Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

PRODUCEREA,  TRANSPORTUL ŞI  DISTRIBUŢIA ENERGIEI

ELECTRICE ŞI TERMICE

tehnologiile energiei 

 

Rezumate 2004

 

 

1   2    3    4    5    6    7    8-9    10   11-12

 

 

Nr. 1 / 2004

 

GH.P. ISPĂŞOIU, A. NICULESCU: Unităţi de măsură şi reguli de utilizare

 

   Articolul" prezintă situaţii şi modalităţi de exprimare, scriere şi rotunjire corectă a valorilor mărimilor şi, de asemenea, de exprimare, scriere şi rotunjire corectă a incertitudinii de măsurare asociate rezultatului măsurării, respectiv al valorii unei mărimi. Sunt făcute, de asemenea, unele precizări privind corectitudinea utilizării unor termeni metrologici.

 

S. COSTINAŞ: Managementul mentenanţei staţiilor electrice

 

   Calitatea înseamnă "alinierea la necesităţi", iar asigurarea calităţii se bazează pe prevenirea defectelor - nu pe modul de detectare al acestora. Pentru a atinge obiectivele impuse unei staţii electrice, este necesar să se respecte condiţiile de securitate a muncii şi să se protejeze mediul ambiant.

   WCM este primul program computerizat care vine în ajutorul inginerilor de mentenanţă, asistându-i la luarea deciziei referitoare la "cum şi când" să acţioneze asupra echipamentelor. Mentenenţa trebuie să ţină seama de necesităţile clientului, să aibă un cost redus şi să fie în concordanţă cu standardele de calitate şi mediu şi cu WCM. Această orientare ne conduce către conceptul PAMS.

   În cadrul acestei lucrări, metodologia propusă pentru mentenanţă staţiilor electrice este centrată pe ideea îmbunătăţirii deciziilor de mentenanţă în scopul creşterii performanţelor echipamentelor şi a respectării cerinţelor ISO 9001/14001.

 

G.C. LĂZĂROIU: Analiza penetrării pe piaţă a noilor tehnologii

 

   În dezvoltarea prognozelor de penetrare a pieţei de către tehnologiile de generare distribuită (GD) sunt implicate un număr de ipoteze. în articol sunt analizate atât ipotezele generale şi limitările, cât şi ipotezele specifice. în scopul acestei analize, termenul de GD este utilizat, în linii mari, pentru a include la locul de producere generarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă In cinci categorii diferite de capacitate 100 la 500 kW; 500 kW la 1MW; 1 la 5 MW; 5 /a 20 MW şi >20 MW. în funcţie de dimensiunea aplicaţiei şi de alţi factori, GD poate fi conectată fie la sistemul de distribuţie, fie la sistemul de transmisie. Potenţialul pieţei energiei regenerabile este discutat, dar nu este cuantificat în analiza de penetrare a pieţei de către GD, datorită caracteristicilor sale unice şi a consideraţiilor economice. Scenariile de penetrare a pieţei au fost definite să reprezinte un caz de bază, sau un scenariu „afaceri ca de obicei", şi un caz accelerat, sau un mediu de afaceri şi compensatoriu care să sprijine mai mult CHP. Modelul de penetrare a pieţei utilizat a fost dezvoltat pe baza modelului de penetrare a pieţei a CHP. Penetrarea CHP pe piaţă depinde de o multitudine de factori, incluzând nivelurile curente de penetrare a pieţei, valoarea economică a CHP pentru consumatori, rata maximă de creştere, care se poate realiza şi dimensiunea potenţialului de piaţă rămas. Nivelurile curente de penetrare a pieţei reprezintă un punct de plecare. Nivelurile curente scăzute ale dezvoltării CHP reflectă o lipsă de valoare economică a CHP pentru potenţialii consumatori. De aceea, pe măsură ce valoarea economică creşte, se aşteaptă ca ratele de penetrare a pieţei să crească, de asemenea. Totuşi, deoarece există un număr limitat de experienţe de dezvoltare a pieţei, construcţie şi finanţare a entităţilor care funcţionează în mod curent, rata de creştere va fi limitată la o rată maximă la care astfel de grupuri de dezvoltare îşi pot extinde eforturile pentru a îndeplini noile condiţii de piaţă. Penetrarea pe piaţă a CHP a fost estimată pentru fiecare categorie de dimensiune a pieţei. Restituirile anticipate ale consumatorilor servesc drept bază pentru realizarea unor estimări variate ale penetrării pe piaţă. în cazul de bază cu tehnologii curente, doar categoria cea mai mare de consumatori are o perioadă de restituire iniţială mai mică de opt ani. Pe baza ipotezelor modelului, o perioadă de restituire mai mică de opt ani este o permisă pentru penetrarea pieţei. în cazul accelerat cu tehnologie curentă, doar tehnologiile din cele două clase de consum mai mici de 1 MW au o restituire de opt ani sau mai mult. în nici unul din cazuri nu este prevăzută o restituire în mai puţin de opt ani pentru consumatorii din cele două clase de consum, mai mici de 1 MW. Pe baza modelelor elaborate sunt prezentate penetrarea pe piaţă cumulată pentru cazul de bază şi cazul accelerat pentru tehnologiile curente în 2008 şi 2013. Pe baza analizei tendinţelor costurilor de producere a energiei electrice regenerabile se prezintă evoluţia noilor tehnologii, prin prisma costurilor de producere a energiei electrice.

 

C.GRUIA: Unele precizări la articolul: O nouă soluţie de preîncălzire, înaintea degazorului de 1,2 bar, a apei deionizate de adaos în reţelele de termoficare

 

NOTA REDACŢIEI

   În urmă cu 10 ani revista a publicat, în nr. 10/1994, articolul domnului ing. Constantin Gruia (de la CET Grozăveşti) cu titlul "O nouă soluţie de preîncălzire, înainte de degazorul de 1,2 bar, a apei dedurizate de adaos în reţelele de termoficare".

  În baza experienţei de exploatare din aceşti 10 ani ce s-au scurs de la publicarea articolului şi a analizării unor date statistice în domeniu, s-au impus unele corecturi pentru a nu se supraevalua în mod eronat efectele economice ale acestei soluţii tehnice.

  Ca urmare, autorul a revăzut în mod atent toate calculele şi a eliminat unele erori regretabile care i-au aparţinut, trimiţându-ne spre publicare elementele necesare corecte unei evaluări reale a soluţiei tehnice.

   În consecinţă, în baza solicitării oneste a autorului, prezentăm în continuare materialul primit la redacţie.

