea prezintă utilizări ale uleiurilor vegetale ca sursă de energie, cu aplicaţii în producerea de energie electrică sau termică. Fiind din surse regenerabile, uleiurile vegetale sunt inofensive în privinţa carbonului, în sensul că la arderea lor carbonul rezultat a fost deja absorbit în creşterea plantelor. Caracteristicile uleiurilor vegetale le conferă acestora potenţialul energetic; acestea au proprietăţi similare cu combustibilii fosili lichizi.

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale.

 A. C. BLAGA, E. GOIA, A. CIOBANCA - Impactul asupra mediului al utilizării resurselor geotermale la capacitate maximă în municipiul Oradea

 Strategia energetică a României [1] promovează producerea de energie din surse regenerabile, producerea de electricitate şi căldură în instalaţii cu cogenerare foarte eficiente, adică reducerea impactului negativ al energiei asupra mediului înconjurător.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, geotermală, poluare, emisii, combustibili.

Nr.8 / 2011

Vasile RUGINĂ - Eficienţa energetică, piaţa energiei şi securitatea în alimentare

 Dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv strategic la nivel naţional şi internaţional şi creşterea eficienţei energetice reprezintă o componentă esenţială a acestui obiectiv. Eficienţa energetică trebuie realizată simultan cu securitatea în alimentare şi competitivitatea, respectându-se principiile economiei de piaţă, respectiv utilizând mecanisme compatibile cu aceste principii. Restructurările realizate la nivelul economiei naţionale, dar şi reducerea consumului datorită măsurilor de creştere a eficienţei energetice, au condus la o scădere a intensităţii energiei primare cu 32% în perioada 2001 – 2008.

În perioada anterioară, monopolurile integrate din sectorul energiei aveau responsabilităţi semnificative în domeniul creşterii eficienţei energetice la consumatorii finali.

Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu principiile economiei de piaţă şi demonopolizarea au condus (cel puţin în prima etapă) la orientarea clară a noilor companii către activităţile de bază şi reducerea (până la eliminare) a preocupărilor destinate eficienţei la consumatori. A devenit, însă, evident că autorităţile guvernamentale nu pot practic să-şi asume toate responsabilităţile pe care le deţineau anterior vechile monopoluri.

Furnizorii şi distribuitorii de energie, actori importanţi pe piaţa energiei, trebuie să devină actori la fel de importanţi pe piaţa serviciilor energetice, în calitate de furnizori de servicii energetice.

Mai multe prevederi legale stabilesc responsabilităţi explicite pentru furnizorii/distribuitorii de energie electrică care trebuie aplicate în condiţiile pieţei existente a energiei prin reglementări elaborate de autoritatea competentă (ANRE).

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, dezvoltare durabilă, furnizori de energie, intensitate energetică.

 Mariana BĂRBUŢĂ, Mircea GHIŢULESCU, Vasile RUGINĂ, Anca BADEA - Simplu – un click spre economia de energie în casă – topten.info.ro

 Lucrarea prezintă proiectul Euro-Topten Plus cu descrierea serviciilor oferite de portalul international topten.info si de cel romanesc topten.info.ro. În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei privind înlocuirea accelerată a aparaturii vechi (aparate frigorifice) deţinute în gospodăriile populaţiei cu aparatură inovativă de înaltă eficienţă energetică. Este descris website-ul topten.info.ro şi modul de funcţionare.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, electrocasnice eficiente, topten, cele mai bune produse din Europa, cost pe ciclu de viaţă.

 F. ЕRCHAN, V. ROTARI - Principii de determinare a intensităţii energetice a produselor agricole

 În procesul de producţia primară a oricărui produs agricol se consumă o cantitate de resurse energetice. Prin noţiunea de intensitate energetică a produselor agricole se înţelege cantitatea de energie minimă necesară pentru producerea unui produs agricol.

Cuvinte cheie: intensitate energetică, produs agricol, cantitate de energie.

