Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

Rezumate 2007

   

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Nr. 1 / 2007

 

A. Merlin: Pana de energie electrică din 4 noiembrie 2006 - o pledoarie pentru o autentică politică europeană a energiei

 

    Pana de electricitate din 4 noiembrie 2006, care a afectat mai multe milioane de europeni, reprezintă un incident extrem de grav (întreruperea totală a alimentării cu energie electrică a fost evitată, din fericire, datorită solidarităţii dintre reţelele electrice) ceea ce ilustrează în mod acut mizele stabilirii unei politici europene autentice a energiei.

   Înaintea rezultatelor definitive ale anchetelor oficiale, trebuie manifestată prudenţă. Totuşi, un anumit număr de informaţii permite deja înţelegerea desfăşurării incidentului şi pune în evidenţă necesitatea stringentă de a progresa în anumite puncte. Trebuie întreprinse anumite acţiuni prioritare la nivel european.

 

V. Vaida, Al. Nicula, D. Popovici, A. Nicula: Rezultate practice privind reglajul de sarcină la TA3 Mintia pentru realizarea serviciilor de sistem

 

   În prezent, pentru a fi competitiv pe piaţa de energie electrică şi a face faţă condiţiilor complexe de funcţionare impuse, proprietarii turbinelor cu abur au început să-şi modernizeze sistemele de reglaj ale turbinelor cu abur cu ajutorul platformelor moderne de reglaj. Datorită faptului că aceste platforme de reglaj moderne asigură un reglaj mai bun al turbinelor cu abur, se poate obţine flexibilitatea necesară pentru a face faţă cererii pieţei. Lucrarea prezintă proiectul unui sistem de reglaj implementat la TA3 Mintia, precum şi încercările realizate până în prezent.

 

A. Bantaş, L. Cioroianu, G. Cioroianu, A.M. Stănescu: Influenţa factorilor agresivi asupra procesului de coroziune a fagurilor metalici din preîncălzitoarele de aer rotative

 

   Coroziunea sulfurică afectează preîncălzitoarele de aer rotative, situaţia cea mai dezavantajoasă regăsindu-se la corpurile celulare pentru partea rece. Stabilirea mecanismului de desfăşurare a procesului de coroziune necesită identificarea principalelor reacţii care conduc la degradarea materialului metalic. Condiţiile de funcţionare a PAR (trecerea sectoarelor rotorului succesiv prin zona de aer şi zona de gaze) şi desfăşurarea reacţiilor indică un proces ciclic de coroziune.

 

M. Pleşca, V. Pleşca, B.P. Naianu: Microhidrocentrală complet informatizată. Aplicaţie la MHC Hemeiuşi-Bistriţa

 

   Informatizarea microhidrocentralelor, pentru conducerea de la distanţă, implică înlocuirea vechilor sisteme de automatizare realizate cu relee electromagnetice, cu un sistem modern bazat pe utilizarea automatelor programabile şi a traductoarelor specializate.

   Avantajul constă în primul rând în faptul că centrala poate fi pornită/oprită de la distanţă, de la un dispecer sau obiectiv energetic unde există personal permanent. Datele referitoare la parametrii de stare şi de funcţionre ai hidrocentralei sunt înregistrate în calculatorul de la dispecer, putând fi accesate şi prelucrate ori de câte ori se doreşte. Rezultă de aici o mai bună fiabilitate, o creştere a randamentului amenajării hidroenergetice şi o scădere a cheltuielilor de exploatare. Soluţia poate fi aplicată cu succes la orice hidrocentrală.

 

D.C. Constantinescu, D.P. Constantinescu, A. Constantinescu: LOON 01 - echipament pentru batimetria şi cartografierea lacurilor de baraj

 

   Acurateţea hărţilor batimetrice este direct dependentă de metoda şi echipamentele utilizate în efectuarea măsurătorilor, având în vedere că asupra unui punct se execută două determinări independente: poziţia geografică şi adâncimea.

    Articolul prezintă o metodă şi un sistem electronic automat de efectuare a măsurătorilor batimetrice, ambele reprezentând o noutate în domeniu, precum şi rezultatele experimentărilor efectuate pe lacurile de baraj de la Târgu Jiu şi Cândeşti.

    Metoda de măsurare este prezentată in primul capitol, structura hard şi soft a sistemului electronic in capitolul 2 iar rezultatele experimentale împreună cu unele considerente privind avantajele metodei şi a echipamentului utilizat, în capitolul 3.

 

L. Popper, J. Liebhardt: Adaptarea factorului uman la standardele internaţionale ale tehnologiei energetice moderne

 

   Intrarea în Uniunea Europeană şi funcţionarea sistemului energetic românesc în interconexiune cu sistemele europene impun adaptarea factorului uman la standardele internaţionale ale tehnologiei moderne.

   În lucrare se analizează preocuparea intensă a marilor întreprinderi performante pentru pregătirea personalului. Toate întreprinderile performante pornesc de la ideea că produsele de calitate nu se pot obţine decât cu oameni de calitate ridicată.

 

 

Nr. 2 / 2007

 

G.S. Klempner: Verificarea miezului magnetic al statorului turbogeneratoarelor de mare putere cu metoda EL CID

 

   În articol se prezintă o analiză comparativă a celor două metode cunoscute pentru verificarea izolaţiei tolelor miezului magnetic al turbogeneratoarelor: metoda EL CID (cu inducţie de  3-4% din inducţia nominală) şi metoda clasică (cu inducţie nominală). Experienţa specialiştilor a condus la consensul asupra faptului că: dacă nu se găseşte nici un defect cu metoda EL CID, atunci miezul magnetic nu are defecte. Metoda EL CID şi-a câştigat o bună credibilitate în ce priveşte capacitatea de a determina şi localiza prezenţa defectelor şi de a verifica remedierea acestora. Lucrare prezentată la CIGRE în Comitetul de studii A1 Maşini electrice rotative în 2004.

 

I. Petre, M. Dobrin, V. Petri, I. Grigorovici: „Analiza funcţionării cu costuri minime a centralelor” - suport decizional pentru restructurarea Termoelectrica

 

   Proiectul de restructurare a societăţii Termoelectrica s-a făcut în urma studiului "Asistenţă pentru restructurarea TERMOELECTRICA", elaborat în colaborare cu companiile PB Power-Marea Britanie, IPA Energy Consulting-Marea Britanie şi ISPE România.

   În articol sunt descrise principalele etape ale studiului, precum şi concluziile acestuia referitoare la centralele candidate la închidere.

 

E. Pop, V. Mircea, Z. Frăţilă, A. Barbos: Determinarea probabilităţilor de acoperire a vârfului de sarcină cu putere produsă în grupuri hidroenergetice

 

   Producţia de energie electrică realizată de amenajările hidroenergetice este, de regulă, utilizată pentru acoperirea vârfului de sarcină, acestea având calitatea de a produce energie electrică în toate zonele (vârf, semivârf, bază) în funcţie de o serie de considerente economice şi de optimizarea consumului de combustibil fosil şi nuclear în centralele SEN.

   Articolul prezintă o parte din datele specifice ce au stat la baza realizării programului de calcul pentru cuantificarea probabilităţii de acoperire a consumului de energie la vârful de sarcină.

 

A. Constantinescu, D.P. Constantinescu, D.C. Constantinescu:  Analiza erorilor şi interpolarea datelor în batimetria lacurilor de baraj

 

   Procesul de realizare a unui studiu precis de batimetrie a lacurilor de baraj este dificil, implicând două măsurări primare independente ale unui punct prezumat: poziţia orizontală şi elevaţia subacvatică a fundului.  Posibilitatea apariţiei unor erori este mare. În primul capitol al lucrării sunt prezentate sursele principale de erori ale măsurărilor batimetrice şi clasificarea lor conform standardelor comitetului „European Geography Data Committee”, câteva metode numerice de analiză a erorilor şi evaluarea erorilor în funcţie de modelul matematic utilizat. Capitolul 2 descrie cele mai frecvent utilizate tehnici de interpolare a datelor pentru calcularea şi reprezentarea elevaţiei fundului de-a lungul liniei de studiu. Capitolul 3 descrie unele măsurări batimetrice realizate cu ajutorul unei bărci prevăzute cu un sonar, un receptor GPS şi un caiet. De asemenea, sunt prezentate unele consideraţii privind densitatea datelor, corecţiile erorilor, metoda de interpolare şi precizia hărţilor batimetrice.