 

 

Nr. 2 / 2004

 

GH. LĂZĂROIU: Tendinţe viitoare pentru protejarea mediului

 

   În articol sunt analizate tendinţele viitoare avute în vedere pentru protejarea mediului ambiant. Sunt analizate modificările emisiilor de gaze cu efect de seră pe sectoare economice între 1990-2000, performanţele ţărilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modificări în emisiile totale de oxizi azotici şi a celor din domeniul energetic şi alte domenii. Economiile de energie eficiente din punct de vedere financiar reduc presiunea asupra mediului, cresc competitivitatea şi permit ţărilor să fie mai puţin dependente de importurile de energie. Ţinând cont de creşterea estimată a consumului de energie, ritmul de dezvoltare a surselor de energie regenerabile va trebui să crească mai mult de două ori, faţă de intervalul 1990-2000, pentru a atinge 12 % din totalul consumului de energie până în 2010. Dezvoltarea surselor de energie regenerative este obstrucţionată de obstacole financiare, fiscale şi administrative, de eficienţa economică scăzută a unor surse de energie regenerabile şi de lipsa de informare şi încredere a investitorilor. Sunt sugerate diferite instrumente, cum ar fi promovarea măsurilor fiscale precum impozitele şi subvenţiile legate de mediu, cât şi depistarea subvenţiilor care împiedică utilizarea eficientă a energiei, în scopul eliminăhi lor treptate. Instrumentele economice facilitează internalizarea costurilor de mediu, astfel încât, atât costurile sociale, cât şi cele private să fie încorporate.

 

D. ILISIU: Creşterea siguranţei în funcţionare a SEN prin îmbunătăţirea reglajului frecvenţă-putere. Realizări în perioada 2002-2003

 

   Ca urmare a primirii ţării noastre ca membru în UCTE, au crescut responsabilităţile în realizarea reglajului puterii active la nivelul cerinţelor de calitate impuse de funcţionarea interconectată. Datorită importanţei primordiale pe care reglajul primar o are în asigurarea echilibrului între puterea produsă şi consumată şi, implicit, în realizarea siguranţei în funcţionare a sistemelor, acest subiect va fi tratat în cele ce urmează.

 

M.L. GOIA, N. COROIU: Soluţie neconvenţională de alimentare a consumatorilor monofazaţi de mică putere

 

   Lucrarea prezintă o soluţie neuzuală pentru alimentarea cu energie electrică a unor consumatori de mică putere situaţi in zone relativ distanţate de reţelele de distribuţie.

   Se analizează comparativ variante diverse de racord, diferite nivele de tensiune şi multiple variante de număr de faze, derivate din reţele existente de energie electrică din zonă, soluţia optimală fiind racordul monofazat de medie tensiune.

   Criteriile de performanţă folosite la adoptarea soluţiei optime au fost: zona geografică, densitatea de consum zonal, distanţa consumatorilor de cea mai apropiată reţea, limitările de ordin tehnic şi ecologic, coexistenţa cu circuitele vecine de telecomunicaţii şi informaţii precum şi perspectivele de dezvoltare a zonei pe termen mediu.

   Elementele determinante in adoptarea variantei propuse au fost cele practice, ţinând seama de echipamentele accesibile pe piaţă şi de costul total al materializării soluţiei.

 

N. COROIU: "Un veac de lumină" la Oradea

 

   În ziua de 16.12.2003, la Oradea, într-un cadru festiv, s-a sărbătorit aniversarea a 100 de ani de la punerea în funcţiune a primei reţele electrice de iluminat a urbei.

   Adunarea aniversară a întrunit un număr mare de energeticieni din ţară şi localnici legaţi prin multe fire sufleteşti de locurile şi realizările de pe aceste meleaguri; profesori universitari cercetători, proiectanţi, conducători de societăţi de profil, conducători din administatia judeţului Bihor dar, mai ales, din cei care au participat efectiv, ani şi ani de zile, la dezvoltarea instalaţiilor, oameni harnici, profesionişti de calitate, devotaţi muncii şi societăţilor din care au făcut parte.

   Cu ocazia acestei importante aniversări s-a lansat şi monografia "Un veac de lumină", o istorie detaliată a tuturor activităţilor legate de producerea, transportul şi distribuţia energiei electrie şi termice, în zonă, de-a lungul timpului, lucrare care se înscrie, cu cinste, în seria celorlalte monografii elaborate de întreprinderi de electricitate din ţară.

   În scopul cunoaşterii, într-un mod sintetic, fiind limitaţi de spaţiul editorial, a evoluţiei instalaţiilor energetice şi a evenimentelor majore din zona Oradea, pe parcursul a 100 de ani, publicăm mai jos materialele trimise de Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Nord - Sucursala Oradea, şi anume, prezentarea d-lui dr. ing. Nicolae Coroiu -directorul SDFEE Oradea urmată de "Momente din istoria electrificării oraşului Oradea şi a judeţului Bihor".

   Membrii Colegiului de redaţie al revistei "Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice şi Termice", dintre care unii sunt legaţi sufleteşte şi au participat în specialităţile lor la realizările energetice din zona Oradea, transmit din inimă, cu ocazia acestei importante aniversări, urarea rămasă de la străbuni "Vivat, Crescat, Floreat"!

 

I.P. POLESCU, V. MIRCEA, L.E. POLESCU, O. FERENŢ: Managementul stării de sănătate mentală a salariatului român pe segmentul de creativitate inovativă şi inventivă în perspectiva integrării europene

 

   Raportul dintre om şi mediul ambiant a apărut odată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, astfel că omul, cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale".

 

 

Nr. 3 / 2004

 

L. MIHĂESCU, L. PÎŞĂ, R. POPESCU, I. OPREA, T. PRISECARU, M. PRISECARU, E. POPA : Experimentări privind creşterea randamentului unei instalaţii termice prin implementarea unui schimbător final de căldură cu funcţionare în regim de condensare a vaporilor de apă din gazele de ardere

 

   Lucrarea prezintă rezultatul unor cercetări experimentale privind eficienţa recuperării căldurii de condensare a vaporilor de apă din gazele de ardere. Cercetările s-au efectuat pe un cazan pilot de 2 MW de la Universitatea Politehnica Bucureşti, la care s-a ataşat un schimbător suplimentat de căldură răcit cu apă de reţea. Combustibilul utilizat a fost gazul natural. Cercetările au evidenţiat importanţa mărimii excesului de aer asupra procesului în ansamblu, nivelul de recuperare a căldurii pentru valori posibile tehnic, costurile cuprinse în investiţie.