 Alina DUMITRESCU, Vasile PLEŞCA - Dezvoltarea şi integrarea turbinelor eoliene off-shore în sistemele electroenergetice

 Că energia eoliană este o componentă importantă în definiţia energiei regenerabilă nu trebuie sa mai convingem pe nimeni. Dar iată că această componentă are două domenii de dezvoltare: on-shore şi off-shore. Dezvoltarea parcurilor on-shore este în plină expansiune în întreaga lume, dar aşa cum o să vedem în acest material, folosirea turbinelor off-shore permite înălţimi mari de montaj ale rotorului în amplasamente cu viteze mult mai ridicate ale vântului. Ca o comparaţie, la o viteză medie de cca 8 m/s la o înălţime de 60 m, majoritatea locaţiilor maritime din apele nordice ale Europei sunt prevăzute să furnizeze între 20 ÷ 40 % mai multă energie decât locaţiile aflate pe uscat. Acesta este unul dintre motivele care arată de ce dezvoltarea parcurilor off-shore va lua amploare.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, energie eoliană, turbine eoliene, aplicaţii off-shore.

 C. A. BLAGA, C. PANEA, E. GLIGOR - Sistem de încălzire monoagent pentru consumatorii izolaţi care utilizează căldură produsă prin arderea biomasei

 Lucrarea prezintă o soluţie optimă pentru producerea de energie în cazul consumatorilor individuali prin utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie. În mod curent, biomasa furnizează aproximativ 10% din energia necesară la nivel mondial, ceea ce este echivalent cu 8,5 milioane tone de barili de petrol pe zi. Biomasa este principala sursă de energie în zonele rurale din ţările în curs de dezvoltare în care locuieşte aproape jumătate din populaţia globului. Cel mai des utilizaţi combustibili sunt: lemnul, manganul, fitomasa obţinută din cicluri de regenerare de scurtă durată şi biogazul [10]. Parametrii tehnici şi economici ai unui sistem de încălzire cu un singur agent pentru locuinţele din zona metropolitană din Oradea sunt stabilizaţi prin utilizarea energiei obţinute din arderea biomasei – lemn (stejar alb); pentru această facilitate se utilizează software-ul RETScreen.

Cuvinte cheie: biomasă, energie termică, sistem de încălzire, surse regenerabile, consumatori individuali.

Nr.9 / 2011

Ilie TIMOFTE - Dezvoltarea complexului energetic al Republicii Moldova în cadrul comunităţii energetice

În articol se prezintă situaţia energetică a Republicii Moldova. În prima parte se face o evaluare a contextului legislativ al domeniului energetic din R. Moldova. În continuare, se analizează evoluţia şi tendinţele principalilor indicatori economici ai sectoarelor energetice ale Republicii Moldova. Astfel, se analizează situaţia în ce priveşte energia electrică, energia termică, gazele naturale, resursele regenerabile de energie şi eficienţa energetică. Se prezintă date statistice, deficienţe şi tendinţele de evoluţie.

Cuvinte cheie: Republica Moldova, energie electrică, energie termică, resurse regenerabile, analize, evoluţie.

 Crăiţa TOTOLO, Gheorghe LĂZĂROIU, Lucian MIHĂESCU, Adrian ADAM, Ion BĂRBIERU - Tehnologie nepoluantă de producere a energiei prin arderea în suspensie a rumegușului

 În material este prezentată o tehnologie nepoluantă de combustie economico-ecologică a biomasei lemnoase rezultată din activităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului, precum şi instalaţia de cercetare a aprinderii rumeguşului într-un curent de aer şi procesele termogazodinamice privind aprinderea şi arderea în suspensie a rumeguşului.

Cuvinte cheie: biomasă, arzătoare, emisii poluante.

 H. SAKO, Y. KANEDA S. TOMITA, K. MIO, K. SUZUK - Sistem de monitorizare online a DP cu antena microstrip pentru masini rotative

 Monitorizarea online a descărcărilor parţiale (DP) pentru maşinile rotative de înaltă tensiune este un mijloc util din punctul de vedere al întreţinerii bazate pe stare. Până acum s-au realizat şi aplicat diverse sisteme de monitorizare online a DP: de exemplu, montarea de senzori RTD, cuploare SSC, sau de senzori inductivi.   

S-a realizat un sistem de monitorizare online a DP care utilizează o antena microstrip (antena patch) pentru maşinile rotative de înaltă tensiune cum ar fi motoarele de inducţie sau generatoarele sincrone. Sistemul constă din antene microstrip, detectoare de DP şi un PC. Antena microstrip este o antena mică, plată, care detectează semnalele DP emise electromagnetic de înfăşurările statorice sau rotorice. Frecvenţa undei electromagnetice detectată de antenă este de obicei o frecvenţă ultra înaltă şi depinde de structura antenei. Ea a fost proiectată să detecteze unde electromagnetice în gama de frecvenţă de 1,8 GHz  (UHF) în jurul căreia nivelul zgomotului de fond este relativ mic. Din cauză că este de dimensiune mică şi plată este uşor de instalat în interiorul sau exteriorul carcasei maşinii fără a influenţa proiectul, fabricarea sau exploatarea  maşinii. Aceasta înseamnă şi că antenele microstrip nu provoacă deteriorarea (stricarea) înfăşurării statorice deoarece ele sunt izolate complet faţă de înfăşurările statorice de înaltă tensiune.

