Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”

 

 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU

ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE - PUBLICARE ANUNT IN ZIAR

 

 

Achizitor:

 

Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A.

Titlul proiectului POSDRU :

Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic - COMPENERG

ID proiect POSDRU:

45610

Calitatea achizitorului in cadrul

proiectului

Beneficiar

 

1.       INFORMATII GENERALE

 

1.1. Achizitor:

Denumire:  Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A.

 

Adresa:  Bucuresti, B-dul Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, Romania

 

Persoana de contact: CIOROIANU Gabriela

 

Telefon: 021 3464736

 

E-mail:  gabriela@icemenerg.ro

 

Fax: 021 3465310

Adresa de internet: www.icemenerg.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 17.08.2010, ora 10:00

              b) Adresa unde se primesc ofertele: B-dul Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucuresti.

 

 

      2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

      2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:

Servicii de publicitate - publicare anunt in ziar

 

2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achizitionate:

Publicarea unui anunt de presa intr-un ziar cu acoperire nationala, privind lansarea proiectului “Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic – COMPENERG” pentru a asigura vizibilitatea, transparenta si promovarea corespunzatoare a acestui proiect.

 

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari                         

(b) Produse                       

(c) Servicii                                  

Executie                                   Proiectare si executie         

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor     

Cumparare                        

Leasing                             

Inchiriere                          

Cumparare in rate              

Categoria serviciului ( 12 ) :

2A                                   

 

2B                                    

 

Principala locatie a lucrarii _______________________

Principalul loc de livrare:

_____________________

 

Principalul loc de prestare: ziar cu acoperire nationala

_____________________

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

2.1.4. Durata contractului de achizitie

De la data semnarii contractului de ambele parti pana la data de 03.09.2010.

 

 

3.       INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Pretul cel mai scazut:                                                                               

Oferta care va fi declarata castigatoare va fi aceea care va corespunde tuturor cerintelor minime obligatorii si a carei oferta financiara are pretul cel mai scazut.

                                                                                                                

 

 

  

4.       PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a

ofertei

Limba romana

4.2. Moneda in care este

exprimat pretul

contractului

Lei

4.3. Perioada minima de

valabilitate a ofertei

 

Pana la: 03.09.2010

4.4. Modul de prezentare a

ofertei (tehnic si financiar)

 

Oferta va raspunde solicitarilor din  specificatiile tehnice (punctul 5 din prezenta documentatie pentru ofertanti). Cerintele impuse in specificatiile tehnice sunt cerinte minime.

Propunerea financiara se va prezenta pe componenta solicitata prin specificatiile tehnice (punctul 5 din prezenta documentatie pentru ofertanti). Termenul de plata este de maxim 7 zile de la emiterea facturii conform contractului si semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor.

 

Oferta va fi semnata si stampilata de ofertant si va avea caracter ferm, pretul ramanand acelasi pe toata durata de indeplinire a contractului.

 

Oferta se poate trimite prin posta, email sau fax, dupa cum urmeaza:

-          prin posta la adresa: Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A. din b-dul Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucuresti, Romania

-          prin email la adresa: gabriela@icemenerg.ro

-          prin fax la numarul de fax: 021 3465310

Nu se accepta oferte alternative.

Data limita pana la care se depun ofertele este de 17.08.2010, ora 10:00.

 

4.5. Posibilitatea

retragerii sau modificarii

ofertei

 

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilite in documentatia de atribuire.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie.

Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decat cea stabilita sau dupa data limita pentru depunere, este considerata intarziata si prin urmare respinsa.

 

 

4.6. Informatii referitoare

la termenele pentru

livrarea bunurilor/prestarea

serviciilor/ executia lucrarilor

Prestarea serviciului se va efectua de catre ofertantul declarat castigator in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului, cu respectarea cerintelor prezentei documentatii si a contractului de achizitie ce se va incheia in acest sens.

 

4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a

Contestatiei

 

 

Contestatia impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depune fie la achizitor, fie la instanta de judecata competenta. In cazul in care, contestatia a fost depusa atat la achizitor cat si la instanta, achizitorul va putea clasa contestatia depusa la acesta. Contestatia impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de acizitie nu suspenda incheierea contractului de achizitie cu ofertantul declarat castigator. Contestatia depusa la instanta de judecata se solutioneaza conform legii.

Contestatia la achizitor se depune in maxim 3 zile de la comunicarea deciziei de atribuire a contractului de achizitie publica. Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. Contestatia depusa inainte de comunicarea deciziei de atribuire a contractului de achizitie publica va fi respinsa ca prematura. Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al achizitorului. Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi respinse ca neintemeiate. Termenul de solutionare a contestatiei este de maxim 5 zile de la primirea acesteia. Sedinta de solutionare a contestatiei nu este publica. Comisia de solutionare a contestatiei va putea respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura, ori ca ramasa fara obiect sau o va putea admite, caz in care contractul de achizitie se va rezilia iar procedura de achizitie se va anula, urmand a fi reluata.

4.8 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv

conditiile de actualizare/

modificare a pretului

contractului de achizitie

 

Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale partilor semnatare, obiectul, valoarea, durata contractului, conditii de suspendare/reziliere.

Pretul contractului de achizitie este ferm, maximal si neajustabil pe toata durata contractului. 

Plata se va efectua in termen de 7 zile de la data primirii facturii si semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor.

 

 

 

5.       Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice)

 

Achizitia vizeaza contractarea serviciilor de publicitate constand in publicarea unui anunt de presa intr-un ziar, privind lansarea proiectului “Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic - COMPENERG”, ce face obiectul contractului POSDRU/77/3.2/A/45610 semnat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeste in oameni!".

 

 

Tip publicatie:

-          ziar

-          aria de difuzare: nationala

-          profil: informare generala sau economic

 

Forma de prezentare a anuntului:

-          format: landscape, modul 1/8  

-          dimensiuni: echivalente modulului de mai sus, adaptate formatului ziarului

-          suprafata: corespunzatoare modulului de mai sus

-          culoare: litere negre pe fond alb

-          pozitionare: nepreferentiala, in paginile interioare de publicitate, exceptand paginile de sport sau de scandal

-          pe langa informatiile despre proiect (titlul, obiectivele, sursele si valoarea finantarii, durata de implementare, locatia, datele de contact) anuntul publicitar va contine: sigla Uniunii Europene, cu textul „UNIUNEA EUROPEANA”; sigla Guvernului Romaniei, cu textul „MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - AMPOSDRU”; sigla Fondului Social European cu textul „Fondul Social European POSDRU 2007-2013”; sigla Instrumentelor Structurale in Romania cu textul „Instrumente Structurale 2007-2013”; sigla Organismului Intermediar cu textul „ORGANISM INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POS DRU REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV”; sigla beneficiarului proiectului cu textul „ICEMENERG”. Anuntul continand aceste elemente de identitate vizuala nu vor fi cotate suplimentar.

 

Numarul de anunturi:

-          1 anunt privind lansarea unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeste in oameni!"

 

 

Cerintele impuse in prezenta documentatie sunt cerinte minime.

 

 

Manager de proiect,                                                                                           Intocmit,                                                                                               

Gheorghe OLTEANU                                                                                         Gabriela CIOROIANU