 

D. ZACHIA, N. OPRIŞ, C. MÎNDRICAN: S.C. Hidroelectrica S.A. actor al pieţei de energie din România.12

 

   HIDROELECTRICA joacă un rol deosebit de important pe piaţa de energie ca producător şi exportator şi ca furnizor de servicii conexe. Pe piaţa regională, care se presupune că se va deschide în 2005, se aşteaptă ca HIDROELECTRICA să joace de asemenea un rol important.

 

S.COSTINAŞ, GH.COMĂNESCU: Evoluţia strategiilor de mentenanţă

 

   Noul mediu de afaceri din România impune companiilor de electricitate ca acestea să-şi definească şi să-şi coordoneze multe procese şi să promoveze competivitatea. Productivitatea, costul, calitatea, siguranţa şi sănătatea - toate acestea depind de echipament şi de strategia de mentenanţă aplicată acestuia, in acest sens, este necesar să se cunoască disponibilitatea reală a echipamentului electric. Din punct de vedere economic este necesar să crească ciclul de viaţă al staţiilor electrice. Pentru a stabili un program de mentenanţă bun trebuie să se ţină seama de un volum mare de informaţii.

 

C. CIOBANU, M. NICOLA, L. VASILE:  Monitorizarea şi automatizarea hidroagregatelor

 

   În acest articol este prezentată o aplicaţie complexă care are drept obiectiv automatizarea unui hidroagragat, aceasta însemnând monitorizarea parametrilor, prelucrări şi comenzi trimise în instalaţie, stocarea într-o bază de date a evoluţiei principalilor parametri, şi comunicarea cu nivelul ierarhic superior (dispecerul).

 

 

Nr. 4 / 2004

 

V. VAIDA, P. SÂRBU: Modernizarea grupurilor de 210 MW - alternativă de creştere a siguranţei în funcţionare

 

   Principalele obiective ale programelor de modernizare ale centralelor pe cărbune sunt creşterea randamentului în funcţionare şi fiabilităţii şi reducerea nivelului emisiilor. Modernizarea grupurilor de 210 MW ale centralei electrice de la Deva prin implementarea echipamentelor cu o tehnologie de vârf şi cu durata utilă de viaţă prelungită va contribui la creşterea randamentului şi a fiabilităţii, la respectarea legislaţiei de mediu şi va întruni cerinţele de interconectare UCTE.

 

GH. GAVRILĂ, F. ENACHE: Calculul inductivităţilor proprii şi mutuale ale bobinelor dispuse pe circuite magnetice. Aplicaţii

 

   În multe aplicaţii din tehnică se preferă sistemele de transformare şi conversie electromecanică în care energia este localizată sub formă de energie magnetică, ştiut fiind că densitatea de volum a acesteia este de 10.000 ori mai mare decât cea electrică.

   Frecvent, se utilizează dispozitive electromagnetice care conţin circuite magnetice şi pe care sunt dispuse bobine. Calculul acestora se face, cel puţin în regim staţionar şi cuasistaţionar, pe baza unor scheme echivalente cu parametri concentraţi

   Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte calculul inductivităţilor proprii şi mutuale ale bobinelor dipsuse pe circuite magnetice

   Calculul acestora se face cu ajutorul reluctanţei prin două metode:

a) prin rezolvarea completă a circuitului magnetic;

b) calculul direct.

  În lucrare sunt prezentate trei aplicaţii şi un program scris în MAPLE 8, care permite deducerea expresiilor analitice şi calculul numeric al inductivităţilor proprii şi mutuale în cazul general al unui circuit magnetic cu n coloane.

 

C. BARBULESCU, G. ROMAŞCU: Îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă ale echipamentelor şi instalaţiilor din RET prin utilizarea feedback-ului informaţional

 

   În lucrare se face referire la echipamentele electrice ca reprezentând elemente simple şi la instalaţiile electrice în ansamblu, respectiv staţiile electrice de conexiune şi transformare sau anumite zone de sistem, reprezentând ansambluri de elemente simple (echipamente) care realizează în comun una sau mai multe funcţii programate, adică sisteme. Analiza modurilor de defectare ale staţiei porneşte de la o analiză de detaliu a modurilor de defectare ale echipamentelor (entităţilor) din cadrul acesteia, multe din modurile de defectare ale staţiei constituind de fapt defectări de cauză comună.

   Ţinând seama de necesitatea susţinerii analizelor fiabilistice pentru cuantificarea performanţelor la nivel de echipament şi de instalaţie în ansamblu (sistem) cu date de intrare corecte, lucrarea prezintă preocupările CN Transelectrica pentru modul de organizare şi utilizare a feedback-ului informaţional în cadrul reţelei electrice de transport.

 

I. ROTARU: CNE Cernavodă: proiect prioritar al energeticii româneşti

 

   Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă reprezintă un proiect prioritar pentru sectorul energetic din România. Lucrarea prezintă performanţele tehnice şi economice ale Unităţii 1 a centralei nuclearoelectrice după şase ani de exploatare comercială, stadiul de realizare a Proiectului Unităţii 2 şi perspectivele de încheiere a lucrărilor la Unităţile 3-5.

 

C. MATEA, C. ŢENCU, L. NICOLAE, V. POSTOLACHE: Descărcătoare. Utilizarea în LEA de 110 - 400 kV

 

   Creşterea în ultimii ani a numărului de incidente şi avarii, cauzate de comportarea necorespunzătoare a conductoarelor de protecţie la LEA 220 kV şi 400 kV aflate în exploatare, necesită luarea unor măsuri urgente care să conducă la reducerea acestora şi la o funcţionare a liniilor în condiţii de siguranţă. Conform normativului PE 109/92, în porţiunile LEA cu depuneri foarte intense de chiciură şi avarii repetate frecvent, cu traseul în zone izolate (de munte) şi fără linii de telecomunicaţii în apropierea liniei] se poate renunţa la conductorul de protecţie, deoarece cheltuielile de exploatare şi de întreţinere nu se justifică, iar siguranţa în funcţionare nu este asigurată.

 

ISTORIE ENERGETICĂ

Electricitatea la 120 de ani de utilizare în Bucureşti

 

   În nr.2/2004 al revistei noastre am publicat desfăşurarea adunării festive cu ocazia aniversării a 120 de ani de utilizare a energiei electrice în Bucureşti.

   În acest număr de revistă publicăm două fragmente din monografia intitulată "Electricitatea la 120 de ani de utilizare în Bucureşti", elaborată de S.C.Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice, "Electrica Muntenia Sud" S.A. din cadrul S.C.ELECTRICA S.A.