Acest sistem de monitorizare online s-a aplicat la generatoarele mari ale turbinelor cu tensiunea nominală între 13,5 până la 27kV şi s-a confirmat că este suficient de sensibil la semnalele DP generate de înfăşurările generatorului. În cazul monitorizării online a DP care utilizează antenele amplasate în vecinătatea câmpului, antenele pot detecta semnale DP atenuate, care depăşesc sensibil câmpul învecinat. Aceasta înseamnă că antena microstrip poate acoperi o arie largă de activităţi ale DP din înfăşurări.

Cuvinte cheie: descărcare parţială, DP, maşină rotativă, antenă microstrip, antenă patch, online, frecvenţă, generator, motor, electromagnetic.

 Zhang ZHENGPING - O nouă tehnică de diagnosticare a scurtcircuitului între spire la un generator de turbină mare

 Ca defecţiune care pune în pericol funcţionarea în condiţii de siguranţă a generatorului, defecţiunea de scurtcircuit între spirele rotorice a constituit multă vreme un puzzle pentru a fi diagnosticată online cu precizie în zona de diagnosticare a generatorului. Articolul prezintă o metodă de diagnosticare nouă utilizată pentru detectarea defectului între spire a rotorului bazată pe analiza curbei de corelaţie a vibraţiei rotorului şi curentului de câmp. Această metodă nu utilizează nici un instrument suplimentar pentru realizarea detecţiei  ci numai datele gata pregătite sau curbele existente în Sistemul de Control Distribuit (DSC) al centralei, fără nici o interferenţă cu generatorul. Cu ajutorul acestei metode noi defecţiunile de scurtcircuit între spire se pot detecta uşor, precis şi rapid, îmbunătăţindu-se astfel simţitor randamentul şi precizia muncii de diagnosticare. Astfel, această metodă schimbă esenţial situaţia dificilă a diagnosticării cu precizie, online, a defecţiunilor între spirele rotorului şi asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a generatorului turbinei.

Cuvinte cheie: generatorul turbinei, scurtcircuit între spire, diagnosticare online.

 M. CÂRLAN, M. OLTEAN, A. SAS - Determinarea duratei de utilizare a uleiului electroizolator de la transformatoarele de putere

 Articolul prezintă o modalitate de evaluare a durabilităţii uleiului electroizolator utilizat de transformatoarelor de medie-joasă tensiune care aparţin furnizorului naţional de energie electrică (SDFE) din Oradea. Statisticile referitoare la durata funcţionării înainte de înlocuirea materialului electroizolator prezintă o distribuţie Rayleigh non-exponenţială,  specifică pentru produsele degradabile, exclusiv din cauză îmbătrânirii.

Cuvinte cheie: durabilitate, distribuţie Rayleigh non-exponenţială, statistici, produse degradabile.

 Lucia LĂCĂTUŞU, Gela OPREA, Adriana BANTAŞ - Soluţii de protecţie durabile ale contactelor cupru – aluminiu din infrastructura critică a instalaţiilor de distribuţie şi transport a energiei electrice în vederea asigurării securităţii şi eficienţei energetice

 Lucrarea propune o soluţie eficientă de protecţie împotriva coroziunii în timp a contactelor cupru - aluminiu, care va creşte performanţele instalaţiilor de  transmitere a energiei electrice din infrastructura critică şi vor scădea costurile de mentenanţă prin reducerea timpului de remediere în cazul deteriorărilor avansate. Aceasta va asigura o durată de viaţă mare a instalaţiilor aferente de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice, asigurând securitatea în alimentarea cu energie electrică prin prevenirea accidentelor imprevizibile de funcţionare.

Soluţia propusă poate fi aplicată pentru protecţia contactelor noi, dar şi pentru remedierea la faţa locului a contactelor degradate din instalaţiile de transmitere a energiei electrice. Cuprinde un număr redus de substanţe stabile din punct de vedere comportamental, reticulează la rece într-un timp relativ scurt şi are excelente caracteristici de protecţie, flexibilitate, conductivitate termică şi electrică. Compoziţia realizată este în curs de brevetare.

