Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

Rezumate 2009

   

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Nr. 1 / 2009

 

P. Ştefănescu: Proiectul I.T.E.R., o soluţie pentru „Raportul Stern”?

 Posibilitatea schimbărilor climatice la nivel planetar, datorită creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră (GHG) în atmosferă, reprezintă o preocupare globală. Aceste schimbări climatice pot reprezenta o frână în dezvoltarea economiei mondiale şi vor determina costuri uriaşe pentru a le stabiliza la valori rezonabile (de ex. la valoarea anului 2000). Principala sursă de GHG – în particular de dioxid de carbon – o reprezintă combustibilii fosili arşi în sectorul energetic, iar cererea de energie va creşte dramatic către anii 2015 – 2020, mai ales în ţările în curs de dezvoltare.

Fără eforturi semnificative în limitarea viitoarelor emisii de GHG, în special din sectorul energetic, creşterea concentraţiei va destabiliza climatul global, dar şi economia mondială.

Şapte mari puteri economice ale planetei – China, SUA, Federaţia Rusă, India, Japonia, Republica Coreea şi UE (incluzând şi Elveţia) – şi-au unit eforturile într-un proiect de peste zece miliarde de euro, proiectul ITER, pentru a introduce fuziunea în era industrială şi a deschide drumul primelor reactoare comerciale cu fuziune în producerea pe scară largă a energiei electrice.

Cuvinte cheie: gaze cu efect de seră, schimbări climatice, reactor comercial cu fuziune, energie curată.

 

I. Felea, S. Dziţac, C. Secui: Evaluarea indicatorilor de calitate la nivelul Sistemului de distribuţie a energiei electrice Oradea

 Lucrarea, elaborată în urma unui studiu efectuat pentru un beneficiar concret, este structurată în patru părţi. Prima parte constă într-o scurtă introducere privind preocupările care există în România referitoare la indicatorii de calitate a energiei electrice. În partea a doua sunt evocaţi indicatorii de calitate ai serviciului de distribuţie a energiei electrice existenţi în normative naţionale  în vigoare. În partea a treia se prezintă, constituirea pachetului software şi a  bazei  de date „Indicatori de calitate ai energiei electrice”. Ultima parte a lucrării conţine rezultatele obţinute şi concluziile studiului efectuat la nivelul Sistemul de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea.

Cuvinte cheie: bază de date, calitatea serviciului, energie electrică, indicatori de calitate.

 

M. Moga, F. Molnar-Matei, L. Dale : Utilizarea indicilor topologici pentru reprezentarea Reţelelor electrice de distribuţie în operaţiuni de reconfigurare şi calcul de regimuri

 Considerând particularităţile schemelor de funcţionare normală a reţelelor de distribuţie şi folosind reprezentarea lor topologică printr-un set de indici topologici (indici de conectivitate), lucrarea prezintă facilităţile acestui tip de reprezentare atât din punctul de vedere a calculelor de regim, cât şi din punctul de vedere al restructurării după un transfer de putere de la un fider la altul. În acest context, pe baza experienţei autorilor, se propune o procedură eficientă pentru adoptarea indicilor topologici la noua configuraţie, şi se defineşte o funcţie împreună cu algoritmul de evaluare, folositoare pentru calcule şi restructurare în timp real. Această funcţie permite identificarea tuturor elementelor (linii electrice) unui fider amplasate sub un element dat, considerând direcţia de circulaţie a puterii active. De asemenea este utilă pentru calculul unor caracteristici electrice, cum ar fi componentele puterilor şi curenţilor, pe orice linie a unui fider dat, sau a curentului printr-un aparat de comutaţie care se deschide într-o operaţie de transfer de sarcină.

Cuvinte cheie: indici topologici (indici de conectivitate), caracteristici electrice, algoritm de evaluare.

 

S.-M. Digă, F. Velea, M. Nicola, D. Ruşianu, Cr. Bratu: Aspecte moderne privind eficientizarea instalaţiilor de legare la pământ a aparatajului din staţiile electrice

 Având în vedere că staţiile electrice aferente sucursalelor de transport din cadrul „Transelectrica” S.A. au fost realizate în etape calendaristice foarte diferite, cu modificări importante de aparataj şi celule, iar unele dintre acestea au fost modernizate integral şi altele se află în curs de modernizare, pe parcursul exploatării acestora au apărut diverse evenimente, care au pus în evidenţă comportări necorespunzătoare ale instalaţiilor de legare la pământ ale instalaţiilor electrice.

A apărut deci necesitatea şi totodată oportunitatea elaborării unui algoritm şi, respectiv, a unui program de calcul şi de verificare a acestor instalaţii de legare la pământ, în vederea comparării datelor rezultate cu măsurătorile efectuate.

În această lucrare, autorii prezintă principalele mărimi calculate utilizând un program de calcul de concepţie proprie, dezvoltat în mediul de programare Microsoft Visual Basic Versiunea 6.0. şi intitulat « Dimensionarea ILP a unei staţii electrice ». S-a ales acest limbaj accesibil datorită mai ales facilităţilor oferite de interfaţa grafică pe care o foloseşte, interfaţă relativ simplă în comparaţie cu cea caracteristică altor limbaje.

S-au avut în vedere o serie de aspecte referitoare la: determinarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ, a tensiunilor de atingere şi de pas care pot apărea în instalaţie, verificarea stabilităţii termice a prizei de pământ din punctul de vedere al secţiunii legăturilor şi al suprafeţei de contact cu solul.

Cuvinte cheie: instalaţii de legare la pământ, tensiuni de atingere şi de pas, priză de legare la pământ.

 

R. A. Jongen, J. J. Smit: Analiza statistică a datelor privind durata de viaţă ca instrument decizional pentru întreţinere

 Politicile de întreţinere a companiilor de servicii din sectorul energiei electrice cu privire la sistemele de cabluri, aparatura de comutaţie şi transformatoare se bazează pe problema fundamentală a strategiilor de reparaţii sau înlocuire. Pentru a sprijini acest proces decizional pe baza unor concluzii corespunzătoare, cunoaşterea comportamentului în trecut este esenţială.  Un aspect esenţial îl constituie disponibilitatea datelor privind durata de viaţă a componentei avute în vedere. Acest lucru înseamnă că date cu privire la istoricul unei componente trebuie să existe, dar nivelul detaliilor poate varia. Dar trebuie cunoscută şi istoria defecţiunilor unei populaţii de componente. Informaţii cum ar fi tipul, vârsta componentei sau modul de defectare observat sunt foarte importante şi trebuie înregistrate în baza de date cu privire la defecţiuni. Se pot face diferite analize a datelor privind durata de viaţă obţinute de la componentele analizate pentru a obţine o situaţie mai clară cu privire la starea acestora. Una din posibilităţi este de a realiza o analiză statistică. Prin această tehnică datele privind durata de viaţă sunt introduse in distribuţiile statistice care pot furniza o descriere matematică a comportamentului la defecţiune a unei componente. Unele probleme importante pot apărea în legătură cu aplicarea statisticii şi analizei matematice. Una din acestea este faptul că numărul de defecţiuni produse este adeseori limitat, în special atunci când sunt avute în vedere componentele de înaltă tensiune. Aceasta face necesară evaluarea diferitelor consideraţii teoretice care trebuie luate în considerare atunci când se utilizează analizele statistice ale defecţiunilor a componentelor uzate de funcţionare. Pentru a putea să se utilizeze analiza statistică este necesar să se strângă datele corespunzătoare. Cele mai bune rezultate în cazul acestei analize se obţin atunci când datele cu privire la durata de viaţă sunt colectate pe toată durata de viaţă a unei componente tehnice, începând cu izolaţia. În acest caz se poate obţine o comportare a componentei la defecţiune pe toată durată de viaţă a acesteia, precum şi modificările etapelor de viaţă ale componentei. Acest lucru este cel mai bine explicat prin curba de forma „căzii” (de baie) (bathtub curve). Dar analizele se pot realiza şi atunci când datele cu privire la durata de viaţă sunt fragmentate din cauza pierderii de date sau a începerii înregistrării datelor valoroase pentru analiză mai târziu.  În această lucrare utilizarea analizei statistice a datelor cu privire la durata de viaţă este analizată împreună cu un exemplu de aplicaţie a datelor reale privind durata de viaţă a transformatoarelor de putere dintr-o companie olandeză de servicii.

Cuvinte cheie: date cu privire la durata de viaţă, fiabilitate, durata de viaţă a izolaţiei.    

 

M. Cârlan, C. Bendea: Aportul calităţii mentenanţei asupra diferenţei medii de temperatură la un aparat de transfer de căldură

Diferenţa medie de temperatură aferentă unui schimbător de căldură este definită – fapt cunoscut – de mărimile: diferenţele maximă / minimă de temperatură.

Efectul îmbunătăţirii acestor două variabile, ca urmare a practicării unor lucrări de mentenanţă la aparatul de transfer termic respectiv, este cuantificat în sens global la nivelul mărimii fundamentale – diferenţa medie de temperatură.

În această lucrare se prezintă un mod de evaluare diferenţiată a aportului fiecărei mărimi definitorii asupra diferenţei medii de temperatură.

Cuvinte cheie: transfer de căldură, aparat de schimb de căldură, diferenţe de temperatură, coeficient de transfer al căldurii.

 

 

Nr. 2 / 2009

 

M. Opaschi: Optimizarea puterii nominale a hidrogeneratoarelor din centralele hidroelectrice

 Optimizarea puterii nominale a hidrogeneratoarelor este necesară pentru a asigura acestora o eficienţă maximă, ţinând cont de faptul că pierderile de putere din timpul funcţionării afectează eficienţa energetică şi economică a hidroagregatelor.

Mărirea randamentului hidrogeneratoarelor din centralele hidroelectrice se poate obţine prin reducerea pierderilor totale, care sunt constituite din pierderile electromagnetice şi pierderile mecanice.

Contravaloarea pierderilor de putere se plăteşte pe toată durata de funcţionare a hidroagregatelor, timp de circa 50 de ani, contribuind astfel la scumpirea energiei electrice produse.