 

 

Nr. 5 / 2004

 

V. VARVARA, GH. GEORGESCU, I. CIUTEA, N. BRUMĂ, N. SUFLEŢEL: Ameliorarea regimului deformant în reţelele electrice de distribuţie urbană

 

   Identificarea nivelului de poluare armonică a unei reţele electrice de distribuţie urbană se poate realiza prin efectuarea de măsurători pe barele de j. t. ale posturilor de transformare cu ajutorul contoarelor Alpha Power Plus, transferul de date fiind facilitat de programul PQM.

   În funcţie de mărimile măsurate şi prin compararea acestora cu cele maxime admise de normativele în vigoare, se pot fundamenta soluţii de limitare a regimului deformant. Una dintre acestea o reprezintă utilizarea de filtre refulante acordate pe armonicile dominante care se urmăresc a fi suprimate. Pentru o reţea funcţionând în regim deformant sunt prezentate soluţii punctuale concrete pentru limitarea regimului deformant prin utilizarea filtrelor.

 

R. DRĂGAN, M. ITOAFĂ, M. PANĂ, A. GUŞTI: Software de simulare pentru două staţii electrice interconectate, destinat creşterii eficienţei transportului energiei electrice

 

  În vederea instruirii şi testării operatorilor din centrele de comandă pentru transportul şi distribuţia energiei electrice (staţii electrice, dispeceri etc.) s-au dezvoltat o serie de aplicaţii de simulare sau supraveghere a proceselor tehnologice aferente.

  Luând în considerare importanţa pregătirii profesionale a personalului operativ (prin instruire / antrenament), care trebuie să facă faţă situaţiilor de criză apărute în exploatarea Sistemului Energetic, se constată reducerea gradului de eroare umană.

  Modelele matematice care stau la baza software-ului de aplicaţie reprezintă suportul de bază al sistemului de simulare şi simulează principalele tipuri de operaţii executate pe simulator: acţionari, semnalizări, protecţii, circulaţii de curenţi şi tensiuni.

  Software-ul de simulare este compus din software-ul de bază pentru realizarea interfeţei cu operatorul şi softwre-ul de aplicaţie pentru implementarea modelelor matematice. Software-ul este elaborat într-un limbaj de programare de nivel înalt (Visual C++), utilizând facilităţile programării orientate pe obiecte ale sistemului de operare Windows şi tehnica ActiveX-urilor.

 

I. ŞTEFAN, FL. IONESCU: Ethernet în sisteme distribuite de acţionări electrice

 

   Pentru a utiliza protocolul Ethernet, protocol în sisteme distribuite de acţionări electrice, următoarele cerinţe de timp real trebuie respectate: determinism, sincronizare şi rată înaltă de transmisie. Pe de altă parte, Ethernet a fost conceput pentru reţele de calculatoare, unde datele nu sunt critice în timp, iar rata de transmisie este scăzută.

   Lucrarea de faţă prezintă cele mai reprezentative protocoale bazate pe Ethernet, care se pretează aplicaţiilor de timp real: Ethernet/IP + IEEE1588, Powerlink, EtherCAT, Sercos III and PROFInet IRT. Pentru a satisface cerinţele de timp real, există multiple soluţii pentru implementarea protocolului de comunicaţie: încapsulare, polling, divizarea canalului de comunicaţie în s/of şi tehnologia switch-urilor.

 

M. ROTARIU, GH. GEORGESCU: Modelarea proceselor de pornire a unui cazan de abur de 120 t/h

 

    Unul dintre elementele cele mai importante în procesul de conducere a unei centrale electrice este reprezentat de calitatea operatorilor. Calitatea activităţii acestora poate fi îmbunătăţită prin antrenarea lor pe simulatoare. Rezultatele obţinute vor fi cu atât mai bune cu cât simulatorul va pune la dispoziţie condiţii de lucru cît mai apropiate de realitatea camerei de comandă.

   Lucrarea de faţă prezintă un model al procesului de pornire a unui cazan de abur; în această operaţiune sunt implicate un număr foarte mare de manevre, realizate într-o ordine bine precizată dată de constructorul cazanului.

 

P. ALEXANDRU, L. VASILE, C. CHELU: Înlocuirea şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice de forţă şi automatizare aferente staţiei de epuisment la centrala Gogoşu, bazin aspirator

 

   Articolul prezintă o realizare a autorilor privind automatizarea unei instalaţii de evacuare a apei rezultată din infiltraţii sau pierderi tehnologice la o hidrocentrală.

 

A. POPESCU, M. STEIN, D. ANASTASIU, FL. MICŞAN: Aspecte privind selectarea unor criterii şi indicatori la punctele de interfaţă între participanţii la piaţa de energie electrică - o aplicaţie a managementului riscului

 

    Stabilirea unor relaţii bine precizate între furnizorii şi beneficiarii unor servicii, deci Intre factorii care acţionează pe piaţa de energie electrică, devine imperios necesară.

   Asemenea relaţii care, de regulă, fac obiectul unor clauze contractuale incluzând valori pentru indicatori specifici cu referire la anumite puncte de interfaţă, trebuie să satisfacă două condiţii principale:

-   să fie acceptabile atât ca tip, cât şi ca valoare de către părţile contractante;

-   realizarea sau nerealizarea valorilor precizate să poată fi controlată obiectiv la intervale prevăzute în clauzele contractuale.

   În referat se prezintă în mod sintetic considerente, preocupări şi modele utilizând mijloace de management al riscului, destinate a satisface condiţiile mai sus menţionate, cu evidenţierea unor aspecte şi condiţii specifice care pot apărea în acest domeniu.

 

ISTORIE ENERGETICĂ

 

T.N. LASZLO: Acum 50 de ani: Trecerea la tensiune şi frecvenţă normalizată a sistemului energetic local din Timişoara

 

    Până in anul 1953 sistemul energetic local al oraşului Timişoara a funcţionat la frecvenţa de 42 Hz, iar sistemul de distribuţie a fost parţial trifazat 10/0.32 kV şi parţial bifazat 2/0.11 kV.

    În aceste condiţii sistemul local nu a mai putut fi dezvoltat şi nici nu a putut fi racordat la sistemul energetic naţional, iar consumatorii au fost puşi în situaţia de a nu mai găsi aparate noi corespunzătoare.

    În lucrare se prezintă originea sistemului de 42 Hz, evoluţia sistemului electric local până în anul 1953 când s-a decis trecerea la tensiune şi frecvenţă normalizată, problemele care au trebuit să fie rezolvate şi care au fost soluţiile tehnice adoptate pentru generatoare, reţeaua de distribuţie de medie tensiune şi de joasă tensiune.

