Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

PRODUCEREA,  TRANSPORTUL ŞI  DISTRIBUŢIA ENERGIEI

ELECTRICE ŞI TERMICE

tehnologiile energiei 

 

Rezumate 2005

 

 

 1   2    3    4    5    6   7   8-9    10   11-12

 

 

Nr. 1 / 2005

 

V. MUŞATESCU: Consideraţii asupra procesului de privatizare a centralelor electrice

 

   Activele sectorului energetic românesc sunt importante pentru competitivitatea şi stabilitatea întregii economii. Este esenţial ca procesul de transfer către sectorul privat să fie transparent pentru a permite o concurenţă reală în cadrul sectorului, pentru atragerea investitorilor străini suficient de importanţi pentru a fi jucători activi în piaţa europeană şi în cea internă şi pentru a se evita corupţia. Lucrarea încearcă să identifice principalele probleme relative la procesul de privatizare a sectorului de generare a electricităţii şi să scoată în evidenţă lecţiile ce se pot învăţa din experienţa altor ţări.

 

I. CONECINI: Dezvoltarea durabilă şi integrarea europeană sunt susţinute de deschiderea pieţei de energie electrică din România

 

   Piaţa energiei electrice din România a parcurs, în primii săi ani de funcţionare, un proces complex de liberalizare, restructurare, reformă şi privatizare.

  Operatorul pieţei de energie electrică din România - SC. OPCOM S.A. şi-a concentrat eforturile şi resursele pentru crearea şi consolidarea infrastructurii dedicate pieţei, o atenţie constantă fiind acordată dezvoltării mecanismelor de piaţă.

   Această lucrare prezintă caracteristicile şi rezultatele obţinute de Operatorul pieţei de energie electrică din România în aceşti primi ani de funcţionare continuă, oră de oră, fără întrerupere, transparentă, echidistantă şi stabilă, suport al dezvoltării durabile şi al integrării europene a ţării noastre.

 

V. PETRUŞEL, I.T.POP, C. MUNTEANU: Sisteme de comandă-control pentru echipamentele din staţia de 400/110 kV Oradea Sud

 

   Prin aceste sisteme de comandă-control se asigură supravegherea şi diagnosticarea echipamentelor în timp real, permiţându-se detectarea şi eliminarea defectelor, evitând astfel indisponibilităţile programate.

 

L. MIHĂESCU, N. PĂNOIU, R. POPESCU, I. PAŞĂ, T. PRISECARU, I. OROIANU. E. POPA : Influenţa calităţii lignitului asupra dezvoltării energetice durabile

 

   În ţara noastră, ponderea energiei electrice şi termice obţinute din cărbune este mare, variind intre 31 şi 45%. Dintre cărbuni predomină lignitul autohton, motiv pentru care s-a ales ca obiectiv al actualului proiect analiza emisiilor de NO2 la arderea acestui cărbune.

 

P. TREZI: Optimizarea funcţionării punctelor termice din sistemele de termoficare

 

   Pentru obţinerea regimurilor optime de funcţionare, caracterizate de costuri totale minime, se va aplica algoritmul propus în lucrare pentru fiecare punct termic la care se doreşte optimizarea funcţionării. Aplicarea acestui algoritm conduce la o eficienţă maximă şi la eliminarea riscului funcţionării cu pierderi.

 

 

Nr. 2 / 2005

 

D. DOBRESCU, M. TELEANU: Finanţarea proiectelor hidroenergetice prin parteneriatul public-privat - un viitor în hidro

 

  Condiţia de bază pentru succesul partenehatului public-privat în România este stabilitatea aranjamentelor contractuale. Adică, cei 6000 MW instalaţi să susţină financiar (pentru o perioadă de timp) cei circa 1000 MW din proiectele noi, prin contracte de vânzare-cumparare, egalizând astfel costurile.

 

D. SPIRIDON: Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic din România în contextul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului ambiant

 

   În conjunctura actuală de politică energetică, când la scară mondială se caută ECONOMISIREA MAXIMĂ a rezervelor energetice clasice regenerabile şi realizarea de lucrări hidrotehnice atât pentru folosirea apei, cât şi pentru apărare împotriva acţiunii distructive a apei, se impune creşterea gradului de folosire a potenţialului hidroenergetic din România In contextul necesităţii amenajării complexe a cursurilor de apă, astfel Încât în următoarele decenii ale secolului al XXI-lea să crească de la 40%, în prezent, la peste 75%.

   După ce se fac unele considerente privind climatul, resursele de apă şi folosirea lor, gradul de utilizare a potenţialului hidroenergetic mondial, se arată că potenţialul hidroenergetic economic amenajabil al României este apreciat astăzi la circa 30 TWh/an, în care se include şi potenţialul amenajat până la finele anului 2000, de circa 17 TWh/an.

  În funcţie de gradul de utilizare a potenţialului, se prezintă date preliminare privind reducerea emanaţiilor de gaze de seră şi economia anuală de combustibil fosili.

În articol se arată şi necesitatea realizării în România, până în anul 2012, a unei prime centrale hidroelectrice prin pompaj (CHEAP) de mare putere (1000 MW), centrală de sistem energetic care să fie pusă în funcţiune odată cu grupul 3 de la centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă

 

O. GABOR, P. ŞERBAN: Convieţuind cu viiturile

 

   Articolul prezintă noua strategie europeană de apărare împotriva viiturilor. Această strategie se bazează pe următoarele principii:

•    Viituri care sunt fenomene naturale. Intervenţia umană în procesele naturale trebuie să fie limitată în viitor;

•    Strategia de apărare împotriva viiturilor trebuie să fie elaborată la nivel de bazin de râu;

•    Managementul riscului şi conceptul de "Convieţuire cu viiturile";

•    Zonele de viitură depind de regimul hidrologic al râurilor;

•    Măsurile non-structurale ar putea fi cele mai eficiente şi mai durabile soluţii pentru managementul apelor;

•    Protecţia împotriva viiturilor nu este niciodată completă;

•    Avertizarea împotriva viiturilor şi prognozarea acestora sunt absolut necesare;

•    Orice persoană care locuieşte într-o zonă de viitură (inundabilă) trebuie să-şi ia măsuri de precauţie pentru a limita efectele negative;

•    Reţinerea la nivel local a apelor pluviale.

 

V. I0NESCU, I. MÂNICUŢĂ: Efectele secetei din anul 2003 asupra pieţelor de energie electrică din Europa

 

   Seceta din vara anului 2003 a creat o anume îngrijorare cu privire la disponibilitatea alimentării cu energie. Trebuie studiat impactul secetei asupra planurilor actuale de dereglementare a sectorului energetic, în vederea eliminării riscurilor unor crize de energie în ţările Uniunii Europene.

 

H. ALBERT: O problemă prioritară: Calitatea energiei electrice la consumator

 

    Problema calităţii energiei în alimentarea consumatorilor este în prezent deosebit de actuală, având în vedere diversitatea tipurilor de instalaţii şi riscurile induse - în fiecare caz în parte - de abaterile de la regimul normal de funcţionare.