 

I. Apopei,  N. Şălaru: Sistem de avertizare – alarmare aval de barajele aparţinând S.H.Bistriţa

 

   Conform legislaţiei în vigoare – „proprietarii barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice care pot pune în pericol populaţia şi bunurile acesteia, obiectivele sociale şi capacităţile de producţie, sau care pot deteriora mediul înconjurător, sunt obligaţi să asigure întreţinerea, repararea şi exploatarea  corespunzătoare a acestora. De asemenea, proprietarii trebuie să asigure toate aceste lucruri cu ajutorul aparatelor de măsură şi control pentru a urmări comportamentul lor în timp; ei sunt obligaţi să instaleze sisteme de avertizare a populaţiei în caz de pericol şi, de asemenea, să organizeze monitorizarea, intervenţia şi reabilitarea în conformitate cu reglementările aprobate prin licenţele de gospodărire a apelor, planurile de apărare împotriva inundaţiilor, îngheţului şi accidentelor produse la amenajările hidrotehnice, planurile de avertizare-alarmare a localităţilor şi obiectivelor situate în aval de baraje, în cazul  accidentelor care se pot produce la baraje în conformitate cu planurile de prevenire şi control ale  poluării accidentale. 

   Sistemele de alarmare-avertizare în cazul accidentelor produse la barajele aparţinând S.H. Bistriţa vor fi dispuse în judeţele Neamţ, Bacău, Vrancea, Galaţi şi Brăila. Sistemele din judeţele Neamţ şi Bacău au fost deja primite, în timp ce întregul sistem va fi gata în următorii doi ani.

 

Gh. Păuna: Pompele de căldură – sisteme eficiente de încălzire alternativă

 

   Pompele de căldură pun la dispoziţie energie la costuri scăzute şi un nivel ridicat de confort, pentru că se bazează pe energia termală naturală a pământului.

   Aceste sisteme au nevoie de o cantitate scăzută de energie electrică pentru a concentra ceea ce natura ne pune la dispoziţie şi apoi încălzesc sau răcesc interiorul clădirilor.

 

 

Nr.3 / 2007

A. Matei, D. Bădescu, M. Lundin, L. Gheorghe: Mecanismul JI – sprijin real în finanţarea proiectelor energetice în România. Studiu de caz – Colterm S:A. Timişoara

 

Protocolul de la Kyoto a fost negociat în 1997 cu un instrument pentru aplicarea Convenţiei cadru a ONU asupra schimbărilor climaterice (UNFCCC), care cere stabilizarea gazelor de seră în atmosferă la nivele care ar împiedica schimbările periculoase ale climei pământului.

În cadrul Protocolului de la Kyoto, ţările industrializate şi cele în tranziţie spre economia de piaţă (“Ţările din  Anexa 1”) au căzut de acord să limiteze sau să-şi reducă emisiile  de gaze de seră. România este prima ţară din Anexa B care a ratificat Protocolul de la Kyoto şi este una din cele mai atractive ţări din cadrul Ţărilor Central şi Est-Europene din cadrul Mecanismelor de la Kyoto (Implementare comună).

Industria română şi în special sectorul energetic se caracterizează printr-un grad avansat de uzură şi prin utilizarea foarte ineficientă a resurselor primare. Cunoscând în profunzime şi având o mare dorinţă de îmbunătăţire a folosirii resurselor naturale şi o mare nevoie de capital pentru investiţii, SC COLTERM SA Timişoara, producătorul local de căldură şi operatorul sistemului de termoficare din Timişoara, a început să pună la punct o “strategie” pentru îmbunătăţirea eficienţei tehnice şi economice a instalaţiilor deţinute şi exploatate. Primul pas în implementarea “strategiei” este proiectul pentru instalarea unei turbine de abur cu contrapresiune (cea mai bună tehnică disponibilă) pentru a prelucra aburul produs de cazanele de abur existente în CET Timişoara Sud. Proiectul beneficiază de oportunitatea oferită de Protocolul de la Kyoto prin ajutorul financiar oferit de un membru UE folosind Mecanismele JI de la Kyoto.

 

C. L. Popescu, M. O. Popescu, M. C. Poenaru, S. F. Epure: Amprenta electromagnetică a echipamentelor electrice

Caracterizarea mediului electromagnetic ambiant este importantă în perspectiva asigurării dezvoltării durabile. Impactul echipamentelor electrice de forţă asupra sistemelor electrotehnologice reprezintă o problemă de compatibilitate, iar asupra omului o problemă de bioelectrocompatibilitate; ambele sunt de mare actualitate.

Lucrarea îşi propune definirea şi exemplificarea conceptului de amprentă electromagnetică cu referire la un anume port, prin care un echipament interacţionează cu mediul ambiant.

Sunt prezentate exemple din cercetările proprii privind câmpul magnetic în vecinătatea sistemelor de bare de curent intens şi,  respectiv, în sistemele de cabluri de joasă tensiune.

Amprenta de conducţie de joasă tensiune poate caracteriza un echipament de conversie a energiei, atât în regim  tranzitoriu, cât şi permanent. Se prezintă câteva astfel de exemple caracteristice.

În concluzie, amprenta electromagnetica caracterizează un echipament ca „agresor” spaţio-temporal în mediul său electromagnetic.

 G. J. Coetzee: Chimia apei de răcire a statorului generatoarelor

În lucrare se face o analiză a factorilor care influenţează regimul de funcţionare al apei de răcire a bobinajului statoric: cuprul, oxigenul,  pH -ul, tratamentul chimic  şi  temperatura . Lucrarea a fost  prezentată la CIGRE, în Comitetul de studii A1 Maşini electrice rotative, în 2006 pentru discuţii.

 A. Răducanu, A. Stanca: ICEMENERG parte integrantă activă a platformei tehnologice europene „INDUSTRIAL SAFETY” (ETPIS)

 ETPIS - identifică metodologii noi pentru a reduce riscurile din sectorul industrial;

- propune dezvoltarea tehnologiilor avansate de reducere a riscurilor la sursă;

- facilitează şi accelează progresul în mediul industrial, sănătate şi securitate;

- valorifică, exploatează şi implemenează rezultatele cercetării şi metode inovative în cadrul industriei.

 G. Velciu, L. Cioroianu, G. Cioroianu, G. Prorocu: Materiale ceramice speciale pentru pile de combustie cu electrolit solid

Pilele sau celulele de combustie cu electrolit solid (SOFC) reprezintă o alternativă potenţială la tehnologiile convenţionale de producere a energiei, ele fiind în prezent cele mai curate tehnologii de producere a energiei electrice, oferind în acelaşi timp perspectiva producerii combinate de energie electrică şi caldură. Pilele de combustie au cunoscut în ultima perioadă o amplă dezvoltare, tendinţa actuală fiind aceea de producere a pilelor de combustie care funcţionează la temperaturi intermediare (650-8000C) - SOFC-IT. Datorită temperaturilor ridicate de funcţionare ale pilelor de combustie, componentele pilei de combustie (electrolit, electrozi) sunt realizate din materiale ceramice. În cadrul lucrării se prezintă stadiul actual şi funcţionalitatea pilei de combustie de tip SOFC-IT. De asemenea, sunt prezentate tipurile de materiale ceramice şi compoziţiile utilizate la realizarea componentelor pilei de combustie.

 A. A. Adam, I. Bărbieru, S. Grigorescu, M. Vulpe: Modernizarea instalaţiilor de ardere pe hidrocarburi grele din România în vederea reducerii emisiilor de noxe

În perspectiva aderării României la structurile Comunităţii Europene se impune o abordare nouă şi consecvenţa privind introducerea şi aplicarea reglementărilor impuse prin legea Protecţiei Mediului.

În baza acestui cadru, specialiştii şi cercetătorii din cadrul institutului ICEMENERG Bucureşti, în colaborare cu   U.P.B. – Centrul de Cercetări Termice, au elaborat unele soluţii complexe şi moderne de instalaţii de ardere pe hidrocarburi, cu emisie scăzută de noxe, destinate retehnologizării cazanelor energetice tip 50 t/h şi 420 t/h.

În anul 2006 a fost definitivată soluţia de retehnologizare a instalaţiei de ardere aferente cazanului tip 105 t/h, soluţie implementată şi pusă în funcţiune pe cazanul de abur nr. 3 din cadrul CET Midia Năvodari.

În articol va fi prezentată concepţia novatoare adoptată, precum şi rezultatele măsurătorilor termotehnice efectuate în vederea extinderii şi promovării soluţiei.

 

 

Nr.4 / 2007

 

E. Barbu, R. Petcu, V. Silivestru, V. Vilag: Centrale termoelectrice cogenerative cu turbine cu gaze

 Promovarea cogenerării pe baza cererii de căldură şi a economiei de combustibil primar este obiectivul Directivei 2004/8/EC a UE şi reprezintă una din căile prin care se caută să se îndeplinească obiectivele asumate prin semnarea Protocolului de la Kyoto. Dezvoltarea turbinelor cu gaze, atât ca performanţe, cât şi ca durată de funcţionare, costuri de exploatare şi siguranţă în funcţionare a făcut ca aceste instalaţii să devină în prezent preferate pentru procesele cogenerative, iar costurile reduse de investiţie să conducă la termene de recuperare deosebit de tentante, de până la 3-4 ani, la o durată totală de viaţă de 15-20 de ani. Producerea în condiţii de eficienţă ridicată a energiei electrice şi termice, prin implementarea în ţară de către INCDT COMOTI a primelor centrale cogenerative cu turbine cu gaze (GTE 2000 de la SC Termica SA - Botoşani şi 2xST 18 - Suplacu de Barcău), deschide perspectiva asigurării energiei termice necesare consumului populaţiei şi consumatorilor industriali, la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate în prezent. Lucrarea prezintă centralele realizate de INCDT COMOTI, GTE 2000 Botoşani şi 2xST 18 - Suplacu de Barcău, rezultatele teoretice şi experimentale în domeniul instalaţiilor de postardere, având ca punct de plecare experienţa câştigată cu aceste două centrale.