Cuvinte cheie: contacte cupru-aluminiu, timp de remediere, brevetare.

Nr.10 / 2011

V.M. SPIVAK, V.M. KOVAL, A.V. BOGDAN, Yu.I. YAKYMENKO, М. TÎRŞU, V. BERZAN - Celule fotovoltaice cu peliculă subţire de siliciu: tehnologie de ultimă oră şi potenţial în viitor

 Tot mai mulţi savanţi din întreaga lume sunt în căutarea noilor soluţii tehnice de majorare a eficienţei de convertizare a celulelor fotovoltaice şi ieftinirea acestora. Una din căile utilizate este aplicarea metodelor nanotehnologice. În particular, utilizarea punctelor cuantice în stratul activ al celulelor fotovoltaice majorează absorbţia razelor ultraviolete şi vizibile.  Lucrarea dată prezintă caracteristicile de proiectare şi tehnologice, parametrii tehnici şi economici ai noii generaţii de celule solare de siliciu, precum şi perspectivele de producere a lor în masă. Tehnologia propusă de producere a peliculelor subţiri este de o importanţă majoră şi totodată este foarte promiţătoare atât din punct de vedere a capacităţii de reducere esenţiale a costului energiei electrice, cât şi tehnologiei posibile de combinare organică cu proiectul de arhitectură a clădirii.

Cuvinte cheie: celule solare de siliciu, producţite de masă, soluţie tehnică.

 Mihaela PLEŞCA, Vasile PLEŞCA - Energia eoliană – potenţial mare, realizări modeste

 Lucrarea prezintă noţiuni teoretice şi practice cu privire la potenţialul eolian, precum şi perspectivele de dezvoltare a aplicaţiilor eoliene. Sunt prezentate pe scurt etapele premergătoare instalării turbinelor eoliene, precum şi condiţiile optime dezvoltării unui parc eolian, în scopul obţinerii unei producţii de energie cât mai mare. Totul se face desigur ţinându-se cont de legislaţia din domeniu. România are un potenţial eolian remarcabil, dar, deşi există câteva aplicaţii remarcabile, perspectivele sunt modeste

Cuvinte cheie: potenţial eolian, turbină eoliană, parc eolian, energie regenerabilă.

 Ioana Corina MOGA - Oxidarea biologică a compuşilor biodegradabili într-un bioreactor de tip MBBR

 Modelarea matematică, alături de simulările numerice, a devenit din ce în ce mai importantă în documentaţiile de proiectare a diferitelor instalaţii şi echipamente. Prin utilizarea acestor metode, investitorii economisesc atât timp cât şi capital. Pe lângă calculele inginereşti, simulările numerice reprezintă o activitate necesară. În prezentul studiu se prezintă un model matematic ce poate fi implementat în programe de calcul specializate, pentru determinarea concentraţiei de oxigen dizolvat din cadrul unor bioreactoare de tip Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), plecând de la ecuaţia generala a dispersiei. Scopul cercetărilor este de a determina poziţia optimă a sistemului de aerare în interiorul bioreactorului, astfel încât concentraţia de oxigen dizolvat din masa de apa uzată să fie situată în limitele indicate de literatura de specialitate. Simulările numerice pentru concentraţia oxigenului dizolvat permit identificarea zonelor (din interiorul bioreactorului) neaerate corespunzător şi apoi proiectarea corecta a sistemului de aerare pentru o acoperire cât mai eficientă a întregului volum al bazinului de epurare. Simulările numerice au fost realizate cu ajutorul programului FlexPDE, în care s-a introdus forma simplificată a ecuaţiei generale a dispersiei.

Cuvinte cheie: modelare matematică, simulări numerice, bioreactor.

 Ioana Corina MOGA, Bogdan NĂSĂRÎMBĂ, Gabriel PETRESCU - Cercetări experimentale pentru determinarea cantităţii de oxigen dizolvat dintr-un bioreator de tip MBBR

 Tehnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) se bazează pe anumite piese speciale din plastic denumite purtătoare de biofilm sau suport artificial mobil (SAM) care se află în suspensie în masa de apă uzată în interiorul bazinului ce face parte din treapta biologică de epurare. Apa uzată industrială şi municipală trece prin bioreactorul de tip MBBR unde biofilmul, crescut pe structura internă a suportului artificial mobil, degradează poluanţii. Poluanţii care trebuie îndepărtaţi din apa uzată constituie hrană sau substrat pentru biofilmul dezvoltat pe suportul mobil. Purtătorii de biofilm au un design special, care permite schimbul de substanţe între biofilm şi poluanţi, precum şi oxigenarea corespunzătoare a biomasei fixate. Proiectarea celorlalte sisteme ale bioreactorului precum sistemul de aerare cu difuzori şi alte componente necesită de asemenea o atenţie deosebită, astfel încât întregul sistem de epurare să ofere o eficienţă sporită. Din acest motiv, în lucrarea de faţă se prezintă rezultatele unor seturi de cercetări experimentale realizate pe un bazin de tip MBBR. Concentraţia de oxigen dizolvat este determinată experimental pentru un sistem de aerare cu ţevi perforate cu orificii de 2 mm.

Cuvinte cheie: poluanţi, biofilm, bioreactor, oxigen dizolvat.

A. STANCA, A. ŞERBĂNESCU, I.V. BRÂNZOI, F. BRÂNZOI, L. MITITEANU - Produşi ecologici şi biodegradabili pentru tratarea apelor în scopul prevenirii coroziunii instalaţiilor

 Protecţia împotriva coroziunii suprafeţelor metalice şi depunerilor de cruste în circuitele de răcire alimentate cu apă se realizează prin tratarea apei înainte şi în timpul procesului de răcire.

Inhibitorii clasici utilizaţi pentru reducerea coroziunii şi depunerilor sunt substanţe toxice cu efect negativ asupra ecosistemului acvatic.

Lucrarea prezintă cercetări asupra fenomenelor de coroziune care se produc în sistemele cu apă de răcire şi relatează despre protecţia suprafeţelor metalice împotriva coroziunii prin utilizarea de noi polimeri obţinuţi prin cercetările de laborator. Inhibitorii noi, ecologici, au fost obţinuţi prin procesul de polimerizare în câmp de microunde, sursă regenerabilă de energie.

Au fost preparate mai multe compoziţii de produşi, plecând de la acidul aspartic sau anhidrida maleică.

Comportarea la polarizare a electrozilor de OL 37 şi OLC 45 în apa industrială în prezenţa şi absenţa acestor polimeri sintetizaţi în câmp de microunde, a fost studiată prin metoda potenţiostatică, potenţiodinamică, coulometrică, analiza metalografică a suprafeţei electrodului de lucru, spectroscopia FT-IR şi spectroscopia de impedanţă electrochimică (EIS).

Cuvinte cheie: coroziune, polimeri, câmp de microunde.

Nr.11 / 2011

Adelina PANAIT - Rezultatele arderii experimentale a uleiurilor vegetale aditivate la combustibili fosili în instalaţii de puteri termice joase şi medii

 Lucrarea prezintă aspecte privind reducerea emisiilor poluante prin utilizarea uleiurilor vegetale aditivate cu combustibili clasici pentru generarea energiei. Obiectivul acestei cercetări este de a demonstra că uleiurile vegetale pot înlocui combustibilii fosili.

Acest articol analizează uleiurile vegetale ca sursă de energie, cu aplicaţii pentru o energie mai curată. Prin arderea uleiurilor vegetale se redă atmosferei dioxidul de carbon folosit de plantele oleaginoase la creşterea lor în câmp. Uleiurile vegetale au proprietăţi similare cu combustibilii fosili lichizi.Concluzia principală a acestor cercetări este: uleiurile vegetale au potenţialul de a fi o soluţie pentru energia regenerabilă din UE şi obiectivele referitoare la schimbarea climei.

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale.

 Sun Yutian, Zhang Chunli - Studiu cu privire la proiectarea electromagnetica a excitatoarelor fără perii utilizate la motoarele sincrone

 Scopul excitatorului special fără perii studiat în acest articol este de a furniza curentul de câmp printr-un rectificator rotativ pentru motorul sincron la viteze de la 0 la cea nominală. Rotorul excitatorului fără perii şi rectificatorul sunt montate pe acelaşi ax cu motorul. Structura excitatorului este similară cu motorul bobinat al maşinii cu inducţie unde înfăşurările rotorului sunt conectate la înfăşurarea de câmp a motorului printr-un rectificator, iar înfăşurările statorului sunt conectate la regulatorul de tensiune astfel încât curentul înfăşurărilor rotorului să poată fi controlate prin reglarea regulatoarelor. Lucrarea prezintă principiul sistemului de excitaţie fără perii. În plus, circuitul echivalent, fluxul de putere şi parametrii corespunzători ai excitatorului fără perii sunt şi ei studiaţi în această lucrare. Este prezentată şi o comparaţie între calculul şi testarea unui excitator fără perii. Rezultatele coincid în mare măsură.