   Articolul enumera problemele de calitate care pot apărea şi resursele aferente specifice fiecărui consumator, subliniind importanţa informării consumatorilor atât asupra acestora, cât - mai ales - cu privire la măsurile economic justificate care pot elimina aceste riscuri şi pe care ar trebui să le aplice.

   Se arată că, în prezent, acţiunea de informare este demarată în cadrul programului LPQI (Leonardo Power Quality Iniţiative) coordonat de European Copper Institute şi finanţat de Uniunea Europeană.

   La această iniţiativă a aderat şi S.I.E.R. care, prin Comisia de Calitate a Energiei Electrice, îşi propune să dezvolte această acţiune în România.

 

I.P. POLESCU, V. MIRCEA, L.E. POLESCU, A.I. FERENŢ: Contribuţii originale în modelarea fiabilităţii creative a salariaţilor din CPFM/MP în perspectiva aderării României'la Uniunea Europeană

 

   Creativitatea inovativă şi inventivă a componentei umane este strâns leqată de relaţia "COMPETENTĂ Şl PERFORMANŢĂ". De multe ori se observă un decalaj între "COMPETENŢA EVALUATA" şi "PERFORMANŢA OBSERVATA", într-un anumit context sau într-o anumită situaţie, impusă de unii factori ce influenţează percepţia, memoria, atenţia, concentrarea şi gândirea pozitivă productivă creativă a salariatului. Acest decalaj reprezintă chiar "REGULA CREATIVITĂŢII" -G.G. Constandache [1J.

 

GH. FILIP, GH. RUS: Consideraţii privind revitalizarea izolaţiei unităţilor de transformatoare de mare putere prin metoda schimbătorilor de ioni

 

   Tehnologia de revitalizare prin metoda schimbătorilor de ioni a izolaţiei solide şi lichide la unităţile de transformare de mare putere constituie o alternativă la cele mai utilizate metode de revitalizare clasice, aplicate la unităţile de transformare din RET şi RED ale sistemului energetic naţional, cum ar fi termovid şi oii spray.

   Termeni: Reţea Electrică de Transport (RET), Reţea Electrică de Distribuţie (RED) , Sistem Energetic Naţional (SEN), Autotransformator (AT)

 

 

Nr. 3 / 2005

 

V. VARVARA, GH. GEORGESCU, N. BRUMĂ: Analiza regimului nesinusoidal în reţelele electrice care alimentează un receptor deformant de putere mare, cu ajutorul unui program specializat

 

    Apariţia regimului nesinusoidal este inevitabilă în condiţiile în care elemente neliniare de circuit întră în componenţa diferitelor echipamente şi instalaţii. De aceea, problema care se pune în prezent este diminuarea efectelor negative apărute ca urmare a funcţionării în acest regim.

   Principalii receptori deformanţi din reţeaua electrică sunt redresoarele de putere mare, în această categorie intrând şi tracţiunea electrică feroviară. în lucrare este descris un program specializat care permite analiza unei reţele electrice complexe funcţionând în regim nesinusoidal şi care oferă posibilitatea simulării diferitelor situaţii energetice în care reţeaua electrică se poate afla.

 

G. DOBRESCU, A. DRAGOMIR, M. SCUTARIU, C. STANCU, C.SEN-ORINJI: Tendinţe în managementul preventiv al transformatoarelor

 

   Transformatoarele de putere din staţiile de transformare de distribuţie a energiei electrice reprezintă un echipament dintre cele mai costisitoare, motiv pentru care buna funcţionare constituie o constantă preocupare a personalului de exploatare. Presiunile la care este supusa industria de distribuţie de a reduce costurile de exploatare impun o abordare atentă a problemelor legate de menţinerea în limitele operaţionale a parcului de instalaţii. Managementul preventiv reprezintă o cale posibilă de abordare, iar progresele înregistrate în tehnicile de mentenantă puţin invazive aduc multe promisiuni. Lucrarea propusă de autori are în vedere discutarea unor aspecte legate de reabilitarea izolaţiei transformatoarelor de putere, cu minimă scoatere din funcţiune, prin folosirea unei tehnologii moderne de dezumidificarea şi degazeificare a uleiului de transformator. Sunt prezentate considerente asupra proceselor chimice care se derulează în uleiul de transformator, mecanismul de tratare al uleiului şi rezultate experimentale obţinute în teren la una din unităţile aflate în exploatarea SDFEE Bucureşti.

 

S. GRIGORESCU, S. PRUNDIANU, C. TOTOLO, M. VULPE: Soluţii tehnice moderne în vederea evitării zgurificării în focarele cazanelor cu abur de 1035 t/h pe lignit. Aplicaţie la CTE Turceni

 

   Utilizarea în mod eficient a combustibililor fosili în centralele electrice de capacitate mare impune soluţii noi pentru retehnologizarea sistemelor de ardere. Una din soluţiile pe care ICEMENERG a avut-o în vedere este micşorarea zgurificării la cazanele care ard lignit. în acest scop s-au propus modificări constructive şi funcţionale ale sistemului de preparare a cărbunelui. Eficienţa soluţiilor a fost probată prin teste. Rezultatele testelor au evidenţiat realizarea performanţelor de proiect.

 

 

I. ALMĂŞAN: Realizarea unui ejector axial, a unui ejector radial reglabil şi organizarea standului pentru încercarea lor comparativă

 

   Această lucrare descrie realizarea efectivă a două ejectoare, unul clasic, axial, şi unul radial reglabil, precum şi organizarea standului de încercare în cadrul staţiei de compresoare de la CET Oradea. De asemenea, sunt studiate diferitele metode posibile de măsurare a parametrilor de interes, sunt prezentate aparatele de măsură disponibile şi cele care au fost în final alese pentru a fi montate pe stand. Soluţia pentru măsurarea celor trei debite fiind metoda orificiului, sunt descrise cele trei module de măsurare realizate, pentru fiecare fluid fiind grupate modular toate aparatele de măsură: diafragmele cu tronsoanele rectilinii obligatorii din amonte şi aval pe care am montat termometre şi manometre. în final este prezentată configuraţia finală a standului cu conductele sau furtunurile de legătură pentru încercările celor două ejectoare şi poziţia exactă de amplasare a aparatelor de măsură.

 

A. PARASCHIVESCU, F. POPA, C. CODREANU: Retehnologizarea CHE Gâlceag

 

   Amenajarea hidroenergetică Sebeş este situată pe râul Sebeş, un afluent al râului Mureş, în zona sa mijlocie, pe o cădere de 971 m, între cotele 1255 mdM (lacul de acumulare Oaşa) şi 284 mdM (localitatea Petreşti). Schema de amenajare a râului Sebeş cuprinde două acumulări mari: Oaşa, încadrată în schema de amenajare a CHE Gâlceag, respectiv Tău, din schema de amenajare a CHE Şugag, ambele acumulări putând realiza o regularizare multianuală a debitelor. Centralele hidroelectrice de pe râul Sebeş au fost puse în funcţiune eşalonat, în perioada 1980-1987, studiile şi proiectele fiind executate înainte de această perioadă, având o vechime în funcţionare suficient de mare pentru a se impune retehnologizarea lor. Lucrarea prezintă analiza retehnologizării CHE Gâlceag din punct de vedere energetic şi economic, având ca scop modernizarea grupurilor hidro şi creşterea gamei de reglare pentru furnizarea serviciilor de sistem.

