Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

Rezumate 2008

   

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Nr. 1 / 2008

 

J. Polak, J. Študir: Informaţii tehnice pentru ofertanţii de sisteme de izolare ale bobinelor hidrogeneratoarelor

 La cumpărarea de noi hidrogeneratoare sau refacerea celor vechi, descrierea tehnică a sistemelor de izolare care vor fi folosite, în acord cu cererea clienţilor, ca şi descrierea proprietăţilor sistemelor izolatoare reprezintă componente obligatorii ale condiţiilor specificate în ofertă. Pentru a ajuta potenţialii clienţi să definească condiţiile tehnice pentru oferta de sisteme de izolare a bobinelor hidrogeneratoarelor, pe lângă remarcile introductive generale privind sistemul şi proprietăţile sale, clasa termică şi altele, această lucrare oferă, de asemenea, o diagramă cu o secţiune a bobinei într-o crestătură. Materialele folosite în sistemele de izolare sunt, de asemenea, menţionate într-o asemenea măsură încât compoziţia lor generală şi condiţia în care sunt utilizate în cadrul sistemelor de izolare completează imaginea procesului tehnologic al producţiei de bobine ale hidrogeneratoarelor. Proprietăţile cerute ale sistemelor de izolare sunt aranjate în forma tabulară pe baza celor mai recente descoperiri din lume.

Cuvinte cheie: ofertant, sistem izolator, hidrogenerator, bobinaj, crestătură, materiale izolatoare, proces tehnologic.

 M. Opaschi: Contribuţii privind determinarea influenţei încălzirii şi vibraţiilor la ajustajele cu seraj, aplicate la asamblarea hidrogeneratoarelor (partea I: teorie)

 În partea întâi a acestui studiu se prezintă baza teoretică şi  relaţiile de calcul pentru serajul necesar pentru asamblarea miezului magnetic, a barelor de bobinaj în crestătură, pentru împănarea coroanei polare şi a polilor la hidrogeneratoarele electrice  verticale. Teoria prezentată ilustrează influenţa încălzirii şi a vibraţiilor care apar în exploatare. Pe parcursul dezvoltării teoriei serajului la hidrogeneratoare, se fac anumite recomandări care  pot conduce la evitarea unor defecţiuni grave, de tipul celor care au avut loc la unele hidrogeneratoare. În partea a doua a studiului se prezintă rezultatele calculelor efectuate pentru două hidrogeneratoare: unul de 185 MVA de la CHE Lotru , care urmează a fi reabilitat şi unul de 190 MVA, care a fost deja reabilitat.

Cuvinte cheie: seraj (fretaj), vibraţii, rezonanţă.

 C. Cicirone, R. Zlatanovici, S. Dumitrescu, D. Zlatanovici: Metode computerizate de încercare a regulatoarelor automate de tensiune ale hidrogeneratoarelor electrice

 În articol se prezintă metode de măsurare a parametrilor regulatoarelor automate de tensiune  ale hidrogeneratoarelor, dezvoltate în cadrul proiectului GENERTEST  din Programul Naţional “Cercetare de Excelenţă”, modulul IV. Noutatea metodelor constă în faptul că, pentru achiziţionarea, stocarea, prelucrarea, vizualizarea, tipărirea datelor prelevate în timpul probelor se utilizează tehnica de calcul: calculator laptop, plăci de achiziţie de date,  imprimantă şi un pachet software  (înlocuindu-se, astfel, utilizarea oscilografului sau plotter-ului).

Metodele se referă la determinarea acurateţei, insensibilităţii, statismului  RAT, a timpului de răspuns în tensiunea de excitaţie, verificarea limitatoarelor de regimuri inductive şi capacitive şi verificarea comportării la pauza de AAR pe alimentarea echipamentului de excitaţie.

Cuvinte cheie: regulator de tensiune, excitaţie, echipament computerizat, achiziţie de date.

 C. Stoian, Şt. Călugăru, T. Pandia: Sistem automat pentru localizarea defectelor de izolaţie în reţelele de medie tensiune (SALDI)

 SALDI monitorizează apariţia defectelor de curent în reţelele de medie tensiune şi le transmite într-o staţie de control centrală, unde componenta de defect poate fi detectată uşor şi timpul de refacere poate fi redus în mod semnificativ.

SALDI va infoma imediat despre locul unde defectele au apărut, reducând ruptura echipamentelor şi îmbunătăţind condiţiile de lucru ale personalului.

SALDI permite vizualizarea pe un ecran de computer, aflat în camera de comandă a dispecerului, a căii de scurtătură imediat după producerea incidentului.

Cuvinte cheie: curent de defect, condiţii de îmbunătăţire a lucrului şi siguranţa personalului.

 D. Hălmagiu, M. Păsculescu: Analiza structurilor aferente de defect în funcţie de parametrii acestora, în cazul punerilor la pământ în reţelele electrice de joasă tensiune

Lucrarea tratează comportamentul complex al structurilor aferente de defect, comportament impus de parametrii lor. Scopul prezentei lucrări este de a oferi o viziune clară a principiilor, condiţiilor şi a măsurilor de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, corespunzând cu instalaţiile electrice de joasă tensiune, care constituie o componentă esenţială a unei economii moderne. În lucrare sunt tratate metodele de analiză pentru sistemele de protecţie, având în vedere faptul că metodele matematice sunt metode exacte cu un înalt grad de siguranţă pentru caracterizarea fenomenelor menţionate mai sus.

Cuvinte cheie: reţele de distribuţie de JT, scheme de protecţie, funcţionare dezechilibrată, efecte asupra securităţii consumatorului, măsuri posibile de protecţie.

 

 

Nr. 2 / 2008

 

P. Ştefănescu: Indicatorii internaţionali de performanţă pentru centralele nuclearoelectrice

 Indicatorii internaţionali de performanţă pentru Centralele Nuclearoelectrice (CNE) au fost elaboraţi pentru a ajuta atât la gestionarea CNE, cât şi la urmărirea tendinţei de evoluţie a acestor centrale.

Aceşti indicatori de performanţă permit schimburi de informaţii şi efectuarea unor comparaţii credibile între diferitele CNE (la nivel internaţional).

Cuvinte cheie: disponibilitate nucleară, sisteme de securitate, randament termic, fiabilitatea combustibilului.

 M. Cârlan, S. Dziţac, H. Goia, E. Goia, M. Vereş: Studiu de caz privind fiabilitatea operaţională din cadrul centralei  termoelectrice Mintia

 Lucrarea conţine, pe baza unor „analize da caz”, modelarea şi evaluarea fiabilităţii previzionale pentru sistemele de transport şi preparare a combustibilului solid (STPCS) din cadrul centralei termoelectrice CTE Mintia.

În cadrul articolului, calculul fiabilităţii previzionale s-a efectuat pe baza diagramelor echivalente de fiabilitate, pentru două etape distincte din cadrul CTE Mintia, şi anume: etapa veche – nivel funcţional de 50% şi etapa nouă – nivel funcţional de 100%.

Cuvinte cheie: fiabilitate, fiabilitate previzională, nivel funcţional.

M.G. Kang, T.H. Kim, J.K. Lee: Degradarea electrică a barelor statorice pentru turbogeneratorul de mare putere după 1000 de cicluri termale

 Presiunile termale şi mecanice pe barele statorice ale turbogeneratoarelor, cauzate de pornirile şi opririle repetate şi de fluctuaţiile pe parcursul funcţionării pe termen lung, constituie una din principalele cauze pentru degradarea electrică a materialelor izolante. Pentru a înţelege procesul de degradare, Doosan a produs bare de test utilizând aceleaşi procese în producerea barelor statorice ale bobinelor generatoarelor şi a supus aceste bare de test la diferite stadii de cicluri termale. Masurătorile proprietăţilor izolaţiei, cum ar fi factorul de disipare, descărcarea basculantă şi parţială, pentru barele de test fără vârstă şi bare de test cu cicluri termale la 50, 100, 250, 500 şi 1000 de cicluri termale au fost executate. În final au fost determinate tensiunile de străpungere pentru toate barele de test. Această lucrare prezintă rezultatele analizei degradării electrice obţinute pe parcursul acestui program.

Cuvinte cheie: bare statorice, izolaţie, ciclu termal, degradare electrică, factor de disipare, basculant, descărcare parţială.

