Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

CUPRINS  GENERAL   2005

 

 

CUPRINS 1

 

V. MUŞATESCU

Consideraţii asupra procesului de privatizare a centralelor electrice

2

I. CONECINI

Dezvoltarea durabilă şi integrarea europeană sunt susţinute de deschiderea pieţei de energie electrică din România

8

V. PETRUŞEL, I.T. POP,

C. MUNTEANU

Sisteme de comandă-control pentru echipamentele din staţia de 400/110 kV Oradea Sud

15

L. MIHĂESCU, N. PĂNOIU, R. POPESCU, I. PAŞĂ,

T. PRISECARU,

I. OROIANU. E. POPA

Influenţa calităţii lignitului asupra dezvoltării energetice durabile

20

P. TREZI

Optimizarea funcţionării punctelor termice din sistemele de termoficare

27

D. ZLATANOVICI

Informaţii CIGRE

31

Apariţie editorială

   

A. LEYZEROVICH

"Turbine cu abur de mare putere"

40

 

 

CUPRINS 2

 

D. DOBRESCU,

M. TELEANU

Finanţarea proiectelor hidroenergetice prin parteneriatul public-privat - un viitor în hidro

2

D. SPIRIDON

Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic din România în contextul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului ambiant

10

0. GABOR, P. ŞERBAN

Convieţuind cu viiturile

14

V. IONESCU, I. MÂNICUŢĂ

Efectele secetei din anul 2003 asupra pieţelor de energie electrică din Europa

20

H. ALBERT

O problemă prioritară: Calitatea energiei electrice la consumator

25

I.P. POLESCU, V. MIRCEA, L.E.POLESCU, A.I. FERENŢ

Contribuţii originale în modelarea fiabilităţii creative a salariaţilor din CPFM/MP în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană

29

GH. FILIP, GH. RUS

Consideraţii privind revitalizarea izolaţiei unităţilor de transformatoare de mare putere prin metoda schimbătorilor de ioni

39

 

 

CUPRINS 3

 

V. VARVARA, GH. GEORGESCU, N. BRUMĂ

Analiza regimului nesinusoidal în  reţelele electrice care alimentează un receptor deformant de putere mare, cu ajutorul unui program specializat

2

G. DOBRESCU, A. DRAGOMIR, M. SCUTARIU, C. STANCU, C.SEN-ORINJI

Tendinţe în managementul preventiv al transformatoarelor

6

S. GRIGORESCU,

S. PRUNDIANU,

C. TOTOLO, M. VULPE

Soluţii tehnice moderne în vederea evitării zgurificării în focarele cazanelorcu abur de 1035 t/h pe lignit. Aplicaţie la CTETurceni

12

I. ALMĂŞAN

Realizarea unui ejector axial, a unui ejector radial reglabil şi organizarea standului pentru încercarea lor comparativă

20

A. PARASCHIVESCU,

F. POPA, C. CODREANU

Retehnologizarea CHE Gâlceag

27

M. CONSTANTINESCU

Influenţa secetei din anul 2003 asupra funcţionării pieţei de energie electrică din România

31

D. ZLATANOVICI

Informaţii CIGRE

36

 

 

CUPRINS 4

 

G. ROMAŞCU

Centrala electrică cu ciclu combinat abur-gaze, PHU-MY3 - un model de proiect de tip Build-Operate-Transfer

2

I. DĂESCU, F. CRĂCIUN, V. PLEŞCA, F. SIMEN

ENERGOFIX - metodă şi echipament pentru determinarea calităţii energiei electrice

7

A. FARCAŞ

Tendinţe actuale în diagnoza transformatoarelor de putere

12

V. PANAITESCU,

C. DRAGOMIR

Metodologii pentru inventarierea emisiilor poluante şi metode de estimare a dispersiei poluanţilor