S. Yutian, W. Zhonde, W. Junling, C. Su: Studiu de test al lagărului axial bidirecţional

În această lucrare este prezentată gama parametrilor lagărului axial bidirecţional din unităţile hidroelectrice mari cu acumulare prin pompare. Testarea parametrilor de performanţă ai lagărului axial bidirecţional s-a realizat pe standul de testare al lagărului axial de 3000 tone. Pentru a obţine informaţii detaliate cu privire la distribuţia grosimii peliculei de ulei, presiunea şi temperatura materialului de fricţiune al lagărelor testate, caracteristicile lagărului bidirecţional au fost testate cu ajutorul sistemului computerizat de achiziţie a datelor. S-au obţinut date de măsurare valoroase. Rezultatele indică faptul că parametrii proiectaţi ai lagărului axial bidirecţional au fost rezonabili şi fiabili pentru diverse aplicaţii ale lagărului axial bidirecţional.

Lucrarea a fost prezentată în Comitetul de Studii CIGRE A1 Maşini Electrice rotative, la mitingul din 2005 de la Lausanne, Elveţia.

 C. Ciomaga: O nouă posibilitate de reducere a gazelor cu efect de seră – captarea şi sechestrarea CO2

 Este evident faptul că resursele de combustibili fosili – cărbune, păcură, gaz – vor fi utilizate pentru producerea de energie. În consecinţă, dacă nu se iau măsuri şi  iniţiative politice specifice, emisiile de CO2 la nivel global vor creşte cu un inacceptabil 60% până în 2030. Aşa cum este stipulat în IPCC, provocarea constă în reducerea emisiilor de CO2 cu 50-80% de acum până în 2050.

Captarea şi stocarea CO2 (CCS) sunt tehnologii potenţiale de reducere a gazelor cu efect de seră, în timp ce permit utilizarea în continuare a combustibililor fosili. 

Principalele tehnologii utilizate în prezent pentru captarea CO2 sunt tehnologii post-combustie, separare pre-combustie şi arderea oxi-combustibilului. Opţiunile de stocare a CO2 de interes pentru Uniunea Europeană includ stocarea geologică în oceane, rezervoare acvifere saline de adâncime, zăcăminte epuizate de gaze naturale sau petrol, stocare în mine dezafectate.

Deoarece CCS implică costuri semnificative, din care captarea reprezintă 70-80%, obiectivul principal al proiectelor de cercetare – dezvoltare constă în reducerea costului de captare a CO2 la 10 – 20 EURO pe tona CO2 captată, cu randamente de peste 90%.

 V. Varvara, Gh. Georgescu: Reţelele electrice de distribuţie care alimentează receptori  nesimetrici. Aspecte energetice

 În timpul funcţionării, în reţelele electrice de distribuţie nu poate fi realizată condiţia strictă de funcţionare într-un regim permanent, perfect echilibrat ca sarcini pe cele trei faze. Din acest motiv, regimul real de funcţionare al unei astfel de reţele este permanent periodic cvasisinusoidal sau sinusoidal nesimetric. Pentru studiul teoretic, este considerată o reţea radială în care linia are impedanţe identice pe faze, conectată la un sistem de tensiuni simetrice, alimentând diverşi consumatori, care, în ansamblul lor, pot fi modelaţi prin impedanţe de valori neegale, conectate la cele trei faze. Dacă conexiunea receptorilor este stea, modelând adecvat neutrul reţelei, pot fi studiate cazurile în care neutrul este izolat, conectat printr-o impedanţă, sau  direct la pământ.

În această lucrare, sunt analizate două posibilităţi de calcul al factorului de putere în regim sinusoidal şi nesimetric.

 I. Ionescu, I. Racoviţan: Dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor

Articolul prezintă aspectele teoretice care stau la baza comutaţiei controlate în reţele cu impedanţe complexe şi modul de conectare în cazul sarcinilor predominant inductive. Se prezintă, de asemenea, schema unui dispozitiv de conectare sincronă realizat în ICEMENERG şi datele obţinute la încercările de validare.

M. Nicola:Integrarea în sistemul de telemecanică al dispecerului hidro a parametrilor electrici şi tehnologici de la un sistem numeric de conducere distribuit de la o hidrocentrală

 În acest articol este prezentată o aplicaţie complexă de automatizare a procesului tehnologic de la o hidrocentrală, folosind echipamente de tip automate programabile şi staţie grafică GE-Fanuc, conducerea după consemn de putere, şi integrare într-un sistem de conducere ierarhzat. S-a realizat integrarea a 10 echipamente numerice, folosind 5 protocoale de comunicaţie.

 C. Purece: Consideraţii privind energia şi puterea unei turbine hidraulice

 Orice cantitate de apă, care este situată la un anumit nivel terestru, reprezintă o sursă de energie hidraulică. Energia hidraulică din natură este formată din energie potenţială şi energie cinetică.

Această energie poate fi transformată în cea mai mare parte în energie electrică, cu ajutorul maşinilor hidraulice amplasate în uzinele hidroelectrice. Cele mai importante mărimi hidraulice la dimensionarea unei amenajări hidroenergetice sunt: debitul, căderea şi randamentul.

Nr.5 / 2007

V. Rugină, R. Bogzianu, I. Vodă: Intensitatea energiei primare în economia românească

Intensitatea energiei primare are în România o tendinţă de scădere, dar rămâne încă la valori ridicate faţă de media Uniunii Europene. Valorile acestui indicator, ritmul de scădere, precum şi raportul faţă de ţările dezvoltate depind esenţial de unitatea de măsură în care se calculează intensitatea energiei primare.

Cuvinte cheie: intensitatea energetică,  energie primară, produsul intern brut.

V. Tăbăcaru, I. Lingvay: Sistem de protecţie anticorosivă activă a unor linii electrice subterane de medie tensiune din Galaţi

 

Scopul acestei lucrări constă în prezentarea unui sistem de protecţie anticorosivă activă, concepută şi implementată pe o reţea LES de 6 kV din municipiul Galaţi.

După proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemului de protecţie anticorosivă, pe cablurile de energie “supravegheate” de sistemul realizat nu s-au produs incidente datorate coroziunii mantalelor metalice.

Cuvinte cheie: coroziune subterană, poluare electromagnetică.

 

V. Mircea, Z. Frăţilă, M. Dumitrescu: Sisteme de telecomunicaţii prin telefonie de înaltă frecvenţă folosind liniile electrice aeriene pentru zonele izolate geografic

 

Lucrarea prezintă modul de realizare a telecomunicaţiilor prin telefonie de înaltă frecvenţă. Reţelele de telecomunicaţii prin curenţi purtători pe Liniile Electrice Aeriene (LEA) se realizează cu ajutorul echipamentelor care traduc banda vocală într-o bandă de înaltă frecvenţă, fiind posibil totodată să se facă o transmisie multiplă pe LEA, inclusiv o transmisie de date.

Cuvinte cheie: telecomunicaţii, înaltă frecvenţă, linii electrice aeriene.

 

D. P.Constantinescu, A. Constantinescu, M. Constantinescu: Transmisia securizată a datelor în reţele publice

 

Lucrarea descrie modul de lucru al reţelelor private virtuale şi face o trecere în revistă a tehnicilor utilizate pentru asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi autenticităţii mesajelor transmise. De asemenea, se face o descriere a protocoalelor IPv4, IPv6 şi IPSec, utilizate pentru crearea de VPN-uri folosind ca suport Internetul.

Cuvinte cheie: transmisie date, securizare date, criptare date.