Cuvinte cheie: excitator fără perii, circuit echivalent, flux de putere, motor sincron.

 Lucia-Elena Lăcătuşu, Adriana Bantaş, Gela Oprea - Tehnologii de obţinere a unor soluţii de protecţie durabile ale contactelor cupru – aluminiu

 Lucrarea descrie obţinerea unor soluţii de protecţie durabile ale contactelor cupru – aluminiu aferente instalaţiilor de transmitere a energiei electrice în vederea asigurării securităţii şi eficienţei energetice.

Compoziţiile realizate sunt dispersii fine de pulberi metalice, pigmenţi anticorozivi, aditivi de dispersie şi reologici, în soluţii polimerice.

Corelaţiile stabilite între parametrii de dispersare şi gradul de dispersie au dezvoltat relaţii ce au permis optimizarea performanţelor în cadrul principalelor operaţii ale procesului tehnologic. Obţinerea unor compoziţii omogene în care metalele sunt uniform dispersate a permis stabilirea exactă a etapelor şi parametrilor tehnologici adecvaţi pentru realizarea acestora.

Cuvinte cheie: soluţii de protecţie, coroziune, securitate şi eficienţă energetică.

 L. Calinin, D. Zaiţev, М. Tîrşu, V. Berzan - Utilizarea condensatoarelor în combinaţie cu o instalaţie clasică de defazare cu două miezuri

 Articolul analizează rezultatele modelării în Simulink (Matlab) a funcţionării unui condensator împreună cu o instalaţie de defazare clasică cu două miezuri. Sunt prezentate rezultatele experimentelor calculate pentru determinarea parametrilor de funcţionare au relanti, în scurtcircuit, precum şi caracteristicile de încărcare ale instalaţiei. Se face o analiză comparativă a parametrilor unităţii de testare cu şi fără utilizarea unui condensator în aceleaşi condiţii. Se prezintă posibilitatea de a descreşte atât puterile nominale ale instalaţiei, cât şi tastele electronice.

Cuvinte cheie: „Conexiune Marcerau”, condensator, PST, FACTS.

 Miltiade Cârlan, Camelia Buş, István Csuzi, Valeriu Băbău - Modele decizionale multicriteriale în mentenanţa sistemelor tehnice

 Lucrarea prezintă un ,,studiu de caz” referitor la fundamentarea unei politici optime de mentenanţă.

Sistemul tehnic propus în STUDIUL DE CAZ este constituit din ansamblul a trei electropompe având un regim operaţional redundant logic majoritar de tip ,,2+ 1”.

Rezolvarea acestei probleme face uz de METODA ENTROPIEI şi METODA FUNCŢIEI DE AGREGARE.

Cuvinte cheie: electropompe, metoda entropiei, metoda funcţiei de agregare.

 Agnes Şerbănescu, Angela Stanca, Camelia Suvergel - Caracterizarea energetică şi fizico-chimică a biomasei instalate pe haldele de steril

 Printre sursele de energie regenerabile, biomasa reprezintă o sursă deosebit de promiţătoare, prin faptul că permite aplicarea, cu unele adaptări, a tehnologiilor convenţionale folosite în cazul combustibililor fosili. Biomasa poate fi utilizată pentru producerea descentralizată de energie electrică prin procese de combustie, gazificare şi conversie biochimică în cazul unor aplicaţii la scară mică sau medie.

Lucrarea prezintă caracteristicile energetice ale biomasei necesare pentru a caracteriza comportarea acesteia la ardere şi/sau gazificare, dar şi pentru tehnicile de manipulare şi stocare.

Cuvinte cheie: biomasă ,caracteristici fizico-chimice, caracteristici energetice.

 Nr.12 / 2011

M. R. Siniscalchi, C. L. M. Prates, H.C.Smith - Sistem de monitorizare a generatorului turbinei de 760 MVA

 Sistemul analog original de monitorizare a vibraţiilor de la generatorul turbinei cu abur al centralei nuclearelectrice Angra 1 s-a învechit, iar piesele de schimb sunt  dificil de găsit. Compania de servicii a decis să achiziţioneze un sistem nou, digital, care să-l înlocuiască pe cel original şi care să emită atenţionări automate şi să facă previziuni cu privire la defecţiunile care ar putea să apară.