M. Opaschi: Contribuţii privind determinarea influenţei încălzirii şi a vibraţiilor la ajustajele cu seraj, aplicate la asamblarea hidrogeneratoarelor. Partea a II-a: Aplicaţii

 În partea a doua a studiului se prezintă rezultatele calculelor efectuate pentru două hidrogeneratoare: unul de 185 MVA de la CHE Lotru , care urmează a fi reabilitat, şi unul de 190 MVA, care a fost deja reabilitat. Calculele s-au efectuat în conformitate cu teoria prezentată în partea întâi a studiului şi ele scot în evidenţă influenţa încălzirii şi a vibraţiilor asupra valorilor serajelor.

Cuvinte cheie: seraj (fretaj), vibraţii, alungire termică.

 R. Zlatanovici, C. Cicirone, S. Dumitrescu, D. Zlatanovici: Metode computerizate de încercare a regulatoarelor automate de viteză ale hidrogeneratoarelor

 În articol se prezintă metode de măsurare a parametrilor regulatoarelor automate de viteză  ale hidrogeneratoarelor, dezvoltate în cadrul proiectului GENERTEST  din Programul Naţional “Cercetare de Excelenţă”, modulul IV. Noutatea metodelor constă în faptul că, pentru achiziţionarea, stocarea, prelucrarea, vizualizarea tipărirea datelor prelevate în timpul probelor se utilizează tehnica de calcul: calculator laptop, plăci de achiziţie de date, imprimantă şi un pachet software  (înlocuindu-se astfel utilizarea oscilografului sau plotter-ului).

Metodele se referă la determinarea statismului, a zonei de insensibilitate RAV, a timpului şi a valorii puterii active  de mobilizare a rezervei de reglaj primar, a vitezelor de încărcare / descărcare  cu putere activă, a vitezelor de închidere şi deschidere a servomotorului de acţionare a aparatului director, precum şi la verificarea RAV la funcţionarea de durată a blocului hidrogenerator.

Cuvinte cheie: variaţii de frecvenţă, regulator automat de viteză, aparat director, achiziţie computerizată a datelor.

 A. Marinescu: Două probleme interconectate: uscarea izolaţiei transformatorului de pe şantier şi monitorizarea forţei axiale de prindere

 Lucrarea prezintă în primul rând, metodele on-line şi off-line pentru măsurarea forţei axiale de prindere şi apoi descrie un sistem elaborat de ICMET pentru măsurarea forţelor axiale la transformatoarele de putere, care pot fi folosite atât în companiile producătoare, cât şi pentru reparaţiile pe şantier fără schimbări de construcţie.

După cum se ştie deja, aproape fără excepţie, izolaţia din ulei pe hârtie a transformatoarelor se înmoaie, volumul distanţierelor (regletului) şi izolaţia de rotire creşte ( sporeşte) şi, după uscarea izolaţiei, transformatoarele rămân cu o forţă de prindere redusă, care influenţează durata de viaţă rămasă în funcţie de rezistenţa redusă a unui scurtcircuit, vibraţii şi pagube ale izolaţiei învechite.

Este descris un software prin care echipamentul de măsurare a forţei axiale de prindere devine sistem de monitorizare. Software-ul se bazează pe mai multe modele care iau în consideraţie influenţa temperaturii la un nivel constant de umezeală, variaţia forţei axiale depinzând de: conţinutul de umezeală a izolaţiei, vârsta izolaţiei şi construcţia specifică transformatorului.

Sistemul de monitorizare poate funcţiona atât pentru o monitorizare de durată, cât şi pentru monitorizarea evenimentelor (scurtcircuite, schimbarea supracurenţilor etc.)

Şi, nu în ultimul rând, este subliniată corelarea care ar trebui să existe între umezeala remanentă şi forţele axiale de prindere a bobinelor la operaţiile de uscare a izolaţiei.

Cuvinte cheie: forţa axială de prindere, uscarea izolaţiei, umezeală remanentă.

 

 

Nr.3 / 2008

 

V. Gherghina, C. Zamfirescu, D. Oprescu: CET Işalniţa de 40 de ani în Europa

 Acum patruzeci de ani, pe 30 septembrie 1967, primul utilaj de 315 MW din România, Grupul nr. 7 de la Centrala Electrică Işalniţa, a fost conectat la Reţeaua Naţională de Electricitate.

Clauzele contractului -  care a fost semnat la 17 februarie 1965 între MAŞINIMPORT (cumpărător) şi grupul (vânzător) format din Societatea Pariziană pentru Industrie Electrică (SPIE); Societatea Rateau Schneider; Societatea Alsthom şi Societatea Jeumont Schneider care a asigurat colaborarea cu MASCHINENFABRIK AUGSBURG NURNBERG (MAN) -  sunt prezentate în acest articol.

Contractul are un obiectiv şi un scop, achiziţia unei centrale electrice complete cu 2 x 315 MW unităţi, deci sunt descrise echipamentele, performanţa contractată şi obţinută, jurnalul evenimentelor principale al fiecăruia din cele două grupuri.

Cuvinte cheie:  echipamente energetice; centrale electrice; istoric, exploatare.

 G. Tănăsescu: Metoda CABS (curenţii de absorbţie/resorbţie) pentru diagnosticarea sistemelor de izolaţie

În lucrarea de faţă se prezintă metoda curenţilor de absorbţie/resorbţie, analizându-se natura şi forma curenţilor de absorbţie/resorbţie. Se prezintă rezultatele determinate experimental pe transformatoare de putere şi motoare electrice. Se constată că, în urma procesului de îmbătrânire, se produce o modificare a valorilor şi formelor curenţilor de absorbţie/resorbţie. Încercarea cu tensiune continuă ne oferă informaţii cu privire la gradul de îmbătrânire, la gradul de umiditate, executarea lor fiind indicată îndeosebi la maşinile electrice deoarece permite aprecierea stării sistemului de izolaţie.

Cuvinte cheie: sistem de izolaţie, polarizarea izolanţilor, câmp electric, dielectric, densitate de curent.

D. Rota: Defecţiuni, cauze, soluţii şi limitări la exploatarea hidrogeneratoarelor verticale sincrone

 Lucrarea se referă la principalele defecţiuni, cauze, soluţii şi limitări la exploatarea hidrogeneratoarelor verticale sincrone (HVS)  fabricaţie UCMR Reşiţa ce pot să apară în funcţionarea de durată, datorită existenţei unor erori de poiectare, execuţie, montaj sau exploatare  fără a fi detaliate, în conformitate cu cerinţele literaturii de specialitate. În calitate de exemplu conform [1] influenţele cauză - efect sunt evidenţiate pornind de la prezentarea hidrogeneratoarelor de la CHE Ruieni tip HVS 500/153- 14 sub forma a şapte subsisteme (blocuri) funcţionale SSi ; i=1,7 conexiune serie, la care se înseriază şi  factorul uman cu elemente de intrare – ieşire,  respectiv  feed- back  pentru fiecare subsistem definit.

Avantajul acestei prezentări poate permite ulterior o dezvoltare [2] în sensul stabilirii probabilităţilor de defect pentru fiecare subsistem(bloc)funcţional în parte;probabilitatea de defect a întregii instalaţii de hidrogenerator fiind PHg=Π pi; i=1,7.

Cuvinte cheie: parametru, tehnologie, eroare, efect, soluţionare.

 L. Satish, Subrat K. Sahoo: Idei despre localizarea defectelor de-a lungul unei bobine de transformator

Considerând o singură bobină cu disc continuu a unui transformator şi utilizând datele adunate de la măsurătorile la borne, se arată cum defecte introduse la diferite poziţii ale bobinei pot fi localizate. În acest studiu, defectul implică o schimbare discretă, de exemplu scurtcircuitarea câtorva spire într-un disc (predominant o schimbare inductivă) şi /sau adăugarea a câtorva zeci de picofarazi capacitate  între un disc şi sol (predominant o schimbare capacitivă).

Măsurătorile la borne implică dobândirea funcţiei de răspuns a impedanţei, prin metoda variaţiei frecvenţei, din care frecvenţele naturale ale circuitului deschis şi scurtcircuitului sunt determinate. Rezistenţa efectivă, capacitatea şi inductanţa sunt de asemenea măsurate. Utilizând aceste date şi cunoştinţele apriorice ale tipului de bobină (strat, disc, interliniat etc.), este dezvoltată o metodă iterativă pentru a sintetiza o reţea simetrică cu parametri localizaţi. Funcţia de răspuns estimată a circuitului sintetizat se potriveşte foarte mult cu cea măsurată, în cadrul unei limite de toleranţă specifică, şi acest circuit sintetizat este numit circuit de referinţă.