 

S. Kalsi, D. Madura, M. Ross: Rezultatele funcţionării în reţea  a compensatorului sincron dinamic superconductor

 S-a realizat un compensator sincron dinamic superconductor de înaltă temperatură (HTS), denumit superVAR ®, pentru a asigura compensarea la vârf  şi dinamica reactivă (care conduce/rămâne în urmă) a unui sistem energetic. Acesta are o amprentă mică, este uşor de transportat şi reprezintă o opţiune economică viabilă. Acest sistem este, de asemenea, stabil la defectele de închidere şi poate asigura până la de două ori tensiunea nominală timp de aproape un minut (la vârf) în timpul golurilor de tensiune. Maşina utilizează mai puţin de jumătate din energia compensatorului sincron convenţional, deoarece înfăşurarea câmpului HTS are pierderi minime. Cu bobinele de câmp HTS funcţionând la o temperatură criogenică constantă, această maşină este deosebit de fiabilă. În octombrie 2004, primul prototip al compensatorului sincron HTS (8MVAR, 13,8 kV) a fost instalat în reţeaua Autorităţii din Tennessee Valley (TVA), care deserveşte un cuptor cu arc, unde a fost expus la un număr mare de curenţi tranzitorii care asigură un test excelent de îmbătrânire accelerată a dispozitivului. Dacă prototipul va fi acceptat TVS va produce cinci unităţi, care au fost comandate anterior (fiecare cu o putere reactivă nominală de 12 MVAR). Cu această comandă comercială, compensatorul HTS va fi prima aplicaţie HTS comercializată pentru creşterea fiabilităţii unei reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice dintr-un sistem energetic. Lucrarea prezintă caracteristicile proiectului sistemului SuperVAR, performanţa sa din ianuarie 2005, precum şi beneficiile aplicării sale la o centrală eoliană. Lucrarea a fost prezentată în 2005 la Comitetul de studii A1 Maşini electrice rotative +CIGRE pentru discuţii.

Cuvinte cheie: condensator, compensator dinamic sincron, FACTS, putere reactivă, inductoare, compensator static, compensator sincron dinamic superconductor.

 

C. Purece: Energia electrică obţinută cu ajutorul microhidro-turbinelor

 Microhidroturbinele electrice sunt cele mai eficiente şi ieftine gereratoare de energie electrică. Dacă aveţi un mic pârâu, sau un râu, în apropierea cabanei sau casei, care poate furniza cel puţin 5 litri/sec de la o diferenţă de nivel de cel puţin 3 m, sau 0,5 litri/sec de la o diferenţă de nivel de cel puţin 10 m, nu ezitaţi să folosiţi un generator hidro electric. Veţi avea energie ecologică, gratuită şi nelimitată.

Cuvinte cheie: energie electrică, energie hidro, microhidroturbine.

 

P.M. Nicolae, I.D. Nicolae, L. Mandache, I.G. Sârbu: Soluţie tehnologică îmbunătăţită pentru sisteme de transport urbane cu tramvai

 Lucrarea prezintă soluţia tehnologică îmbunătăţită pentru acţionarea electrică a tramvaielor KDT, care are ca scop reducerea consumurilor energetice şi creşterea siguranţei în exploatare, precum şi confortul călătorilor. Noua soluţie utilizează choppere care înlocuiesc acceleratorul folosit în soluţia tehnică iniţială. Analiza determinărilor experimentale făcute asupra unui tramvai echipat cu noul echipament (tramvaiul nr. 106) şi respectiv asupra unui tramvai echipat cu noul echipament (tramvaiul nr. 105) de la RAT Craiova a relevat o reducere a consumurilor energetice cu 47,6%. Fiabilitatea echipamentului a fost, de asemenea, mărită, simultan cu obţinerea unor economii în ceea ce priveşte costurile de exploatare. Noua soluţie tehnologică include un sistem de monitorizare şi diagnosticare, care a condus la scăderea numărului de defecte în trafic, cu efecte benefice asupra fluidizării traficului urban.

Cuvinte cheie: acţionare electrică, consumuri energetice, siguranţă în exploatare.

Nr.6 / 2007

H. Albert, N. Golovanov, L. Elefterescu, V. Gr. Răşcanu,     C. M. Păun, D. S. Păun: Monitorizarea calităţii tensiunii de alimentare (valoare efectivă în regim permanent, goluri şi întreruperi de scurtă durată, întreruperi de lungă durată)

 Buna funcţionare a utilizatorilor racordaţi la reţelele publice de energie electrică este condiţionată nu numai de prezenţa tensiunii ci şi de calitatea acesteia. Golurile şi întreruperile de scurtă durată sunt evenimente obişnuite în reţelele electrice, determinând, în mare măsură, calitatea energiei electrice furnizată utilizatorilor finali. Cunoaşterea probabilităţii de apariţie a acestor fenomene, prezintă un interes deosebit pentru utilizatorii moderni de energie electrică, cu echipamente din ce în ce mai sensibile la goluri sau întreruperi de scurtă durată. Informaţiile astfel obţinute stau la baza deciziilor privind măsurile necesare pentru obţinerea nivelului de calitate necesar al alimentării cu energie electrică. Cunoaşterea indicatorilor de calitate ai energiei electrice, în nodul în care utilizatorii sunt conectaţi, permite justificarea economică a adoptării, pe partea tehnologică, de măsuri de desensibilizare la goluri şi întreruperi de scurtă durată sau măsuri de limitare a golurilor şi întreruperilor de scurtă durată, prin montarea de echipamente specializate.

Cuvinte cheie: calitatea energiei electrice, indicatori de calitate, goluri, întreruperi, securitatea utilităţilor, sistem de monitorizare.

 O. Martinez, T. Stockes, F. Claassens: Ghid pentru prevenirea şi reducerea pagubelor provocate de  punerea la pământ a bobinajului statoric

 În articol se face o revedere a criteriilor de proiectare a legării la pământ a bobinajului statoric, cu scopul de a preveni şi a reduce pagubele la bobinajul statoric în timpul unei avarii de punere la masă a unei faze. Astfel se prezintă fenomenul punerii la masă statorice, mărimile care-l caracterizează, sistemul de legare la pământ a bobinajului statoric şi modul de calcul, şi sistemul de protecţie. În final se prezintă două exemple de calcul al rezistenţei de legare la masă a  bobinajului. Articolul a fost prezentat în Comitetul CIGRE de studii Maşini Electrice Rotative şi difuzat pentru analiză şi observaţii.

Cuvinte cheie: generator, bobinaj, izolaţie, punere la pamânt, protecţie

 M. Vereş, S. Dziţac, I. Pantea: Cercetări experimentale prin aplicarea modelului matematic de evaluare statistică a uzurii lagărelor agregatelor hidroenergetice

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor asupra lagărelor agregatelor hidroenergetice în regim de exploatare, efectuate pe baza modelului matematic de evaluare statistică a uzurii lagărelor. Sunt prezentate diagramele spectrale ale vibraţiilor măsurate în punctele critice ale lagărelor agregatului hidroenergetic, interpretarea acestora şi concluziile referitoare la comportarea hidroagregatului în condiţii reale de exploatare.

Cuvinte cheie: uzura lagărelor, uzura fusurilor rotorului, diagrame spectrale de vibraţii.

 V. Scobiola: Generalizarea procedeelor de evaluare a stării tehnice şi particularităţilor constructive ale prizelor de legare la pămînt ale liniilor electrice aeriene şi staţiilor electrice (întreprinderea de stat „MOLDELECTRICA”)

 Prezenta lucrare este o  încercare de analiză  sistemică  a  metodelor existente de diagnostică şi evaluare a stării tehnice a prizelor de legare la pământ (PLP), a liniilor electrice aeriene (LEA) şi a  staţiilor electrice exploatate în cadrul  ÎS “Moldelectrica” din Republica Moldova.  S-au  analizat schemele de proiect ale PLP pentru diferite echipamente cu tensiunea 35 kV şi mai mare, inclusiv a grupelor  staţiilor electrice cu tensiunile de lucru 110/35/10 kV, 110/10-6 kV şi 35/10-6 kV. S-au depistat atât diferenţele de realizare constructivă a componentelor PLP-  construite în diferite perioade de dezvoltare a sistemului energetic al Republicii Moldova, cât  şi  particularităţile caracteristicilor de îmbătrânire ale PLP în baza datelor ce includ rezultatele măsurărilor pe perioada de 30-40 ani de exploatare. Se prezintă informaţia despre evoluţiile repartiţiilor statistice ale parametrilor controlaţi ai PLP pentru diferite perioade de exploatare şi descrierea evoluţiilor în timp ale acestor repartiţii.

Cuvinte cheie: prize de legare la pământ a instalaţiilor electrice de tensiune înaltă, staţii electrice, analiza parametrilor constructivi ai prizelor de legare la pământ, rezistenţa, ritmul de creştere medie anual.

 I. Turcu: Colectoare solar – termale

 Producerea apei calde de consum reprezintă o cale importantă de valorificare a energiei solare. Lucrarea prezintă principalele tipuri de colectoare solar-termale comerciale utilizate pe plan mondial. Colectoare plane şi colectoare cu tuburi vidate.

De asemenea, se face un comentariu asupra unor caracteristici tehnico-funcţionale specifice acestor echipamente. În ultima parte a lucrării se prezintă instalaţia de producere a apei calde menajere de la S.E. Domneşti-Transelectrica SA, realizată de către ICEMENERG.

Cuvinte cheie: energie solară, sisteme solar-termale.

 L. Cioroianu, G. Cioroianu, M. Leca, G. Damian,  C. Costea, A. M. Matei: Materiale ecologice de protecţie la foc

 Problema comportării la foc este un factor major, care limitează utilizarea la scară largă a materialelor noi (acoperiri, compozite, materiale de etanşare şi protecţie etc.), în prezent fiind dezvoltate materiale şi tehnologii diverse în funcţie de locul de aplicare.