Sistemul cel nou este specific pentru unitatea de sprijin a centralei. A fost instalat pentru a măsura vibraţiile axului şi a lagărelor, extinderile absolute şi relative, precum şi temperatura lagărelor şi a uleiului. Parametrii principali ai turbinei cum ar fi presiunile, fluxurile şi temperaturile sunt importate de la sistemul de comandă şi control împreună cu principalii parametri ai generatorului, cum ar fi sarcina şi sarcina reactivă, parametrii de răcire şi temperaturile înfăşurărilor.

Acest sistem nou permite definirea acţiunilor de către operatori pentru o interacţiune rapidă în cazul unor fenomene neaşteptate. El realizează o auto diagnoză, interpretând automat toate datele obţinute prin monitorizarea stării pentru a indica şi a preveni personalul cu privire la potenţialele defecte în curs de dezvoltare. Specialiştii au acces la toate datele pentru validarea concluziilor automate ale sistemului, pentru a recomanda o acţiune imediată sau pentru ca grupul de întreţinere să poată planifica acţiuni pe termen lung.

Monitorizarea avansată a stării poate să ajute la punerea în evidenţă a riscurilor potenţiale făcând astfel posibilă planificarea acţiunilor corective cu ocazia întreruperii planificate a funcţionării pentru inspecţii ale siguranţei. Scopul principal este de a creşte fiabilitatea producţiei prin identificarea problemelor maşinilor într-o fază de dezvoltare incipientă, furnizând organizaţiei informaţiile necesare pentru îmbunătăţirea securităţii.

Sistemul emite o avertizare automată de diagnoză auto cu privire la o scurtă frecare a lagărului susţinere în timpul unei curbe descendente. Maşina este proiectată să reziste la astfel de tipuri de frecări, dar ele nu trebuie să se repete. Operatorii trebuie să ştie despre aceste frecări pentru a putea face o analiză ulterioară şi pentru a putea determina cât de serioase vor trebui să fie activităţile de întreţinere viitoare. Sistemul informează despre toate frecările care se produc, ajutându-i să judece dacă este necesar să facă o inspecţie cu ocazia următoarei scoateri din funcţiune planificate.

Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, întreţinere pro-activă în loc de reactivă.

Cuvinte cheie: întreţinere, monitorizare, turbogenerator.

 G.C. Stone, J. Kapler, J. Stein - Experienţa în procesul de management al unui ciclu de viaţa a turbinei unui generator

 Centralele nuclearelectrice aplică procesele de Management al Ciclului de Viaţă (LCM) pentru a administra uzura fizică şi morală a sistemelor importante ale centralei. Institutul Electric Power Research Institute (EPRI) a realizat un proces LCM şi un software suport pentru a ajuta inginerilor din centrală să realizeze astfel de planuri LCM pentru sistemele importante pentru fiabilitatea, disponibilitatea şi profitabilitatea centralei. Institutul Nuclear Power Operations (INPO) Institute a integrat LCM în ghidarea (îndrumarea) sa industrială a fiabilităţii echipamentelor. Obiectivul general al procesului LCM este de a furniza inginerilor de sistem informaţii generale, date şi îndrumare pentru a genera planuri  pe termen lung privind fiabilitatea echipamentelor şi a se concentra pe domenii în care pot exista oportunităţi pentru îmbunătăţirea eficientă din punct de vedere al costului a duratei de viaţă rămase. Procesul LCM s-a aplicat la generatorul principal din moment ce acesta este supus unei degradări semnificative şi întreţinerea sa este costisitoare. Articolul descrie un proces LCM tipic pentru principalul generator şi excitator. Procesul include evaluarea experienţei în funcţionarea industrială a generatoarelor, o trecere în revistă a performanţelor specifice ale centralei şi o evaluare a îmbătrânirii şi învechirii. Până în prezent procesul s-a aplicat la 17 generatoare de la 13 centrale din SUA şi Spania.

Cuvinte cheie: generator de turbină, fiabilitate, planificarea întreţinerii.

Mirela Tinică - Simplitate şi eficienţă în analiza materialului metalic al elementelor componente din centrale electrice

 Funcţionarea optimă a elementelor componente ale centralelor electrice impune condiţii de calitate ale materialului metalic din care sunt confecţionate.

Lucrarea prezintă aspecte ce rezultă din experienţa acumulată în practica investigării unor tipuri de materiale precum: oţel sau alamă, componente turnate sau laminate, structuri sudate şi altele.