 

RUBRICA STUDENTULUI ENERGETICIAN

 

L.C. CRISTESCU: Verificarea şi testarea transformatoarelor de măsură

 

   Transformatoarele transferă unui sistem tehnic secundar energia primită de la un sistem tehnic primar. Transformatorul de măsură este un aparat electromagnetic static, care transferă parametrii energiei în curent alternativ, reducând valoarea acestora de un anumit număr de ori. Cu ajutorul transformatoarelor se poate lărgi domeniul de măsurare al unor aparate de măsurat de curent alternativ şi se alimentează circuitele de protecţie prin relee cu tensiuni, respectiv cu curenţi într-un anumit raport faţă de cele din circuitele primare. Testările şi verificările, prezentate în cele ce urmează, au rolul de a semnala eventualele defecţiuni ale transformatoarelor apărute în timpul exploatării.

 

 

Nr. 6 / 2004

 

LECA, GH. MANEA: Interesul naţional şi vocaţia naţională - criterii de definire a obiectivelor strategiei de evoluţie a energeticii româneşti

 

   Metodologiile folosite In elaborarea politicilor şi strategiilor sectorului energiei din România au utilizat, de cele mai multe ori, experienţa şi recomandările instituţiilor financiare sau de consultanţă internaţionale. Aceasta explică de ce, în cele mai multe cazuri, dintre numeroasele criterii folosite în stabilirea obiectivelor politicilor şi strategiilor sectoriale, două criterii importante, şi anume interesul naţional şi vocaţia naţională nu au fost luate în considerare. Lucrarea încearcă să dea contur noţiunilor de interes naţional şi vocaţie naţională, ultima fiind considerată fie ca un stimulent, fie ca o restricţie în reflectarea interesului naţional în practica economică. Neglijarea celor două criterii în procesul de elaborare a strategiilor sectorului energiei din România după 1989, poate fi, într-o anumită măsură, cauza pentru care aceste strategii au fost inoperante. Utilizarea celor două criterii se poate dovedi utilă în elaborarea strategiilor energetice viitoare ale României.

 

GH. GEORGESCU, V. VARVARA, I. CIUTEA, N. BRUMĂ, N. SUFLEŢEL: Aspecte privind calitatea energiei electrice în reţelele de distribuţie publice

 

   Reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune reprezintă circa 85% din totalul reţelelor de transport şi distribuţie din România, în condiţiile în care consumul de energie electrică s-a deplasat, în ultimii ani, spre medie şi joasă tensiune. În lucrare se prezintă etapele algoritmului de selecţionare optimă a reţelelor de distribuţie publică, schemele acestora şi diverse/e modalităţi de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice furnizate consumatorilor.

 

D. BĂLAN, O. VÂJOI, ŞT. CRIŞAN: Realizări şi perspective privind funcţionarea sistemului de conducere operativă prin dispecera instalaţiilor energetice la S.D.F.E.E. Mureş

 

   Sistemul de supraveghere şi comandă la distanţă, existent în funcţiune la SDFEE Mureş, a fost implementat în urmă cu peste 30 de ani şi, ca urmare, o mulţime de echipamente existente sunt imposibil de integrat într-un sistem modern. Prezentăm o analiză critică a situaţiei actuale, începând cu anul 1997, odată cu implementarea sistemului de comandă la distanţă SCADĂ compatibil, cu protecţii digitale, folosind supravegherea şi comanda a trei staţii (Uvezeni, Corunca şi Daneş). Începând cu anul 1994, în reţeaua de 20 kV a SDFE Tg.- Mureş, a fost implementat un sistem de comandă la distanţă prin unde radio, SCADĂ compatibil, cu rol în controlul comutatorului de deconectare montat pe pol şi funcţionarea comutatorului interior la 20 kV în acest articol sunt prezentate primele rezultate împreună cu avantajele operaţionale şi câteva probleme şi soluţii pe care le-am întâlnit în perioada anterioară.

 

P. ŞTEFĂNESCU: Relaţia ergonomie-securitate nucleară

 

   În domeniul CNE, "ergonomia" se preocupă de ansamblul complex al muncii operatorului din CNE şi, din această perspectivă, slăbiciunile şi erorile sale pot fi practic explicate şi deci reduse, dar numai în urma unor analize amănunţite cu considerarea specificului local, a sarcinilor specifice şi a manierei particulare în care operatorul le îndeplineşte.

   Prezentul articol tratează modalităţi de soluţionare a acestor probleme, plecând de la constatarea că, actual, câştiguri suplimentare în disponibilitatea CNE se pot obţine şi din rezolvarea problemelor „colaterale" precum implementarea soluţiilor „ergonomiei".

 

E. VOINEA, GH. GEORGESCU: Modalităţi de adoptare a deciziei de extindere a instalaţiilor energetice

 

   Lucrarea îşi propune prezentarea unor posibile modele de adoptare a deciziei de extindere a unor obiective energetice, deoarece, în România, majoritatea instalaţiilor de producere a energiei (electrice şi/sau termice) au, în general, peste 20 de ani vechime. Din această cauză, randamentul instalaţiilor este scăzut, iar consumul specific de combustibil este mare.

 

I.P. POLESCU, M. VASILE, L.E. POLESCU, I.O. FERENŢ: Utilizarea materialelor plastice în domeniul termoenergetic

 

   Masele plastice utilizate în construcţia lagărelor axiale ale unor pompe de alimentare au avut o foarte bună comportare in deservirea grupurilor de 330 MW - CET Turceni [7] şi 220 MW - CET Rovinari [8].

   Rezistenţa bună la coroziune a materialelor plastice a permis extinderea utilizării lor şi în construcţia dispozitivelor de dispersie a apei din turnurile de răcire în contracurent din cadrul termocentralelor Turceni, Deva, Borzesti, Doiceşti, Paroseni, Turnu Severin, Braşov şi, în perspectivă, Galaţi.

 

R. PĂTRAŞCU, C. GHEORGHE: Hidrogenul - alternativă viabilă a combustibililor clasici în contextul politicii europene privind protecţia mediului

 

   Lucrarea tratează proprietăţile hidrogenului şi domeniile de utilizare. Cea mai importantă aplicaţie a hidrogenului o reprezintă pila cu combustie, el constituind principalul combustibil al acesteia. De asemenea, se analizează eficienţa tehnico-economicâ a utilizării pilelor de combustie.