Lucrarea se referă la realizarea de materiale ecologice termospumante de protecţie la foc, care înglobează un conţinut ridicat de cunoştiinţe şi inovaţii pentru a atinge caracteristicile de calitate şi siguranţă necesare pentru aplicaţii în diferite domenii.

Prin cercetările efectuate s-a urmărit obţinerea compoziţiilor de materiale ecologice de protecţie la foc, care să nu conţină materii prime nocive, să nu degaje vapori toxici la ardere, să fie aderente la diferite suporturi (metal, mase plastice, beton) şi să crească rezistenţa la foc a acestora.

Cuvinte cheie: foc, pelicule, protecţie, termospumantă, ecologic.

Nr.7 / 2007

V. Gherghina, Z. Frăţilă, V. Mircea, D. Oprescu, G.Herescu, S.M. Geamănu: Urmărirea şi analiza funcţionării pe criterii de eficienţă economică şi energetică a CTE Işalniţa (URMECO), utilizând tehnici I.T. moderne

Consumurile specifice de combustibil ale unei termocentrale pot fi majorate datorită unor cauze obiective sau subiective. Dintre cauzele de natură subiectivă pot fi amintite: consumurile interne de căldură ale centralei, pierderile apă-abur, funcţionarea cu parametrii necorespunzători, starea agregatelor principale sau auxiliare din centrală. Efectele negative ale acestor cauze asupra consumurilor specifice pot fi înlăturate prin măsuri uzuale de exploatare, întreţinere sau reparaţii, stabilite pe baza unei analize şi diagnoze operative a funcţionării fiecărei termocentrale.

În cadrul referatului de faţă va fi prezentat modul de realizare a unui sistem informatic complex, modern, de monitorizare a funcţionării CTE Işalnita prin indicatori de eficienţă energetică – consumuri specifice de combustibil şi consumuri proprii tehnologice – aferenţi grupurilor energetice de 315 MW din SE Işalniţa.

Rezolvarea problemei diagnozei operative a funcţionării CTE Işalniţa, cu ajutorul programelor de calcul specializate, este absolut necesară în perspectiva apariţiei şi funcţionării mecanismelor pieţei de energie în sectorul energetic românesc.

Cuvinte cheie: consumuri specifice, eficienţă energetică, caracteristică energetică.

A. Ungureanu: Un mod de realizare a protecţiei de rezervă locală

 Creşterea performanţelor de siguranţă a sistemelor de protecţie presupune o intervenţie asupra componentelor, respectiv asupra conceperii schemelor acestora, cât şi a înlocuirii echipamentelor. Această soluţie totală  reclamă cheltuieli importante şi nu poate fi realizată decât în etape.

În lucrare se prezintă o modalitate de realizare a protecţie de rezervă, în special în instalaţiile vechi, dar nu numai, conform normelor în vigoare aplicate în România, cu costuri minime.

Cuvinte cheie : staţie de transformare, siguranţa în funcţionare, protecţie de rezervă.

 F. Erchan, O. Petrov, I. Vîlcov: Determinarea influenţei legăturilor mutuale dintre liniile aeriene de înaltă tensiune asupra exactităţii determinării locului de defectare

 Lucrarea prezintă influenţele legăturilor mutuale asupra preciziei de determinarea a locurilor în care se produc defectele pe liniile de înaltă tensiune de 220 kV cu cuplaj mutual între faze, pe baza unui model matematic în coordonate fazoriale, care descrie nu numai calculele analitice, dar şi elementele particulare ale inducţiei mutuale.

Cuvinte cheie: cuplaj mutual inductiv între liniile aeriene de înaltă tensiune, locul defectului, model matematic, coordonatele fazoriale.

 M. Vereş, S. Dziţac, Gh. Abrudan: Model matematic de evaluare statistică a fenomenului de uzură a lagărelor agregatelor hidroenergetice

În lucrare este analizată uzura lagărelor cu alunecare, prin utilizarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul II la un sistem dinamic vibraţional şi corelarea cu parametrii de vibraţie şi de uzură.

Această corelaţie este susţinută de experimentele obţinute cu instalaţia de laborator şi confirmă consideraţiile teoretice iniţiale [1¸6].

Cuvinte cheie: frecare mecanică, vibraţii măsurate, uzură lagăre.

 

D.C. Constantinescu, N. Coşoveanu, P. Opriş, I. Ionescu: O nouă metodă de determinare a poziţiei geografice. Sistemul “AMMON”

 Odată cu dezvoltarea Sistemului de Poziţionare Globală (GPS), sistemele cartografice moderne utilizează pentru realizarea hărţilor datele culese de pe mobile echipate cu receptor GPS. Digilizarea datelor permite realizarea unor hărţi vectoriale precise, care se stochează în Sistemele Informaţionale Geografice (GIS) care pot fi accesate de un mare număr de utilizatori.

Totuşi, în zonele de aglomeraţie urbană, în locurile unde nu sunt vizibili minim 4 sateliţi, sau acolo unde este nevoie de determinarea şi monitorizarea precisă a poziţiei pe verticală, cum ar fi bazinele hidrografice şi lacurile de acumulare, datele furnizate de sistemul GPS sunt puţin sau deloc utilizabile, ceea ce a condus la necesitatea dezvoltării unor sisteme noi.

În lucrare, autorii propun un nou sistem de determinare a poziţiei în 3D (AMMON) împreună cu  metoda utilizată, ambele reprezentând o noutate pe plan mondial. În capitolul 1 se prezintă structura sistemului, în capitolul 2 metoda utilizată, iar în capitolul 3 ecuaţiile care descriu funcţionarea sa.

Cuvinte cheie: navigaţie, poziţionare geografică, sistemul AMMON.

D. Istriţeanu, V. Niţă: Fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele

 Lucrarea stabileşte tehnologia optimă de remediere pentru solurile poluate cu metale grele. După studierea mai multor tehnologii s-a ajuns la concluzia că soluţia optimă pentru cazul termocentralei Mintia-Deva este fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele.

Fitoremedierea, o tehnică de remediere in-situ care foloseşte plante hiperacumulatoare pentru a extrage poluanţii din sol şi pe care îi acumulează în partea recoltabilă a plantei, care mai apoi poate fi îndepărtată de pe suprafaţa solului respectiv, este o tehnologie relativ nouă, sustenabilă, o abordare ieftină şi relativ uşor de aplicat pentru remedierea solurilor contaminate.

Cuvinte cheie: poluarea solului, metale grele, fitoremediere, staţie pilot.

  

O. Ţuţuianu: O evaluare de risc cu referire la securitatea şi sănătatea în muncă, realizată la CET Grozăveşti cu 40 de ani în urmă!

Lucrarea prezintă unele preocupări pentru evaluarea şi combaterea riscurilor privind  securitatea şi sănătatea în muncă existente la CET Grozăveşti – Bucureşti, la nivelul anului 1968. Sunt date mai multe exemple de aspecte critice şi măsuri de protecţie a personalului în raport cu : zgomotul şi vibraţiile , microclimatul , substanţele nocive , radiaţiile nocive, iluminatul, efortul fizic suplimentar. 

Cuvinte cheie: securitatea şi sănătatea în muncă, noxe, microclimat, substanţe nocive.

 

Nr.8 / 2007

S. L. Voronca: Managementul riscului integrat la nivel de companie - principii pentru implementarea incrementală şi iterativă

 Managementul riscului la nivel de întreprindere (ERM) constă dintr-un set de componente organizatorice care au ca scop creşterea nivelului eficienţei managementului riscului într-o organizaţie. Aceste componente organizatorice cuprind: activităţile de management al riscului care cuprind identificarea riscurilor şi prioritizarea acestora, stabilirea unei strategii a riscului şi  punerea în operă „executarea” strategiei şi controlul, elementele structurii organizatorice, instrumentele, metodologiile şi sistemele şi aptitudinile. Implementarea componentelor ERM se poate face mai uşor pe baza următoarelor principii: iteraţia incrementală, integrarea, crearea de valoare. Implementarea cu succes a unui sistem complet de management al riscului nu se poate realiza decât printr-o coordonare adecvată a unei structuri organizatorice bine construite. Acest lucru permite Companiei să facă planuri atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung pentru a reduce, a elimina sau a-şi asuma riscurile; Compania va putea să–şi dezvolte mai bine planurile de urgenţă şi să-şi îmbunătăţească programele de control al riscurilor care pot periclita funcţionarea companiei.

Cuvinte cheie: risc, control, instrumente de management al riscului , strategia riscului, indicaţii.

