Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

CUPRINS  GENERAL   2008

 

 

CUPRINS 1

 

Gh. Olteanu

Strategia de privatizare a SC Filiala ICEMENERG SA. Abordări europene şi abordarea locală (dâmboviţeană)

2

AJ. Polak, J. Študir

Informaţii tehnice pentru ofertanţii de sisteme de izolare ale bobinelor hidrogeneratoarelor

5

M. Opaschi

Contribuţii privind determinarea influenţei încălzirii şi vibraţiilor la ajustajele cu seraj, aplicate la asamblarea hidrogeneratoarelor (partea I: teorie)

10

C. Cicirone, R. Zlatanovici, S. Dumitrescu, D. Zlatanovici

IMetode computerizate de încercare a regulatoarelor automate de tensiune ale hidrogeneratoarelor electrice

16

C. Stoian, Şt. Călugăru, T. Pandia

Sistem automat pentru localizarea defectelor de izolaţie în reţelele de medie tensiune (SALDI)

23

D. Hălmagiu, M. Păsculescu

Analiza structurilor aferente de defect în funcţie de parametrii acestora, în cazul punerilor la pământ în reţelele electrice de joasă tensiune

28

 

Informaţii LA ZI din energetică

35

 

 

CUPRINS 2

 

P. Ştefănescu

Indicatorii internaţionali de performanţă pentru centralele nuclearoelectrice

2

M. Cârlan, S. Dziţac, H. Goia, E. Goia, M. Vereş

Studiu de caz privind fiabilitatea operaţională din cadrul centralei  termoelectrice Mintia

10

M.G. Kang, T.H. Kim, J.K. Lee

Degradarea electrică a barelor statorice pentru turbogeneratorul de mare putere după 1000 de cicluri termale

16

M. Opaschi

Contribuţii privind determinarea influenţei încălzirii şi a vibraţiilor la ajustajele cu seraj, aplicate la asamblarea hidrogeneratoarelor. Partea a II-a: Aplicaţii

20

R. Zlatanovici, C. Cicirone, S. Dumitrescu, D. Zlatanovici

Metode computerizate de încercare a regulatoarelor automate de viteză ale hidrogeneratoarelor

26

A. Marinescu

Două probleme interconectate: uscarea izolaţiei transformatorului de pe şantier şi monitorizarea forţei axiale de prindere

32

 

Informaţii LA ZI din energetică

39

 

 

CUPRINS 3

 

V. Gherghina, C. Zamfirescu, D. Oprescu

CET Işalniţa – de 40 de ani în Europa

2

 

Informaţii la zi din energetică

7

G. Tănăsescu

Metoda CABS (curenţii de absorbţie/resorbţie) pentru diagnosticarea sistemelor de izolaţie

9

D. Rota

Defecţiuni, cauze, soluţii şi limitări la exploatarea hidrogeneratoarelor verticale sincrone

16

L. Satish, Subrat K. Sahoo

Idei despre localizarea defectelor de-a lungul unei bobine de transformator

26

C. Aldea

Determinarea volumului de putere reactivă necesară transportului puterii active între fiecare generator şi fiecare consumator

32

H. Albert, F. Vatră Influenţa modului de tratare a neutrului, în reţelele de 110 kV şi mai mari, asupra securităţii instalaţiilor energetice 35

 

 

CUPRINS 4

 

Gh. Olteanu

Producţia de energie în România – abordări regionale, abordări locale

2

D. Hawkins

Planificarea integrată, proiectarea şi analiza de mediu pentru conectarea noii generări distribuite

6

F. Popescu

Metodă de calcul numeric al circulaţiei de putere şi al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice de medie tensiune

10

C. A. Vatră

Influenţa surselor de generare distribuită asupra curenţilor de scurtcircuit

16

C. Purece

Încadrarea CHE în graficul de sarcină al Sistemului Energetic Naţional

21

P. Ştefănescu

Siguranţă nucleară sau terorism nuclear?

