Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

CUPRINS  GENERAL   2007

 

 

CUPRINS 1

 

Gh. Olteanu

Vizita lui W.H. Gates al III-lea la Bucureşti. Scurt comentariu "la cald"

2

A. Merlin

Pana de energie electrică din 4 noiembrie 2006 - o pledoarie pentru o autentică politică europeană a energiei

4

V. Vaida, Al. Nicula,

D. Popovici, A. Nicula

Rezultate practice privind reglajul de sarcină la TA3 Mintia pentru realizarea serviciilor de sistem

9

A. Bantaş, L. Cioroianu,

G. Cioroianu,

A.M. Stănescu

Influenţa factorilor agresivi asupra procesului de coroziune a fagurilor metalici din preîncălzitoarele de aer rotative

17

M. Pleşca, V. Pleşca,

B.P. Naianu

Microhidrocentrală complet informatizată. Aplicaţie la MHC Hemeiuşi-Bistriţa

22

D.C. Constantinescu,

D.P. Constantinescu,

A. Constantinescu

LOON 01 - echipament pentru batimetria şi cartografierea lacurilor de baraj

29

L. Popper, J. Liebhardt

Adaptarea factorului uman la standardele internaţionale ale tehnologiei energetice moderne

35

CNR-CIGRE

Subiectele preferenţiale pentru sesiunea  CIGRE 08

39

IN MEMORIAM: Dr.ing. Mihăileanu Andrei Călin

43

 

 

CUPRINS 2

 

Gh. Olteanu

Noi oportunităţi de finanţare pentru cercetare şi dezvoltare

2

G.S. Klempner

Verificarea miezului magnetic al statorului turbogeneratoarelor de mare putere cu metoda EL CID

4

I. Petre, M. Dobrin,

V. Petri, I. Grigorovici

„Analiza funcţionării cu costuri minime a centralelor” - suport decizional pentru restructurarea Termoelectrica

9

E. Pop, V. Mircea,

Z. Frăţilă, A. Barbos

Determinarea probabilităţilor de acoperire a vârfului de sarcină cu putere produsă în grupuri hidroenergetice

14

A. Constantinescu,

D.P. Constantinescu,

D.C. Constantinescu

Analiza erorilor şi interpolarea datelor în batimetria lacurilor de baraj

19

I. Apopei,  N. Şălaru

Sistem de avertizare – alarmare aval de barajele aparţinând S.H.Bistriţa

28

Gh. Păuna

Pompele de căldură – sisteme eficiente de încălzire alternativă

35

In memoriam: Dr.ing. Lucian Lefter

40

 

 

CUPRINS 3

 

A. Matei, D. Bădescu, M. Lundin, L. Gheorghe

Mecanismul JI – sprijin real în finanţarea proiectelor energetice în România. Studiu de caz – Colterm S:A. Timişoara

2

C. L. Popescu, M. O. Popescu, M. C. Poenaru, S. F. Epure

Amprenta electromagnetică a echipamentelor electrice

5

G. J. Coetzee

Chimia apei de răcire a statorului generatoarelor

10

A. Răducanu, A. Stanca

ICEMENERG parte integrantă activă a platformei tehnologice europene „INDUSTRIAL SAFETY” (ETPIS)

17

G. Velciu, L. Cioroianu, G. Cioroianu, G. Prorocu

Materiale ceramice speciale pentru pile de combustie cu electrolit solid

20

A. A. Adam, I. Bărbieru, S. Grigorescu, M. Vulpe

Modernizarea instalaţiilor de ardere pe hidrocarburi grele din România în vederea reducerii emisiilor de noxe

27

 

 

CUPRINS 4

 

E. Barbu, R. Petcu, V. Silivestru, V. Vilag

Centrale termoelectrice cogenerative cu turbine cu gaze

2

S. Yutian, W. Zhonde, W. Junling, C. Su

Studiu de test al lagărului axial bidirecţional

8

C. Ciomaga

O nouă posibilitate de reducere a gazelor cu efect de seră – captarea şi sechestrarea CO2

14

V. Varvara, Gh. Georgescu

Reţelele electrice de distribuţie care alimentează receptori  nesimetrici. Aspecte energetice

19

I. Ionescu, I. Racoviţan

Dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor

25

M. Nicola

Integrarea în sistemul de telemecanică al dispecerului hidro a parametrilor electrici şi tehnologici de la un sistem numeric de conducere distribuit de la o hidrocentrală

29

C. Purece Consideraţii privind energia şi puterea unei turbine hidraulice 34

 