 

 

Nr. 7 / 2004

 

A. LECA, GH. MANEA: Interesul naţional şi vocaţia naţională - criterii de definire a obiectivelor strategiei de evoluţie a energeticii româneşti

 

T. OPREA: Situaţia actuală şi perspectivele hidroenergeticii româneşti

 

   În lucrare se prezintă structura SC. HIDROELECTRICA S.A, din punct de vedere administrativ, grupată pe centrale hidroenergetice, precum şi structura producţiei de energie electrică, după tipul de energie primară folosită. De asemenea, se prezintă volumul de servicii de sistem realizat în anul 2003 de Hidroelectrica, în comparaţie cu cererea totală de servicii de sistem, precum şi portofoliul lucrărilor de investiţii.

 

D. ZLATANOVICI, R. ZLATANOVICI: Metode şi echipamente moderne de evaluare a stării generatoarelor electrice pe baza instrumentaţiei virtuale

 

   În ultimii ani s-a dezvoltat pe plan mondial o adevărată industrie de instrumente virtuale, capabile să realizeze măsurarea celor mai diverse tipuri de mărimi: electrice, magnetice, termice, mecanice etc.

  Un instrument virtual este un aparat de măsură realizat software - într-un mediu de programare dedicat, care are şi o parte hardware compusă din: traductoare de măsură, un adaptor de semnale, o placă de achiziţie şi un calculator PC portabil, eventual cu o imprimantă portabilă. Astfel se pot crea de la instrumente simple la adevărate standuri de încercări, pe care însă nu se vor afla zeci de aparate de măsură, şi sunt portabile.

   Utilizarea acestor instrumente virtuale mai are avantajul că rezultatele măsurătorilor intră direct în baze de date, care sunt prelucrate apoi cu programe de diagnoză şi mentenanţâ predictivă.

   În lucrare se prezintă câteva metode noi de măsură dezvoltate de ICEMENERG direct pe baza instrumentaţiei virtuale şi aplicate la generatoarele electrice: determinarea stării miezului statoric utilizând inducţii mici, determinarea stării de consolidare radiala a barelor statorice în crestături, pe baza răspunsului în frecvenţă la o excitaţie mecanică, determinarea stării izolaţiei bobinajului statoric, determinarea diagramei PQ reală şi a benzilor de reglaj secundar de tensiune, determinarea caracteristicilor frecvenţă - putere ale regulatoarelor de turaţie.

 

I. MARCHIŞ: CHE Mărişelu la 27 de ani de exploatare. Propuneri pentru reparaţie capitală cu modernizări

 

   C.H.E. Mărişelu a fost pusă în funcţiune în anul 1977 şi are o capacitate de 220 MW. Hidrocentrala este prevăzută cu o turbină Francis şi realizează regimul de stabilizare f-p în reţeaua de distribuţie din România. Lucrarea analizează starea tehnică a echipamentelor (uzura fizică şi morală) şi propune: o creştere a eficienţei în funcţionare cu posibilitatea de a prelungi durata de viaţă a echipamentului, creşterea performanţelor sale tehnice, monitorizarea on-line şi un control al dispecerizării hidrocentralei.

 

GH. SBÂRNEA: Contribuţii la perfecţionarea mecanismului concurenţial pe piaţa de energie electrică, legate de valorizarea resurselor

 

   Lucrarea continuă seria de instrumente pentru îmbunătăţirea programului de funcţionare a unităţilor (ordinea de merit) în spiritul concurenţei de piaţă, dar şi cel al utilizării optime (non-speculative) a surselor limitate din sistem, implicaţii ale ultimelor reglementări ANRE în vigoare, dezvoltări ale acestora, propuneri spre reglementator. Mecanismele propuse la nivelul programării pe termen scurt creează un sistem coerent de autoreglare la nivel naţional, cu efecte deosebite şi pe termen mediu şi lung.

 

GH. GEORGESCU,  V. VARVARA,  E. VOINEA,  I. CIUTEA, N. BRUMĂ,  N. SUFLEŢEL:  Utilizarea metodei eşantionării curbelor de sarcină pentru evaluarea pierderilor de energie în reţelele publice de  medie tensiune

 

   În lucrare se prezintă o metodologie şi un produs software pentru determinarea, în exploatare, a pierderilor de energie, îi cazul unor reţele publice de distribuţie care nu se pretează, de regulă, la efectuarea de balanţe energetice.

 

G.C. TILEA: Influenţa adâncimii voalului de etanşare al unui baraj la curgerea subterană printr-un mediu poros

 

   Lucrarea descrie un model simplificat pentru un baraj (contur trapez - fig. 1) care este alcătuit din materiale izotrope, caracterizate de coeficienţii de permeabilitate kx =ky, în direcţiile x, respectiv y. Curgerea subterană este influenţată de diferenţele dintre înălţimea de cădere şi este întotdeauna influenţat din punctele de cădere înaltă la cele de înălţime mică. Anizotropia este cauzată de stratificarea sedimentelor aşa cum s-au depus în câmpuri geologice. Se prezintă liniile de potenţial şi câmpul vitezei într-un mediu izotrop.

 

 

Nr. 8-9 / 2004

 

O. LOHAN, E. POP: Sistemul Energetic Naţional în anul 2003

 

NOTA REDACŢIEI

Mulţi energeticieni şi mari consumatori de energie electrică solicită să fie informaţi asupra funcţionării sistemului energetic, ţinând seama de aspectele tehnico-economice ale acestuia, care influenţează direct sau indirect viaţa economică şi socială a ţării Ca urmare, la solicitarea redacţiei revistei, UNO - DEN prin domnul director ing.Octavian Lohan şi ing. Emil Pop ne prezintă, în totală transparenţă, unele elemente esenţiale pe linie operativă care au caracterizat funcţionarea SEN în anul 2003.

în măsura în care redacţia revistei va dispune şi de alte date economice de la producătorii, transportatorii şi distribuitorii de energie electrică, le vom publica.

Cu această ocazie, ţinem să mulţumim conducerii C.N. Transelectrica SA. pentru colaborarea cu redacţia revistei „Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice şi Termice".

 

L. LUPULUI, V. VASILEVSCHI, V. COZMA: O alegere potrivită - settlement central sau bilateral?

 

   Lucrarea tratează tranzacţiile bilaterale cu energie electrică efectuate de Operatorul Pieţei (obligaţiile de plată şi drepturile de încasare pentru participanţi). Această activitate de decontare se va desfăşura, începând cu anul 2005, In conformitate cu noul Cod Comercial realizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

 

GH. SBÂRNEA: Ordinea de merit - prim set de soluţii implementate

 

  Lucrarea conţine o serie de soluţii personale concrete pentru programarea unităţilor in spiritul concurenţei de piaţă, dar şi cel al utilizării optime (limitat speculative) a surselor limitate din sistem. Propunerile sunt adresate atât reglementatorilor, cât şi participanţilor la piaţă. De asemenea, lucrarea indică modul de prezentare al datelor de intrare, probleme ale ofertelor complexe şi propuneri pentru noi formate ale rezultatelor.