Dacă oricare din frecvenţele naturale ale măsurătorilor ulterioare diferă de valoarea de referintă cu mai mult de 2 %, atunci este implicată o eroare şi este sintetizat un nou circuit. Comparaţia acestor circuite sintetizate cu circuitul de referinţă dezvăluie locaţia şi natura erorii. Corespondenţa acestei metode este examinată folosind o bobină de transformator actuală.

Cuvinte cheie: transformator de putere, deformare a bobinei, impedanţă de răspuns, frecvenţa naturală a circuitului deschis şi scurtcircuitului, localizarea erorii.

C. Aldea: Determinarea volumului de putere reactivă necesară transportului puterii active între fiecare generator şi fiecare consumator

 Această lucrare descrie o tehnică pentru a determina care generator oferă o încărcătură particulară. Pornind de la o soluţie a fluxului energiei, tehnica arată cât de mult foloseşte fiecare generator sau încarcă o linie de transmisie şi care este contribuţia fiecărui generator sau sarcină la pierderile sistemului.

Cuvinte cheie: funcţionarea sistemului electric, acces de transmisie, flux de putere, operatori independenţi ai sistemului.

 

H. Albert, F. Vatră: Influenţa modului de tratare a neutrului, în reţelele de 110 kV şi mai mari, asupra securităţii instalaţiilor energetice

 Lucrarea de faţă prezintă, pe scurt, principiile punerii la pământ neutre, pentru reţelele electrice de 110 kV şi mai mari, şi importanţa observării lor pentru securitatea operaţiei.

Sunt oferite concluziile analizei anului 2004 la nivel SEN şi sunt recomandate câteva acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale.          

Cuvinte cheie: neutrul reţelei, supratensiuni, RET.

 

Nr.4 / 2008

 

D. Hawkins: Planificarea integrată, proiectarea şi analiza de mediu pentru conectarea noii generări distribuite

Odată cu recenta şi susţinuta creştere în generarea distribuită, are loc o creştere corespunzătoare, uneori geometrică, în cererea pentru planificarea reţelei în a acomoda noile scheme de generare distribuită. În acelaşi timp mulţi operatori de reţea înregistrează o lipsă de ingineri de planificare de reţea experimentaţi, datorită retragerii acestora sau pierderii lor.

Această lucrare ia în considerare zona de deservire implicată cu planificarea noilor generatoare distribuite de înaltă şi medie tensiune conectate la reţelele publice şi prezintă utilizarea combinată a unei acţiuni mari de planificare, proiectare şi analiză tehnică, bazate pe sisteme şi componente IT avansate.

Lucrarea se referă la un exemplu practic al unui sistem combinat de planificare/proiectare/analiză şi oferă comentarii asupra beneficiilor comerciale care au fost identificate în utilizare la un operator de reţea de distribuţie.

Cuvinte cheie: generare distribuită, planificare integrată, reţea, energie regenerabilă.

 

F. Popescu: Metodă de calcul numeric al circulaţiei de putere şi al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice de medie tensiune

Determinarea regimului permanent de funcţionare al reţelelor electrice constă în calculul tensiunilor din nodurile acestora, al puterilor care circulă prin laturile de legătură (deci şi al curenţilor) dintre noduri, dacă sunt cunoscute valorile puterilor injectate şi consumate în noduri, precum şi caracteristicile elementelor de reţea. Metoda de calcul utilizată pentru rezolvarea subiectului propus este cea a potenţialelor nodale, ea fiind utilizată frecvent la determinarea parametrilor de funcţionare a reţelelor electrice. Aplicaţia propusă permite totodată determinarea curentului de scurtcircuit într-un punct al reţelei pornind de la descrierea acesteia descendent, de la punctul în care se cunoaşte puterea de scurtcircuit până la locul de producere a acestuia.

Cuvinte cheie: tensiuni, putere, noduri, curent de scurtcircuit.

C. A. Vatră: Influenţa surselor de generare distribuită asupra curenţilor de scurtcircuit

În lucrare se descrie o tehnică de simulare care poate fi aplicată pentru a se analiza impactul generării distribuite asupra curenţilor de scurtcircuit în reţelelor electrice.

Cuvinte cheie:generare distribuită (GD), variaţii de tensiune, variaţii de curent, curenţi de scurtcircuit.

 

C. Purece: Încadrarea CHE în graficul de sarcină al Sistemului Energetic Naţional

 

În articol se prezintă modul de încadrare a centralelor hidroelectrice în graficul de sarcină al sistemului energetic naţional precum şi modul în care cererea de energie electrică variază în timp. De asemenea, se fac referiri la curba de sarcină şi încadrarea centralelor în cadrul acesteia, dar şi la modul de control al unui sistem energetic pentru a se asigura funcţionarea optimă  a acestuia şi evitarea dereglărilor.

Cuvinte cheie: grafic sau curbă de sarcină, servicii de sistem, reglaje de putere.

 

P. Ştefănescu: Siguranţă nucleară sau terorism nuclear?

 

La ora actuală, terorismul nuclear – ca act violent sau ca ameninţare cu violenţa împotriva necombatanţilor în scopul unei răzbunări, a intimidării sau influenţării publicului în alte sensuri – poate utiliza şi materialele nucleare sau radioactive. Ca urmare, pentru a mări securitatea societăţii umane este absolut necesară reconsiderarea măsurilor de siguranţă privind materialele nucleare şi radioactive, inclusiv difuzarea în rândul publicului a unei bune culturi de securitate nucleară.

Cuvinte cheie: terorism, materiale nucleare, radiaţii, cultură de securitate nucleară.

 

Nr.5 / 2008

 

H. Albert, G. Lavrov, A. Mihăilescu: Impactul racordării centralelor electrice eoliene (CCE) la SEN

 Recent, în România, înălţarea fermelor de vânt este foarte la modă.

Conexiunea lor cu SEN ridică o problemă privind capacitatea reţelelor de distribuţie şi transmisie de a prelua această energie suplimentară, observând cerinţele de siguranţă.

De asemenea, considerând caracteristicile unităţilor de vânt, are loc un impact asupra condiţiei operării SEN şi asupra calităţii energiei electrice.

Raportul este o pătrundere în principalele probleme cu care autorii au avut de-a face în pregătirea studiului şi conectarea fermelor de vânt cu reţeaua şi de asemenea regulamentul cerut.

Cuvinte cheie: ferme de vânt, reţea de distribuţie, reţea de transmisie, calitatea energiei.

 T. Chiulan: Studiu comparativ al metodelor de stabilire a temperaturii înfăşurării unităţilor mari de transformare

 Această lucrare realizează o analiză comparativă a principalelor metode pentru determinarea temperaturii înfăşurărilor unităţilor mari de transformare. Se prezintă principalele avantaje şi dezavantaje pentru fiecare metodă studiată.

Cuvinte cheie: unitate de transformare, temperatură înfăşurări, măsurare cu fibre optice.

 C.  Diaconu, C. Bărbulescu: Starea tehnică şi importanţa instalaţiilor reţelei electrice de transport – criterii pentru stabilirea frecvenţei şi conţinutului acţiunilor de mentenanţă preventivă

 Managementul activelor necesită procesul de luare a deciziilor, cum soluţia cea mai bună poate fi selectată dintr-o multitudine de opţiuni posibile. Luând în considerare politica pentru instalaţiile reţelei electrice, ca şi implementarea noilor tehnologii şi sistemelor tele-control şi tele-management moderne, procesele de luare a deciziilor pentru mentenanţă necesită multe criterii, dintre care cuantificarea condiţiei tehnice şi semnificaţia instalaţiilor reţelelor electrice din cadrul Sistemului Energetic Naţional (SEN) sunt foarte importante.

Lucrarea descrie preocupările Transelectrica pentru un management eficient al bunurilor şi, în acest context, pentru îmbunătăţirea mentenanţei şi, de asemenea, pentru utilizarea celor mai bune date şi informaţii pentru a determina condiţia tehnică a echipamentelor şi semnificaţia lor – precum criteriul de a stabili politicile de mentenanţă specifice diferitelor categorii de echipament.

Cuvinte cheie: managementul activelor, mentenanţă, condiţii tehnice, semnificaţie, siguranţă.