Optimizarea puterii hidrogeneratoarelor se poate realiza atunci când se obţin importante economii atât la investiţii, cât şi la costul energiei electrice produse.

Cuvinte cheie: putere nominală, randament, pierderi electromagnetice, pierderi mecanice, eficienţă energetică şi economică.

 

I. Felea, D. Petrescu, D. D. Albuţ, D. Popovici: Analiza fiabilităţii operaţionale a LES de medie tensiune

 

Lucrarea este structurată în patru părţi. În prima parte se prezintă structura reţelei urbane de medie tensiune în cablu. De asemenea, tot aici este prezentată şi baza de date utilizată pentru implementarea RCM în cazul reţelelor urbane de medie tensiune în cablu. În partea a doua se prezintă evaluarea indicatorilor şi obiectivele intrinseci pentru strategiile de implementare ale RCM pentru LES de medie tensiune. Baza de date şi suportul informaţional al acesteia fac obiectul celei de a treia părţi. Această parte conţine o scurtă prezentare a softului utilizat pentru administrarea bazei de date şi a indicatorilor utilizaţi pentru implementarea strategiei RCM în cazul componentelor reţelei urbane de medie tensiune. Rezultatele, concluziile şi recomandările privind LES urbane de MT sunt prezentate în ultima parte a lucrării.

Cuvinte cheie: fiabilitate, mentenanţă, bază de date, LES de medie tensiune.

 

V.X. Rimschi, V.P. Berzan, V.I. Paţiuc: Teoria şi calculul circuitelor electrice cu parametri distribuiţi şi concentraţi

 

S-a propus schema numerică de calcul neîntrerupt în diferenţe finite pentru calcularea proceselor nestaţionare şi staţionare în circuite electrice liniare cu parametri cu valori variabile. Sunt prezentate rezultatele analizei a posteriori a preciziei prin compararea soluţiilor numerice cu soluţiile analitice obţinute cu metodele clasice şi rezultatele încercărilor experimentale. 

Cuvinte cheie:  linia electrică lungă, ecuaţiile telegrafiştilor, curenţi şi tensiuni nestaţionare, parametri distribuiţi şi concentraţi.

 

C. Cârlănescu,  I. Porumbel, E. Murad, R. Petcu, V. Vilag: Cercetări  pe un turbomotor alimentat cu gazeificator cu lemn

 Lucrarea prezintă preocupările din cadrul INCDT COMOTI în privinţa testării microturbinelor alimentate cu biomasă abordate prin prisma producerii energiei regenerabile şi demonstrării sustenabilităţii şi competitivităţii producţiei de energie prin intermediul unui sistem cu micro-turbină. Sistemul testat utilizează o cameră de combustie pe biomasă ce alimentează o micro-turbină modificată Garrett 30 / 67 – KW. Demonstrarea cu succes a alimentării directe a turbinei cu gaze va furniza încredere şi chiar viitoare investiţii în acest sistem de înaltă eficienţă. Este prezentat stadiul cercetărilor actuale, incluzând noţiuni teoretice şi experimente, fiind divizat în două secţiuni majore. Prima prezintă calculul camerei de combustie originale şi modificate, împreună cu caracteristicile experimentale ale turbinei cu gaze originale şi parţial modificate. A doua secţiune prezintă un model de gazeificator cu lemn şi caracteristicile geometrice ale unui prototip construit pentru turbina cu gaze mai sus menţionată, putere termică la ieşire 50 kWt, debitul de gaze arse 125 Nm3/h, consumul de biomasă 50 kg/h, mărimea granulei de biomasă 50-100 mm. De asemenea, sunt prezentate experimentele preliminare utilizând acest prototip, realizate în colaborare cu CHANDERPUR WORKS, India.

Cuvinte cheie: microturbină, biomasă, energie regenerabilă, instalaţie de gazeificare.

 

P. E. Raşcu : Spectrul ameninţător al încălzirii globale trebuie să constituie prioritatea actuală a întregii omeniri !

 Lucrarea tratează atât căile de poluare care duc la încălzirea globală a planetei, cât şi măsurile realizabile şi eficiente pentru reducerea acestei poluări, în special pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ceea ce doreşte autorul să „scoată în relief” este că actuala situaţie critică în producerea energiei nu este cauzată (în prezent) de epuizarea combustibililor fosili, ci de faptul că ne aflăm într-o criză de tehnologii care să nu dăuneze mediului ambiant.

Deoarece (acum) cel mai agresiv agent poluator, legat de gradul de industrializare, îl constituie degajările de CO2 , în lucrare se propun căile care trebuie urmate pentru fundamentarea noilor soluţii de producere a energiei la nivel planetar.

Cuvinte cheie: încălzire globală, agenţi poluatori, gaze cu efect de seră, protejarea mediului.

 

 

Nr.3 / 2009

 

M. Opaschi : Vibraţiile hidrogeneratoarelor (partea I)

 Mişcarea periodică, în regim staţionar, a unei particule materiale în jurul poziţiei sale de echilibru se numeşte vibraţie. Mişcarea poate pune în funcţiune particule de aer (când apare sunetul sau zgomotul aerian), sau poate pune în funcţiune structurile solide (când se numeşte vibraţie mecanică).

La hidrogeneratoare, vibraţiile mecanice apar odată cu rotaţia lor şi sunt prezente permanent, în toată perioada şi la toate regimurile de funcţionare.

Vibraţiile, pierderile de putere şi încălzirea sunt cele 3 boli grave ale hidrogeneratoarelor. Lucrarea tratează vibraţiile mecanice, calculul vibraţiilor, precum şi vibraţiile produse de dezechilibrul rotorului. În anexa 2 (sub formă tabelară) sunt menţionate atât cauzele vibraţiilor, cât şi modul de determinare al acestora şi soluţia de remediere.

Cuvinte cheie: vibraţii mecanice, armonice de câmp, forţe magnetice, frecvenţe, oscilaţii proprii, dezechilibre.

 

S.A. Bhumiwat : Aplicarea tehnicii curenţilor de polarizare / depolarizare (pdc) în analiza defectelor şi problemelor izolaţiei statorice

 Lucrarea prezintă aplicarea unei tehnici de diagnosticare nedistructive, de înaltă precizie, fiabile, care se poate aplica off-line la amplasament, analiza Curenţilor de Polarizare / Depolarizare (PDC), în scopul evaluării defectelor şi problemelor izolaţiei statorice. Cel mai mare avantaj îl reprezintă posibilitatea de a identifica cu uşurinţă curentul de absorpţie şi curentul de conducţie, fără solicitarea izolaţiei. Izolaţia faţă de pământ a unei maşini mari poate fi testată la tensiuni joase, de până la 50 V. În plus, funcţia sa de evaluare a defectului fără aplicarea nici unei tensiuni nu modifică defectul originar la testele de diagnosticare.

Măsurarea PDC este spectroscopia dielectricului în domeniul timp. Rezultatele evaluării includ capacitatea şi factorul de pierderi al dielectricului (sau tg δ) în domeniul frecvenţă, în plus faţă de rezultatele în domeniul timp ale rezistenţei de izolaţie şi  spectrului de polarizare a tensiunii de revenire. Analiza problemei şi defectului la maşinile rotative necesită informaţii culese din toate rezultatele măsurărilor PDC (de la măsurarea iniţială, la măsurarea principală), precum şi rezultatele evaluării, ceea ce înseamnă răspunsul dielectricului atât în domeniul timp, cât şi în cel de frecvenţă. În timp ce rezultatele măsurării principale PDC  identifică tipul de îmbătrânire a izolaţiei sau cauza defectului, rezultatele evaluării sale reprezintă cheia decisivă cu privire la gradul de îmbătrânire. Studiul de caz cu privire la maşina defectă prezentat în această lucrare descrie modul în care se realizează acest lucru.

Mai mult, lucrarea furnizează detalii cu privire la modul în care se realizează o măsurare PDC corectă şi precisă pe maşinile rotative, începând cu izolaţia şi descărcarea, influenţa temperaturii şi a umidităţii, testarea conexiunilor, legarea la pământ şi procedurile de măsurare. Interpretarea rezultatelor PDC şi evaluarea acestora sunt prezentate prin studiul de caz al maşinii defecte.

Cuvinte cheie: polarizare – depolarizare, curent, dielectric, factor de disipare, capacitate.

 

O. Calotă, C.A. Rusu, A. Ungureanu: Analiza saturării transformatoarelor de curent în cazul protecţiei diferenţiale de bare

 În lucrare se analizează comportarea transformatorului de curent în regim tranzitoriu prin metoda modelării şi simulării software, avându-se în vedere aspectele pe care le presupune funcţionarea transformatorului. De asemenea, se analizează un studiu de caz pentru determinarea curentului limită de saturare. Prin metoda folosită se pot analiza şi stabili corect caracteristicile transformatoarelor de curent utilizate la protecţiile diferenţiale de bare.

Cuvinte cheie: constantă de timp, sarcină secundară, magnetism remanent.

 

M. Cîrlan, M. Olteanu, D. Albuţ: Utilizarea metodei expertonilor în fundamentarea strategiei de mentenanţă şi evaluarea potenţialului operaţional al unui sistem tehnic. Aplicaţie la transformatoarele de putere

 Lucrarea tratează fundamentarea strategiei de mentenanţă şi evaluarea potenţialului operaţional al unui sistem tehnic folosind o metodă mai puţin cunoscută, respectiv metoda expertonilor.

Expertonul reprezintă o construcţie statistică redată sub forma unui tabel, având două coloane în care sunt înscrise frecvenţele relative cumulate, asociate nivelelor scalei.

Aplicaţia din lucrare (studiul de caz prezentat) se referă la ansamblul unor transformatoare de putere care au un regim operaţional redundant.

Cuvinte cheie: scală de tip logistic, funcţie logistică, module parabolice, fiabilitate, potenţial operaţional.