 

DA. CROITORU, F. IONESCU: Optimizarea consumului de energie şi costurilor de întreţinere a clădirilor prin utilizarea unui sistem centralizat de management al clădirilor

 

   În cadrul articolului se face o scurtă prezentare a conceptului, caracteristicilor, arhitecturii şi posibilităţilor de comandă ale unui sistem de management al clădirii (building management sistems BMS) fiind menţionate avantajele, dar şi dificultăţile întâlnite în momentul implementării unui astfel de sistem. Este prezentat stadiul actual în domeniu şi tendinţele viitoare de dezvoltare Este descris un astfel de sistem pentru o clădire complexă care cuprinde toată gama de instalaţii.         

 

N. PĂUNESCU: Dimensiunea socială a amenajărilor hidroenergetice

 

   În lucrare sunt analizate elementele de impact social ale amenajărilor hidroenergetice, atât cele negative (strămutări de localităţi, modificarea peisajului, dispariţia unor elemente de cultură), cât şi cele pozitive (producţia de energie electrică, investiţii în infrastructură, crearea de noi locuri de muncă, sau apariţia unor noi zone de agrement).

 

D. POPESCU: Soluţii pentru optimizarea şi realizarea unei palete de ventilator

 

   Lucrarea prezintă o paletă cu aspectul unui profil şi pasajele interne. Cu ajutorul acestei soluţii se poate obţine un domeniu de funcţionare extins. Posibilităţile de a mări stabilitatea ajută la controlul zgomotului şi vibraţiilor. Se poate utiliza o tehnologie bazată pe procesul de deformare plastică prin metoda electrolitică pentru a construi paletele descrise în lucrare. Astfel, calitatea suprafeţei permeabile va fi foarte bună. Iar forma paletei va fi în concordanţă cu proiectul. Studiile experimentale privind un ventilator axial cu palete complet perforate sugerează faptul că regiunea permeabilă trebuie să se găsească în zona vârfului paletei, lângă bordul de fugă (scurgere). Noile ventilatoare cu suprafeţe parţial permeabile şi performanţe îmbunătăţite vor putea fi realizate în curând.

 

V. NISTREANU, P. ŞERBAN, LI. VUŢĂ, M.A. TÎRNICEANU, V. NISTREANU, A. ŞERBAN,                E. CSERWID: Sistem virtual de formare profesională cu aplicaţie la implementarea directivei cadru a U.E. în domeniul apei

 

   Articolul prezintă un sistem virtual pentru formarea profesională care se va realiza în colaborare cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi care are ca scop implementarea Directivei Cadru a UE în domeniul apelor. De asemenea, prezintă un chestionar cu privire la evaluarea cerinţelor de formare profesională conform Directivei Cadru a UE în domeniul apei nr. 2000/60 şi concluziile.

 

V. RĂDULESCU: Influenţa grosimii profilului din zona bordului de fugă asupra curgerii fluidelor

 

   Lucrarea prezintă o metodă de calcul bazată pe soluţia modelului de curgere presupusă potenţială cu viteză redusă. Datorită grosimii mici a profilului selectat, majoritatea se utilizează in aplicaţii tehnologice, condiţiile Dirichlet interioare devenind singulare în vecinătatea bordului de fugă. S-a ales suprapunerea surselor şi turbulenţelor de-a lungul suprafeţei corpului, după ce s-a asigurat stabilitatea teoremei după corpul solid (datorită bordului de fugă luat In considerare). Se prezintă o metodă numerică prin studierea efectului grosimii lângă bordul de fugă şi influenţei asupra distribuţiei presiunii în această zonă. Prin utilizarea condiţiilor Dirichlet s-au tratat aceste probleme care se produc în apropierea bordului de fugă. Ecuaţiile de mişcare au fost luate în considerare pentru fluxul (curgerea) fluidelor. în finalul lucrării s-a determinat coeficientul de presiune care apare din cauza grosimii profilului lângă bordul de fugă.

 

G. POENARU, AL. MARINESCU: O evaluare critică a reglementării energiei provenite din surse neconvenţionale în legislaţia din România

 

   Energia provenită din surse neconvenţionale ca energie de bază ori alternativă sau complementară constituie obiect de reglementare juridică şi tehnică. A fost cercetată critic legislaţia română în materie (tratată de legiuitor "la obiect", fie subsecvent, în raport cu reglementarea altor forme de energie), făcându-se observaţii şi propuneri privind modificarea şi completarea acesteia.

 

 

Nr. 10 / 2004

 

GH. CÂRŢÂNĂ, GH. GRIGORAŞ: Strategii optimale în pieţele dereglementate

 

   În lucrare sînt prezentate diferite modele, printre care funcţiile de coordonare ale operatorilor de sistem independenţi (ISO), avantajele şi dezavantajele acestora. Max-ISO este un operator centralizat bazat pe modelul bazinului, iar min-ISO este un operator descentralizat bazat pe modelul contractelor bilaterale. Mix-ISO este poziţionat între cei doi operatori. în funcţie de obiectivul avut în vedere, procesul de evaluare a ofertelor conduce la diferite planificări ale generatoarelor şi preţuri. în lucrare sînt prezentate, de asemenea, strategii optime referitoare la plata consumatorilor în bazinul de energie.

 

M. FAIGHENOV: Fenomenul contemporan al inovării industriale

 

   Lucrarea îşi propune să contureze fenomenul contemporan al inovării industriale şi implicaţiile acestuia de la nivel de întreprindere până la nivel global.

 

A. ANGHEL: Strategie privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de unităţi de transformare de mare putere

 

NOTA REDACŢIEI

  În zilele de 29-30 septembrie a.c., Sucursala de Transport Bucureşti din cadrul C.N. TRANSELECTRICA a organizat, la Predeal, un simpozion dedicat transformatoarelor de putere.

    Au participat numeroşi specialişti şi s-au prezentat referate axate pe problemele importante, mai ales ale transformatoarelor de mare putere, ca: strategii privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de transformatoare de mare putere din TRANSELECTRICA, considerente privind modalităţi şi criterii de asistare a procesului decizional în managementul unităţilor de transformare, experienţa revitalizării izolaţiei, siguranţa în exploatare, strategii în proiectarea autotransformatoarelor de putere, mentenanţa transformatoarelor şi autotransformatoarelor cu puteri mai mari de 100 MVA şi tensiuni de 110-400 kV, sisteme informative destinate diagnozei şi mentenanţei, sistemul de prevenire a exploziilor şi incendiilor la transformatoare, comutatoare de ploturi, treceri izolate şi cutii terminale de cabluri şa.