 A. Răducanu, A. Suvergel, A. Stanca, Şt. Marin, C. Marcolt, C. Neagu: Impactul instalaţiilor din staţiile electrice asupra stării de sănătate a personalului

 Complexitatea problemelor cu care se confruntă lumea ştiinţifică include pe lângă poluarea chimică şi expunerea la câmpuri electromagnetice de intensităţi şi frecvenţe diferite. Dacă în cazul poluării chimice studiile sunt numeroase şi cu rezultate concludente, efectele câmpurilor electromagnetice se cunosc mult mai puţin. Prezentul studiu şi-a propus să investigheze efectele produse de câmpurile electromagnetice asupra sănătăţii persoanelor expuse profesional pe termen lung la acest tip de noxă.

Cuvinte cheie: câmp electric şi magnetic, neurohormonul melatonină, ritm de secreţie circadian.

Nr.6 / 2008

V. Rugină: Conectarea ICEMENERG la reţelele internaţionale de cercetare-dezvoltare

 Lucrarea abordează problema conectării ICEMENERG la reţelele europene de cercetare – dezvoltare şi integrarea sa, pe această cale, în Spaţiul European al Cercetării. Documente UE precizează că dezvoltarea unei cercetări competitive în zonă implică existenţa unor institute puternice şi evitarea dispersării surselor. Acordarea fondurilor publice trebuie să încurajeze acest fenomen.

Sunt prezentate proiecte din cadrul FP7 şi al programului “Energie Inteligentă pentru Europa”, respectiv reţele europene de colaborare la care participă şi ICEMENERG.

Cuvinte cheie: cercetare – dezvoltare, globalizare, reţele de cooperare, energie.

 I. Ionescu, V. Anghelescu: Activităţi ICEMENERG privind protecţia infrastructurii critice a Sistemului Energetic Naţional (SEN)

 Iniţial o preocupare a domeniului militar, conceptul de securitate a devenit un bun comun cu aplicabilitate în domenii largi de activitate, de la industrie la educaţie şi sănătate.  Printre cele mai mari riscuri actuale se află atacarea infrastructurii critice în procesul de distribuire. Acesta este un mijloc foarte eficient de inducere a insecurităţii globale, cu costuri foarte ridicate şi pe un termen destul de lung.

Principiile care stau la baza infrastructurii critice în electroenergetică sunt bine conturate şi cuprind, pe lângă funcţionalitatea sigură a echipamentului, politici energetice şi reglementări, protecţia împotriva atacurilor teroriste şi a dezastrelor naturale.

Aplicarea conceptului de asigurare a infrastructurii crtitice în SEN este reprezentat şi de funcţionarea  în deplină siguranţă a instalaţiilor existente şi aprecierea necesităţii înnoirii sau dezvoltarea instalaţiilor existente (prin analize curente, expertize tehnice şi estimarea uzurii şi a duratei de viaţă restante).

Lucrarea prezintă trei sisteme de investigare prin metode neconvenţionale a echipamentelor primare din SEN, dezvoltate în cadrul laboratoarelor din SC Filiala ICEMENERG SA.

Cuvinte cheie: infrastructură critică, SEN, siguranţă, echipamente primare.

A. Adam, Cr. Mândrean, M. Vulpe, D. Creţu, I. Bărbieru: Soluţii de modernizare a instalaţiilor de ardere aferente cazanelor energetice de 120 t/h din cadrul S.C. ALUM S.A. Tulcea

 Lucrarea prezintă soluţia de modernizare elaborată şi implementată de specialiştii ICEMENERG – în premieră – pe cazanul de 120 t/h de la Alum Tulcea.

Noul sistem de ardere permite obţinerea unor nivele reduse de noxe, în condiţii de eficienţă energetică sporită, cu încadrarea în normele impuse de legislaţia Uniunii Europene.

Soluţia tehnică adoptată poate fi extinsă la cazanele energetice şi industriale cu sarcină termică similară pe unitatea de arzător.

Cuvinte cheie: arzătoare de gaz natural, NOx redus, impact asupra mediului.

 A. Bolma: Soluţii ICEMENERG de utilizare a sitelor moleculare zeolitice în captarea CO2 în industria energetică

Lucrarea prezintă tehnologia post-ardere de captare a dioxidului de carbon din gazele emise în industria energetică pe structuri adsorbante, de tip sită moleculară zeolitică.

Sunt prezentate succint etapele premergătoare realizării tehnologiei de reţinere a dioxidului de carbon din gazele poluante, şi anume: stabilirea compoziţiei gazelor de ardere produse de industria energetică, sinteza şi selectarea sitelor moleculare zeolitice, caracterizarea chimică, structural-morfologică şi texturală a acestora, realizarea instalaţiilor de captare a gazelor de ardere din industria energetică, răcirea, uscarea, comprimarea şi adsorbţia dioxidului de carbon. Au fost stabiliţi parametrii tehnologici de realizare a procesului de adsorbţie a dioxidului de carbon pe zeolitul NaX (cod structural 07 ZEC 5) prin teste, încercări şi studii de cinetică (concentraţie, capacitate de adsorbţie, randament de reţine a CO2, temperatură, presiune, flux de gaz etc.).

Sistemele informatice ASPEN-HYSYS / ASPEN—Hyprotech şi CAPCOST au permis o evaluare tehnico-economică a unei instalaţii semipilot care să purifice de CO2, un flux de gaze de ardere cu un debit de 90 m3 /h obţinut în industria energetică.

S-au făcut precizări privind sechestarea şi/sau stocarea CO2 după captare în structurile geologice din ţara noastră.

Rezultatele cercetărilor prezentate şi suportul financiar au fost obţinute în cadrul Proiectului CEEX 107 / 2005.

Cuvinte cheie: adsorbţie, dioxid de carbon, combustibili energetici, tehnologie de captare, site moleculare zeolitice.

Nr.7 / 2008

Gh. Indre, D. Preoţescu, S.L. Soare: Politica de planificare a dezvoltării reţelelor electrice de transport

 Una dintre cele mai importante provocări ale secolului nostru o reprezintă asigurarea cererii de energie electrică în condiţiile unei dezvoltări stabile, securităţii în alimentare şi competitivităţii. Realizarea mecanismelor de piaţă este în deplină concordanţă cu eforturile care se fac în industria energetică, pentru ca aceasta să devină competitivă, în contextul liberalizării pieţei de energie electrică în Uniunea Europeană.

Articolul explorează problemele legate de dezvoltarea Reţelei Naţionale de Transport şi Distribuţie a Energiei Electrice, în contextul liberalizării pieţei de energie electrică, în conformitate cu cerinţele şi pe baza suportului dezvoltării economice.

În articol sunt prezentate în detaliu principalele activităţi pe care le implică elaborarea Planului de Dezvoltare a Reţelei Naţionale de Transport şi Distribuţie a Energiei Electrice – unul dintre cele mai importante documente pentru Sistemul Energetic Naţional. Acest document a fost elaborat de Transelectrica, conform prevederilor Legii Energiei Electrice şi legislaţiei secundare, în special a celei referitoare la Licenţele de Transport şi ale Operatorului de Sistem şi Codului reţelei de transport al energiei electrice.

Cuvinte cheie: energie, securitatea energiei, prognoza consumului de energie, planificarea şi dezvoltarea reţelei, studii de planificare, lucrări de mentenanţă majore, tarife de transport.

 D. Zlatanovici, V. Kahle, M. Park: Metode de determinare a stării izolaţiei bobinajului statoric

În articol se prezintă un raport tehnic elaborat de un grup de lucru al Comitetului de Studii CIGRE  A1 Maşini  Electrice Rotative. S-a elaborat un chestionar, care a fost transmis în anchetă la cei 24 de  membri naţionali ai Comitetului de Studii A1 şi, pe baza celor 18 răspunsuri primite, s-a întocmit raportul tehnic. Scopul studiului a fost de a se evidenţia metodele de evaluare a stării izolaţiei statorice a generatoarelor electrice de mare putere. Una din concluziile importante ale acestui studiu a fost că inspecţia vizuală are un rol deosebit de important în evaluarea stării izolaţiei, în corelare cu testele uzuale. De asemenea, nu s-au dezvoltat metode noi de expertizare, dar s-au perfecţionat cele deja existente. În prezent nu se poate determina cu o pecizie acceptabilă durata de viaţă restantă a izolaţiei bobinajului statoric.

Cuvinte cheie: generator electric, bobinaj statoric, izolaţie.