 

M. CONSTANTINESCU: Influenţa secetei din anul 2003 asupra funcţionării pieţei de energie electrică din România

 

   Datorită secetei din anul 2003, deficitul de energie rezultat prin producţii foarte reduse de energie hidro şi prin oprirea CNE Cernavodă, în perioada 24.08 -19.09.2003, a fost preluat de către producătorii termo.

Astfel, a fost necesară majorarea preţurilor la toţi consumatorii de energie electrică, industriali şi casnici, cu 17,1% începând cu data de 1 septembrie 2003.

 

 

Nr. 4 / 2005

 

G. ROMAŞCU: Centrala electrică cu ciclu combinat abur-gaze, PHU-MY3 - un model de proiect de tip Build-Operate-Transfer

 

   Prima centrală electrică de tip BOT (Build-Operate-Transfer) din Vietnam, Phu My, a fost inaugurată în aprilie 2004. Centrala electrică este de tip CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), are o putere de 720 MW si asigură circa 10 % din necesarul de energie electrică al ţării şi a fost dată in funcţiune, comercial, în 26 de luni de la începerea construcţiei.

 

I. DĂESCU, F. CRĂCIUN, V. PLEŞCA, F. SIMEN: ENERGOFIX - metodă şi echipament pentru determinarea calităţii energiei electrice

 

   Articolul prezintă o nouă metodă asociată cu un echipament modern, în scopul realizării unui instrument complex de determinare a calităţii energiei electrice. Acest aparat este un răspuns la cerinţele producătorilor, transportatorilor, distribuitorilor şi consumatorilor de energie electrică, în condiţiile apariţiei de noi factori de influienţă a calităţii energiei.

 

A. FARCAŞ: Tendinţe actuale în diagnoza transformatoarelor de putere

 

   Lucrarea prezintă stadiul actual şi strategiile de dezvoltare pentru două metode de diagnoză a transformatoarelor de putere: analiza răspunsului în frecvenţa şi determinarea conţinutului de apă din izolaţia solidă. Datele sunt preluate din lucrări prezentate la simpozioane internaţionale de specialişti cu o bogată experienţă în domeniu, scopul lucrării fiind informarea.

 

V. PANAITESCU, C. DRAGOMIR: Metodologii pentru inventarierea emisiilor poluante şi metode de estimare a dispersiei poluanţilor

 

   În această lucrare autorul îşi propune să prezinte metodoiogiile de inventariere a emisiilor poluante, precum şi metodele de estimare a dispersiei agenţilor poluanţi în atmosferă, utilizate în centralele electrice din România. Studiul se bazează pe catalogarea programului de emisii poluante (EMPOL) şi pe modelarea programului de dispersii (DISPOL) şi utilizează date obţinute din funcţionarea CET Palas, precum şi date meteorologice din zona în care este amplasată centrala. Această lucrare poate fi considerată o prezentare a unor modalităţi eficiente şi uşor de aplicat pentru determinarea emisiilor poluante, care nu necesită utilizarea unor echipamente de monitorizare on-line.

 

E. VOINEA, GH. GEORGESCU: Reducerea nivelului emisiilor poluante prin optimizarea repartiţiei  sarcinii

 

   În multe situaţii, sistemele termice conţin două sau mai multe surse, fie centrale termice, fie centrale în cogenerare; de asemenea, aceste surse pot utiliza acelaşi combustibil sau combustibili diferiţi. Producţia de energie trebuie să asigure cererea şi trebuie realizată cu costuri minime şi cu un nivel redus de poluare. Autorii prezintă un model matematic de optimizare a repartiţiei sarcinii, bazat pe logica fuzzy; modelul prezentat ia în consideraţie aspectele economice ale emisiilor nocive.

 

 

Nr. 5 / 2005

 

P. DAIA, P. TIRIPLICĂ, I. TIRIPLICĂ, S. NEMŢOIU: Modernizarea instalaţiei grupului de ulei sub presiune din CHETismana Subteran

 

   În articol se prezintă în detaliu realizarea unei automatizări a unui grup de ulei sub presiune GUP aferent unui hidrogenerator vertical, utilizând un automat programabil. Concepţia, proiectul, execuţia şi punerea in funcţiune au fost efectuate integral de colectivul de autori.

 

C. MOLDOVEANU, C. RADU: Experienţa românească privind riscul de management în exploatarea şi mentenanţa transformatoarelor de mare putere din staţiile de înaltă tensiune

 

   Aproximativ 70% din transformatoarele de mare putere, a căror tensiune nominală este cuprinsă între 110 şi 750 kV, din sistemul energetic din România au o durată de viaţă de aproximativ 25 de ani, sau mai mare, considerată "durata de viaţă utilă standard". înlocuirea lor cu unele noi este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic. Deciziile cu privire la evaluarea reală a duratei de viaţă a acestor transformatoare în funcţiune sunt foarte importante. Lucrarea prezintă unele exemple concrete pe care le-au întâlnit autorii în timpul diagnosticării unor transformatoare de mare putere, din care rezultă riscurile foarte mari legate de luarea unor decizii cu privire la evaluarea stării reale a acestui tip de echipament electric în funcţiune, cu consecinţe importante legate de costurile de întreţinere şi chiar pentru securitatea sistemului energetic.

 

M.L. GOIA: Fiabilitatea instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ

 

   Lucrarea prezintă unele probleme legate de necesitatea de a asigura fiabilitatea prizelor de legare la pământ în reţelele electrice. In lucrare se prezintă metodele de proiectare ale legărilor la pământ din instalaţiile de înaltă şi joasă tensiune şi se fac propuneri pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate electrică a acestora. De asemenea, se subliniază şi unele greşeli care apar în normativele româneşti cu privire la proiectarea prizelor de legare la pământ din reţelele de joasă tensiune. Acestea pot pune în pericol securitatea publicului. Prin urmare, este necesar să se verifice "in s'itu" condiţiile protecţiei prin siguranţe fuzibile din aceste reţele prin metode convenţionale. In reţelele de înaltă tensiune este important să se observe caracterul inductiv al împământărilor pentru staţiile mari şi necesitatea de a asigura echipotenţialitatea unor zone de tensiune diferite din staţii prin întărirea conexiunilor dintre aceste zone. în final, recomandăm să se controleze coroziunea legăturilor la pământ în toate tipurile de reţele.

 

M. ROTARIU, G. GEORGESCU, I. APOSTU: Modelarea caracteristicilor de presiune la cazanele de abur cu tambur

 

   Utilizarea modelelor în analiza regimurilor de funcţionare a cazanelor de abur cu tambur este utilă atât în faza de proiectare, cât şi în procesul complex de conducere a acestora.