Cu un volum minim de încercări şi analize s-au stabilit caracteristici ale materialului metalic, cauze şi efecte în exploatare. Aspectele cele mai importante ale analizei rezultatelor obţinute sunt determinate în adoptarea soluţiilor favorabile.

Cuvinte cheie: analiză material metalic, centrală electrică, eficienţă, aliaj metalic.

Angela Stanca, George Darie, Aurica Suvergel, Alice Răducanu, Aurelia Meghea, Constantin Grigoriu, Cristian Viespe, Eleonora Codoreanu, Simona Georgiana Stanca - Studiul noxelor specifice din termocentrale şi influenţa lor asupra sănătăţii personalului

 Noxele profesionale din termocentrale prezintă un risc ridicat asupra sănătăţii salariaților la locurile de muncă specifice.

În cadrul procesului tehnologic, muncitorii dintr-o termocentrală în funcţie de secția unde lucrează, sunt expuşi la un cumul de noxe, ce pot fi încadrate în:

-       noxe chimice: monoxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, acid clorhidric-vapori, acid sulfuric, amoniac, toluen, hidroxid de sodiu, hidrazina, eter etilic, tricolor etilena, ulei mineral, hidrocarburi alifatice;

-       noxe fizice: zgomot, microclimat, câmp electric şi magnetic;

-       noxe fizico-chimice: pulberi de cărbune.

În prezentul articol sunt studiate pulberile de cărbune din atmosfera locurilor de muncă din termocentrale, influenţa lor asupra sănătăţii personalului de exploatare.

Cuvinte cheie: noxe profesionale, pulberi de cărbune, nanopulberi, risc sănătate.

 Gheorghe Badea, Lucian Rus - Turbine eoliene Savonius – studiu experimental privind influenţa raportului de suprapunere a palelor şi a numărului de etaje asupra eficienţei rotorului Savonius

 În prezent, producerea de energie electrică cu ajutorul energiei eoliene a devenit din ce în ce mai importantă în balanţa energetică mondială. Cantitatea de electricitate produsă pe cale eoliană ar putea creşte semnificativ dacă s-ar utiliza şi turbine eoliene care funcţionează în condiţii mai puţin favorabile, adică la viteze reduse ale vântului, cum sunt turbinele cu ax orizontal de rotaţie vertical, care se bazează pe efectul de frecare aerodinamică. Una din cele mai cunoscute turbine de acest tip este turbina inventată de cercetătorul finlandez S.J. Savonius. Chiar dacă performanţele acestor turbine eoliene sunt mai reduse, ele au totuşi nişte avantaje în comparaţie cu celelalte tipuri de turbine: ele încep să se rotească singure şi funcţionează independent de direcţia vântului. Aceste tip de turbină nu este foarte de utilizat datorită randamentelor mai reduse şi a faptului că acestea nu sunt produse momentan pe scară largă, existând puţine cercetări cu privire la funcţionarea acestor turbine. În lucrare este prezentat un studiu experimental care vizează stabilirea numărului optim de etaje şi a raportului optim de suprapunere a palelor astfel încât randamentul rotorului Savonius să fie cât mai ridicat.

Cuvinte cheie: energie eoliană, turbină, rotor, pale, turbine cu ax vertical, raport de suprapunere.

 Rodica Zlatanovici, Sorin Dumitrescu, Cristinel Cicirone - Contribuţia ICEMENERG la implementarea în România a centralelor electrice eoliene dispecerizabile

 În perioada 2010 – 2011 cercetătorii de la ICEMENERG au elaborat un sistem de verificare în cadrul probelor de punere în funcţiune a performanţelor şi comportării centralelor electrice eoliene dispecerizabile racordate la SEN. Sistemul de verificare a constat din: stabilirea etapelor şi condiţiilor de efectuare a probelor de PIF, elaborarea programelor de probe, elaborarea procedurilor, efectuarea probelor propriu zise şi elaborarea Rapoartelor de încercări.

În anul 2011 a avut loc, cu concursul specialiştilor din ICEMENERG, racordarea la RET şi punerea în funcţiune a primei centrale eoliene dispecerizabile de mare putere din România, în Dobrogea. Aceasta a obţinut din partea CN Transelectrica Certificatul de conformitate cu cerinţele NT 51 cu numărul CE 01/2011.

Cuvinte cheie: centrală eoliană, punere în funcţiune, proceduri, teste.

 

Înapoi la Revistă