 A. Răducanu, A. Stanca, A. Suvergel, A. Meghea: Diminuarea noxelor profesionale pe locurile de muncă din sistemul energetic – soluţii tehnice

 În cadrul termocentralelor există numeroase locuri de muncă în care personalul îşi desfăşoară activitatea în medii nocive. În funcţie de toxicitatea noxelor prezente, concentraţia, durata de expunere, dar şi de constituţia subiecţilor expuşi, nocivitatea mediului de lucru pot avea un efect mai mult sau mai puţin dăunator asupra personalului expus.

La ora actuală, în sistemul energetic s-au instituit o serie de măsuri specifice de limitare sau îndepărtare a noxelor, în scopul prevenirii îmbolnăvirii personalului, dar fără a avea întotdeauna eficienţa estimată.

Identificarea locurilor cu grad ridicat de nocivitate şi elaborarea de soluţii tehnico-organizatorice pentru îmbunătăţirea sistemelor de evacuare şi eliminare a noxelor fizice şi chimice, inclusiv influenţa costurilor financiare de aplicare ale acestora, sunt factori de importanţă majoră pentru încadrarea noxelor profesionale în normele naţionale şi europene.

În articol se prezintă o evaluare a situaţiei existente prin metodologii moderne pentru identificarea şi monitorizarea noxelor chimice şi fizice din cadrul termocentralelor, analiza stării de sănătate a salariaţilor expuşi la noxele fizice şi chimice şi stabilirea riscurilor de expunere profesională.

În continuare se prezintă principalele soluţii tehnice pentru diminuarea sau eliminarea noxelor profesionale pe locurile de muncă din termocentrale : diverse tipuri de cabine fonoizolante şi fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot, sisteme de ventilaţie tip fagure, nişe moderne din materiale anticorozive pentru reducerea noxelor chimice, utilizarea materialelor de etanşare non-azbest.

Prin implementarea soluţiilor tehnice de diminuare a noxelor profesionale se asigură un deziderat important pentru alinierea la reglementările Comunităţii Europene privind CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII pe locurile de muncă din industria ENERGETICĂ.

Cuvinte cheie: soluţii tehnice moderne, reducere, noxe profesionale, locuri de muncă.

 C. Vasile, A. S. Bardici: Proiectul DINEMO – Stimularea modernizării reţelelor de distribuţie de energie electrică. Prezentare generală

 Proiectul DINEMO se realizează cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului Cadru 6 (FP6). Durata proiectului: februarie 2007-aprilie 2008. Proiectul este o acţiune comună a partenerilor, uniţi într-un consorţiu, coordonat de Black Sea Regional Energy Centre (BSREC). Scopul proiectului este de a contribui la integrarea temeinică şi eficientă din punct de vedere economic a generării distribuite (GD) în reţea, prin identificarea potenţialelor probleme, precum şi prin examinarea acestora şi dezvoltarea de soluţii pentru rezolvarea lor. Proiectul se bazează pe transferul experienţei UE, realizat prin eforturile comune ale partenerilor europeni, comunităţii din domeniul cercetării şi a principalilor actori de piaţă din noile ţări membre ale UE. Marea majoritate a reţelelor de distribuţie vor necesita schimbări legate de exploatare (funcţionare) planificare şi proiectare. Reţelele de distribuţie existente, care transportă electricitatea de la staţiile de înaltă tensiune la utilizatorii finali, nu vor mai putea asigura alimentarea în condiţii de securitate şi calitate a energiei electrice. O nouă filozofie de proiectare, tehnologii de control şi operare vor fi necesare pentru a satisface cerinţele injecţiei de electricitate în nodurile de distribuţie.

Cuvinte cheie: generare distribuită (GD), reţea electrică de distribuţie (RED), reţea electrică de transport (RET).

Z. Makai: Gânduri legate de gospodărirea şi compensarea energiei electrice reactive la consumatori

 În acest material autorul trece în revistă evoluţia legislativă din România începând cu anul 1956, legată de obligaţia consumatorilor privind ameliorarea factorului de putere. Sunt prezentate probleme legate de facturarea energiei electrice reactive, capacitive şi corecţiile pentru energia reactivă în cazul în care locul agregatelor de măsură nu coincide cu locul de delimitare patrimonială. Este prezentată şi experienţa SC Proenerg SRL Oradea privind dimensionarea instalaţiilor de compensare a energiei reactive la consumatori.

Cuvinte cheie: factor de putere (cos j), energie electrică activă şi reactivă, facturarea energiei electrice.

 L. M. Rab, A. Munteanu, C. Mihai: Consideraţii şi cercetări privind măsurarea coeficientului de distorsiune

 Scopul acestei lucrări este de a oferi o privire generală asupra coeficientului de distorsionare. Caracterizarea regimului de deformare cu coeficientul de distorsionare este foarte folositoare şi importantă pentru o bună evaluare a efectelor acestui regim faţă de echipamentele electrice şi centrale. Cerinţele nu sunt uşor de rezolvat, dar scopul este ca,pas cu pas, să se stabilească soluţii mai de încredere şi raţionale. În acest studiu este analizat filtrul FTB şi se prezintă câteva aplicaţii privind determinarea coeficientului de distorsionare.

Cuvinte cheie: regim de deformare, coeficient de distorsionare, filtru FTB.

 

Nr.8 / 2008

A. Adam. S. Grigorescu, D. Nistorescu, L. Mihăescu, R. Popescu, B. Ene: Tehnologie nouă de combustie eficientă şi ecologică a huilelor. Aplicaţie la cazanul de 420 t/h din Termica Suceava

 Principalul obiectiv al proiectului de faţă este acela de a realiza o tehnologie originală şi performantă, care să îndeplinească toate condiţiile impuse de exploatare şi toate cerinţele standardelor în vigoare la nivel internaţional. Proiectul a urmărit realizarea unei tehnologii de combustie curate, moderne şi eficiente de producere a energiei termice prin arderea combustibililor solizi de tip cărbune în condiţii de emisii reduse de noxe (în conformitate cu normele Uniunii Europene), tehnologie aplicabilă la cazanele tip 420 t/h din România.

Cuvinte cheie: tehnologie curată, combustie cărbune, reducere emisii poluante.

 C.C. Popescu, A. Popescu: Managementul instalaţiilor sistemului electroenergetic naţional, având la dispoziţie informaţii privind comportarea în exploatare a echipamentelor şi privind evenimentele din acest sistem

Managementul bunurilor din Sistemul Energetic Naţional urmăreşte să obţină echilibrul optim între valoarea adăugată datorată investiţiilor şi riscul asumat în condiţiile în care investiţia nu se realizează. Pentru obţinerea acestui echilibru sunt necesare informaţii complexe despre starea tehnică, economică şi financiară în sistemul energetic.

Concepţia bazei de date şi optimizarea accesului la baza de date pentru a obţine informaţii relevante şi valide sunt prezentate în acest articol pentru analizarea corectă a cauzelor şi efectelor. Ar trebui subliniat faptul că deciziile luate sunt puternic influenţate de datele care caracterizează evoluţia sistemului energetic.

Cuvinte cheie: managementul bunurilor, strategii de risc, bază de date.

 T. Stanciu, D. Răileanu, S. Stan, V. Răileanu: Studiu privind dezvoltarea, exploatarea şi mentenanţa reţelelor electrice de transport şi distribuţie din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova

 În lucrarea de faţă este studiată o problemă privind dezvoltarea, exploatarea şi mentenanţa reţelelor electrice de transport şi distribuţie ale sistemului energetic moldovean. Este analizată starea reală a echipamentului de circuite primare şi secundare a substaţiilor electrice, cum ar fi transformatoare şi autotransformatoare de putere, transformatoare de curent şi de tensiune, întrerupătoare şi alte aparataje electrice de conexiuni, protecţie prin relee, dispozitive automate şi telemecanice. Pentru acest grup de echipamente au fost evaluaţi următorii parametri: timpul de întreţinere, numărul total de declanşări ale defectelor, numărul refuzurilor şi numărul declanşărilor false. Este planificată şi parţial realizată înlocuirea echipamentului vechi al substaţiei de alte întrerupătoare cu SF6 noi şi întrerupătoare în vid şi protecţia releelor digitale, luând în considerare starea lor şi timpul de întreţinere.

Cuvinte cheie: substaţie electrică, reţea electrică, echipament, timp de întreţinere, numărul de declanşări de erori, numărul de refuzuri, numărul declanşărilor false, numărul declanşărilor repetate.