În lucrarea de faţă se prezintă modelul unui cazan de abur cu tambur realizat în Matlab - Simulink, model ce permite studierea modului de variaţie a presiunii aburului în tambur, considerând ca mărimi variabile debitul de combustibil, debitul de apă de alimentare şi debitul de abur livrat de cazan. Caracteristicile obţinute permit aprecieri calitative şi cantitative ale influenţei mărimilor de intrare - de tip treaptă - asupra caracteristicilor de presiune rezultate din model.

 

W.A. LAENEN, M.C. BOETTCHER , M. GIETZ, H. LAMMERS: ESKOM priveşte în viitor

 

   Cererea de energie electrică din Africa de Sud este tot mai mare şi Compania naţională de utilităţi Eskom investighează căile cele mai eficiente pentru creşterea capacităţii de producere a energiei electrice Produsul Alstom, EcoRam, oferă căile prin care centralele electrice existente pot fi optimizate pentru creşterea puterii acestora.

 

A.I. CHIUŢĂ: Cercetarea în domeniul energiei

 

   Dezvoltarea ingineriei energetice a fost din totdeauna strâns legată de istoria dezvoltării celorlalte ştiinţe, precum şi de modul în care energeticianul a ştiut să utilizeze rezultatele acestora.

 

 

Nr. 6 / 2005

 

P.M. NICOLAE, l.-D. NICOLAE, C. SMARANDA: Sisteme moderne de transport al energiei electrice în curent continuu la înaltă tensiune

 

   În lucrare se prezintă schema generală a sistemului şi elementele componente. Folosirea unor transformatoare cu două secundare a fost utilizată pentru a creşte performanţele sistemului. Este analizată posibilitatea folosirii unor redresoare complet comandate cu 12 pulsuri pentru a creşte puterea pe fundamentală. Sunt prezentate câteva aspecte cu privire la tipul de invertor folosit şi comanda acestuia. S-a insistat asupra utilizării unor tipuri de convertoare cu indici de performanţă ridicaţi. Liniile electrice ocupă un loc important la transmisia energiei în ce. Este analizată posibilitatea utilizării unor cabluri cu proprietăţi supraconductoare la transmisia în c.c. În partea finală este analizat impactul asupra mediului înconjurător.

 

C. DRAGOMIR: Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului înconjurător

 

   Arderea combustibilului fosil în sursa staţionară şi mobilă reprezintă principala activitate umană poluantă datorită intensităţii sale pe o anumită ane şi pentru că poluează atmosfera cu emisii gazoase şi solide complexe, de natură organică şi anorganică. în această poluare complexă putem observa, mai întâi gazele: dioxidul de sulf, oxizii de azot, monoxidul şl dioxidul de carbon. în afară de acestea, apar şi pulberile (cenuşa şi/sau funinginea) şi unii compuşi organici volatili (hidrocarburi - în special metan, aldehide, acizi organici). În această lucrare se prezintă efectele factorilor poluanţi care rezultă din arderea combustibilului fosil care conduc nu numai la deteriorarea calităţii atmosferei, cât şi la alţi factori de mediu, afectând în acest mod societatea umană direct sau indirect.

 

P. CHIŢAN, L. STICEA, A. STOICA: Impactul amenajării hidroelectrice Porţile de Fier II asupra mediului

 

   Dunărea este al doilea fluviu ca mărime în Europa, după Volga (3690) şi reprezintă (formează) graniţa dintre România şi Serbia. Hidrocentrala Porţile de Fier II are, în afară de efecte pozitive, şi unele efecte negative. Aceste efecte negative se referă la depozitele de mâl care nu mai sunt transportate spre litoral şi care afectează plaja. Un alt efect negativ este întreruperea circulaţiei peştilor în amonte şi aval faţă de baraj. Devine clar că trebuie să se întreprindă acţiuni pentru a contracara aceste efecte negative.

 

M. JIŞA, M. PREDA: Abordarea relaţiei furnizor-consumator de energie electrică din România în contextul intervenţiei altor participanţi din cadrul pieţei de servicii energetice

 

   Tendinţele generale de restructurare şi de reconsiderare ale reglementărilor în sectorul energiei, cu scopul promovării competiţiei, au condus la creşterea preocupărilor pentru serviciile energetice. Acestea pot fi oferite consumatorilor, de furnizorii de energie electrică sau de „terţi"- Companiile de servicii energetice (ESCO).

 

I. ALMĂŞAN: Conceperea unui ejector în varianta radiată şi stabilirea corespondenţelor dintre secţiunile de curgere semnificative pentru varianta axială şi cea radială

 

   În prezent, toate aparatele cu jet (ejectoare, elevatoare, eductoare etc.) prezintă aceeaşi forma de bază, pentru care curgerea fluidelor se face pe direcţia axei de simetrie a aparatului. În această lucrare este propusă o variantă de ejecior pentru care curgerea fluidelor, după o intrare axială, se desfăşoară radial, în plane perpendiculare pe axa de simetrie a aparatului. în literatura de specialitate această idee se regăseşte sub forma unor brevete de invenţie [3], [5], mai mult sau mai puţin asemănătoare, dar nu sunt disponibile studii analitice sau date despre eventuale încercări experimentale ale unor astfel de ejectoare radiale. În această lucrare sunt evidenţiate ideile care au dus la propunerea acestei variante constructive, precum şi motivele pentru care considerăm că această variantă ar putea prezenta anumite avantaje. Am stabilit corespondenţe între secţiunile de curgere caracteristice pentru cele două tipuri de ejectoare şi sunt propuse relaţii de calcul pentru dimensionarea ejectorului radial utilizabile la proiectarea unui astfel de ejector.

 

 

Nr. 7 / 2005

 

E.C. NAP, E.A. ECHIZLI: Comunicarea - element esenţial al sistemului de management de mediu

 

   Comunicarea reprezintă elementul cheie al oricărui sistem de management, inclusiv al celui privind mediul înconjurător. Atât comunicarea internă, cât şi cea externă pot fi eficiente şi efective. Circulaţia corectă a informaţiei ar putea reprezenta un sprijin real în îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite de politica de mediu şi pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu. Comunicarea internă reprezintă posibilitatea de a motiva angajamentul angajaţilor, prin instruirea lor permanentă cu privire la problemele de mediu. O comunicare bine realizată la nivel extern, atât activă, cât şi proactivă, dă posibilitatea de a crea, menţine şi îmbunătăţi imaginea companiei, de a demonstra responsabilitatea sa socială şi faptul că activitatea pe care o desfăşoară nu dăunează mediului înconjurător.