 

C. Purece: Microhidrocentrale în România

 Puterea apei e cea mai importantă sursă de energie care nu are în compoziţia sa dioxid de carbon, dioxid de sulf, protoxizi de azot sau orice alt tip de emisie poluantă şi nu produce nici un fel de reziduuri solide sau lichide. Centrala hidroelectrică se foloseşte de o cădere naturală sau artificială a unui râu şi înglobează numeroase avantaje în comparaţie cu alte surse de energie, economisind la capitolul consum de cărbune, combustibil sau lemn de foc, fiind de sine stătătoare.

Articolul descrie o modalitate de folosire a puterii apei pentru obţinerea de energie electrică cu ajutorul microhidrocentralelor. Acestea captează energia cinetică a apei în cădere pentru a genera electricitate; turbina converteşte energia apei de cădere în energie mecanică de rotaţie şi apoi generatorul o transformă în energie electrică.        

Cuvinte cheie :  energii regenerabile, microhidrocentrale, potenţial hidroenergetic.

 

P. Ştefănescu: Energetica nucleară în lume şi strategia europeană

 Rezolvarea problemelor actuale ale omenirii, criza economică, schimbările climatice şi asigurarea unei aprovizionări sigure, competitive şi perene cu energie electrică nu se poate face igorând energetica nucleară. Acum, CNE asigură planetei circa 16% din producţia mondială de energie electrică şi acest procent fie se va menţine (varianta pesimistă), fie va creşte (varianta optimistă), în funcţie de mulţi factori economici şi politici. Tendinţa este evaluată anual de organisme naţionale şi internaţionale.

O certitudine: pe continentul Asiatic numărul centralelor nuclearoelectrice este în creştere, în frunte fiind China şi India, chiar şi pentru următorii 20 de ani.

Cuvinte cheie: energie nucleară, securitate energetică, competivitate energetică, ciclul combustibilului.

 

Nr.4 / 2009

 

Editorial

Gh. Olteanu: Soluţii pentru securitatea energetică şi industrializarea României – dezvoltarea energiilor regenerabile

 Pentru realizarea obligaţiilor asumate conform Directivelor UE,  România trebuie să depăşească rapid toate barierele: de natură birocratică; de natură umană (mentalităţi greu de schimbat); lipsa de răspundere a factorilor responsabili faţă de obligaţiile asumate în context UE, scopul fiind asigurarea de locuri de muncă şi reindustrializarea prin stimularea cererii interne.

Statul trebuie să se implice prin susţinerea proiectelor demonstrative în sectorul public, ca semnal pentru investitorii privaţi.

În ciuda aparenţelor, este un moment extrem de favorabil pentru că, în perioadele de criză, se desprind şi se afirmă investitorii capabili şi hotărâţi (ca de exemplu statul în parteneriat cu investitorii retraşi din sectorul imobiliar).

În articol se face o trecere în revistă a posibilităţilor de utilizare a surselor regenerabile, ca un factor activ pentru dezvoltarea afacerilor, reindustrializării şi pentru crearea de noi locuri de muncă.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie (SRE); dezvoltare durabilă; securitate energetică; potenţial solar, eolian, microhidro, geotermal, biomasă.

 

M. Opaschi : Vibraţiile hidrogeneratoarelor (partea a II-a)

 Mişcarea periodică, în regim staţionar, a unei particule materiale în jurul poziţiei sale de echilibru se numeşte vibraţie. Mişcarea poate pune în funcţiune particule de aer (când apare sunetul sau zgomotul aerian), sau poate pune în funcţiune structurile solide (când se numeşte vibraţie mecanică).

La hidrogeneratoare, vibraţiile mecanice apar odată cu rotaţia lor şi sunt prezente permanent, în toată perioada şi la toate regimurile de funcţionare.

Vibraţiile, pierderile de putere şi încălzirea sunt cele 3 boli grave ale hidrogeneratoarelor. Lucrarea tratează vibraţiile mecanice, calculul vibraţiilor, precum şi vibraţiile produse de dezechilibrul rotorului. În anexa 2 (sub formă tabelară) sunt menţionate atât cauzele vibraţiilor, cât şi modul de determinare al acestora şi soluţia de remediere.

Cuvinte cheie: vibraţii mecanice, armonice de câmp, forţe magnetice, frecvenţe, oscilaţii proprii, dezechilibre.

 

E. Gockenbach, M. Farahani: Măsurări ale răspunsului dielectricului ca tehnică de evaluare a duratei de viaţă a sistemelor de izolaţie

 Comportamentul dielectricului din sistemul de izolaţie furnizează unele informaţii cu privire la modificarea sistemului de izolaţie. Aceste modificări pot fi determinate de umezeală, îmbătrânire, reacţii chimice etc. şi pot fi evaluate prin diverse proceduri de măsurare, cum ar fi măsurarea curentului de polarizare-depolarizare (PDC), spectroscopie în domeniul frecvenţă (FDC), măsurarea tensiunii de revenire (RVM) şi măsurarea factorului de pierdere (tg δ)  sau, în general, prin schimbarea parametrilor măsuraţi menţionaţi.

Baza de interpretare a diverselor rezultate ale măsurărilor este un model simplificat al sistemului de izolaţie. Schimbarea din material ar putea fi simulată prin diferite constante de timp ale elementelor RC, care reprezintă caracteristica materialului, care ar putea fi şi calculate.  Rezultatele indică o sensibilitate a procedurilor cu privire la îmbătrânirea materialului din cauza diverselor solicitări. Un punct important îl reprezintă faptul că valorile absolute pot diferi foarte mult de la un sistem de izolaţie la altul şi de la maşină la maşină. Prin urmare, măsurările de referinţă sunt foarte importante şi mai utile decât înainte, deoarece se pot face în timpul duratei de viaţă a sistemului de izolaţie.

Această contribuţie prezintă informaţii cu privire la cadrul teoretic al răspunsului dielectricului unui sistem de izolaţie, indică rezultatele măsurărilor şi interpretarea acestor rezultate. În plus, diferitele proceduri sunt comparate, iar avantajele şi limitele sunt demonstrate.

Cuvinte cheie: răspunsul dielectricului, PDC, FDS, umezeală, îmbătrânire, factor de pierdere, diagnostic, sistem de izolaţie, maşină rotativă, polarizare.

 

D. Zlatanovici, R. Zlatanovici: Consideraţii privind diagrama PQ (putere activă – putere reactivă) a generatoarelor electrice sincrone

 Diagrama PQ a generatoarelor electrice sincrone este un important instrument pentru diagnoza, mentenanţa şi exploatarea generatoarelor electrice. ICEMENERG a promovat constatnt de-a lungul timpului introducerea utilizării acestei diagrame în practica curentă a exploatării. Diagrama PQ defineşte în coordonate, P – puterea activă şi Q – puterea reactivă, domeniul de funcţionare al unui generator şi limitele maxim admisibile ale acestui domeniu. Există o diagramă PQ teoretică, o diagramă PQ on-line şi o diagramă PQ reală. În articol se prezintă bazele teoretice şi utilitatea celor trei variante ale diagramei PQ.

Cuvinte cheie: regim capacitiv (de absorbţie a puterii reactive din sistem), putere activă (P), putere reactivă (Q), stabilitate statică, stabilitate termică.

 

C. Bălă: Maşini sincrone cu magneţi permanenţi şi turaţie ridicată, utilizate în conversia electromecanică a energiei

Economia de energie pune adesea problema cuplării directe a convertoarelor rotative a energiei (turbine cu gaze, turbomotoare detentoare, sau sisteme de stocare electromecanică a energiei) care funcţionează la o turaţie ridicată de 6000 – 100 000 rot/min cu generatoarele sincrone, care realizează conversia electromecanică a energiei la frecvenţa de 100-3333.33 Hz. Utilizarea energiei electrice prin intermediul sistemului electroenergetic necesită asocierea unui convertizor static de frecvenţă pentru  coborârea  frecvenţei la valoarea de 50 Hz, egală cu frecvenţa tensiunii electrice a reţelei.

A fost pusă şi problema realizării de motoare sincrone echipate cu magneţi permanenţi în inductor, cu turaţia nominală de 5000-10 000 rot/min, necesare pentru propulsia navelor, alimentate prin intermediul convertoarelor statice de frecvenţă.

Realizarea generatoarelor sincrone la turaţie ridicată (n>3000 rot/min), necesită investigaţii noi pentru optimizarea proiectării, utilizarea de noi materiale magnetice cu pierderi specifice reduse, utilizarea unor noi tipuri de înfăşurări pentru indusul maşinii care să reducă pierderile suplimentare produse de curenţii electrici de frecvenţă înaltă şi folosirea inductoarelor echipate cu magneţi permanenţi, sau supraconductori în locul excitaţiei clasice în curent continuu; numeroase cercetări ştiinţifice teoretice şi rezultate, măsurate pe modele experimentale de noi tipuri constructive de generatoare şi motoare sincrone, au format obiectul unor articole publicate în reviste de specialitate sau comunicări ştiinţifice, în care se abordează parţial aceste subiecte, fără a se ajunge la soluţii pe deplin satisfăcătoare.

În această lucrare se prezintă soluţii noi  pentru rezolvarea problemelor specifice proiectării şi construcţiei maşinilor de înaltă frecvenţă destinate pentru utilizarea în sistemele de conversie electromecanică, respectiv de stocare economică a energei, precum şi în fabricaţia motoarelor electrice de mare turaţie utilizate la propulsia navelor.

Analiza are la bază un studiu de caz pentru un generator de  500 kW, 6000 rot/min.

Cuvinte cheie: caracteristici tehnice, magneţi permanenţi, inducţie magnetică, probe de încercare la încălzire şi  probe de anduranţă.

 

Nr.5 / 2009

 

Editorial

Gh. Olteanu: Megatendinţe în Sectorul Energiei

 În contextul crizei mondiale economice (demarată prin criza sistemului financiar) – dată fiind presiunea enormă existentă pentru apă şi energie – este necesară crearea unei platforme globale de dezvoltare tehnologică. În momentul actual, nu este vorba doar de securitate energetică, ci de un concept nou care integrează securitatea energetică, a apei şi a mediului înconjurător.

Soluţia care trebuie pusă în practică constă în managementul integrat al energiei, apei şi protecţiei mediului. S-a ajuns de-abia acum la convingerea că schimbările climatice se datorează activităţilor haotice şi iresponsabile ale societăţii umane moderne.