 F.Velea, S.M. Digă, P.Dădulescu, M. Nicola: Consideraţii asupra modernizării surselor de alimentare de rezervă din staţiile electrice

Acţiunea de retehnologizare desfăşurată în ultimul timp, pe scară largă, la principalele obiective ale „Transelectrica” (dispecerate energetice, staţii de transformare, staţii de conexiuni etc.) are drept scop creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a SEN, realizarea unei conduceri şi monitorizări centralizate precum şi a unei flexibilitaţi accentuate în vederea interconectării cu alte sisteme electroenergetice europene. Ţinând cont de cerinţele de alimentare ale noilor echipamente utilizate, ca urmare a  procesului de modernizare a staţiilor electrice de transformare, în staţiile S.T. Craiova s-a pus problema implementării unor surse moderne de energie electrică de rezervă, care să asigure parametrii nominali ai tensiunii de alimentare independent de fluctuaţiile tensiunii din reţea şi la puterea cerută de diverşi consumatori vitali.

A apărut deci necesitatea şi totodată oportunitatea elaborării unei analize comparative a posibilităţilor de înlocuire a grupurilor electrogene de intervenţie, cu surse UPS (Uninterruptible Power Supply) de puteri mari, realizate în tehnologie IGBT.

În această lucrare, autorii prezintă principiile unei analize tehnico-economice estimative pentru implementarea unei configuraţii UPS – Grup electrogen, într-o staţie de transformare aparţinând S.N. „Transelectrica” S.A., Sucursala de Transport Craiova.

S-au avut în vedere o serie de aspecte referitoare la: surse de energie electrică de rezervă, disponibilitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică, compatibilitatea UPS – Grup electrogen, soluţii de stocare a energiei electrice, dimensionarea UPS pentru asigurarea compatibilităţii cu un grup electrogen existent.

Cuvinte cheie: dispecerate energetice, staţii de transformare, putere stocată, energie stocată, eficienţă, costuri.

 C.Totolo, A.Adam, I. Bărbieru, M.Prisecaru, L.Mihăilescu, T.Prisecaru, R. Indrieş, R. Ştefănoiu, M. Gârjoabă: Elaborarea unei tehnologii româneşti de co-combustie biomasă-cărbune. Cercetări la scară pilot

 Lucrarea prezintă rezultatele cercetării privind dezvoltarea unei tehnologii performante de co-combustie biomasă-cărbune, adaptată la tipurile şi sorturile de biomasă existente în Romania. Co-combustia biomasă-cărbune este dictată  de nevoia dezvoltării unei noi tehnologii folosind o importantă sursă de energie naţională, şi anume biomasa.

Acest proiect este o contribuţie la efortul depus de România pentru reducerea  emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult, tehnologiile de co-combustie identificate vor deveni un puternic instrument pentru reducerea impactului reziduurilor din industria forestieră şi agricultură asupra mediului,  care poluează în mod obişnuit  atât solul, cât şi apa.

Cuvinte cheie:  biomasă, co-combustie, energii regenerabile, reducerea gazelor cu efect de seră.

Nr.9 / 2008

I.Iancu, I.Purica, R.Traicu, O. Pop, A. Vlădescu: Riscuri în evoluţia pieţei de energie în anii 2005-2006 şi propuneri de măsuri de control

 În prezenta lucrare se prezintă aspectele legate de riscul asociat cu evoluţia pieţei de energie în anii 2005-2006 rezultate din analizele efectuate de experţii asociaţi la Comisia Parlamentară de anchetă în anul 2007. Datele prezentate sunt numai date generale privind piaţa, fără a face referire la entităţi anume. Rezultatele se referă la tendinţe generale şi la specificul funcţionării pieţei din punct de vedere al riscurilor majore implicate. Concluziile se referă la faptul că riscurile comerciale, hidraulice şi operaţionale pot ajunge să se suprapună în mod aditiv, conducând la efecte percepute ca o criză de energie ieftină. Unele măsuri, destinate diminuării consecinţelor riscurilor, rezultă în mod natural din această analiză.

Cuvinte cheie: piaţă de energie, riscuri comerciale, hidraulice şi operaţionale.

 

C. Bălăşoiu, I. Ilie: CE Craiova – de patru ani pe piaţa liberalizată

 Această lucrare prezintă o parte din dificultăţile pe care le întâmpină un producător termo pe piaţa liberalizată, pe baza experienţei acumulate de personalul CE Craiova în cei patru ani de prezenţă pe piaţa angro de energie electrică.

Autorii nu au pretenţia că au identificat toate aspectele generate de deschiderea pieţei de energie electrică şi nici nu  şi-au propus să ofere soluţii valabile pentru toţi producătorii. Dorim ca, plecând de la cele câteva aspecte sesizate, să provocăm o dezbatere cu toţi participanţii la piaţa angro.

Cuvinte cheie: producători de energie electrică,consumatori eligibili, costuri de producţie, tranzacţionarea energiei electrice.

 

Gh. Georgescu, V. Varvara: Modelarea consumatorilor din sistemele de distribuţie a energiei electrice

 În condiţiile actuale, când piaţa de energie şi distribuţia acesteia sunt liberalizate, este aşteptată o creştere semnificativă a presiunii asupra unităţilor de distribuţie teritoriale. În acest context, în lipsa posibilităţii de a monitoriza sarcinile din noduri, o mai bună cunoştere a caracteristicilor consumului de energie electrică poate conduce la optimizarea reţelei şi a regimului de funcţionare şi la oferte diferite de plată pentru energia livrată, conducând la o îmbunătăţire a competitivităţii.

Cuvinte cheie: sarcină activă, sarcină reactivă, curbe de sarcină, reţele de distribuţie.

 

M. Matei, L. Matei, C. Sălişteanu, I. Udroiu, O. Nedelcu,    B. Soare, S. Mihăescu: Educaţia consumatorilor de energie – componentă esenţială în cadrul abordării integrate politică energetică – schimbări climatice

 Viitoarea strategie integrată europeană energie - schimbări climatice va avea un impact direct asupra strategiei energetice naţionale şi, respectiv, asupra soluţiilor energetice de interes local.

Un Eurobarometru recent de supraveghere a opiniei cetăţenilor, realizat de comisia Europeană pe 5 martie 2007, arată că 82% dintre cetăţeni sunt conştienţi de faptul ca modul în care se produce şi se consumă energia are un impact negativ asupra climei. 83% dintre cetăţeni sunt de acord ca să se stabilească o ţintă pentru ponderea minimă a energiei regenerabile în mixul energetic naţional, iar 62% dintre cetăţeni consideră că este mai bine ca măsurile relative la reducerea impactului energiei asupra schimbărilor climatice să fie agreate la nivelul Uniunii, faţă de 38% care consideră că este mai bine ca măsurile să fie stabilite la nivel naţional. 76% dintre cetăţeni conştientizează faptul că vor trebui să-şi modifice stilul de viaţă în ceea ce priveşte consumul de energie, iar 72% sunt de acord să-şi instaleze dispozitive de economisire a energiei pentru încălzire, iluminat, răcire şi să se doteze cu echipamente (electrocasnice) cu eficienţă energetică ridicată.

Educaţia consumatorilor de energie va avea un rol esenţial pentru atingerea dezideratelor strategiei integrate energie – schimbări climatice a UE şi în atingerea ţintelor stabilite prin strategii naţionale pe termen lung.

Cuvinte cheie: gaze cu efect de seră, surse de energie regenerabile.

 

I.N. Bleier, H. Keck, D.M. Novac, V.A.Meienhofer: Monitorizarea on-line a stării hidroagregatelor de la CHE Porţile de Fier I. Posibilităţi de implementare a mentenanţei predictive

 După o perioadă de exploatare de aproape 30 de ani şi mai mult de 200.000 de ore de operare a hidroagregatelor, în 1997 a fost demarat proiectul de retehnologizare a hidroagregatelor de la CHE Porţile de Fier I. În prezent au fost încheiate lucrările la ultimul grup.

Scopul proiectului de retehnologizare a hidroagregatelor a fost ca, după o perioadă îndelungată de exploatare, cu ocazia unor lucrări de revizie importante (cu demontarea completă a hidroagregatelor), componentele ce prezintă uzură fizică şi morală să fie înlocuite, pentru a avea o capacitate instalată sporită şi a lărgi domeniul de operare, având în vedere schimbările legate de condiţiile hidro-energetice (creşterea nivelului aval) şi pentru a implementa cele mai noi tehnologii şi materiale existente la acest moment.