26

  Informaţii LA ZI din energetică 32

 

 

CUPRINS 5

 

Gh. Olteanu

Reprofesionalizarea – şansa ICEMENERG, ca reprezentant de vârf al cercetării aplicate în tehnologiile energiei

2

H. Albert, G. Lavrov, A. Mihăilescu

Impactul racordării centralelor electrice eoliene (CCE) la SEN

8

M. Kato, O. Nagura

Dezvoltarea motorului-generator ajustabil de mare viteză pentru centrala de pompare şi înmagazinare de la Omarugawa

16

T. Chiulan

Studiu comparativ al metodelor de stabilire a temperaturii înfăşurării unităţilor mari de transformare

20

C.  Diaconu, C. Bărbulescu

Starea tehnică şi importanţa instalaţiilor reţelei electrice de transport – criterii pentru stabilirea frecvenţei şi conţinutului acţiunilor de mentenanţă preventivă

24

A. Răducanu, A. Suvergel, A. Stanca, Şt. Marin, C. Marcolt, C. Neagu:

Impactul instalaţiilor din staţiile electrice asupra stării de sănătate a personalului

30

B. Marois Să acceptăm globalizarea... şi s-o îndreptăm 36

 

 

CUPRINS 6

 

Gh. Olteanu

Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic

2

V. Rugină

Conectarea ICEMENERG la reţelele internaţionale de cercetare-dezvoltare

11

I. Ionescu, V. Anghelescu

Activităţi ICEMENERG privind protecţia infrastructurii critice a Sistemului Energetic Naţional (SEN)

15

A. Adam, Cr. Mândrean, M. Vulpe, D. Creţu, I. Bărbieru:

Soluţii de modernizare a instalaţiilor de ardere aferente cazanelor energetice de 120 t/h din cadrul S.C. ALUM S.A. Tulcea

23

A. Bolma

Soluţii ICEMENERG de utilizare a sitelor moleculare zeolitice în captarea CO2 în industria energetică

30CUPRINS 7

 

Gh. Indre, D. Preoţescu, S.L. Soare

Politica de planificare a dezvoltării reţeleleor electrice de transport

2

D. Zlatanovici, V. Kahle, M. Park

Metode de determinare a stării izolaţiei bobinajului statoric

7

A. Răducanu, A. Stanca, A. Suvergel, A. Meghea

Diminuarea noxelor profesionale pe locurile de muncă din sistemul energetic – soluţii tehnice

19

C. Vasile, A. S. Bardici

Proiectul DINEMO – Stimularea modernizării reţelelor de distribuţie de energie electrică. Prezentare generală

26

Z. Makai

Gânduri legate de gospodărirea şi compensarea energiei electrice reactive la consumatori

31

L. M. Rab, A. Munteanu, C. Mihai

Consideraţii şi cercetări privind măsurarea coeficientului de distorsiune

35CUPRINS 8

 

A. Adam. S. Grigorescu, D. Nistorescu, L. Mihăescu, R. Popescu, B. Ene

Tehnologie nouă de combustie eficientă şi ecologică a huilelor. Aplicaţie la cazanul de 420 t/h din Termica Suceava

2

R. Bruetsch, M. Tari, K. Froehlich, T.Weiers, R. Vogelsang

Mecanismele deteriorării izolaţiei generatorului de putere

6

C.C. Popescu, A. Popescu

Managementul instalaţiilor sistemului electroenergetic naţional, având la dispoziţie informaţii privind comportarea în exploatare a echipamentelor şi privind evenimentele din acest sistem

13

T. Stanciu, D. Răileanu, S. Stan, V. Răileanu

Studiu privind dezvoltarea, exploatarea şi mentenanţa reţelelor electrice de transport şi distribuţie din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova

17

F.Velea, S.M. Digă, P.Dădulescu, M. Nicola

Consideraţii asupra modernizării surselor de alimentare de rezervă din staţiile electrice

23

C.Totolo, A.Adam, I. Bărbieru, M.Prisecaru, L.Mihăilescu, T.Prisecaru, R. Indrieş,          R. Ştefănoiu, M. Gârjoabă