Pentru a asigura tranziţia la economia de tip nou, lumea are nevoie de schimbări profunde şi de noi tehnologii, care să nu dăuneze mediului ambiant.

Cuvinte cheie: securitate energetică, dezvoltare durabilă, gaze cu efect de seră (GHG), potenţial solar, eolian, microhidro, geotermal, biocombustibili.

 

V. Varvara, Gh. Georgescu: Regimul deformant în sistemele publice de distribuţie a energiei electrice şi evoluţia sa temporală

 Sistemele publice de distribuţie asigură alimentarea cu energie electrică a receptoarelor şi a consumatorilor casnici şi terţiari, situaţi într-un perimetru locuibil. Apariţia regimului deformant în aceste sisteme de distribuţie este inevitabilă în condiţiile tehnologice actuale. În lucrare, pe baza unor înregistrări efectuate în anii 2000 şi 2005 sunt determinaţi parametrii care caracterizează regimul deformant referitor la tensiune şi curent, tendinţa de evoluţie a acestora la un interval de 5 ani şi abaterile de la limitele impuse de normativul din ţara noastră. Sunt prezentate, de asemenea, principalele măsuri şi mijloace tehnice de atenuare a efectelor perturbatoare ale poluării armonice.

Cuvinte cheie: armonici, regim deformant, evoluţie temporală.

 

V. I. Paţiuc: Metoda volumelor finite pentru calcularea capacităţii electrice în domenii multiple conexe

 Se cercetează problema electrostaticii pentru un sistem din două corpuri conductoare de formă neregulară, înconjurate de un dielectric. Sunt obţinute formule cu diferenţe la baza cărora stau ideile metodei volumelor finite pentru rezolvarea problemelor cu domenii multiplu conexe. Sunt prezentate rezultatele analizei numerice a intensităţii câmpului electric şi a capacităţii electrice a condensatoarelor de tip cerc în dreptunghi.

Cuvinte cheie: intensitatea câmpului electric, capacitatea electrică a conductorului, metoda volumelor finite.

 

K. Fukao, K. Hohzan, S. Honda: Realizarea unui monitor portabil de descărcări parţiale pentru înfăşurările statorice ale generatorului centralelor hidroelectrice

 Reducerea costului mentenanţei este foarte importantă pentru companiile de servicii electrice, pentru a se putea situa într-o poziţie avantajoasă pe piaţa atât de competitivă a energiei electrice. În afară de aceasta, fiabilitatea facilităţilor trebuie menţinută la un anumit nivel. În această situaţie, este necesar să se cunoască precis starea maşinii pentru a se putea realiza lucrări de mentenanţă pe baza stării (MBS).

Înfăşurările statorice ale generatorului de la centralele hidroelectrice reprezintă una dintre cele mai importante componente. Problemele înfăşurărilor statorice ale generatorului tind să determine prelungirea perioadei de reparaţii şi să iroseasca energie (apă pierdută, care se putea utiliza pentru producere). Detectarea descărcărilor parţiale (DP) constituie o bună metodă de verificare a stării înfăşurărilor statorului. S-au propus mai multe metode pentru detectarea DP. Noi am realizat şi utilizat un nou monitor portabil on-line care măsoară DP ale hidrogeneratoarelor în timp ce grupurile sunt în funcţiune.

Monitorul este prevăzut cu traductori rezistivi de temperatură (TRT) instalaţi între bobinele superioare şi inferioare ale orificiilor din statorul generatorului. Utilizăm aceşti TRT ca senzori pentru impulsurile DP care se produc în înfăşurările statorice. Funcţia de îndepărtare a zgomotului, care este cel mai dificil de realizat, este îndeplinită de un microprocesor din sistem. Impulsurile DP obţinute sunt analizate şi afişate în timp real pe ecran, astfel încât operatorii pot monitoriza tendinţa DP. Această metodă are următoarele avantaje:

-     Deoarece TRT-urile au fost deja instalaţi în stator, nu sunt necesare cheltuieli suplimentare.

-     Fiabilitatea TRT a fost demonstrată, astfel încât nu trebuie să ne facem probleme cu privire la fiabilitate dacă adăugăm senzori suplimentari.

Pentru a verifica performanţa monitorului DP, am făcut aplicaţii pe mai multe generatoare, fără a întrerupe funcţionarea centralei hidroelectrice. S-a dovedit că monitorul este suficient de eficient pentru a verifica starea. Monitorizarea tendinţelor semnalelor DP ne furnizează informaţii utile cu privire la starea izolaţiei înfăşurărilor statorice.

Până în prezent am utilizat monitorul pentru a măsura DP din înfăşurările statorice ale generatorului în mai mult de 100 de hidrocentrale şi intenţionăm să utilizăm monitorul la toate cele 245 de hidrogeneratoare.

Cuvinte cheie:  monitor PD,  hidrogenerator, înfăşurări statorice, traductor rezistiv de temperatură.

 

G. Matei, M. Jurian, M. Crucean: Estimarea defectelor de combustibil nuclear utilizând spectrometria gama

 Cea de-a doua şi cea mai importantă barieră/nivel de protecţie din cadrul sistemelor de securitate pasive ale unei centrale nucleare PHWR CANDU este teaca elementului combustibil, care asigură suportul fizic pentru pastilele de uraniu şi reţine produşii de fisiune gazoşi rezultaţi din reacţia de fisiune în interiorul său. Odată ce această barieră de protecţie este spartă, Circuitul Primar de Transport al Căldurii este contaminat.

Articolul descrie modul de estimare al tipurilor şi numărului de defecte (defect de teacă) din zona activă a centralei, precum şi al cantităţii de uraniu depozitat în miez. Acest calcul estimativ are la bază experimentele efectuate la SCN-Piteşti (România), Point Lepreau şi Gentilly – Canada, iar sursa de date prelucrată în acest scop este furnizată de sistemul GFP-Monitor, realizat la SCN-Piteşti.

Cuvinte cheie :  element combustibil, combustibil defect,  radionuclid, gaze nobile.

 

L. Lazăr, Fl. Ionescu: Supravegherea regimului termic al lămpilor de iluminat cu LED-uri

 Articolul prezintă câteva aspecte legate de problematica lămpilor de iluminat cu LED-uri de putere, accentul punându-se pe supravegherea regimului termic şi controlul temperaturii limită pe care aceste dispozitive le suportă şi la care oferă o fiabilitate rezonabilă. Utilizând un microcontroler industrial şi un traductor de temperatură, într-o configuraţie schematică extrem de simplă, pot fi implementate mai multe soluţii de supraveghere. Sunt abordate, de asemenea, aspecte legate de comunicaţia 1-Wire, traductorul de temperatură utilizând acest protocol.

Cuvinte cheie : regim termic, algoritm matematic, controlul temperaturii, siguranţă în funcţionare.

 

Nr.6 / 2009

Editorial

Gh. Olteanu: Realizări şi tendinţe de dezvoltare în tehnologiile energiei – Târgul Internaţional Hanovra 2009 (partea I)

 La Târgul Internaţional Hanovra 2009, tendinţele dezvoltării industriale şi direcţionarea cercetării au fost foarte clar orientate către tranziţia la economia cu carbon scăzut, ca răspuns sănătos la schimbările climatice, care nu mai sunt puse la îndoială datorită efectelor vizibile în toate zonele Globului Pământesc. S-au remarcat tendinţele generale de obţinere a surselor de energie primară din produse naturale, prin dezvoltarea de noi tehnologii de obţinere a biocarburanţilor, utilizaţi atât pentru propulsie (biodiesel şi bioetanol), cât şi pentru producerea de energie electrică şi termică (biogaz şi biocombustibili solizi).

Sistemele novatoare de producere a energiei electrice şi termice prezentate utilizează surse primare diverse, de la gaze naturale şi biogaz, la combustibili solizi şi biocombustibili, cu sisteme de cogenerare şi trigenerare.

Energiile regenerabile s-au bucurat şi în acest an de o atenţie extraordinară, pentru că şi-au dovedit eficacitatea în lupta pentru reducerea emisiilor de carbon şi au demonstrat evoluţii care justifică eforturile enorme de subvenţionare din partea guvernelor (sistemul feed-in tarrifs, respectiv, certificate verzi combinate cu cote de producţie).

Au fost prezentate realizări atât în modificarea instalaţiilor de ardere existente, cât şi în concepte ultramoderne pentru noile capacităţi de generare a energiei pe bază de cărbune şi combustibili fosili în general.

Tehnologiile noi, dedicate creşterii eficienţei energetice, au fost larg reprezentate, demonstrând că bugetele enorme alocate sunt pe deplin justificate.

Cuvinte cheie: tranziţia la economia cu carbon puţin, economie bazată pe biomasă, reţele inteligente, producţie distribuită de energie, nanomateriale, eficienţă energetică, microtehnologii, nanotehnologii, societatea bazată pe cunoaştere.

 

E.F. Figueiredo, E. Tortello, R. Fenton, J. Linton, S. Salem,      O. Martinez: Reţeaua viitorului

 Lucrarea este un raport elaborat de un grup de membri ai comitetului de studii A1 Maşini electrice, sub coordonarea preşedintelui comitetului. Raportul se referă la situaţia actuală şi perspectivele de viitor în domeniul surselor şi al tehnologiilor de generare a energiei electrice. Astfel, în prima parte a raportului se trec în revistă tehnologiile de generarea energiei electrice pe baza combustibililor fosili, pe baza energiei nucleare şi pe baza energiilor regenerabile şi implicaţiile respective. În partea doua se prezintă tendinţele  pentru viitor în domeniul generării şi transportului energiei electrice.

Comitetul de studii A1 solicită specilaiştilor şi membrilor naţionali ai CIGRE  observaţii şi sugestii pentru a fi discutate la reuniunea din perioada 20-25 septembrie de la Sydney - Australia. Observaţiile se vor transmite d-lui prof.dr.ing.Dan Zlatanovici, danz@icemenerg.ro, responsabil cu  managementul informaţiilor şi documentării în cadrul comitetului de studii A1.