Beneficiarul a mai urmărit şi instalarea, cu această ocazie, a unui sistem on-line de monitorizare şi diagnoză pentru hidroagregatele retehnologizate, în special în vederea creării unui nou concept de mentenanţă, în locul mentenanţei programate (bazată pe un anumit număr de ore de funcţionare), care s-a aplicat până la începerea lucrărilor de retehnologizare.

Această lucrare prezintă sistemul on-line de monitorizare şi diagnoză pentru hidroagregate, funcţionarea sa şi experienţa căpătată prin vizarea unei noi abordări a activităţilor de mentenanţă.

Cuvinte cheie: retehnologizare, sistem (SUDIS) de monitorizare şi diagnoză, concept de mentenanţă bazată pe starea  agregatului.

Nr.10 / 2008

V. Pleşca, M. Pleşca: Cadrul legislativ românesc privind utilizarea SRE, comparativ cu cel din ţările cu realizări majore privind promovarea SRE

În această lucrare se face o analiză pragmatică a sistemului de promovare a energiilor regenerabile adoptat de ţara noastră, comparativ cu sistemul de promovare adoptat de ţările cu realizări majore din U.E.. În esenţă, sistemul care a prins cel mai bine la investitorii din ţările reprezentative din domeniul SRE este sistemul "feed-in tariff", asociat cu diverse deduceri din anumite taxe.

Cuvinte cheie: piaţă de energie, eficienţă energetică, criză energetică, gaze cu efect de seră, autorizaţii şi licenţe specifice sectorului energiei electrice.

 I. Ionescu: Problematica racordării la reţea a surselor regenerabile de energie (SRE)

 Articolul prezintă câteva probleme tehnice şi  procedurale de conectare la reţea a  surselor regenerabile de energie, cu referire la preocupările specialiştilor din S.C. ICEMENERG S.A .la rezolvarea tehnică şi legislativă a acestor probleme.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, eficienţă energetică, rezervă de putere, capacitate de stocare.

 D. D. Popescu: Finanţarea bancară a proiectelor privind creşterea eficienţei energetice. Cazul BRD

 Pe plan internaţional, practicile economico-financiare privind proiectele din domeniul energiei permit o clasificare generală a surselor de finanţare, după cum urmează:

·     surse tradiţionale: fonduri proprii, instrumente financiare oferite de sistemul bancar, fonduri guvernamentale sau cu destinaţie specială;

·     surse moderne: finanţare de către terţi, sistemele tip BOO (Build-Own-Operate) sau BOOT (Build Own Operate-Transfer).

Cuvinte cheie: instrumente financiare de tip bancar, proiecte eligibile, garanţii, fonduri nerambursabile, beneficiari eligibili.

 M. Zorilă: Parcul eolian Mahmudia

 În lucrare se prezintă Parcul Eolian Mahmudia din judeşul Tulcea, amplasat la o altitudine de 60-170 m, pe un teren în suprafaţă de 31 ha. Principalele caracteristici energetice avute în vedere la calculul puterii turbinelor s-au bazat pe Studiul de fezabilitate al parcului eolian şi pe coordonatele amplasamentului fiecărei turbine. Parcul conţine 6 turbine, dar, în viitor, prin extinderea suprafeţei acestuia, mai pot fi amplasate încă 34 de turbine de acelaşi tip, astfel încât puterea însumată să ajungă la 120 MW.

Cuvinte cheie: areal geografic, caracteristici energetice ale echipamentelor, eficienţă energetică, obiective de investiţii.

D. Florescu: Probleme întâlnite în procesul de iniţiere, pregătire şi implementare a proiectelor investiţionale în domeniul amenajării micropotenţialului hidroenergetic

 În lucrare se analizează problemele care se ridică în fiecare domeniu de care depinde amenajarea micropotenţialului hidroenergetic (CHEMP şi MHC). Pauza de 15-20 de ani, cauzată de reducerea drastică a investiţiilor, a determinat crearea unui handicap atât în domeniul tehnologic, cât şi în cel al investiţiilor. Acest fapt a dus la o “ruptură de generaţie” în formarea specialiştilor. Din soluţiile propuse rezultă că fără elaborarea şi gestionarea corectă a unor programe coerente şi integrate de către stat, printr-o instituţie specializată, dezvoltarea investiţiilor regenerabile se va derula foarte încet, cu toate că potenţialul investiţional este suficient.

Cuvinte cheie: proiecte de investiţii, surse regenerabile de energie, eficienţă energetică, management de proiect.

 A. Mirea: Reducerea facturii de energie prin utilizarea pompelor de căldură

Odată cu creşterea permanentă a facturilor de încălzire, generată de creşterea costului combustibililor fosili, pompele de căldură devin o opţiune mai atractivă. Nu numai că utilizează energie regenerabilă, dar reduc şi impactul încălzirii asupra mediului.

Cum pompele de căldură pot încălzi şi răci, este posibilă asigurarea reglajului climatizării atât iarna, cât şi vara.

Cuvinte cheie: energii neconvenţionale, resurse regenerabile de energie, pompe de căldură.

 

Nr.11 / 2008

M. Mescia: Centrale cu biomasă: „O oportunitate pentru un viitor durabil” – experienţa SDI Group în Italia

În cadrul surselor energetice regenerabile, biomasele reprezintă şi vor reprezenta întotdeauna sursa cea mai consistentă.

În Cartea Albă a Uniunii Europene privind sursele energetice regenerabile, publicată în 1997, se prevede că, până în anul 2010, aceste surse regenerabile vor avea ca obiectiv o pondere de 12% în acoperirea nevoilor globale de energie.

În lucrare este prezentată Centrala din Pignataro Maggiore, care are capacitatea de a introduce în reţeaua electrică naţională de înaltă tensiune (A.T.) circa 86.000.000 kWh/an energie electrică verde. Astfel are loc un impact ambiental pozitiv şi se evită emiterea în atmosferă, anual, a următoarelor noxe: 55.000 de tone de CO2, 120 de tone de SO2 şi 160 de tone de NOx.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, sistem de combustie, parametri de proiect, monitorizare emisii poluante, eficienţă energetică.

V. Rugină: Contribuţii SRE la acoperirea consumului naţional de energie

Lucrarea tratează potenţialul SRE la nivel naţional şi prevederile Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie.

Prevederile strategiei cuprind două perioade, 2003-2010 şi 2011-2015, care includ întregul potenţial al surselor regenerabile de energie: solar-termală, solar-electrică, eoliană, hidroelectrică (Ł 10 MW), biomasa şi energia geotermală.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, strategie de valorificare, potenţial tehnic amenajabil, capacităţi de producţie.

I. Timofte, S. Robu: Energetica regenerabilă a Republicii Moldova: Posibilităţi şi perspective

Energetica regenerabilă a Republicii Moldova se confruntă, atunci când trebuie să utilizeze SRE, cu diferite bariere. Aceste bariere pot avea caracter legal, instituţional şi informaţional sau pot fi tehnice, tehnologice şi financiare.

În lucrare se analizează potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de surse regenerabile (energie solară, eoliană, hidraulică şi biomasa) în conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020.

De asemenea, se estimează costurile şi beneficiile utilizării SRE în concordanţă cu principalii indicatori macroeconomici energetici ai Republicii Moldova.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, potenţial energetic diponibil, eficienţă energetică, echipamente de conversie a energiei.

A. Dumitrescu: Exemple de succes în utilizarea SRE. Un an de exploatare a SRE la sediul ICEMENERG

Pentru promovarea, producerea şi utilizarea energiei produse din surse de energie regenerabile ICEMENERG a realizat,  în cursul anului 2007, la sediul din Bucureşti,  patru instalaţii demonstrative specifice:

-       instalaţie solar-termală de 15 m˛/1000 l apă caldă menajeră;

-      instalaţie fotovoltaică de 20  kW;

-      pompă de căldură de 40  kW;

-      instalaţie eoliană de 5  kW.

Avantajul  valorificării  SRE  este  acela   aceste resurse  vor  fi utilizate  întotdeauna  gratis,  după  ce  costurile  iniţiale  au  fost  recuperate.

Utilizarea   SRE   oferă   posibilităţi   tehnice   de producere  a  energiei  curate,  de  economisire a energiei   primare  (combustibili   fosili)   şi   de  îmbunătăţire a  protecţiei  mediului  înconjurător  prin  reducerea  emisiilor  de  noxe  (CO2, NOx).