 

V. HOBJILĂ, M.M. LUCA: Analiza siguranţei în exploatare a barajelor de pământ. Comportarea mecanică potenţială

 

   Funcţiile pentru care au fost proiectate şi executate sistemele hidrotehnice pot fi modificate în timp. Analiza siguranţei In funcţionare a barajelor, inclusiv a altor construcţii hidrotehnice, implică expertiza tehnică a tipului din punct de vedere hidraulic şi structural. Această lucrare prezintă unele rezultate obţinute de autori cu privire la expertiza structurală a structurii de evacuare a viiturilor a barajului Vârşolţ. Barajul este construit din pământ. Construcţia hidrotehnică prezintă importante modificări ale parametrilor de construcţie şi structură în comparaţie cu cei proiectaţi iniţial. Analiza comportării mecanice potenţiale a barajului s-a realizat pe baza metodei elementelor finite. S-a realizat analiza bidimensională şi tridimensională a deformării cu ajutorul unui program de calcul special. Din această analiză au rezultat parametri noi de securitate a structurii de evacuare a viiturilor şi s-au propus soluţii pentru modernizare.

 

S. BOGDANOVIC, D. NOVAC, I. BLEIER, V. MILOSAVLJEVIC, V. VIDAKOVIC: Compararea randamentului unui generator electric determinat prin măsurarea pierderilor prin aerul de răcire şi prin apa de răcire

 

   În această lucrare este prezentată determinarea randamentului generatorului sincron prin teste efectuate folosind metoda calorimetrică. Sunt discutate problemele tehnice apărute în timpul testelor. Sunt comparate pierderile separate, pierderile totale şi randamentul generatorului prin măsurători calorimetrice realizate în fluidele de răcire, aer şi apă de răcire. Testele au fost efectuate la un hidrogenerator de 216 MVA din CHE Porţile de Fier I.

 

I. IONESCU: Dispozitiv de protecţie a generatoarelor şi motoarelor de medie tensiune

 

   În lucrare se prezintă un dispozitiv de protecţie a generatoarelor şi motoarelor de IT la supratensiuni de comutaţie. Dispozitivul este de tip ZORC încrucişat, iar valorile echipamentelor componente au fost optimizate pentru a acoperi întreaga gamă de puteri şi tensiuni nominale aflate in exploatare.

 

I. TOADER, R. BENGA: Revitalizarea izolaţiilor din transformatoarele de putere

 

   Durata de viaţă a transformatoarelor de putere reprezintă de fapt durata de viaţă a celor două sisteme de izolaţii folosite în prezent în majoritatea transformatoarelor de putere.

   Sistemul izolator este constituit din uleiurile electroizolante în proporţie de 80% şi izolata solidă de 20%. Factorul major în degradarea celor două izolaţii îl constituie producerea în timp a particulelor în suspensie, a apei şi a acizilor datorită celor trei procese : degradarea hidratică, prin creşterea conţinutului de apă şi acizi în izolaţia solidă şi lichidă, degradarea oxidativă, prin creşterea particulelor în suspensie din ulei, îmbătrânirea straturilor superficiale ale izolaţiei solide şi degradarea termică, care influenţează direct cele două sisteme de degradare odată cu creşterea temperaturii.

   Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea tehnologiei VIMAP utilizată în procesul de revitalizare a izolaţiilor din transformatoarele de putere şi rezultatele obţinute până în prezent în acest domeniu.

 

S. GAL, K. SANDOR, A. FARCAŞ, A. MORARU: Preocupări privind siguranţa în exploatare a unităţilor de transformare aparţinând Sucursalei de Transport Energie Electrică Sibiu

 

   Lucrarea prezintă în prima parte structura parcului de transformatoare de mare putere aparţinând ST Sibiu, caracterizate prin vechimea lor, lucrări de reconditionare izolaţie sau lucrări mai mari de reparaţii. Pe structura bazei de date culese pentru fiecare dintre aceste utilaje de mare importanţă din staţiile electrice de transport energie electrică, care priveşte starea lor tehnică, se exprimă nevoia de a dimensiona gradul de siguranţă ce îl pot oferi în continuare în funcţionare. Astfel s-a conturat ideea căutării unei metode care, cu datele existente, să ofere baza programării unei mentenante predictive. Această bază este durata de viaţă restantă şi condiţiile impuse pentru păstrarea ei, respectiv localizarea punctelor de injecţie mentenanţă corectivă prin monitorizare off şi on-line.

 

M. NEMEŞ, D. PĂUNESCU, GH. VUC: Proiectarea extinderii sistemelor electrice de putere. Necesitate şi risc

 

   Lucrarea prezintă o soluţie a proiectării extinderii sistemelor electrice de putere, utilizând separarea Benders. O reală dificultate majoră in obţinerea soluţiei optime globale se datorează neconvexitatii problemei. Autorii propun o nouă structură a costului producerii adăugând două grupuri de termeni, care se referă la reducerea cererii de putere activă a consumatorilor şi a taxei de penalitate progresive In cazul congestiilor. Simularea rezultată arată atât acurateţea metodei, cât şi eficacitatea tehnicii propuse.

 

 

Nr. 8-9 / 2005

 

C.L. CHIMIREL: Trecerea de la contorizare la telecontorizare. Dezvoltarea şi rolul sistemelor de telecontorizare în funcţionarea pieţei de energie. Soluţie practică pentru piaţa din România

 

   Transformările care au loc în sectorul energetic, şi care vizează evoluţia de la structuri de monopol la structuri de piaţă, impun apariţia „soluţiilor" necesare pentru buna funcţionare a pieţei.

   Operatorul de Sistem, Operatorul de Transport şi Operatorul Comercial (Bursa de energie), sunt elementele principale care formează infrastructura pieţei. Având în vedere dinamica tranzacţiilor cu energie precum şi caracterul specific al acestor tranzacţii, devine imperios necesară măsurarea energiei tranzitate în condiţii de înaltă acurateţe şi cu viteze din ce în ce mai mari, tinzând spre „timpul real". Responsabilitatea acestor acţiuni induce apariţia unui Operator suplimentar, ca parte a infrastructurii pieţei, şi anume: Operatorul de Măsurare.

 

B.P. VIFOR, F. CÎRLAN, F. MIHĂILESCU: Tariful de transport al energiei electrice - instrument economic pentru dezvoltarea infrastructurii reţelei electrice de transport

 

   Funcţionarea pieţei de electricitate presupune o dezvoltare corespunzătoare a infrastructurii sale de bază, reţeaua electrică de transport.

   Unul dintre principalele instrumente de piaţă care poate să determine funcţionarea eficientă a reţelei şi în acelaşi timp dezvoltarea optimă a structurii acesteia, prin stimularea amplasării raţionale a marilor consumatori şi unităţi de producţie, este reprezentat de sistemul de tarifare.

 

D. ILISIU: Cerinţe privind performanţa grupurilor generatoare dispecerizabile, impuse prin codul RET în contextul funcţionării pieţei de electricitate interne şi regionale

 

   În etapa actuală funcţionarea centralelor trebuie adoptată atât la cerinţele tehnice ale sistemului, cât şi la cerinţele comerciale ale pieţei de electricitate.