Cuvinte cheie: combustbil fosil, energie nucleară ,energii regenerabile, generare, transport, viitor.

 

P. Ştefănescu: „Foaia de parcurs” a G.L.C.A. şi acţiunile A.I.E.A. pentru combaterea schimbărilor climatice şi a deteriorării mediului

 Grupul “Conducere Globală pentru Acţiune Climatică” (GLCA) -  împreună cu Fundaţia Naţiunilor Unite şi cu Clubul de la Madrid - a hotărât să se mobilizeze politic într-o acţiune vastă şi pe termen lung pentru prevenirea schimbărilor catrastrofice ale climei. Schimbarea climei, cauzele sale şi impactul său nefavorabil sunt strâns legate de eradicarea sărăciei şi de securitatea energetică. Toate ţările au dreptul legitim la dezvoltare economică, dar aceasta nu trebuie facută cu desconsiderarea mediului şi a climei. Ele propun oportunităţi deosebite pentru inovare şi dezvoltare tehnologică – în special în domeniul energiei – pentru eradicarea sărăciei şi reducerea emisiei gazelor cu efect de seră, respectiv stoparea schimbărilor climatice. Politica propusă, bazată pe acorduri, cere taxarea emisiilor de carbon, reducerea intensităţii emisiilor şi susţinerea diseminării tehnologiilor curate. Securitatea energetică şi securitatea climei sunt strâns legate şi pot fi soluţionate împreună.

AIEA acţionează – împreună cu aceste trei organizaţii – pentru implementarea acelor tehnici nucleare care pot ajuta la rezolvarea acestor probleme prin protejarea mediului, reducerea emisiilor şi stoparea schimbărilor climatice. Producerea energiei poate fi mai ecologică şi mai eficientă.

Cuvinte cheie: energie, resurse, securitate energetică, energie curată, ecosisteme, tehnici nucleare, schimbări climatice.

 

M. Cluceru, M.M. Voronca, V. Paliţă: Compania de servicii energetice – instrument în implementarea proiectelor de eficienţă energetică

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice este o prioritate a politicii energetice a României, dar există multe obstacole de natură legislativă, financiară sau tehnică în dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică. O soluţie de eliminare a celor mai multe dintre obstacolele pe care le întâmpină un beneficiar la implementarea unui proiect o reprezintă apelarea la serviciile unei companii de servicii energetice. În lucrare sunt prezentate principalele caracteristici ale activităţilor desfăşurate de companiile de servicii energetice şi ale contractelor încheiate între acestea şi beneficiari.

Cuvinte cheie: servicii energetice, eficienţă energetică, intensitate energetică, contract de performanţă.

 

V. P. Berzan, V. X. Rimschi, M.S. Tîşu, V. Scobiola: Modelul fizico-matematic al paratrăsnetului la lovitura fulgerului

 

Lucrarea prezintă rezultatele analizei particularităţilor descărcărilor electrice în atmosferă bazată pe informaţia bibliografică. S-a propus modelul fizico-matematic al circuitului format din canalul de plasmă a descărcării electrice şi a circuitului paratrăsnetului. S-au determinat valorile parametrilor lineică a modelului matematic pentru faza de formare a canalului descărcării electrice şi a descărcării principale. S-a simulat procesul dinamic de propagare a undelor de curent şi tensiune la scurgerea curentului prin circuitul paratrăsnetului. S-au formulat recomandări privitor la îmbunătăţirea indicilor de performanţă ai paratrăsnetului prin modificarea soluţiei constructive de realizare.

Cuvinte cheie: lovitură de trăsnet, modelul matematic, parametrii lineică, plasmă, supratensiune temporară.

 

O. Ţuţuianu: Direcţii de cercetare privind impacturile reciproce între păsările sălbatice şi reţelele electrice

 The paper presents some aspects of the interaction between birds and power networks including their consequences. Examples of the research direction and protection measures taken in the field by experts (biologists and power engineers) from different countries (USA, Mexico, South Africa, Norway, Sweden , Spain) are given.   

Finally, main future directions of this kind of research are mentioned. These can stimulate the progress of the specific preoccupation for Romanian experts.

Keywords: environmental aspects, environmental impacts, overhead electric lines, endangered species, nest, habitat, collision, electrocution, research, protection measure.

 

Nr.7 / 2009

R. Brűtsch, M. Tari, K.Froehlich, T. Weiers, R. Vogelsang: Mecanisme de deteriorare a izolaţiei generatoarelor electrice

 În articol se prezintă rezultatele unui studiu experimental pentru evidenţierea mecanismului de producere al străpungerii arborescente ale izolaţiei barelor statorice. Studiul s-a făcut pe mostre de bare statorice de izolaţie, supuse la solicitări electrice, termice şi mecanice, simple sau combinate. Mostrele au fost realizate unele în laborator şi altele de diverşi fabricanţi. Reproducerea fenomenului de străpungere arborescentă s-a făcut cu un electrod tip ac, care a fost înfipt în izolaţie şi la care s-a aplicat tensiunea înaltă. Studiul a relevat faptul că străpungerea se produce numai când arborescenţa are mai multe ramuri. Dezvoltarea arborescenţei este favorizată de defecte ale benzilor care formează izolaţia : pliuri, goluri, zgârieturi ale paietelor de mică etc.

De asemenea s-a constatat că solicitările mecanice simple nu au efect asupra îmbătrânirii izolaţiei, iar solicitarea termică simplă devine relevantă la temperaturi peste 135 °C.

Cuvinte cheie: înaltă tensiune, generatoare electrice, izolaţie de mică, deteriorarea izolaţiei, mecanism de deteriorare, arborescenţă, protecţie la efectul corona, vibraţie.

 

T. Chiulan, B. Popa: Stabilirea regimurilor admisibile de funcţionare ale unităţilor mari de transformare

 Lucrarea analizează regimurile de funcţionare ale unităţilor mari de transformare, prezentându-se criteriile ce stau la baza conducerii regimului de tensiune, precum şi situaţiile (regimurile) de funcţionare, date de sarcina conectată la secundarul unităţii de transformare. Apoi, se prezintă aplicaţia informatică, ce permite studierea comportării unităţilor mari de transformare în diversele regimuri de funcţionare, precum şi limitele la care pot fi supuse acestea, de către dispecerul naţional, astfel încât să se conserve durata lor de viaţă.

Cuvinte cheie : regimuri de funcţionare, unităţi mari de transformare, suprasarcină, evaluare, durată de viaţă.

 

L.E.Petrean, M. Horgoş, L. Neamţ: Calculul propagării distorsiunilor armonice într-un sistem de distribuţie de medie tensiune, în condiţii de funcţionare şi la sarcini diferite

 Acest articol prezintă un studiu analitic în domeniul frecvenţă al propagării distorsiunilor armonice şi a relevării influenţei sarcinii şi a condiţiilor de funcţionare ale reţelei electrice asupra propagării acestora într-o reţea electrică de distribuţie de medie tensiune. Datorită interacţiunii dintre distorsiunile armonice şi reţeaua electrică apar amplificări ale curenţilor şi tensiunilor pe frecvenţe de oscilaţie adiacente frecvenţelor de rezonanţă ale reţelei. Frecvenţele de rezonanţă ale reţelei electrice şi forma caracteristicilor de frecvenţă ale tensiunilor şi curenţilor depind de încărcarea posturilor de transformare şi de condiţiile de funcţionare ale reţelei electrice. Spectrul de armonici al sarcinilor electrice nesinusoidale este considerat cunoscut, iar sursele de armonici sunt reprezentate prin surse unitare de curent de frecvenţă variabilă. Apoi se calculează tensiunile şi curenţii care apar în reţeaua electrică sub acţiunea surselor de curent unitare din  posturile de transformare unde se află consumatorii nesinusoidali.

Cuvinte cheie:  propagarea distorsiunilor armonice, reţele electrice, calitatea energiei electrice.

 

S. Anghelescu, S. Iliescu, D. Dumitru: Aplicarea protocolului IEC 61850 la nivelul echipamentului primar pentru creşterea eficienţei sistemului de comandă al staţiei electrice

 Staţiile electrice nu pot fi concepute fără sistem de comandă de la distanţă. Asigurarea modalităţii eficientizării are un impact semnificativ asupra continuităţii în furnizarea de energie electrică pentru consumatori. Obiectivul acestei lucrări este de a propune un protocol folosind IEC 61850 la echipamentele primare, cu scopul de a creşte eficienţa managmentului decizional.

Cuvinte cheie: sisteme, comandă, protecţie, semnalizare, control, echipament.

 

L. Popescu, A. Stanca, I.V.Brânzoi, F. Brânzoi: Noi polimeri sintetizaţi în câmp de microunde pentru protecţia anticrustă a echipamentelor industriale

 În cursul exploatării, pe sistemele de răcire a apei se depune o crustă dură şi aderentă pe suprafeţele de transfer termic.

Studiul propune o tehnologie în câmp de microunde pentru obţinerea agenţilor de îndepărtare a crustei, proces utilizat pentru prima dată în ţara noastră. Putem specifica mai multe avantaje ale încălzirii cu ajutorul microundelor, în comparaţie cu metodele de încălzire convenţionale: eficienţa tehnologică mai mare, diminuarea ratei de reacţie, controlul temperaturii, o scădere semnificativă a cantităţii de compuşi secundari care rezultă din reacţiile de sinteză.

S-au testat în laborator produsele anticrustă nou obţinute, pentru o evaluare rapidă a eficienţei lor anticrustă.

Cuvinte cheie: agenţi anticrustă, transfer de căldură, câmp de microunde, polimeri noi.   

 

Nr.8 / 2009

I. Felea, D. Meianu, E. Barla: Definirea funcţiilor tehnologice şi de fiabilitate ale echipamentelor din structura AHEMP – premiză în modelarea fiabilităţii previzionale a acestora

 Lucrarea cuprinde patru părţi. În prima parte este prezentată structura AHEMP şi subiectul acestei lucrări. În partea a doua sunt prezentate atributele fiabilităţii echipamentelor din structura AHEMP în corelaţie cu funcţiile tehnologice. Sunt exprimaţi indicii de disponibilitate, securitatea şi timpul de funcţionare în condiţii de siguranţă a echipamentelor din structura AHEMP, grupate în trei categorii: de putere, control şi servicii proprii. În partea a treia sunt prezentate rezultatele studiului de caz cu privire la fiabilitatea operaţională a AHEMP, iar în ultima parte se trag concluziile din analizele făcute.