 

CUPRINS 5

 

V. Rugină, R. Bogzianu, I. Vodă

Intensitatea energiei primare în economia românească

2

V. Tăbăcaru, I. Lingvay

Sistem de protecţie anticorosivă activă a unor linii electrice subterane de medie tensiune din Galaţi

8

V. Mircea, Z. Frăţilă, M. Dumitrescu

Sisteme de telecomunicaţii prin telefonie de înaltă frecvenţă folosind liniile electrice aeriene pentru zonele izolate geografic

13

D. P.Constantinescu, A. Constantinescu, M. Constantinescu

Transmisia securizată a datelor în reţele publice

19

S. Kalsi, D. Madura, M. Ross

Rezultatele funcţionării în reţea  a compensatorului sincron dinamic superconductor

25

C. Purece

Energia electrică obţinută cu ajutorul microhidro-turbinelor

31

P.M. Nicolae, I.D. Nicolae, L. Mandache, I.G. Sârbu Soluţie tehnologică îmbunătăţită pentru sisteme de transport urbane cu tramvai 34

 

 

CUPRINS 6

 

H. Albert, N. Golovanov, L. Elefterescu, V. Gr. Răşcanu,     C. M. Păun, D. S. Păun

Monitorizarea calităţii tensiunii de alimentare (valoare efectivă în regim permanent, goluri şi întreruperi de scurtă durată, întreruperi de lungă durată)

2

O. Martinez, T. Stockes, F. Claassens

Ghid pentru prevenirea şi reducerea pagubelor provocate de  punerea la pământ a bobinajului statoric

12

M. Vereş, S. Dziţac, I. Pantea

Cercetări experimentale prin aplicarea modelului matematic de evaluare statistică a uzurii lagărelor agregatelor hidroenergetice

22

V. Scobiola

Generalizarea procedeelor de evaluare a stării tehnice şi particularităţilor constructive ale prizelor de legare la pămînt ale liniilor electrice aeriene şi staţiilor electrice (întreprinderea de stat „MOLDELECTRICA”)

27

I. Turcu

Colectoare solar – termale

34

L. Cioroianu, G. Cioroianu, M. Leca, G. Damian,  C. Costea, A. M. Matei

Materiale ecologice de protecţie la foc

38


CUPRINS 7

 

Gh. Olteanu

Strategia energetică a României

2

V. Gherghina, Z. Frăţilă, V. Mircea, D. Oprescu, G.Herescu, S.M. Geamănu

Urmărirea şi analiza funcţionării pe criterii de eficienţă economică şi energetică a CTE Işalniţa (URMECO), utilizând tehnici I.T. moderne

4

A. Ungureanu

Un mod de realizare a protecţiei de rezervă locală

11

F. Erchan, O. Petrov, I. Vîlcov

Determinarea influenţei legăturilor mutuale dintre liniile aeriene de înaltă tensiune asupra exactităţii determinării locului de defectare

15

M. Vereş, S. Dziţac, Gh. Abrudan

Model matematic de evaluare statistică a fenomenului de uzură a lagărelor agregatelor hidroenergetice

18

D.C. Constantinescu, N. Coşoveanu, P. Opriş, I. Ionescu

O nouă metodă de determinare a poziţiei geografice. Sistemul “AMMON”

21

D. Istriţeanu, V. Niţă Fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele 28
O. Ţuţuianu O evaluare de risc cu referire la securitatea şi sănătatea în muncă, realizată la CET Grozăveşti cu 40 de ani în urmă! 33

CUPRINS 8

 

S. L. Voronca

Managementul riscului integrat la nivel de companie - principii pentru implementarea incrementală şi iterativă

2

S.P.Vasilievska, K. Popovski

Încălzirea serelor cu ajutorul energiei geotermale

6

A. Constantinescu, M. Covrig, S.D. Grigorescu

Analiza cadrului normativ şi legislativ din Europa şi România privind calitatea energiei electrice

13

L. M. Matica, R.I. Matica

Despre analiza puterilor instantanee ale unui sistem trifazat nesimetric

20

T. Chiulan

Celulele electrice mobile – Soluţii constructive şi posibilităţi de utilizare în staţiile electrice

25

D.A. Croitoru, F. Ionescu

Convertoare statice de putere utilizate pentru producerea energiei electrice utilizând surse regenerabile de energie (energia eoliană)

28


CUPRINS 9

 