  Grupurile dispecerizate trebuie să funcţioneze constant la parametrii de performanţă declaraţi şi să asigure un domeniu de funcţionare de minimum 60% din puterea nominală a acestora.

 

I. IONESCU: Dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor

 

   În lucrare se prezintă un dispozitiv de sincronizare a comutării întreruptoarelor indiferent de caracterul sarcinii. Dispersia maximă măsurată în cadrul experimentărilor nu depăşeşte 1,5 µs, iar întârzierea la acţionare este de maxim 5 ms. Articolul descrie atât funcţionarea, cât şi construcţia şi comportarea experimentală a dispozitivului.

 

V. TĂBĂCARU, G. HARABAGIU, C. CRISTIAN: Consideraţii privind selectivitatea protecţiilor unui  transformator de putere dintr-un post de transformare aerian

 

    Instalaţiile de joasă tensiune se alimentează din instalaţiile de medie tensiune peste un transformator de medie/ joasă tensiune.

   În cazul Postului de Transformare Aerian (PTA) de 20/0,4 kV, selectivitatea aparatelor de protecţie trebuie să fie asigurată de la celuia de medie tensiune a staţiei de transformare de 110/20 kV din care este alimentată linia aeriană de 20 kV la care este racordat postul de transformare, până la ultimul receptor de joasă tensiune, fără a suferi vreo discontinuitate în zona transformatorului.

  Având in vedere specificul postului de transformare aerian, pe partea de medie tensiune a transformatorului nu se poate monta un aparat de comutaţie cu capacitate de rupere (intreruptor automat tripolar) şi se montează doar siguranţe fuzibile limitatoare de curent, care să asigure protecţia transformatorului la defecte interne (scurtcircuit între spire sau între înfăşurări, atingeri la masă etc.) şi la defecte externe care pot apărea pe legăturile cuprinse între bornele transformatorului şi bornele de intrare ale aparatelor de protecţie, atât pe partea de medie, cât şi pe partea de joasă tensiune.

   Pe partea de joasă tensiune a transformatorului se pot monta siguranţe fuzibile sau intreruptor automat, echipat cu declanşatoare magnetotermice sau relee electronice, aparate care să asigure protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit împotriva defectele externe care pot apărea în aval de bornele lor de ieşire.

 

D. PREOŢESCU, H. ALBERT: Continuitatea în alimentare - evaluare economică şi riscuri asociate

 

   În urmă cu peste 10 ani, în zona Americii de sud, s-a născut ideea introducerii principiilor pieţei libere în cadrul sectorului electroenergetic. Pornind din acest punct, ideea s-a dezvoltat şi s-a răspândit în întreaga lume, aflându-se la originea proceselor de restructurare desfăşurate în Sistemele Electroenergetice (SE) din numeroase ţări ale lumii.

   În lucrarea de faţă se prezintă cele mai semnificative (în viziunea autorilor) categorii de riscuri care sunt implicate în funcţionarea companiilor de reţele, care acţionează pe piaţa de electricitate, şi se propune o metodologie de evaluare a acestora.

   Se va ţine seama de importanţa şi efectul inteconexiunii între SE şi condiţiile care trebuie urmărite în punctele prin care se realizează contractele între parteneri (SE, ţări).

 

I. PANTEA, M. VEREŞ: Măsurarea vibraţiilor

 

   Articolul prezintă rezultatele unei cercetări realizate pentru diagnosticarea tehnică a turbinelor hidraulice în funcţiune prin măsurarea şi controlul nivelului vibraţiilor în punctele critice cu ajutorul sistemului de monitorizare on-line. Sistemul de măsură şi control utilizat a fost aplicat pe un stand experimental, care simulează comportarea în funcţionare a turbinelor hidraulice.

 

F. VATRĂ, H. ALBERT, A. POIDA: Sistemul Pan - European LPQIVES acreditare/certificare/formare profesională în domeniul calităţii energiei electrice

 

   Sistemul LPQIVES se adresează specialiştilor din proiectare,  execuţie,  consultanţilor,  managerilor şi specialiştilc responsabili cu exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi instalaţiilor consumatorilor şi ale companiilor de electricitate. Programul LPQIVES va fi implementat in România de către Societatea Inginerilor Energeticieni din România (SIER).

 

E. MINCIUC, I. BITIR-ISTRATE, R. PĂTRAŞCU, C. CONSTANTIN, V. ATHANASOVICI: Analiza energetică a trigenerării

 

   În lucrarea de faţă autorii îşi propun să analizeze eficienţa energetică a soluţiei de trigenerare. Metoda de analiză propusă poate fi utilizată pentru centralele de trigenerare cu turbine cu gaze sau cu motoare de ardere internă.

 

I. PANTEA: Optimizarea unui punct termic geotermal

 

   Lucrarea tratează optimizarea punctului geotermal de la Universitatea din Oradea, care foloseşte apa geotermală pentru încălzirea clădirilor din campusul universitar, asigurarea apei calde menajere, precum şi pentru producerea de energie electrică.

   Optimizarea a constat, în principal, în înlocuirea schimbătoarelor de căldură din circuitul de preparare a apei calde menajere.

 

N. MIHĂILESCU, T. OPREA, M. PRISĂCARIU:  Aspecte ale procesului de migrare a radionuclizilor prin măsurători efectuate în apa lacurilor de acumulare

 

   Ecosistemele acvatice reprezintă, pe lângă atmosferă, o importantă cale de dispersie a poluanţilor radioactivi in mediul înconjurător.

    Radionuclizii deversaţi în sistemele acvatice sunt transportaţi odată cu masa de apă, iar efluentul este diluat prin procese de difuzie şi dispersat prin amestecare turbulentă.

    În toate aceste procese, radionuclizii sunt distribuiţi între faza lichidă şi cea solidă, cad la fund odată cu sedimentele şi sunt încorporaţi de către organismele acvatice vii. Pentru estimarea consecinţelor asupra mediului şi populaţiei, se impune cunoaşterea acestor procese.

 

D. HORHOIANU: Implementarea standardului internaţional ISO 14001 - un ajutor pentru conformarea cu legislaţia în domeniu

 

   În ultimele decenii reglementările de mediu la nivel global au devenit din ce în ce mai restrictive. în acelaşi timp, multe companii au adoptat voluntar standarde pentru îmbunătăţirea performanţelor lor privind protecţia mediului înconjurător. Ca ţara care doreşte să devină membră a UE, România şi-a dezvoltat propriile reglementări privind protecţia mediului înconjurător în concordanţă cu cele din UE şi a adoptat standardul ISO 14001. Lucrarea prezintă cerinţele standardului ISO 14001 şi avantajele implementării unui sistem de management al mediului în concordanţă cu acesta. Autorul subliniază importanţa sistemului de management al mediului, certificat conform standardului internaţional, pus la dispoziţia companiilor pentru a putea respecta prevederile legale în acest domeniu.