Cuvinte cheie: amenajare hidroelectrică, fiabilitate, modelare, atribut tehnologic.

 

V. Scobiola: Particularităţi constructive şi funcţionale ale prizelor de legare la pământ ale staţiilor CDMA („MOLDTELECOM” S.A.)

 Prezenta lucrare este o încercare de a analiza sistemic particularităţile constructive şi de funcţionare ale prizelor de legare la pământ a staţiilor de bază ale telefoniei mobile CDMA (Code division modulation access) ale companiei „MOLDTELECOM S.A.”. Lucrarea în cauză conţine informaţia despre parametrii tehnici ai mijloacelor de protecţie contra supratensiunilor pe partea 0,4 kV, care sunt caracteristice pentru staţiile de bază CDMA şi GSM. S-a efectuat calculul rezistenţei curentului de scurgere a fundamentelor din beton armat ale clădirilor, care sunt utilizate în calitate de prize naturale de legare la pământ. S-a efectuat calculul parametrilor lineici ai elementelor prizei de legare la pământ, paratrăsnetului staţiei de bază pentru curenţii de frecvenţa înaltă (banda de frecvenţă  de la 1400 kHz până la 2 MHz). S-a propus modelul solului din şase straturi pentru priza de legare la pământ de mare adâncime şi calculul valorilor parametrilor lineici ai prizei cu simularea matematică a procesului de scurgere a curentului loviturii de trăsnet.

Cuvinte cheie: telecomunicaţii, prize de legare la pământ (PLP) a staţiilor de bază CDMA, parametrii lineici,  paratrăsnet.

 

C. Purece: Necesitatea construirii unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj în România

 În următorii ani cel de al doilea şi al treilea grup de la CHE Cernavodă vor intra în funcţiune; se va crea astfel oportunitatea de a realiza la sfârşit de săptămâmă energie fără a avea consumatori. Cea mai bună soluţie pentru a utiliza eficient această disponibilitate de energie a sistemului energetic este de a folosi centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare, cu un grad ridicat de fiabilitate al caracteristicilor mecanice şi hidaulice. În vederea dezvoltării hidroenergeticii, realizarea de centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare este o necesitate.

Lucrarea prezintă câteva din principalele probleme care vor apărea atunci când acest tip de echipamente va lucra în S.E.N. - din România.   

Cuvinte cheie : turbine hidraulice reversibile, centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompare.

 

P. Ştefănescu: Cerinţe stringente pentru relansarea energeticii nucleare

 Satisfacerea cererii internaţionale crescânde de energie este imposibilă fără reconsiderarea şi dezvoltarea energeticii nucleare; şi aceasta necesită satisfacerea a trei cerinţe stringente:

1.      Abordarea multilaterală a ciclului combustibilului nuclear, cu un cadru garantat pentru asigurarea cu combustibilul necesar pentru deţinătorii de CNE.

2.      Consolidarea încrederii internaţionale printr-un regim de garanţii şi neproliferare.

3.      Pregătirea unui personal competent pentru a asigura toate activităţile nucleare.

Posibilul nou cadru al ciclului combustibilului s-ar putea desfăşura pe trei nivele. Primul nivel constă în piaţa existentă, care este în derulare, aplicabilă tratatelor comerciale şi de alt tip. Al doilea nivel constă în angajarea furnizorilor de servicii de îmbogăţire şi a fabricanţilor de combustibil (inclusiv a guvernelor respective) de a asigura aprovizionarea cu combustibil nuclear în cazul întreruperii acesteia datorită unor considerente politice, iar toate criteriile prestabilite sunt respectate. Al treilea nivel, se impune pentru eventualitatea unor state furnizoare care nu mai vor să-şi respecte angajamentele făcute şi întrerup aprovizionarea unei ţări. În această situaţie ţările furnizoare vor trebui să asigure o rezervă de combustibil la dispoziţia AIEA, care va furniza, în compensaţie, combustibilul necesar ţării prejudiciate. Evident, această furnizare se va desfăşura după criterii prestabilite.

Având în vedere că noile unităţi nucleare au o durată de viaţă de 50...60 de ani, asigurarea exploatării lor sigure va necesita – de-a lungul a mai multor generaţii – un flux constant de personal calificat, ceea ce va impune guvernelor instruirea şi formarea lor de-a lungul a 3 până la 5 generaţii. Aceste generaţii, calificate pe un spectru foarte larg de domenii, vor proiecta, fabrica, construi, exploata şi dezafecta viitoarele CNE.

Cuvinte cheie: ciclul combustibilului nuclear, cadru garantat pentru asigurarea aprovizionării, învăţământ nuclear şi formare profesională.

 

Nr.9 / 2009

I. Felea, D. Meianu, N. Rancov: Analiza fiabilităţii previzionale a generatoarelor asincrone prin raportare la structura şi funcţiile acestora în cadrul AHEMP

 Lucrarea este structurată în patru părţi. În prima parte se prezintă cadrul general de analiză a fiabilităţii previzionale a generatoarelor asincrone (GAS) din structura amenajărilor hidroelectrice de mică putere (AHEMP). În partea a doua se prezintă modelul de analiză fiabilistică pe bază de structură, iar în partea a treia modelul de analiză fiabilistică în raport cu funcţiile GAS în carul AHEMP. Ultima parte a lucrării conţine concluziile deprinse din analizele efectuate.

Cuvinte cheie: generator asincron, fiabilitate previzională, amenajare hidroelectrică.

 

V. Golea, Fl. Ionescu: Instrumente software pentru modelarea reţelelor electrice

 Lucrarea reprezintă o sinteză a instrumentelor software destinate modelării şi analizei reţelelor electrice, utilizate pentru rezolvarea problemelor de planificare, proiectare, operativitate, control şi management al sistemelor electroenergetice.  În prima parte a lucrării sunt prezentate pachete software destinate sistemelor energetice trifazate, iar în partea a doua pachetele software dezvoltate special pentru aplicaţii de tracţiune electrică.

Cuvinte cheie: pachete software, reţele electrice trifazate, tracţiune electrică.

 

Z. Frăţilă, A. Manolache, V. Mircea: Analiza funcţionării centralelor termoelectrice utilizând parametri de referinţă şi reali, din procesul de producere a energiei electrice şi termice, stocaţi într-o bază de date unitară

 Funcţionarea unei centrale termoelectrice este caracterizată de indicatori de eficienţă, în primul rând de consumuri specifice de combustibil (obţinute prin raportarea energiei conţinute de combustibilul consumat la energia produsă – energie electrică şi energie termică). Datorită cotei foarte importante a costurilor combustibilului în costurile de producţie ale energiei electrice şi termice, diminuarea consumului specific reprezintă o preocupare constantă. Alte preocupări sunt: securitatea în alimentare şi diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

De aceea, pentru ca aceste centrale termoelectrice să-şi păstreze locul pe piaţa de energie, funcţionarea lor (tehnică şi economică) pe diferite perioade de timp trebuie să fie monitorizată şi analizată.

Aceste analize se bazează pe date de intrare grupate după cum urmează:

-         parametri de referinţă (presiuni, fluxuri etc.); de obicei, aceşti parametri îţi menţin valorile neschimbate;

-         parametri de funcţionare (presiuni, fluxuri etc.); aceşti parametri variază;

-         date obţinute prin procesarea diagramelor de bază ale instalaţiilor (cazan, turbină) pe baza parametrilor de procesare reali.

Toate aceste informaţii trebuie incluse într-o Bază de Date Unitară (BDU) la care se adaugă toate instrumentele informatice pentru procesarea lor.

Cuvinte cheie: analiza sistemelor energetice, eficienţă economică, consumuri specifice, diagrame energetice, indicatori tehnico-economici.

 

J.W. Lund: Dezvoltarea proiectelor de utilizare directă a energiei geotermale

 Lucrarea prezintă multiplele posibilităţi de utilizare directă a fluidelor geotermale. Un proiect de utilizare directă a energiei geotermale utilizează o sursă naturală – un flux de fluid geotermal la temperaturi mari, care poate să furnizeze căldură şi / sau să răcească clădirile, serele, bazinele pentru acvacultură şi să fie folosit în procesul industrial. Problemele discutate sunt următoarele: selectarea utilizării potenţiale a resursei, selectarea echipamentelor, cerinţe privind temperatura pentru utilizarea directă.

Cuvinte cheie: energie geotermală, schimbătoare de căldură, încălzire directă a spaţiului.

 

V. Rugină, M. Rugină, A. Badea: Promovarea eficienţei energetice în condiţiile pieţei de energie

 Utilizarea eficientǎ a energiei este un proces complex, care poate fi analizat la nivel macroeconomic sau local. La nivel macroeconomic, eficienţa energeticǎ se mǎsoarǎ prin intensitatea energeticǎ, care reprezintǎ cantitatea de energie consumatǎ pentru producerea unei unitǎţi de PIB. Aceastǎ valoare are în primul rând o semnificaţie economicǎ. Restructurarea economiei naţionale a condus la o scǎdere semnificativǎ a intensitǎţii energetice, dar valoarea acesteia este încǎ mai ridicatǎ în România decât în ţǎrile dezvoltate.

La nivel local, indicatorii de eficienţǎ energeticǎ au în principal o semnificaţie tehnicǎ. Mecanismele preţurilor pe piaţa de energie stimuleazǎ creşterea eficienţei, dar numai aceastǎ stimulare nu este suficientǎ. Este necesarǎ o politicǎ energeticǎ de sprijin, care sǎ fie compatibilǎ cu strategia generalǎ menitǎ sǎ înlǎture barierele tehnologice şi netehnologice.

Cuvinte cheie: strategie energetică, eficienţă energetică, piaţă de energie, politică energetică.