M. Cuciureanu, S. Sarghi, M. Măciuceanu

Metodologii moderne de proiectare a fişelor şi specificaţiilor de post

2

M. Nicola

Monitorizarea entalpiei şi energiei termice la un cazan termic

12

A. Răducanu, A. Suvergel, A. Stanca, A. Meghea

Evaluarea noxelor cu impact  permanent asupra sănătăţii angajaţilor din CET

15

M. Şerbănescu, I. Porfire, M. Gheţie

Sistem de telegestiune a energiei electrice consumate

20

S. P. Vasilevska, I. Felea

Procese termice specifice pentru serele încălzite cu energie geotermală

26

I. Lupuşor

Principiile de optimizare ale fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor

33


CUPRINS 10

 

F. Erchan, A. Mocanu

Problema fiabilităţii echipamentelor electroenergetice

2

A. Adam, S. Grigorescu, L. Mihăescu, R. Popescu, B. Ene

Cercetări inovative privind realizarea unei tehnologii de combustie eficientă şi ecologică a huilelor în sistemul focar – arzătoare cu aplicaţie la cazanele de 420 t/h

7

A. Bolma, D. Bombos, Gh. Bumbac, F. Bacalum, R. Ganea, M. Pitu, M. Bombos, A. Şerbănescu

Utilizarea zeoliţilor sintetici pentru reducerea dioxidului  de carbon din gazele de ardere  produse de industria energetică

12

A. Manolache

Monitorizarea eforturilor unitare din structurile metalice aferente liniilor electrice aeriene în funcţiune cu ajutorul mărcilor tensorezistive

18 

C. Totolo, M. Prisecaru, L. Mihăescu, R. Indrieş, R. Ştefănoiu, M. Gârjoabă

Energiile  verzi - utilizarea tehnologiilor de co-combustie biomasă-cărbune. Biomasa ca sursă de energie

26

D. Iordache, D. Niculae

Metoda de încălzire a apei utilizând efectul termic produs de materialele ceramice susceptoare de microunde

32

  Informaţii din energetică  37 

CUPRINS 11

 

Zlatanovici, D.  Simpozionul dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din ROMÂNIA. Contribuţii ICEMENERG 
Olteanu, Gh., Păuna, Gh.  Contribuţii ICEMENERG la dezvoltarea tehnologiilor de folosire a surselor regenerabile de energie 
Ghiţulescu, M.

Puncte termice compacte – soluţie sigură de diminuare a consumului de energie termică şi electrică, simultan cu creşterea confortului termic ambiental. Soluţia adoptată de ICEMENERG

10 

Adam, A., Mihăescu, L., Grigorescu, S., Bărbieru, I., Vulpe, M., Nistorescu, D.

Contribuţii inovative ale cercetării din ICEMENERG la dezvoltarea instalaţiilor de ardere ecologice şi eficiente pe hidrocarburi

14 

Ghiţulescu, M., Bărbuţă, M., Popescu, A. Termografia. Creşterea eficienţei energetice în clădiri şi instalaţii industriale. Experienţa ICEMENERG 19 
Rugină, V., Rugină, M. Contribuţii ICEMENERG la dezvoltarea unui sistem de indicatori de dezvoltare durabilă a sectorului energetic  32 

CUPRINS 12

 

Gh. Olteanu Producţia de energie în ROMÂNIA – Abordări regionale, abordări locale
S. P.-Vasilevska, I. Felea Procese termice specifice încălzirii serelor cu energie geotermală
V. Vaida, R. Zlatanovici, D. Zlatanovici

Consideraţii privind calificarea grupurilor energetice pentru asigurarea serviciului putere reactivă în banda secundară de reglaj a tensiunii

12 

G. Bendea, I. Boja, V. Carp, O. Cherecheş 

Analiza evenimentelor "Ruperea izolatoarelor ceramice suport" din componenţa separatoarelor rotative de 110 kV

19 

I. Stancu Tratarea on-line a izolaţiei transformatoarelor de putere 23 
D. C. Petrilean Bilanţul exergetic al ansamblului compresor elicoidal INGERSOLL RAND – SSRM 250 LV 27 
V. Rugină, F. Breazu Creşterea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin informarea şi educarea populaţiei  32
G. Cioroianu, L. Cioroianu, G. Damian, A. M. Matei Materiale noi de protecţie anticorozivă utilizate în medii cu solicitări severe complexe  38 
  Informaţii LA ZI din energetică 43
  Pagina tânărului angajat 46
  Cuprins general (1-12/2007) 47 

 

Înapoi la Revistă