18

E. VOINEA,

GH. GEORGESCU

Reducerea nivelului emisiilor poluante prin optimizarea repartiţiei sarcinii

27

D. ZLATANOVICI

Informaţii CIGRE

30

IN MEMORIAM I. CHIUŢĂ

ION S. ANTONIU - inventator, om de ştiinţă şi profesor universitar

38

RECENZIE GH. STOLERU

România - Calitatea solurilor şi reţeaua electrică de transport - Atlas geografic

40

 

 

CUPRINS 5

 

P. DAIA, P. TIRIPLICĂ,

I. TIRIPLICĂ, S. NEMŢOIU

Modernizarea instalaţiei grupului de ulei sub presiune din CHETismana Subteran

2

C. MOLDOVEANU,

C. RADU

Experienţa românească privind riscul de management în exploatarea şi mentenanţa transformatoarelor de mare putere din staţiile de înaltă tensiune

9

M.L. GOIA

Fiabilitatea instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ

23

M. ROTARIU, G. GEORGESCU, I. APOSTU

Modelarea caracteristicilor de presiune la cazanele de abur cu tambur

28

W.A. LAENEN, M.C. BOETTCHER , M. GIETZ,

H. LAMMERS

ESKOM priveşte în viitor

32

A.I. CHIUŢĂ

Cercetarea în domeniul energiei

35

C.S. PISPIRIS

Informaţii CIGRE

39

BREVIAR

40

 

 

CUPRINS 6

 

P.M. NICOLAE, l.-D. NICOLAE, C. SMARANDA

Sisteme moderne de transport al energiei electrice în curent continuu la înaltă tensiune

2

C. DRAGOMIR

Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului înconjurător

8

P. CHIŢAN, L. STICEA,

A. STOICA

Impactul amenajării hidroelectrice Porţile de Fier II asupra mediului

16

M. JIŞA, M. PREDA

Abordarea relaţiei furnizor-consumator de energie electrică din România în contextul intervenţiei altor participanţi din cadrul pieţei de servicii energetice

24

I. ALMĂŞAN

Conceperea unui ejector   în varianta radială şi stabilirea corespondenţelor dintre secţiunile de curgere semnificative pentru varianta axială şi cea radială

29

MINISTERUL INTEGRĂRII  EUROPENE

Acquis-ul comunitar privind integrarea europeană (Capitolul  14 -Energia)

37

 

 

CUPRINS 7

 

E. C. NAP, E. A. ECHIZLI

Comunicarea - element esenţial al sistemului de management de mediu

2

V. HOBJILA, M.M. LUCA

Analiza siguranţei în exploatare a barajelor de pământ. Comportarea mecanică potenţială

6

S. BOGDANOVIC,

D. NOVAC, I. BLEIER,

V. MILOSAVLJEVIC,

V. VIDAKOVIC

Compararea randamentului unui generator electric determinat prin măsurarea pierderilor prin aerul de răcire şi prin apa de răcire

11

I. IONESCU

Dispozitiv de protecţie a generatoarelor şi motoarelor de medie tensiune

21

I. TOADER, R. BENGA

Revitalizarea izolaţiilor din transformatoarele de putere

24

S, GAL, K. SANDOR,

A. FARCAŞ, A. MORARU

Preocupări privind siguranţa în exploatare a unităţilor de transformare aparţinând Sucursalei de Transport Energie Electrică Sibiu

29

M. NEMEŞ, D. PĂUNESCU, GH. VUC

Proiectarea extinderii sistemelor electrice de putere. Necesitate şi risc

36

 

 

CUPRINS 8-9

 

C. L. CHIMIREL

Trecerea de la contorizare la telecontorizare. Dezvoltarea şi rolul sistemelor de telecontorizare în funcţionarea pieţei de energie. Soluţie practică pentru piaţa din România

2

B.P. VIFOR, F. CÎRLAN,

F. MIHĂILESCU

Tariful de transport al energiei electrice - instrument economic pentru dezvoltarea infrastructurii reţelei electrice de transport

7

D.  ILISIU

Cerinţe privind performanţa grupurilor generatoare dispecerizabile, impuse prin codul RET în contextul funcţionării pieţei de electricitate interne şi regionale