 

Nr.10 / 2009

M. Opaschi: Valorificarea potenţialului hidroenergetic al României

 Chiar de la începutul articolului, autorul menţionează că valorificarea potenţialului hidroenergetic al ţării se realizează prin amenajările hidroenergetice, acestea având şi un impact foarte redus asupra factorilor de mediu. Acest impact foarte scăzut corespunde cel mai bine conceptului de dezvoltare durabilă. Sunt tratate apoi importantele beneficii obţinute prin realizarea acestor amenajări (odată cu realizarea lucrărilor de infrastructură). Anexa 1 reprezintă potenţialul hidroenergetic actual al României, în timp ce în Anexa 2 se specifică faptul că România era pregătită, în anul 1989, pentru realizarea amenajărilor hidroenergetice pentru perioada 1991-1995.

Cuvinte cheie: potenţial hidroenergetic, putere instalată, capacitate de energie electrică.

G. Coetzee, D. Tarrant, J. Weidner, R.E.Fenton: Studiu bibliografic şi principii de întreţinere pentru capele bobinajului generatorului

 Oţelurile austenitice manganoase nemagnetice prelucrate la rece sunt materialele cele mai larg utilizate în prezent în întreaga lume pentru fabricarea capelor bobinajelor generatoarelor (CBG) de mari dimensiuni. Din  păcate, acest material, care este cunoscut şi sub denumirea de otel Fe-18Mn-4Cr-0.5C, se fisurează (crapă) cu uşurinţă la solicitări din cauza coroziunii (CCS) determinate de mediile umede şi cu atât mai mult în prezenţa unor halogeni agresivi. Oţelul realizat recent Fe-18Mn-18Cr-0.05C-07N (cunoscut mai ales sub denumirea 18:18) este mai rezistent la CCS. Oţelul acesta se utilizează în cele mai noi aplicaţii şi înlocuiri în prezent.

Cheia prevenirii defectării CBG din cauza fisurilor determinate de coroziunea materialelor tensionate, sau a altor defecţiuni,  constă în:

·        Menţinerea capelor permanent uscate.

·        Menţinerea capelor departe de halogeni agresivi şi sulf.

·        Prevenirea supraîncălzirii.

Deşi susceptibilitatea la CCS a noului material 18:18 este în mod semnificativ mai redusă, cele din urmă două măsuri preventive se aplică şi acestor cape.

Defectarea CBG în funcţiune provoacă defecţiuni foarte grave ale generatorului şi a  părţii care îi este asociată acestuia din turbină / motor primar. De obicei, aceste cape „explodează” deteriorând înfăşurarea de capăt a statorului, înfăşurările rotorului şi capetele terminale. În unele cazuri, părţi din aceste CBG au străpuns carcasa statorului generatorului şi au fost aruncate în pereţi şi în camerele de comandă din vecinătate.

Astfel, defecţiunile CBG trebuie considerate un risc pentru securitatea personalului. Atunci când capacele de capăt sau carcasa sunt deteriorate, se poate produce o explozie a hidrogenului şi apoi un incendiu. În unele cazuri axul central al rotorului generatorului este deplasat, ceea ce deteriorează funcţionarea şi dă naştere la vibraţii. Un astfel de eveniment ar putea conduce la o rupere a axului, a liniilor de alimentare cu ulei de ungere atât ale generatorului, cât şi ale turbinei, producând un incendiu şi defectarea totală a turbo-generatorului.

Cei care utilizează generatoare ar trebui să aibă un plan de management al CBG pentru a putea controla cele trei aspecte menţionate. Menţinerea CBG- urilor permanent uscate nu se poate realiza întotdeauna şi, prin urmare, trebuie implementat un plan de management. Ar trebui să se implementeze Testarea Nedistructivă Frecventă (TNF) a capelor. Un plan de management bun ar trebui să conţină cel puţin următoarele verificări:

·        Măsurile pentru controlul mediului în care CBG – urile sunt depozitate, se lucrează asupra lor, se  manipulează în timpul întreruperii în funcţionare ale centralei, nefuncţionării  şi atunci când funcţionează. Ca o măsură de securitate, temperatura capei trebuie menţinută permanent mult deasupra temperaturii punctului de rouă a mediului înconjurător, fie acesta aer, sau hidrogen. În unele referinţe se menţionează că materialul CBG-urilor nu trebuie să fie expus la umiditate mai mult de 20 de ore înainte ca probabilitatea de producere a petelor de coroziune şi / sau iniţierea CCS să devină semnificativă. Totuşi, o limită de 4-8 ore ar putea constitui o limită de securitate. Când sunt expuse la umiditate, CBG- urile trebuie să fie uscate imediat, utilizând metodele corecte. Kilpatrick (14) a raportat că testele realizate pe CBG indică faptul că mărirea fisurilor poate fi oprită prin uscarea materialului. După cum se ştie însă, această măsură este limitată şi nu ne putem baza pe ea în condiţii de funcţionare. Totuşi, acest lucru subliniază importanţa menţinerii capelor uscate tot timpul, deoarece astfel se reduce probabilitatea defectării din cauza iniţierii procesului de fisurare care poate apărea fără să ştim.

·        Măsuri care să asigure faptul că nici un fel de substanţe chimice dăunătoare nu vin în contact cu CBG.

Atunci când se produce un astfel de contact, sau o scurgere, CBG - urile trebuie curăţate imediat şi trebuie să se facă testarea nondistructivă.

·        Măsuri prin care se controlează montarea, scoaterea şi lucrul asupra CBG-urilor pentru prevenirea supraîncălzirii.     

·        Documentaţie corectă şi un sistem de păstrare a înregistrărilor tuturor rezultatelor testelor, inspecţiilor, evenimentelor anormale, reparaţiilor, scoaterii şi montării pe rotor, alte înregistrări legate de supraîncălzire, certificate originale ale forjărilor şi condiţii de funcţionare (de ex. ore / porniri, opriri). Toate aceste înregistrări trebuie să menţioneze numărul seriei CBG –urilor şi nu numărul seriei rotorului.

·        Un program de testare şi inspectare. CBG-urile trebuie să fie testate nedistructiv cel puţin la fiecare 6 ani. Petele de coroziune sau fisurile identificate trebuie reparate înainte de repunerea în funcţiune.

Cuvinte cheie: cape generator, defecţiuni, materialele capelor, inspecţie cu lichide penetrante, inspecţie cu curenţi turbionari, control ultrasonic, mentenanţă.

 

M. Motocu, I. Mircea, A. Adam, I. Bărbieru, Cr. Totolo: Îmbunătăţirea funcţionării cazanelor pe lignit prin optimizarea proceselor de măcinare

 Articolul prezintă o soluţie de îmbunătăţire a uscării cărbunelui în instalaţiile de preparare a cărbunilor, prin montarea unui arzător în turnul de uscare menit să ridice temperatura agentului de uscare.

Prin această soluţie se urmăreşte reducerea umidităţii cărbunelui la intrarea în moară, îmbunătăţirea procesului de măcinare şi ardere şi, prin urmare,  creşterea randamentului cazanului.

Cuvinte cheie: cazane, cărbune, mori, arzătoare.

 

 L. Dincă, M. Dincă, A. Şerbănescu, A. Bolma, A. Stanca: Haldele de steril, potenţiale surse de biomasă. Caracteristici soluri

 În condiţiile specifice ţării noastre, strategia de mediu are ca prim obiectiv recultivarea haldelor de steril, acestea putând fi în perspectivă o sursă de biomasă. Refacerea terenurilor degradate este o obligaţie a societăţii moderne, solul fiind un factor esenţial pentru colectivităţile umane.

Lucrarea prezintă caracteristicile solurilor pentru trei tipuri de halde de steril: o haldă de steril brut (Târgu Jiu), una de flotaţie de tip cuprifer (Moldova Nouă) şi una de zgură şi cenuşă de la termocentrale (Sânpetru).

Cuvinte cheie: haldă de steril, haldă de zgură şi cenuşă, sol, conţinut de humus, biomasă.

 

V. Golea, Fl. Ionescu: Calcule de tracţiune pentru electrificarea unui tronson de cale ferată

 Lucrarea prezintă parametrii şi coeficienţii care pot caracteriza calitatea consumatorului tip tracţiune electrică, arată posibilităţile de calcul ale consumurilor electrice specifice şi ale forţelor în cazul unui tren electric şi se încheie cu o aplicaţie software pentru calculele de tracţiune electrică, aplicaţie utilizată pentru întocmirea proiectelor de modernizare a centrelor de electrificare din România.

Cuvinte cheie : electrificare, calcule de tracţiune, instalaţii electrice fixe de tracţiune.

 

V. Rugină, M. Rugină: Utilizarea eficientă a energiei în sectorul public

 În lucrare sunt tratate atât prevederile din legislaţia europeană privind utilizarea energiei în sectorul public, cât şi prevederile din legislaţia românească privind creşterea eficienţei în sectorul public.

În opinia U.E., sectorul public trebuie să aibă un rol deosebit pentru realizarea ţintelor strategice care prevăd, pentru anul 2020, reducerea consumului de energie cu 20%, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) cu 20% şi o pondere a surselor regenerabile de energie (SRE) de 20% în consumul total.

În aceste condiţii, România şi-a propus ca în perioada 2008-2016 să realizeze economii de energie care să reprezinte 1,5% din consumul mediu al perioadei 2001-2005. Astfel, ţinta finală a României pentru anul 2016 este o economie de energie de 2800 mii tep, iar ţinta intermediară pentru 2010 este de 930 mii tep.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, gaze cu efect de seră (GHG), surse regenerabile de energie (SRE), norme metodologice şi achiziţii publice.

 

Din istoria energeticii româneşti

 

V. Bolcaş: Prima staţie de transformare din oraşul Oradea

 În acest material autorul trece în revistă modul cum s-a pus în funcţiune, în anul 1903, tabloul de distribuţie electrică al Uzinei Electrice Oradea şi împrejurările în care acest tablou – în formă modernizată – a devenit parte componentă al primei staţii de transformare din oraşul Oradea. De asemenea, autorul prezintă contribuţia s-a personală la punerea în funcţiune a tabloului în anul 1952.