Pe termen mediu, sursele regenarabile de energie nu pot fi privite ca alternativă totală la sursele convenţionale, dar, datorită avantajelor pe care le au - resurse locale, abundente, ecologice, ieftine, independente de importuri şi crize mondiale - acestea trebuie utilizate împreună cu combustibilii fosili şi energia nucleară.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, resurse locale, resurse ecologice, combustibili fosili şi energie nucleară.

M. Târşu, N. Constantinov, M. Uzun: Sistem complex de utilizare a resurselor regenerabile de energie pentru încălzirea apei

Lucrarea dată descrie modul de realizare a sistemului complex de asigurare cu agent termic şi apă caldă menajeră a unui spaţiu locativ în baza utilizării combinate a resurselor energetice renovabile şi a celor tradiţionale. Acesta este compus din baterii termice, panou cu celule fotovoltaice, colector solar cu vid şi instalaţie eoliană. Sunt prezentate recomandări privind modul de calcul al capacităţii nominale a fiecărei componente. S-a propus modul de determinare a parametrilor tehnici ai fiecărei componente în funcţie de numărul de persoane.

Cuvinte cheie: baterii termice, celule fotovoltaice, colector solar cu vid, instalaţie eoliană.

D.Spiridon: Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic din România

În conjunctura actuală de politică energetică, când la scară mondială se caută ECONOMISIREA MAXIMĂ a rezervelor energetice clasice neregenerabile şi realizarea de lucrări hidrotehnice atât pentru folosirea apei, cât şi pentru apărare împotriva acţiunii destructive a apei, se impune CREŞTEREA GRADULUI DE FOLOSIRE A POTENŢIALULUI HIDROENERGETIC DIN ROMÂNIA în contextul necesităţii amenajării complexe a cursurilor de apă, astfel încât în următoarele decenii ale secolului al XXI-lea să crească de la 40 %, în prezent, la peste 75 %.

În articol se arată şi necesitatea realizării în România, până în anul 2015, a unei prime centrale hidroelectrice prin pompaj (CHEAP) de mare putere (1000 MW), centrală de sistem energetic care să fie pusă în funcţiune odată cu grupul 3 de la centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă.

Cuvinte cheie: energie nepoluantă (curată), potenţial hidroenergetic amenajabil,dezvoltare durabilă şi protecţia mediului ambiant.

  Nr.12 / 2008

I.Felea, E.Dale, C.Secui, S.Dziţac, E.Barla: Evaluarea sistematică a efectelor energetice ale regimului deformant asupra transformatoarelor electrice de putere

 Lucrarea este structurată în 5 părţi. În prima parte se face justificarea preocupării şi încadrarea în ansamblul literaturii de specialitate. Partea a doua prezintă modelul matematic de evaluare sistematică  a pierderilor active şi reactive de putere şi energie în componente ale transformatoarelor electrice de putere (TE). În partea a treia este redat modelul matematic elaborat în scopul evaluării pierderilor totale şi suplimentare de putere şi energie, respectiv pentru stabilirea regimului optim de funcţionare (optimal, de conjunctură) al TE supuse regimului deformant. În partea a patra se prezintă programul de calcul elaborat în vederea determinării operative a pierderilor de putere şi energie, pe componente şi categorii, respectiv pentru stabilirea nivelului optim de încărcare al TE în funcţie de indicatorii regimului deformant. Ultima parte a lucrării conţine concluziile desprinse de autori cu referire la subiectul abordat şi tratat.

Cuvinte cheie: regim deformant, transformator electric, eficienţă energetică, model matematic, program de calcul.

 Th.Strehl, M.Muhr, Ch.Sumereder: Evaluarea riscului maşinilor rotative

 În domeniul generării şi transmisiei energiei, maşinile rotative sunt un activ important. Costul investiţiei este semnificativ; mentenanţa este scumpă şi o defectare ar determina întreruperi pe termen lung în furnizarea energiei şi durata reparaţiilor. Operatorii staţiilor electrice sunt bine instruiţi în evaluarea riscului pentru prevenirea celor mai grave scenarii ale unei defecţiuni şi pierderi în furnizarea energiei. Riscul este definit ca un concept care desemnează un potenţial impact negativ asupra generatorului exploatat, care poate apărea din procese actuale sau evenimente viitoare. Prin urmare, este esenţială cunoaşterea condiţiei maşinilor, pentru a avea un plan strategic pentru întreţinere şi a estima un potenţial pericol.

Măsurătorile pentru diagnosticare, datele operaţionale şi experienţa inginerilor sunt esenţiale pentru evaluarea condiţiilor şi rezultatelor strategiei de întreţinere. Aplicând metodele managementului riscului, pericolele pot fi eliminate, reduse, transferate sau, în final, acceptate ca element al riscului rămas. Această lucrare conturează bazele evaluării riscului şi metodelor corespunzătoare de management al maşinilor rotative.

Cuvinte cheie: evaluarea condiţiilor, strategia de întreţinere, evaluarea riscului, maşini rotative, diagnosticare tehnică.

 Y.Inoue, S.Sekito, H.Shimada, T.Shinoda, T.Okamoto, H.Ito, G.Coetzee: Noi tehnologii practice pentru detectarea barelor statorice umede ale statoarelor generatoarelor răcite cu apă

 O bară statorică a unui generator răcit direct cu apă este prevăzută cu cleme la ambele capete prin care apa de răcire şi curentul electric străbat conductoare din cupru tubulare şi solide. Conductoarele şi clema sunt sudate. Prin coroziunea galvanică pe suprafaţa sudată a conductoarelor-clemă, după o lungă perioadă de exploatare, apa de răcire se scurge în stratul de izolaţie al barei statorice. O bară, după ce apa de răcire se infiltrează în izolaţia faţă de pământ, este adeseori numită bară umedă. În cazul barei umede, deteriorarea izolaţiei duce la majorarea ratei defecţiunilor şi există posibilitatea defectării izolaţiei. De aceea, detectarea din timp a barelor umede este importantă şi indispensabilă pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a generatorului şi a mentenanţei corespunzătoare.

Metoda detectării este clar clasificată în două variante. Una este detectarea scurgerii  de gaze sau vid, în timp ce cealaltă este măsurarea proprietăţilor electrice, capacitatea proprie şi coeficientul de disipare. Ca şi metoda detectării electrice, metoda măsurării capacităţii a fost aplicată până acum cel mai mult şi este deseori numită Testul Hărţii Capacitive. Autorii au dezvoltat noi metode de testare electrică pentru detectarea barelor umede şi le-au aplicat cu succes mai multor generatoare. Metoda testării se numeşte PMT (Testul Hărţii Potenţialelor) sau PMM( Metoda Hărţii Potenţialelor). Metoda include două submetode – PMT-I şi PMT-S. Metoda PMT-I se aplică barelor statorice cu electrozi interni în stratul superior de izolaţie, iar PMT-S se aplică unei bare statorice fără electrozi interni.

Cuvinte cheie: generator răcit cu apă, bare statorice, cleme, scurgeri de apă, bară umedă, izolaţie, diagnoză, Testul Hărţii Potenţialelor, experienţă.

 L.Ionescu, V.Bulat: Performanţele termogazodinamice ale turnului de răcire nr.1 de la CET Palas, după reparaţii capitale

 Lucrarea îşi propune să evidenţieze capacitatea de răcire a turnului de răcire nr.1 de la CET Palas, după reparaţii capitale, în care s-au înlocuit atât sistemul de distribuţie al apei, cât şi umplutura zonei active.

În urma efectuării măsurătorilor pe partea de apă - aer şi a calculelor aferente, s-au determinat principalele mărimi care definesc performanţele termogazodinamice ale turnului de răcire.

Cuvinte cheie: turn de răcire, verificare dimensionare, verificare performanţe termogazodinamice.

 P.Ştefănescu: Garanţiile nucleare în condiţii dificile

În contextul reactivării interesului general pentru centralele nucleare, difuzia crescândă a tehnicilor şi materialelor nucleare, a „know how”-ului nuclear, precum şi apariţia reţelelor clandestine de aprovizionare cu materiale nucleare reprezintă un mare grad de nesiguranţă pentru comunitatea internaţională, putând frâna dezvoltarea economică şi socială a statelor.

Ca urmare, se impune reconsiderarea şi dezvoltarea sistemului de garanţii nucleare al AIEA, ca element vital pentru neproliferarea materialelor nucleare şi a armamentului nuclear, respectiv pentru fundamentarea siguranţei mondiale.

Cuvinte cheie: materiale nucleare, tehnici nucleare, garanţii nucleare.

 

 

Înapoi la Revistă