 S.P.Vasilievska, K. Popovski : Încălzirea serelor cu ajutorul energiei geotermale

 Încălzirea serelor cu ajutorul energiei geotermale este o practică foarte răspândită şi reprezintă o soluţie viabilă economic în agricultură. Totuşi, proiectarea unui sistem de încălzire corect din punct de vedere tehnic şi fezabil economic este mai degrabă complicată şi necesită cunoştinţe cu privire la caracteristicile constructive ale serelor, cerinţe speciale legate de cultura respectivă, capacitate şi temperatura necesară de încălzire a fluidului etc. O parte din aceste probleme va fi analizată în această lucrare.

Cuvinte cheie: energie, agricultură, sisteme de încălzire, economie.

 A. Constantinescu, M. Covrig, S.D. Grigorescu: Analiza cadrului normativ şi legislativ din Europa şi România privind calitatea energiei electrice

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a cadrului legislativ şi normativ din România, precum şi din Europa.

Cuvinte cheie: legislatie, normative, calitatea energiei electrice

 L. M. Matica, R.I. Matica: Despre analiza puterilor instantanee ale unui sistem trifazat nesimetric

 Lucrarea prezintă unele consideraţii privind puterea instantanee în circuitele electrice trifazate. În ceea ce priveşte componentele directe, inverse şi homopolare, se face o analiză referitoare şi la fluxurile lor. Prezenţa unor componente de secvenţă negativă şi homopolare sau a componentelor armonice are o influenţă negativă; eficienţa tehnică a alimentării cu energie electrică este redusă. Una din explicaţii este sensul componentelor negative sau homopolare a puterii instantanee, după cum reiese şi din analiză.

Cuvinte cheie : puteri instantanee, regimuri nesimetrice.

T. Chiulan: Celulele electrice mobile – Soluţii constructive şi posibilităţi de utilizare în staţiile electrice

 Lucrarea prezintă rezultatele preliminare ale unui studiu privind diversele variante constructive de celule mobile, precum şi posibilităţile lor de utilizare, cu sublinierea avantajelor oferite de adoptarea acestei soluţii.

Cuvinte cheie: celulă electrică mobilă, echipament electroenergetic, sistem energetic.

D.A. Croitoru, F. Ionescu: Convertoare statice de putere utilizate pentru producerea energiei electrice utilizând surse regenerabile de energie (energia eoliană)

 În cadrul articolului sunt prezentate aspecte tehnice funcţionale legate de producerea energiei electrice utilizând energia eoliană, accentul fiind pus pe convertorul static de putere din cadrul sistemului.

Cuvinte cheie: energie, sursa regenerabilă, generator electric asincron, convertor static de putere.

Nr.9 / 2007

M. Cuciureanu, S. Sarghi, M. Măciuceanu: Metodologii moderne de proiectare a fişelor şi specificaţiilor de post

 Există diferite modele, metode şi structuri pentru specificaţiile de personal, respectiv pentru fişele posturilor care le includ. În articol sunt prezentate unele dintre cele mai utilizate astfel de modele la standarde internaţionale şi, de asemenea, un mod de adaptare a acestora la structura fişelor şi specificaţiilor posturilor din Transelectrica.

Cuvinte cheie: managementul resurselor umane, metodologii, fişe şi specificaţii de post.

 M. Nicola:  Monitorizarea entalpiei şi energiei termice la un cazan termic

 În acest articol se prezintă o aplicaţie care se adresează în special termocentralelor, care doresc să-şi calculeze energia termică produsă în cazane. Această aplicaţie rulează din anul 2002 la RAAN ROMAG TERMO SEVERIN.

Cuvinte cheie: energie termică, entalpie, parametrii aburului.

 A. Răducanu, A. Suvergel, A. Stanca, A. Meghea: Evaluarea noxelor cu impact  permanent asupra sănătăţii angajaţilor din CET

 Lucrarea prezintă evaluarea situaţiei reale cu ajutorul unor metodologii moderne de identificare şi monitorizare a noxelor fizice şi chimice din două CET din România, precum şi analiza stării de sănătate a angajaţilor expuşi la astfel de noxe fizice şi chimice şi stabileşte, la sfârşit, riscurile profesionale existente.

Prin implementarea soluţiilor tehnice pentru atenuarea noxelor profesionale se realizează un deziderat major,şi anume alinierea la Reglementările Uniunii Europene cu privire la creşterea calităţii vieţii la locul de muncă în industria energetică.

Cuvinte cheie:  evaluare, noxe, impact, sănătate, angajat.

 M. Şerbănescu, I. Porfire, M. Gheţie: Sistem de telegestiune a energiei electrice consumate

 SDFEE Baia Mare, în colaborare cu AEM SC-L.L.C. – SA (Timişoara), a realizat un sistem de telegestiune a energiei electrice consumate. Utilizat pentru trasarea conturului energetic, acest sistem a fost implementat şi a devenit funcţional în aprilie 2001. Prima etapă a reprezentat-o monitorizarea utilizării energiei electrice de către consumatorii alimentaţi de la staţiile de 110kV/MV în care fusese implementat sistemul SCADA (staţii trecute de la funcţionarea cu ajutorul angajaţilor la cea fără personal uman, şi,  prin urmare, fără posibilitatea de a monitoriza utilizarea zilnică a energiei electrice de către consumator). Sistemul a fost extins de la consumatorii mari, eligibili (care au ca furnizor compania Electrica sau alte entităţi), la consumatorii captivi cu un consum anual mai mare de 0,5GWh. În 2007, în mod experimental, sistemul a fost, de asemenea, implementat la aproximativ 1700 de consumatori casnici. Lucrarea prezintă modul în care este implementat sistemul, precum şi avantajele sale.

Cuvinte cheie: piaţa de energie, sistem de telegestiune, management energetic.

 S. P. Vasilevska, I. Felea: Procese termice specifice pentru serele încălzite cu energie geotermală

O mare parte din energia consumată anual de sere este necesară pentru încălzirea lor, ceea ce face ca aceasta să aibă o influenţă semnificativă asupra costului de producţie. Utilizarea energiei geotermale poate reprezenta o soluţie economică pentru diminuarea costurilor. Totuşi, utilizarea unei surse de acest fel are caracteristicile sale, în comparaţie cu celelalte surse convenţionale. Totuşi, atunci când este bine utilizată şi aplicată, poate constitui un avantaj. Lucrarea prezintă unele probleme caracteristice legate de utilizarea apelor geotermale de joasă temperatură pentru încălzirea serelor.

Cuvinte cheie: energie geotermală,  caracteristicile termice ale serelor.

 I. Lupuşor: Principiile de optimizare ale fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor

 Problemele de determinare a nivelului optim al fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor sunt multifuncţionale şi de natură probabilistică. În acest articol se prezintă şi se oferă un model matematic.

Pe baza acestui articol, se poate realiza algoritmul pentru determinarea nivelului optim al fiabilităţii în funcţie de componenta de fiabilitate şi de cea electrică, a racordării.

Cuvinte cheie: sistem de distribuţie a energiei electrice, alimentare cu energie electrică a consumatorilor, model matematic, metode de modelare, algoritm de calcul, nivel optim de fiabilitate, fiabilitate de structură şi de funcţionare.

Nr.10 / 2007

F. Erchan, A. Mocanu: Problema fiabilităţii echipamentelor electroenergetice

Sistemul de Distribuţie a Energiei Electrice (PEDS) trece printr-o perioadă de dezvoltare foarte dinamică. Datorită acestui fenomen probabilitatea apariţiei unor regimuri nesimetrice în sistemul de distribuţie a energiei electrice creşte monoton. Prin urmare, fiabilitatea funcţionării unui echipament electric instalat în nodurile reţelei se modifică. Regimurile nesimetrice din sistemele de distribuţie a energiei electrice (PEDS) însoţite de curentul de scurtcircuit reprezintă o funcţie a unui şir determinat şi un factor vag de natură probabilistică.

De aici rezultă că investigarea influenţei regimului asimetric însoţit de curentul de scurtcircuit asupra fiabilităţii Sistemului de Distribuţie a Energiei Electrice (PEDS) este una din cele mai importante probleme ale dezvoltării sale.

Curenţii de scurtcircuit influenţează fiabilitatea structurală şi funcţională a reţelelor de distribuţie şi fiabilitatea echipamentelor din instalaţiile electrice.

Cuvinte cheie: Sistemul de Distribuţie a Energiei Electrice (PEDS), regim asimetric, însoţit, curent de scurtcircuit.

 A. Adam, S. Grigorescu, L. Mihăescu, R. Popescu, B. Ene: Cercetări inovative privind realizarea unei tehnologii de combustie eficientă şi ecologică a huilelor în sistemul focar – arzătoare cu aplicaţie la cazanele de 420 t/h

Principalul obiectiv al proiectului de faţă este acela de a realiza o tehnologie originală şi performantă, care să îndeplinească toate condiţiile impuse de exploatare şi toate cerinţele standardelor în vigoare la nivel internaţional. Prin prezentul proiect se urmăreşte realizarea unei tehnologii de combustie prin metode primare curată, modernă şi eficientă, de  producere a energiei termice prin arderea combustibililor solizi de tip cărbune, în condiţii de emisii reduse de noxe (în conformitate cu normele Uniunii Europene), tehnologie aplicabilă la cazanele tip 420 t/h din România.