Cuvinte cheie: staţie de transformare, transformatoare de putere, tablou de distribuţie, punere în funcţiune.

Nr.11 / 2009

Felicia Răcăşanu, Vasile Rugină: Posibilităţi de dezvoltare a sectorului energetic prin accesarea programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

 Pentru o creştere economică durabilă şi pentru crearea de noi locuri de muncă, UE a elaborat 7 programe operaţionale. Lucrarea tratează Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) – structurat pe trei domenii majore de intervenţie -, iar la finalul articolului este prezentat Organismul Intermediar pentru Energie.

Cuvinte cheie: resurse regenerabile de energie, energie eficientă şi durabilă, reţele de interconectare, competitivitate economică.

 Dan Zlatanovici, Trevor Stokes, Oscar Martinez, Jürgen R. Weidner, Robert Fenton: Ghid pentru monitorizarea on-line a generatoarelor electrice

 Lucrarea prezintă un raport tehnic elaborat în cadrul CIGRE - Comitetul de studii  A1 Maşini Electrice Rotative - de către Grupul de Lucru A1.11 coordonat de Dan Zlatanovici din Romania. Raportul a fost întocmit  pe baza răspunsurilor primite la un chestionar elaborat în prealabil şi difuzat la toţi membrii comitetului. Chestionarul şi, ulterior, Raportul au fost analizate, completate şi aprobate la reuniunile comitetului de studii. Raportul conţine definirea termenului de “sistem de monitorizare on-line”, o trecere în revistă a sistemelor de monitorizare on-line utilizate în prezent, eficienţa acestor sisteme şi tendinţele de evoluţie în viitor ale acestor sisteme.

Cuvinte cheie: generatoare electrice, monitorizare, on-line,  parametri, eficienţă.

 John Linton, Vojislav Skundric, Philippe Machard: Programe de mentenanţă , inspecţie şi testare pentru generatoare electrice

 Lucrarea prezintă un raport tehnic întocmit în cadrul CIGRE - Comitetul de studii A1 Maşini Electrice Rotative - pe baza răspunsurilor primite la un chestionar elaborat în prealabil şi difuzat la toţi membrii comitetului. Raportul tratează problema mentenaţei şi a inspecţiilor şi testelor la generatoarele electrice cu puteri mai  mari de 250 MW. A rezultat că, în general, se iau în consideraţie 2 categorii de mentemaţă: minore şi majore, după durată şi amploarea reparaţiilor. Nu există durate normalizate la care să se efectueze mentenaţa pe componente. Se prezintă o listă minimală de teste de diagnosticare pentru generatoarele în funcţionare. De asemenea, se semnalează  procedurile pentru asigurarea calităţii mentenanţei.

Cuvinte cheie: generatoare electrice, mentenanţă, inspecţii, teste, programe de calitate.

 Paul Gheorghiescu: Contribuţia microhidroenergeticii la balanţa de putere şi energie a României

 Ca parte a pachetului Energie – Climă, Directiva 2009/28/ CE stabileşte un cadru pentru promovarea surselor regenerabile de energie (SRE), precum şi obiectivul obligatoriu de a atinge 20% din energie produsă din surse regenerabile din totalul consumului de energie al UE până în 2020. Directiva mai stabileşte şi faptul că, pentru a creşte utilizarea energiei din surse regenerabile, este necesar să se aplice “scheme suport”- ceea ce ar garanta investitorulului vânzarea producţiei de energie pe piaţa locală şi regională. Deşi resursele hidroenergetice includ întreaga producţie de energie hidro, articolul abordează numai contribuţia pe care hidrocentralele mici (microhidroenergia) o poate aduce mix-ului de surse de energie regenerabilă.

Cuvinte cheie: SRE, microhidroenergetică, balanţa de putere şi energie.

 Ioan Giurca: Alegerea centralelor termice cu ajutorul metodelor multicriteriale

 În lucrare sunt prezentate principalele metode multicriteriale care pot fi  utilizate la alegerea centralelor termice. 

Din studiul efectuat rezultă faptul că alegerea soluţiei tehnice poate fi influenţată de modelul matematic ales, precum şi de coeficienţii de importanţă acordaţi criteriilor de decizie.

Cuvinte cheie: eficienţă economică, analiză comparativă, indicator sintetic de calitate.

 Vasile Rugină, Anca Badea: Evaluarea şi monitorizarea măsurilor de eficienţă energetică

 Lucrarea tratează activităţile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene. Aceste activităţi sunt conexate, în prezent, atât cu cele de protecţie a mediului, cât şi cu cele de combatere a schimbărilor climatice. Măsurile de politică energetică, luate de fiecare stat, implică alocarea de fonduri publice, care pot fi considerabile, şi care trebuie justificate în faţa contribuabililor.

De aceea, trebuie să avem o imagine cantitativă exactă, nu numai a fondurilor alocate şi consumate pentru aplicarea fiecărei măsuri în parte, ci şi a rezultatelor care se obţin efectiv, ca urmare a aplicării măsurilor respective. În anexa 1 se prezintă lista preliminară de măsuri şi duratele de viaţă.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, dezvoltare durabilă, economii anuale, economii cumulative, perioadă de economisire.

 Gabriela-Silvia Damian, Andrada Serafim: Impactul crizei economice asupra responsabilităţii sociale corporative

 Lucrarea prezintă o sistematizare a teoriilor şi tendinţelor privind Responsabilitatea Socială Corporativă şi dezvoltarea conceptului în sectorul energetic românesc. Este studiat impactul crizei financiare şi economice asupra responsabilităţii practicilor şi relaţiilor dintre mediul de afaceri şi societate.

Cuvinte cheie: corporaţie, mediu de afaceri, criză financiară, societate.

 Nr.12 / 2009

Vladimir Berzan, Vladimir Anisimov, Vitalie Burciu: Conceptul centrului experimental de demonstrare a utilizării surselor regenerabile de energie „Chişinău”

 Lucrarea tratează instituirea  pentru prima oară în Republica Moldova a Centrului experimental de surse regenerabile de energie (SRE). Misiunea Centrului constă în contribuţia privind depăşirea barierelor ce stau în calea utilizării SRE în Republica Moldova prin acţiuni de adaptare la condiţiile ţării a noilor tehnologii, echipamente şi sisteme de conversie şi utilizare a SRE.

Cuvinte cheie:surse regenerabile de energie (SRE), tehnologii, echipamente şi sisteme de conversie şi utilizare a SRE.

 Aurel Mirea,Bogdan Pătrăţanu: Soluţii alternative de încălzire utilizând surse regenerabile de energie

 La ora actuală locuinţele sunt încălzite în anotimpul rece cu ajutorul sobelor de teracotă clasice, folosind reţeaua de termoficare locală sau cu ajutorul unei centrale termice proprii electrice, pe gaz sau pe lemne. Toate aceste sisteme utilizează combustibili fosili, care generează milioane de tone de gaze cu efect de seră.

Articolul este o prezentare comparativă cu soluţii de încălzire utilizând sursele regenerabile.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, sisteme de încălzire, avantaje economice, avantaje de mediu.

 Adelina Panait: Arderea uleiurilor vegetale pentru generarea energiei, în scopul reducerii emisiilor poluante şi a consumului de combustibil fosil

 Obiectivul central al acestei cercetări este demonstrarea utilităţii uleiurilor vegetale ca înlocuitor al combustibililor fosili clasici. Plantele oleaginoase pot oferi o alternativă pentru o energie mai curată. Am încercat să folosim uleiurile vegetale ca sursă de energie, cu aplicaţii în producerea de energie electrică sau termică. Fiind din surse regenerabile, uleiurile vegetale sunt inofensive în privinţa carbonului, în sensul că la arderea lor carbonul rezultat a fost deja absorbit în crterea plantelor. Compoziţia chimică şi caracteristicile uleiurilor vegetale le conferă acestora potenţialul energetic. Uleiurile vegetale au proprietăţi similare cu combustibilii fosili lichizi. Uleiurile vegetale au potenţialul de a fi o soluţie pentru energia regenerabilă din UE  faţă de schimbarea climei.

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale, surse regenerabile de energie.

 Aurelia Bolma, Agnes Şerbănescu: Epurarea apelor rezultate în industria energetică prin utilizarea de materiale nanostructurate de tip hidrotalcit

 Platformele energetice sunt surse semnificative de poluare a emisarilor, ca urmare a unor cantităţi mari de ape uzate rezultate in diferite procese tehnologice şi car  sunt  parţial epurate înainte  de deversarea acestora  în râuri, lacuri sau mediul marin.  

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute in elaborarea unei tehnologii moderne de epurare a apelor uzate rezultate din activităţi de producere a energiei electrice şi termice, având la bază procesul de adsorbţie pe materiale avansate, nanostructurate de tip hidrotalcit. Au fost stabiliţi principalii parametri de proces, mecanismele de adsorbţie şi de schimb ionic a poluanţilor anorganici pe hidrotalciţi, capacităţile de adsorbţie pentru fiecare poluant in parte, randamentele de adsorbţie şi de desorbţie.

Scăderea salinităţii totale, diminuarea concentraţiilor de cationi şi anioni anorganici sunt principalele elemente obţinute în depoluarea apelor uzate industriale.

Cuvinte cheie: hidrotalcit, adsorbţie, schimb ionic, ape uzate, industria energetică.

 Ioan Giurca: Alegerea optimă a radiatoarelor utilizând metodele multicriteriale

 În lucrare sunt prezentate principalele metode multicriteriale care pot fi  utilizate la alegerea variantei optime de radiatoare. 

Din lucrare rezultă faptul că alegerea variantei optime de radiatoare este influenţată de:

- metoda de alegere utilizată;

- ponderea de importanţă acordată fiecărui criteriu.

Pentru a evita alegerea greşită a unor produse, se recomandă ca alegerea acestora să se facă pe baza metodelor multicriteriale şi nu a metodelor unicriteriale. 

Cuvinte cheie: metode multicriteriale, metode unicriteriale, indicator de calitate, indicatori de evaluare.

 

 

Înapoi la Revistă