12

I. IONESCU

Dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor

19

V. TĂBĂCARU, G. HARABAGIU, C. CRISTIAN

Consideraţii privind selectivitatea protecţiilor unui  transformator de putere dintr-un post de transformare aerian

23

D. PREOŢESCU,

H. ALBERT

Continuitatea în alimentare - evaluare economică şi riscuri asociate

31

I. PANTEA, M. VEREŞ

Măsurarea vibraţiilor

36

F. VATRĂ, H. ALBERT,

A. POIDA

Sistemul Pan - European LPQIVES acreditare/certificare/formare profesională în domeniul calităţii energiei electrice

42

E. MINCIUC, I. BITIR-ISTRATE, R. PĂTRAŞCU, C. CONSTANTIN,

V. ATHANASOVICI

Analiza energetică a trigenerării

45

I. PANTEA

Optimizarea unui punct termic geotermal

52

N. MIHĂILESCU,

T. OPREA, M. PRISĂCARIU

Aspecte ale procesului de migrare a radionuclizilor prin măsurători efectuate în apa lacurilor de acumulare

56

D. HORHOIANU

Implementarea standardului internaţional ISO 14001 - un ajutor pentru conformarea cu legislaţia în domeniu

61

 

 

CUPRINS 10

 

A. LECA

Lliberalizarea sectorului energiei electrice din România, între cauze şi efecte

2

R. POPA, D. GERENDY,

M. SĂNDULESCU

Reducerea riscurilor caracteristice tranzacţionării energiei electrice. Oportunitatea introducerii instrumentelor financiare

7

V. STANESCU

Fundamentarea relaţiei furnizor de energie electrică - consumator printr-o corelare dinamică între prevederile contractuale şi cele ale standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate

11

M. VĂTĂMANU,

E. BUGEAG, I. IGNAT

Impactul politicii de control asupra activităţilor de comerţ exterior din sectorul nuclear

21

C. BĂLĂŞOIU, S. ALECU

Locul energiei electrice produse pe bază de lignit în contextul evoluţiei preţului combustibililor şi constrângerilor de mediu

27

P. STOICA, I. MERFU

Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de 400 kV pentru interconectarea SEN la U.C.T.E.

32

LES KING

Tehnologia termocentralelor cu parametri supracritici. Un viitor pentru cărbune

38

 

 

CUPRINS 11-12

 

M. TÂRŞU, V. BREZAN,

V. RIMSCHI, V. TÂRŞU

Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune

2

GH.M. GAVRILĂ,

FL.H. ENACHE

Fenomene electromagnetice tranzitorii în transformatoarele de putere

11

Z. MAUKOVIC,

I. GASPARAC, D. ZARKO, D. MAGIC

Oscilaţii ale hidroagregatelor tip BULB

20

I. DIACONU, CL. CHODOT, ST. GAL, T. FĂGĂRĂŞAN

Noi tehnologii de lucru sub tensiune aplicabile în mentenanţa instalaţiilor de transport al energiei electrice

24

F. VATRĂ

Creşterea siguranţei în funcţionare a SEN prin protecţia corespunzătoare a staţiilor şi liniilor electrice înpotriva loviturilor directe de trăsnet

29

GH. CÂRŢINĂ,

V. ALEXANDRESCU,

GH. GRIGORAŞ

Utilizarea tehnicilor GIS în optimizarea sistemelor locale de distribuţie

35

L.G. MĂNESCU

Managementul congestiilor ca serviciu de sistem transfrontalier

39

V. VAIDA

Soluţii tehnice de creşterea siguranţei şi eficienţei în funcţionare şi respectarea normelor UCTE, aplicate la termocentrala MINTIA în perspectiva Pieţei Europene de Energie

47

S. ROBU, I. COMENDANT

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale

52

S.M. DIGĂ, I. MIRCEA,

C. BRATU

Consideraţii privind impactul poluanţilor energetici asupra mediului

58

ŞT. IANCU

Economia hidrogenului - promisiune sau revoluţie?

63

CUPRINS GENERAL (1-12/2005)

75

Înapoi la Revistă