Cuvinte cheie: tehnologie curată, combustie cărbune, reducere emisii poluante.

 A. Bolma, D. Bombos, Gh. Bumbac, F. Bacalum, R. Ganea, M. Pitu, M. Bombos, A. Şerbănescu: Utilizarea zeoliţilor sintetici pentru reducerea dioxidului  de carbon din gazele de ardere  produse de industria energetică

Poluarea globală produsă de gazele cu efect de seră reprezintă una din cele mai complexe probleme ale protecţiei mediului înconjurător la nivel mondial. Gazele cu efect de seră (GES) participă la modificarea straturilor atmosferice, având consecinţe directe asupra temperaturii pământului, un proces cunoscut sub denumirea de „încălzire globală” sau, mai recent, „schimbarea globală a climei”. Gazele cu efect de seră menţionate în Protocolul de la Kyoto sunt: dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot, hidrofluorocarburile, perfluorocarburile, hexafluorura de sulf.

Lucrarea prezintă o tehnologie post-ardere pentru captarea gazelor cu efect de seră produse de centralele electrice într-o structură absorbantă, cum ar fi sitele moleculare zeolitice. Lucrarea descrie compoziţia gazelor de ardere produse de industria energetică şi sinteza adsorbanţilor. Structura adsorbanţilor a fost sintetizată astfel încât procesul de adsorbţie să prezinte o selectivitate mare pentru componentele care trebuie îndepărtate. În realizarea procesului rolul principal îl joacă caracteristicile fizico-chimice ale adsorbantului: suprafaţa specifică, volumul porilor şi raza medie a porilor, care trebuie să se apropie de dimensiunile moleculare (micropori).

Cuvinte cheie:  combustibili energetici, gaze cu efect de seră,  site moleculare zeolitice, schimbare climatică globală, tehnologie de capturare.

 A. Manolache: Monitorizarea eforturilor unitare din structurile metalice aferente liniilor electrice aeriene în funcţiune cu ajutorul mărcilor tensorezistive

 Structurile metalice ale stâlpilor LEA şi ale portalurilor din staţiile electrice sunt supuse în exploatare unor tensiuni mecanice statice şi dinamice. Cunoaşterea valorilor reale ale acestora, folosind mărcile tensorezistive, ajută la urmărirea comportării în exploatare a elementelor de construcţii energetice care formează infrastructura reţelei de transport a energiei electrice, în vederea unei intervenţii rapide în caz de depăşirea valorilor critice, pentru menţinerea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor de transport.

Articolul descrie condiţiile tehnice generale şi specifice pentru determinarea tensiunilor mecanice şi dinamice din materialul metalic de la baza stâlpilor LEA şi din portalurile staţiilor electrice, structuri constituite din piese laminate din oţel sub formă de profile sudate şi îmbinate mecanic, încastrate la bază în fundaţii de beton armat.

Cuvinte cheie: marcă tensometrică, structură metalică, efort mecanic.

 C. Totolo, M. Prisecaru, L. Mihăescu, R. Indrieş, R. Ştefănoiu, M. Gârjoabă: Energiile  verzi - utilizarea tehnologiilor de co-combustie biomasă-cărbune. Biomasa ca sursă de energie

Lucrarea se referă la dezvoltarea unei tehnologii performante de co-combustie biomasă-cărbune adaptată la tipurile şi sorturile de biomasă existente în Romania şi la identificarea tipurilor de instalaţii energetice zonale care se pot adapta la funcţionarea pe cărbune-biomasă. Aceasta a fost dictată de nevoia dezvoltării unei noi tehnologii pentru utilizarea unei importante surse de energie-biomasă.

Beneficiile utilizării co-combustiei constau în reducerea utilizării combustibililor fosili, preluarea unei cantităţi din biomasa disponibilă în prezent, care altfel ar polua mediul, în special  solul şi apa, dezvoltarea regională şi reducerea gazelor cu efect de seră (biomasa este neutră din punct de vedere al emisiei de CO2).

Cuvinte cheie: energii regenerabile, biomasa, co-combustie, reducerea gazelor cu efect de seră.

 

D. Iordache, D. Niculae: Metoda de încălzire a apei utilizând efectul termic produs de materialele ceramice susceptoare de microunde

Această lucrare prezintă o metodă nouă de încălzire a apei destinată utilizării în scop menajer, bazată pe efectul termic produs de materialele ceramice puternic absorbante (susceptoare) de microunde.

În lucrare sunt analizate variante de materiale ceramice susceptoare de microunde şi datele experimentale referitoare la evoluţia termică a acestora în câmp de microunde.

Alt aspect prezentat în lucrare se referă atât la aplicatorul cu microunde în care aceste materiale produc efectul termic necesar încălzirii apei, cât şi la sistemul de circulaţie a apei în vederea încălzirii ei.

De asemenea, sunt prezentate configuraţia şi rezultatele experimentale preliminare obţinute, precum şi concluziile care se desprind din interpretarea acestora.

Metoda de încălzire este supusă în continuare unui program experimental complex pentru optimizarea parametrilor funcţionali, astfel încât analiza comparativă cu metodele actuale de încălzire a apei să evidenţieze eficienţa acestei metode, în special din punct de vedere al consumurilor energetice şi al randamentului.

Metoda de încălzire va fi utilizată in situ în cadrul unui sistem integrat ecologic polifuncţional (încălzire neconvenţională, eficienţă energetică, pentru ambient şi apă, gestionare eco-eficientă a deşeurilor menajere, grădina polifuncţională de protecţie şi producţie), destinat locuinţelor amplasate pe raza localităţilor din zona Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în contextul dezvoltării durabile a zonelor protejate de interes internaţional.

Cuvinte cheie: material ceramic susceptor de microunde, încălzirea apei, efect termic, sistem integrat ecologic polifuncţional.

 

Nr.11 / 2007

Olteanu, Gh., Păuna, Gh.: Contribuţii ICEMENERG la dezvoltarea tehnologiilor de folosire a surselor regenerabile de energie

 Pentru a promova sursele regenerabile de energie (RES), ICEMENERG a instalat la sediul său 4 sisteme specifice:       o pompă de căldură de 40 kW, un sistem solar – termic pentru pregătirea a 1000 l apă caldă, un echipament foto – voltaic de 20 kW şi un generator eolian de 5 kW. Toate aceste echipamente vor asigura independenţa energetică parţială a ICEMENERG.

Principalele obiective pentru care au fost instalate echipamentele menţionate sunt:

-   calificarea tinerilor specialişti din ICEMENERG pentru a putea realiza şi implementa astfel de tipuri de echipamente;

-   diseminarea informaţiilor cu privire la RES;

-   pregătirea şi informarea managerilor şi autorităţilor cu privire la provocarea pe care o reprezintă energia şi soluţiile care pot fi furnizate.

Aceste acţiuni vor fi însoţite de demonstraţii cu instalaţiile existente, precum şi de prezentarea avantajelor tehnice şi economice.

Cuvinte cheie: pompă de căldură, solar, fotovoltaic, eolian.

 Ghiţulescu, M.: Puncte termice compacte – soluţie sigură de diminuare a consumului de energie termică şi electrică, simultan cu creşterea confortului termic ambiental. Soluţia adoptată de ICEMENERG

 În cadrul măsurilor de mare anvergură decise de ICEMENERG în direcţia reducerii drastice a consumurilor energetice proprii, simultan cu implementarea unor soluţii noi de mare eficienţă energetică şi prietenoase faţă de mediu, o primă măsură a fost retehnologizarea vechiului punct termic din institut. A fost aleasă soluţia instalării unui punct termic pentru încălzire spaţială de tip compact, complet automatizat, care produce agent termic pentru încălzire cu radiatoare clasice, corelat cu evoluţia temperaturii exterioare în funcţie de cerinţele cădirilor de birouri, care asigură cele mai economice condiţii de funcţionare.

Lucrarea descrie, din punct de vedere tehnic, instalaţia realizată şi prezintă rezultatele obţinute după un sezon de încălzire.

Cuvinte cheie:alimentare cu căldură, eficienţă energetică.

 Adam, A., Mihăescu, L., Grigorescu, S., Bărbieru, I.,    Vulpe, M., Nistorescu, D.: Contribuţii inovative ale cercetării din ICEMENERG la dezvoltarea instalaţiilor de ardere ecologice şi eficiente pe hidrocarburi

 Din perspectiva aderării României la structurile Comunităţii Europene se impune o abordare nouă şi consecventă privind introducerea şi aplicarea reglementărilor impuse prin legea Protecţiei Mediului. În baza acestui cadru, specialiştii şi cercetătorii din cadrul institutului ICEMENERG Bucureşti, în colaborare cu U.P.B. – Centrul de Cercetări Termice, au elaborat unele soluţii complexe şi moderne de instalaţii de ardere pe hidrocarburi, cu emisie scăzută de noxe, destinate retehnologizării cazanelor  tip 50 t/h, 105 t/h, 120 t/h şi 420 t/h.