 

 

Nr. 10 / 2005

 

A. LECA: Lliberalizarea sectorului energiei electrice din România, între cauze şi efecte

 

   În articol se face o trecere In revistă a problemelor existente in domeniul energiei electrice din România fn contextul procesului de liberalizare şi de intergrare europeană. Astfel se face o analiză a procesului de liberalizare a sectorului energiei electrice din România, a evoluţiei cadrului instituţional şi legislativ, şi a implicaţiilor economico-sociale.

 

R. POPA, D. GERENDY, M. SĂNDULESCU: Reducerea riscurilor caracteristice tranzacţionării energiei electrice. Oportunitatea introducerii instrumentelor financiare

 

   În prezent gradul de variaţie a preţului energiei electrice tranzacţionale pe piaţa de energie este prea mare, iar mediul economic, la rândul său, este caracterizat de o prea mare incertitudine pentru ca participanţii la piaţă sâ-şi poată permite asumarea unor riscuri suplimentare.

Lucrarea analizează toate riscurile posibile, pentru ca fiecare participant să reuşească, cu succes, diminuarea riscurilor proprii.

 

V. STANESCU: Fundamentarea relaţiei furnizor de energie electrică - consumator printr-o corelare dinamică între prevederile contractuale şi cele ale standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate

 

   După ce s-a Înfiinţat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E., în anul 1998, cu statut de reglementator, arbitru şi observator al activităţilor din sectorul energetic, s-a acordat o atenţie specială relaţiei dintre furnizorul de energie electrică şi consumator.

   Legea Energiei Electrice, apărută în iulie 2003, legiferează că. în România, este interzis consumul de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare între furnizor şi consumator.

 

M. VĂTĂMANU, E. BUGEAG, I. IGNAT: Impactul politicii de control asupra activităţilor de comerţ exterior din sectorul nuclear

 

   În lucrare se prezintă utilitatea implementării în activitatea SNN SA a "Programului Intern de Control -PIC", ca software dedicat creării unei baze de date la nivel naţional, în scopul asigurării unui control centralizat unic asupra importurilor şi exporturilor de produse strategice, supuse controlului de către autorităţi.

 

C. BĂLĂŞOIU, S. ALECU: Locul energiei electrice produse pe bază de lignit în contextul evoluţiei preţului combustibililor şi constrângerilor de mediu

 

  Având în vedere atât dinamica pieţei combustibililor, cât şi impactul tot mai mare pe care reglementările pe linie de mediu îl au asupra producţiei de energie electrică, acest material îşi propune să facă o analiză a impactului în creşterea costurilor adiţionale asupra unui producător tip (standard) de energie electrică pe bază de lignit, comparativ cu un acelaşi tip de producător pe bază de gaze naturale.

 

P. STOICA, I. MERFU: Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de 400 kV pentru interconectarea SEN la U.C.T.E

 

   Lucrarea prezintă un caz interesant de trei staţii de 400 kV, unele dintre cele mai mari şi mai importante staţii ale Sistemului Energetic Naţional, şi anume Porţile de Fier, Ţânţăreni şi Urechesti. Obiectivul strategic al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice - TRANSELECTRICA - este de a realiza în cel mai scurt timp interconexiunea Sistemului Energetic Naţional la sistemul energetic vest european, U.C.T.E. Acest obiectiv trebuie realizat pentru a creşte stabilitatea statică şi dinamică a Sistemului Energetic Naţional. în anul 1996 Guvernul României a aprobat un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru achiziţia de echipamente moderne pentru aceste staţii, cum ar fi : întrerupătoare, separatoare, transformatoare de măsură, descărcătoare, lanţuri de izolatoare, izolatoare suport, baterii de acumulatoare, redresoare, protecţii digitale, sisteme de comandă-control, sisteme de telecomunicaţii etc. Lucrarea prezintă problemele legate de criteriile pentru alegerea noilor echipamente, specificaţiile lor tehnice şi lucrările pentru înlocuirea echipamentelor vechi cu cele noi. Toate aceste lucrări au fost efectuate ţinând cont că staţiile trebuiau să fie în funcţiune, pe întreaga durată a retehnologizării şi a modernizării.

 

 

Nr. 11-12 / 2005

 

M. TÂRŞU, V. BREZAN, V. RIMSCHI, V. TÂRŞU: Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune

 

   Se prezintă metoda de analiză şi rezultatele simulărilor matematice ale proceselor de propagare a impulsurilor de tensiune şi curent în circuite omogene şi neomogene . Fenomenele sunt similare proceselor provocate de descărcările parţiale (DP) în izolaţia înfăşurării statorului maşinilor electrice de tensiune înaltă. Rezultatele măsurărilor DP sunt influenţate de neomogenitaţile circuitelor înfăşurării şi ale circuitelor de măsurare. Rezultatele măsurărilor sunt determinate în mare măsură de corectitudinea metodei de măsurare utilizată în baza circuitului R,CS de măsurare. Se recomandă ca valoarea şuntului din circuitul RSCS la capătul liber al liniei să fie RS=Z0, iar la conectarea în punct intermediar RS>(0,4-0,5)Z0. Trebuie să se respecte raportul dintre constanta de timp a circuitului de cuplaj rRC = RSCS şi durata impulsului DP tDP: KRC = rRcltDP > 4 ÷ 5.

   La linia neomogenă repartiţiile după amplitudine ale trenurilor de impulsuri se modifică în funcţie de numărul de divizări ale liniei. La creşterea numărului de divizări ale liniei se majorează numărul de impulsuri cu amplitudine mică. Pentru a exclude aceste impulsuri este necesar ca măsurătorile să se efectueze la diferite paliere ale pragului de selecţie. Prin aceasta se pot evidenţia şi selecta impulsurile produse de unda incidenţă fundamentală şi se poate majora veridicitatea concluziilor în baza analizei măsurătorilor DP a obiectelor reale la soluţionarea problemei de diagnostic tehnic a izolaţiei după parametrii DP.

 

GH.M.GAVRILĂ, FL.H.ENACHE: Fenomene electromagnetice tranzitorii în transformatoarele de putere

 

   Studiul teoretic al fenomenelor electromagnetice tranzitorii care apar în înfăşurările transformatoarelor solicitate la unde de impuls atmosferic sau de comutaţie presupune adoptarea unor scheme echivalente (de regulă cu parametri concentraţi) şl calculul corect al parametrilor care intervin în aceste scheme, astfel încât rezultatele teoretice să concorde cu cele experimentale.

   În lucrare se prezintă un model simplificat pentru studiul supratensiunilor între înfăşurările transformatoarelor. Formulele stabilite pentru calculul coeficientului de transmitere a supratensiunilor permit evaluări mult mai apropiate de cele obţinute experimental, faţă de cele efectuate cu formula lui Ko propusă de normele C.E.I.