    În cadrul simpozionului s-au susţinut şi trei mese rotunde de către firmele SC ABB SRL, SC HYDAC SRL şi SC SUSZI SRL.

    Publicăm, în cele ce urmează, două referate de interes general, primul care tratează strategiile privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de transformatoare de mare putere, din TRANSELECTRICA, şi al doilea, care prezintă modalităţi şi criterii de asistare ale procesului decizional în managementul unităţilor de transformare, întocmit de specialişti din cadrul ISPE-Bucureşti.

 

A. POPESCU, M. STEIN, G. LAVROV, D. ANASTASIU, F. MICŞAN: Unele considerente privind modalităţi şi criterii de asistare a procesului decizional în managementul unităţilor de transformare

 

   Este cunoscută preocuparea actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea concepţiei şi strategiei activităţii de mentenantă preventivă (MP), în special prin obiectivizarea cât mai corectă a intervalelor între acţiunile de MP, sub aspectele conjugate ale creşterii siguranţei în funcţiune şi reducerii cheltuielilor.

   Asistarea proceselor decizionale cu ajutorul unor modele probabiliste şi a managementului riscului este un factor important în atingerea obiectivelor menţionate.

   În lucrare se urmăreşte ca, în limitele impuse de dimensiunile unui referat, să se prezinte câteva aspecte considerate a fi de interes în abordarea acestui domeniu aşa cum au rezultat acestea din studii elaborate recent în ISPE.

 

 

Nr. 11-12 / 2004

 

M. DUMITRESCU, M. CONSTANTINESCU: Prevederile noului Cod Comercial, un nou pas în dezvoltarea Pieţei Angro de Energie Electrică

 

   Pentru a adera la Uniunea Europeană sectorul energetic românesc trebuie nu numai să respecte directivele şi rezoluţiile Comunităţii, dar şi să întreprindă acţiuni, să se organizeze, să creeze şi să aplice proceduri şi cadrul legal şi de reglementare care, împreună, se vor conforma acestor directive. Primul pas în acest sens îl constituie elaborarea Codului Comercial, un proiect pregătit de ANRE în cooperare cu Kema Consulting.

 

I. IORDACHE, M.E. GEORGESCU: Lungimea flăcărilor difuziv turbulente în cazul arderii combustibililor gazoşi în jeturi axial simetrice turbionate

 

   În lucrare se determină lungimea flăcării în cazul arderii combustibililor gazoşi în jeturii turbionate, comparându-se flăcările în jet, turbionat moderat, cu cele în jet neturbionat. Analiza comparativă avantajează flăcările în jeturi turbionate, care sunt mai stabile.

 

EM. DARIE, E. DARIE: Izolaţii termice controlate în canale verticale

 

    În lucrare se analizează regimul de convecţie mixt realizat cu un debit forţat ascendent pentru fluidele Pr=7 într-un canal dreptunghiular pe baza modelării bidimensionale. Acest studiu analizează influenţa temperaturii de intrare a fluidului (Θr) asupra parametrului critic (Recr) în situaţia în care se preferă izolaţia termică între doi pereţi verticali cu temperaturi diferite. O analiză pe baza numărului Nusselt a peretelui rece determină numărul critic Reynolds care corespunde dispariţiei debitului circulant din secţiunea transversală verticală. Subiectul este analizat pentru o gamă de rapoarte (A=4,8,16,24) ale aspectului şi numerelor Rayleigh (Ra = 105; 106;  107), care reprezintă o continuare a cercetării noastre lansate anterior pentru cazul Θr = O. Se relevă faptul că în prezentul exemplu Nuc indică o valoare minimă asociată cu efectul de izolare termică. Printr-o analiză demultiplicatoare obţinem numărul Reynolds critic care este proporţional cu A2 şi nu depinde de Ra. Pentru rapoartele mari (A>16) şi acelaşi domeniu Ra, numărul Nusselt pentru peretele rece în stare critică este independent de Gr atunci când este multiplicat cu ( Ra1/4/Numin /Nunat )/(AΘr) unde Nunat reprezintă numărul Nusselt mediu pentru convecţia pur naturală.

 

L. MIHĂESCU, R. POPESCU, I. PÂŞĂ: Analiză a perspectivei producerii centralizate de căldură în ţara noastră

 

   În lucrare se analizează situaţia existentă în ţara noastră, referitoare la sistemele de termoficare industrială şi urbană care au un caracter mixt, comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană. Soluţia pentru o energie ieftină şi relativ curată este obţinerea ei in instalaţii cu structura în cogenerare, indiferent de sursa de combustibil.

 

R. PĂTRAŞCU, C. GHEORGHE: Implementarea unui proiect de eficienţă energetică în industrie

 

   Creşterea eficienţei energetice impune reprogramarea unor activităţi, modificări ale instalaţiilor consumatoare finale sau ale concepţiei conturului sistemului analizat care include şi transformatoarele interne de energie, şi reţelele de distribuţie.

 

M. GAVRILAŞ, C.V. SFINTEŞ, O. IVANOV: Posibilităţi de utilizare a indicelui de confort termic în prognoza consumului de energie electrică

 

    Lucrarea prezintă rezultatele unor studii de caz care au urmărit să stabilească utilitatea aplicării în studiile de prognoză pe termen scurt, pentru piaţa cu o zi înainte, a indicelui de confort termic ICT ca variabilă independentă de prognoză, care să ofere simultan informaţii, atât despre temperatură, cât şi despre umiditatea relativă. Analizele efectuate au evidenţiat faptul că, ori de câte ori structura unui consumator complex este preponderent de tip rezidenţial, prognozele bazate pe ICT sunt mai bune, fiind suficiente cazuri în care se obţin cele mai bune rezultate.

 

D. ZLATANOVICI: CIGRE 2004 - GRUPA A 1: Maşini electrice rotative. Direcţii generale de dezvoltare

 

    În perioada 29 august - 4 septembrie s-a desfăşurat la Paris a 40-a sesiune a Consiliului Internaţional al Marilor Reţele Electrice - CIGRE. Cu această ocazie au avut loc reuniunile grupurilor de lucru/echipamente şi a comitetelor de studii precum şi sesiunile, în plen, de discuţii pe marginea rapoartelor CIGRE. în continuare se prezintă activităţile derulate în cadrul grupei A1 Maşini Electrice Rotative. în anexă se prezintă lista membrilor români în comitetele de studii CIGRE şi lista participanţilor români la sesiunea CIGRE 2004.

Înapoi la Revistă