Cuvinte cheie : emisii poluante, arzătoare, NOx scăzut.

 Ghiţulescu, M., Bărbuţă, M., Popescu, A.: Termografia. Creşterea eficienţei energetice în clădiri şi instalaţii industriale. Experienţa ICEMENERG

 Neregularităţile în proprietăţile termice ale elementelor diverselor corpuri, observabile în termeni de scurgeri de căldură sau neuniformităţi (anomalii) termice, se traduc prin variaţii ale temperaturii la suprafaţa investigată. Aceste variaţii pot fi utilizate pentru localizarea/detectarea defectelor/pierderilor energetice, a zonelor cu probleme, pentru urmărirea în timp a funcţionării unor echipamente/instalaţii. Metoda de investigare este denumită termografiere (termoviziune).

Modul de lucru cu camere în infraroşu, avantajele metodei, potenţialii utilizatori precum şi descrierea unor aplicaţii de succes, care provin atât din experienţa proprie a ICEMENERG, cât şi din experienţa altor utilizatori vizând diferite sectoare de activitate, sunt prezentate în lucrare.

Cuvinte cheie: termografie, eficienţă energetică, energetica clădirilor, energetică industrială.

 Rugină, V.: Rugină, M.: Contribuţii ICEMENERG la dezvoltarea unui sistem de indicatori de dezvoltare durabilă a sectorului energetic

 Dezvoltarea durabilă afectează în mod direct sectorul energiei, mare consumator de resurse naturale şi cu impact ridicat asupra mediului ambiant. Eforturile pentru realizarea dezvoltării durabile şi monitorizarea rezultatelor obţinute trebuie depuse atât la nivel naţional, cât şi la nivelul societăţilor comerciale. Articolul prezintă sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă şi argumentează necesitatea adoptării principiilor dezvoltării durabile de către agenţii economici.

Cuvinte cheie: indicatori de dezvoltare durabilă economică, de mediu şi socială.

  Nr.12 / 2007

S. P.-Vasilevska, I. Felea: Procese termice specifice încălzirii serelor cu energie geotermală

 O mare parte din energia necesară anual serelor este folosită pentru încălzirea lor, influenţând semnificativ costurile de producţie. Utilizarea energiei geotermale poate reprezenta o soluţie cu ajutorul căreia se poate face economie, diminuând astfel costurile. Totuşi,utilizarea unei surse de acest fel are partea ei specifică în comparaţie cu sursele de energie convenţionale. Însă, atunci când este utilizată şi aplicată într-un mod corespunzător, poate reprezenta un factor pozitiv. Lucrarea prezintă unele probleme caracteristice legate de utilizarea apelor geotermale cu temperatură joasă la încălzirea serelor.

Cuvinte cheie: energie geotermală, probleme specifice, utilizarea energiei geotermale, încălzirea serelor.

V. Vaida, R. Zlatanovici, D. Zlatanovici: Consideraţii privind calificarea grupurilor energetice pentru asigurarea serviciului putere reactivă în banda secundară de reglaj a tensiunii

 Calificarea grupurilor energetice pentru asigurarea serviciului putere reactivă în banda secundară de reglaj este o abordare care are ca scop creşterea eficienţei şi fiabilităţii operaţionale a centralelor electrice, precum şi a sistemului energetic. Diagrama P/Q a generatorului sincron realizată prin testare este necesară pentru a putea avea un grup energetic calificat pentru reglajul în banda secundară. La centrala electrică Deva-Mintia, diagrama P/Q a fost realizată pentru  5 grupuri energetice, care vor fi declarate în întregime calificate.    

Cuvinte cheie: serviciu tehnologic de sistem, banda secundară de reglaj al tensiunii, diagrama P/Q.

 G. Bendea, I. Boja, V. Carp, O. Cherecheş: Analiza evenimentelor "Ruperea izolatoarelor ceramice suport" din componenţa separatoarelor rotative de 110 kV

 Lucrarea prezintă analiza evenimentelor de “rupere a izolatoarelor ceramice suport“ din componenţa separatoarelor rotative de 110 kV. Aceste evenimente au fost înregistrate de SC Electrica Transilvania Nord SA în perioada 2005-2007. Cea de-a doua parte a lucrării prezintă evaluarea implicaţiilor economice determinate de ruperea izolatoarelor ceramice suport. În lucrare sunt prezentate şi trei studii de caz.

Cuvinte-cheie: separatoare electrice, fiabilitate, daune, diagnoză, staţii electrice.

 

I. Stancu: Tratarea on-line a izolaţiei transformatoarelor de putere

 

Fenomenul de difuzie a apei din izolaţia solidă în ulei şi din ulei, prin instalaţia de tratare on-line, în afara transformatorului electric poate fi modelat printr-o analogie cu un circuit echivalent RC. Coeficienţii circuitului echivalent sunt definiţi de masele de ulei şi hârtie, de curbele Oomen, precum şi de coeficienţii de difuzie apă (izolaţie solidă în ulei). Modelarea procesului de difuzie duce la concluzia că temperatura de lucru a sistemului de izolaţie şi capacitatea instalaţiei de tratare sunt factori importanţi în obţinerea de rezultate bune (din prisma conţinutului final de apă în izolaţia solidă) într-un timp  de tratare rezonabil.

Cuvinte cheie: difuzia apei, coeficientul de difuzie, constanta de difuzie.

 

D. C. Petrilean: Bilanţul exergetic al ansamblului compresor elicoidal INGERSOLL RAND – SSRM 250 LV

 S-a realizat bilanţul exergetic al ansamblului compresor elicoidal, pe baza măsurătorilor efectuate. Regimul de lucru este dictat de condiţiile specifice de exploatare a instalaţiilor pneumatice pe care le deserveşte. Tabelele şi diagrama Sankey  s-au întocmit pentru compresor, motorul de acţionare al compresorului, ventilatorul compresorului, motorul de acţionare al ventilatorului şi întreg ansamblul compresor.

Cuvinte cheie: compresor elicoidal cu injecţie de ulei, bilanţ exergetic orar , pierderi de exergie, exergie utilă.

 V. Rugină, F. Breazu: Creşterea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin informarea şi educarea populaţiei

 Sectorul rezidenţial din România este unul din sectoarele importante din punct de vedere al consumului final de energie şi energie electrică, ocupând locul al doilea ca pondere după industrie. La nivelul anului 2005 consumul final de energie şi consumul de energie electrică pentru sectorul rezidenţial au reprezentat  32%, respectiv 24% din valorile totale la nivel de ţară. În aceste condiţii, este binevenit orice mijloc de reducere a consumului de energie electrică în sectorul rezidenţial.

În perioada 2005-2008 ICEMENERG, împreună cu alţi şase parteneri dintr-un consorţiu (ICI, IPA, ENERO, UTC-N, UVT, GES), participă la elaborarea proiectului “Sistem informatic integrat pentru eficienţa energetică şi economia de energie în sectorul residenţial – CREFEN". Un obiectiv important al proiectului este construirea unei baze de date referitoare la consumul de energie electrică, echipamentele electrice utilizate în sectorul rezidenţial şi dotarea populaţiei cu astfel de echipamente.

Aplicaţia web realizată în cadrul proiectului are o bază de date cuprinzătoare, cu informaţii legate atât de caracteristicile specifice, cât şi eficienţa energetică şi influenţa asupra mediului a unui echipament electrocasnic pe care cineva doreşte să-l achiziţioneze. Adresa acestei aplicaţii este http://atlas.ici.ro.

De asemenea, aplicaţia mai conţine şi unele module de informare a populaţiei asupra schimbărilor climatice şi de educare a tineretului în spiritul economisirii energiei electrice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, aparate electrocasnice, informarea populaţiei.

 G. Cioroianu, L. Cioroianu, G. Damian, A. M. Matei:   Materiale noi de protecţie anticorozivă utilizate în medii cu solicitări severe complexe

 Lucrarea descrie obţinerea de materiale de protecţie anticorozivă înalt performante, cu aplicaţii intersectoriale, utilizate în medii cu solicitări severe complexe.

Materialele de protecţie obţinute vor elimina dezavantajele celor cunoscute până în prezent, şi anume: rezistenţă limitată la  solicitări complexe, utilizarea pentru aplicaţii specifice, toxicitatea constituenţilor şi necesitatea aplicării unui număr mare de straturi de naturi diferite pentru asigurarea rezistenţei la medii agresive.

Au fost realizate compoziţii rezistente la solicitări complexe şi a fost studiată influenţa pulberilor micro şi nanometrice rezistente termic şi chimic asupra caracteristicilor compoziţiilor de materiale de protecţie.

Cuvinte cheie: protecţie anticorozivă, medii severe şi complexe.

 

Înapoi la Revistă