 

Z. MAUKOVIC, I. GASPARAC, D. ZARKO, D. MAGIC: Oscilaţii ale hidroagregatelor tip BULB

 

   În timpul funcţionării la Încărcare completă a unui hidroagregat de tip bulb, la hidrocentrala Dubrava din Croaţia, a apărut problema oscilaţiilor de putere. Acestea sunt evidente în mod special la unul din cele două generatoare, la care şi oscilaţiile se pot observa cu ajutorul instrumentelor de măsură din camera de comandă. Frecvenţa oscilaţiilor de putere este de 2,083 Hz, aceeaşi cu frecvenţa vitezei rotorului. în lucrare sunt prezentate metodologia de cercetare a cauzelor fenomenului şi rezultatele parţiale ale măsurărilor specializate. Se prezintă şi principiul de determinare a momentului de inerţie a rotorului pentru ambele grupuri, care este cel mai important parametru pentru definirea frecvenţei naturale a oscilaţiilor electromecanice. Conform rezultatelor, după cum s-a preconizat în teorie, frecvenţa naturală depinde de regimul de funcţionare. La putere activă totală şi putere reactivă mică sau negativă, frecvenţa naturală a oscilaţiilor electromecanice devine mai mică şi este foarte apropiată de frecvenţa vitezei rotorului, fn final, sunt prezentate şi unele soluţii pentru această problemă.

 

I. DIACONU, CL. CHODOT, ST. GAL, T. FĂGĂRĂŞAN: Noi tehnologii de lucru sub tensiune aplicabile în mentenanţa instalaţiilor de transport al energiei electrice

 

   Executarea de lucrări de mentenanţă în reţeaua electrică de transport (RET) după tehnologii de lucru sub tensiune (LST) este justificată din punct de vedere economic, chiar dacă timpul de execuţie al lucrărilor respective este superior timpului în care acestea ar fi executate cu scoaterea instalaţiilor din funcţiune.

   Transelectrica promovează introducerea de tehnologii noi de lucru, inclusiv de LST, în reţeaua electrică de transport, prevăzând în caietele de sarcini ca unele lucrări de mentenanţă să se realizeze pe instalaţii sub tensiune.

 

F. VATRĂ: Creşterea siguranţei în funcţionare a SEN prin protecţia corespunzătoare a staţiilor şi liniilor electrice înpotriva loviturilor directe de trăsnet

 

   Asigurarea unei protecţii adecvate a staţiilor de 400, 220 şi 110 kV şi a liniilor aeriene împotriva loviturilor directe de trăsnet este un element determinant pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a SEN.

   Lucrarea face o scurtă prezentare a modului în care trăsnetul poate afecta siguranţa în funcţionare a SEN. Sunt prezentate pe scurt pachetele software PAS şi ECRAN ISPE, specializate în determinarea soluţiilor de protecţie a staţiilor împotriva supratensiunilor provocate de trăsnet şi loviturilor directe de trăsnet. De asemenea, se prezintă şi exemple de aplicaţii, precum şi rezultatele obţinute în câteva studii realizate de ISPE pentru CN Transelectrica.

 

GH. CÂRŢINĂ, V. ALEXANDRESCU, GH. GRIGORAŞ: Utilizarea tehnicilor GIS în optimizarea sistemelor locale de distribuţie

 

   În această lucrare se prezintă un produs software destinat planificării, dimensionării şi determinării traseelor optime ale reţelelor de distribuţie radiale. Utilizarea programului poate conduce la un rezultat eficient în luarea deciziilor prin considerarea restricţiilor, atît geografice, fizice, de mediu, cît şi de altă natură. Plecînd de la documente GIS, programul realizează proiectul unui model de planificare ce încorporează informaţii geometrice şi topologice. Aceasta permite considerarea diferitelor ipoteze (de cost, accesibilitate sau impact asupra mediului) în diverse stadii de procesare/decizie

 

L.G. MĂNESCU: Managementul congestiilor ca serviciu de sistem transfrontalier

 

   Complexitatea managementului congestiilor liniilor de interconexiune este dată, în principal, de numărul redus de alternative. în lucrare se analizează, exclusiv, managementul congestiilor prin ajustarea producţiilor (pe termen scurt).

   Tratată separat de către fiecare operator de sistem electroenergetic (TSO), problema ar putea fi rezolvată prin reportarea tranziturilor Intre interconexiunile existente (dacă cererea de import/export nu va depăşi suma capacităţilor interconexiunilor).

 

V. VAIDA: Soluţii tehnice de creşterea siguranţei şi eficienţei în funcţionare şi respectarea normelor UCTE, aplicate la termocentrala MINTIA în perspectiva Pieţei Europene de Energie

 

   La termocentrala Mintia se realizează un amplu program de modernizare a grupurilor energetice. Modernizările realizate au condus la o creştere substanţială a siguranţei şi eficienţei economice în funcţionare.

   Pentru participarea pe pieţele de energie românească şi europeană trebuie reduse costurile de producţie prin modernizarea grupurilor energetice şi îmbunătăţită calitatea exploatării şi a reparaţiilor acestora.

   Pentru asigurarea serviciilor de sistem şi a reglajelor necesare funcţionării sistemului energetic se modernizează regulatoarele de turaţie ale turbinelor şi regulatoarele de tensiune ale generatoarelor.

 

S. ROBU, I. COMENDANT: Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale

 

   De obicei, în procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului înconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii în discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt încălcate, au un impact economic care, până nu demult, nu a fost luat în consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, în ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult în cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. în anul 2004, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv în vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS.

   Având sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde atât cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi al agriculturii. în lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia încadrării în limitele admisibile de poluare a mediului înconjurător, ci şi de luare în consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă în ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului înconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.

 

S.M. DIGĂ, I. MIRCEA, C. BRATU: Consideraţii privind impactul poluanţilor energetici asupra mediului

 

   Identificarea şi evaluarea impactului potenţial cauzat de funcţionarea unui obiectiv energetic(de exemplu centralele termoelectrice) asupra factorilor de mediu se realizează prin cuantificarea efectelor poluanţilor. Pentru centralele termoelectrice din România, factorii de mediu învecinaţi cei mai afectaţi sunt aerul, solul sau apa, după cum centralele termoelectrice funcţionează pe combustibili solizi, lichizi sau gazoşi.

   În această lucrare autorii îşi propun să prezinte, pe lângă această problematică de ansamblu, şi un calcul al emisiilor de noxe gazoase produse de instalaţiile de ardere ale centralelor termoelectrice şi care au o contribuţie importantă la efectul de seră antropogen.

 

ŞT. IANCU: Economia hidrogenului - promisiune sau revoluţie?

 

   Hidrogenul pur este un gaz care se găseşte Intr-o foarte mică măsură în univers. Pe pământ se găseşte, în principal, în combinaţii chimice cu oxigenul, formând apa, dar şi în materii organice ca plante, petrol, cărbune etc.

   Deşi există o viziune asupra economiei hidrogenului, dezvoltarea unui mod de producere, stocare şi utilizare a hidrogenului nu este o sarcină simplă, rezolvabilă pe moment.

   La nivel naţional şi internaţional este necesar să se facă un studiu prospectiv asupra economiei hidrogenului, care va schimba modalitatea de producere şi utilizare a energiei.

Înapoi la Revistă