Elaborarea unei tehnologii româneşti de co-combustie biomasă-cărbune. Cercetări la scară pilot

31CUPRINS 9

 

Gh. Olteanu

Măsuri pentru realizarea ţintelor naţionale de creştere a eficienţei energetice

2

I.Iancu, I.Purica, R.Traicu, O. Pop, A. Vlădescu

Riscuri în evoluţia pieţei de energie în anii 2005-2006 şi propuneri de măsuri de control

6

C. Bălăşoiu, I. Ilie

CE Craiova – de patru ani pe piaţa liberalizată

11

Gh. Georgescu, V. Varvara:

Modelarea consumatorilor din sistemele de distribuţie a energiei electrice

16

M. Matei, L. Matei, C. Sălişteanu, I. Udroiu, O. Nedelcu,    B. Soare, S. Mihăescu

Educaţia consumatorilor de energie – componentă esenţială în cadrul abordării integrate politică energetică – schimbări climatice

23

N. Mihăilescu, S. Alexiu

Condiţii de funcţionare optime pentru turbina cu abur DKUL 50-1

31

I.N. Bleier, H. Keck, D.M. Novac, V.A.Meienhofer Monitorizarea on-line a stării hidroagregatelor de la CHE Porţile de Fier I. Posibilităţi de implementare a mentenanţei predictive 35
Recenzie    
A. Bolma Biocombustibilii şi alimentaţia umană 42
  Informaţii LA ZI din energetică 43


CUPRINS 10

 

D. Zlatanovici

Simpozionul „Dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din România. Ediţia a II-a: Oportunităţi de dezvoltare a energiilor regenerabile”

2

V. Pleşca, M. Pleşca

Cadrul legislativ românesc privind utilizarea SRE, comparativ cu cel din ţările cu realizări majore privind promovarea SRE

3

I. Ionescu

Problematica racordării la reţea a surselor regenerabile de energie (SRE)

13

D. D. Popescu

Finanţarea bancară a proiectelor privind creşterea eficienţei energetice. Cazul BRD

19

M. Zorilă

Parcul eolian Mahmudia

22

D. Florescu

Probleme întâlnite în procesul de iniţiere, pregătire şi implementare a proiectelor investiţionale în domeniul amenajării micropotenţialului hidroenergetic

25

A. Mirea Reducerea facturii de energie prin utilizarea pompelor de căldură  28


CUPRINS 11

 

M. Mescia Centrale cu biomasă: „O oportunitate pentru un viitor durabil” – experienţa SDI Group în Italia   3
V. Rugină  Contribuţii SRE la acoperirea consumului naţional de energie  12
I.Timofte, S.Robu

Energetica regenerabilă a Republicii Moldova: Posibilităţi şi perspective

17

A. Dumitrescu

Exemple de succes în utilizarea SRE. Un an de exploatare a SRE la sediul ICEMENERG

23

M. Târşu, N. Constantinov, M. Uzun Sistem complex de utilizare a resurselor regenerabile de energie pentru încălzirea apei 30
D.Spiridon Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic din România  36 

CUPRINS 12

 

Editorial    
Gh. Olteanu Forumul biregional al Consiliului Mondial al Energiei pentru America de Nord, America Latină şi Caraibe 2
I.Felea, E.Dale, C.Secui, S.Dziţac, E.Barla

Evaluarea sistematică a efectelor energetice ale regimului deformant asupra transformatoarelor electrice de putere

9

Th.Strehl, M.Muhr, Ch.Sumereder

Evaluarea riscului maşinilor rotative

16

Y.Inoue, S.Sekito, H.Shimada, T.Shinoda, T.Okamoto, H.Ito, G.Coetzee Noi tehnologii practice pentru detectarea barelor statorice umede ale statoarelor generatoarelor răcite cu apă 22
L.Ionescu, V.Bulat Performanţele termogazodinamice ale turnului de răcire nr.1 de la CET Palas, după reparaţii capitale 29
P.Ştefănescu Garanţiile nucleare în condiţii dificile 34
  Cuprins general (1-12/2008) 40

 

Înapoi la Revistă