PROIECTE NUCLEU  2016 - 2017

 

 

TADER - Tehnologii avansate pentru dezvoltarea durabila a sectorului energetic din România

 

Raport final de activitate al Programulul Nucleu TADER 2016-2017

 

 

Lista proiectelor propuse pentru evaluare

 

Nr. crt.

Denumire proiect

Tipul activităţii

de C D I

Durata

Rezultate estimate

 

Obiectiv 1  Tehnologii avansate de producere a energiei 

1

Software pentru determinarea performantelor cazanelor energetice si a turbinelor cu abur in concordanta cu standardele internationale in vigoare

Cercetare industriala

martie 2016-2017

Cresterea eficientei energetice. Economii de energie si bani. Reducerea importurilor de produse petroliere. Cresterea securitatii energetice. Reducerea poluarii atmosferei. Rezultatele proiectului pot fi utilizate la modernizarea instalatiilor energetice pe baza solutiilor si recomandarilor elaborate, conducand la dezvoltarea durabila  pe termen mediu a sectorului energetic.

 

Obiectiv 2 Reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului ambiant 

2

Studii si cercetari privind posibilitatea de reducere a poluarii atmosferei prin metode complexe la arderea combustibililor solizi din Romania

Cercetare industriala

martie 2016-2017

Realizarea unei analize de caz. Dezvoltarea bazei teoretice necesare realizarii unor proiecte viitoare de cercetare, din programe tip PNIII. Cresterea randamentului de functionare al cazanelor energetice sau industriale. Realizarea unor insemnate economii anuale de combustibil. Scaderea nivelului de emisii poluante, concomitent cu incadrarea in nivelul stabilit de normele interne si internationale in vigoare.

3

Cercetari pentru prezervarea surselor de apa naturala prin implementarea sistemelor de  management in utilizarea eficienta a resurselor de ape in procesele industriale

Cercetare industriala

martie 2016-2017

Bilant calitativ si cantitativ in circuitul apei din instalatiile de producere energie electrica si termica
Tehnologie de laborator pentru epurarea apelor uzate evacuate din istalatiile de  demineralizare si dedurizare in scopul reutilizarii apei in circuit si reducerea cantitatilor de ape uzate evacuate
Solutii tehnologice pentru tratarea si reutilizarea apei uzate rezultate din instalatiile de desulfurare in scopul reducerii evacuarilor si prezervarii surselor naturale de apa

4

Cercetări privind metode şi instrumente de determinare a emisiilor de poluanţi ai aerului rezultaţi din instalaţiile mari de ardere în vederea respectării liniilor directoare de acţiune pentru protecţia calităţii atmosferei

Cercetare industriala

Cercetare fundamentala

martie 2016-2017

Elaborarea  unui algoritm privind calcularea emisiilor de poluanţi ai aerului. Realizarea unei aplicaţii software care va constitui un instrument util, comod si rapid pentru cuantificarea corectă a emisiilor de poluanţi. Teste la unitati din sectorul energetic pentru demonstrarea  functionalitatii utilitatii şi pentru optimizare. Realizarea unei baze unitare la nivel naţional - punct de pornire pentru accesare de fonduri de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea de proiecte integrate care să satisfacă cerinţele tehnice şi legale de protectia atmosferei.

 

Obiectiv 3 Creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali

5

Tehnologii avansate pentru valorificare energetica superioara a deseurilor din industria hartiei

Cercetare industriala

martie 2016-2017

Analiza stadiului actual al valorificarii deseurilor din industria hartiei. Determinarea potentialului energetic a deseurilor rezultate din prelucrarea hartiei pe baza analizelor de laborator. Analiza zgurilor rezultate in urma arderii deseului si impactul asupra mediului pe baza analizelor de laborator. Analiza zgurilor rezultate in urma arderii deseului si impactul. Elaborare model matematic de co-combustie a deseurilor combustibile cu gazul natural. Elaborare proiect tehnic instalatie de ardere pentru valorificarea energetica superioara a deseurilor din industria hartiei

 

Obiectiv 4 Valorificarea surselor regenerabile de energie

6

Studii integrate pentru dezvoltarea de sisteme si tehnologii inovative de valorificare a plantelor oleaginoase indigene ca surse noi de energie regenerabila

Cercetare fundamen

tala Dezvoltare experimentala

martie 2016-2017

Inventarul plantelor oleaginoase indigene utilizabile si determinarea caracteristicilor fizico-chimice in laborator.Baza de date cu caracteristicile energetice ale amestecurilor produselor din plante oleaginoase cu hidrocarburi lichide intocmite pe baza determinarilor si analizelor de laborator realizate in cadrul proiectului. Stabilirea tehnologiei de ardere ecologica a produselor provenite din plante oleaginoase in amestec cu combustibili lichizi clasici pentru instalatiile energetice.Determinarea impactului ecologic al utilizarii plantelor oleaginoase in amestec cu hidrocarburi lichide in domeniul energetic. Elaborarea de solutii sustenabile pentru valorificarea plantelor oleaginoase indigene pentru prezervarea mediului inconjurator.

7

Cercetari privind utilizarea superioara a resurselor de apa prin noi solutii de masurare a debitului turbinat la centralele hidroelectrice

Dezvoltare experimentala

martie 2016-2017

Noua metodologie de calcul al debitului turbinat
Noua instalaţie de măsură a debitului turbinat în vederea optimizării modului de determinare a performanţelor energetice ale hidroagregatelor unei centrale hidroelectrice.
Determinarea in situ a zonelor cu randament maxim,  zone in care se obţine un maxim de energie cu un consum minim de apa.

 

Obiectiv 5 Diagnoza, mentenanta si siguranta  echipamentelor energetice

8

Cercetari pentru cresterea sigurantei in exploatare  a echipamentelor energetice prin introducerea tehnicilor avansate pentru cuantificarea urmelor de metale din ape ultrapure si biomase

Dezvoltare experimentala

martie 2016-2017

Metode avansate pentru determinarea urmelor de metale (sodiu, fier si calciu) din ape ultrapure folosind tehnici avansate.
Metode avansate pentru cuantificarea urmelor de nemetale (cloruri, sulf), metale (As, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Ti) si pentru determinarea temperaturilor caracteristice din biomase.

9

Cercetări în vederea creșterii performanțelor centralelor electrice cu surse regenerabile prin măsurarea procedurată a parametrilor din proces cu un sistem expert computerizat

Dezvoltare experimentala

 

martie 2016-2017

Sistem expert computerizat de masurare: realizare fizica a echipamentului.
Metode pentru determinarea parametrilor si evaluarea capabilitatii de furnizare de servicii tehnologice de sistem ale centralelor electrice cu surse regenerabile, in vederea  cresterii performantelor acestora.

 

Obiectiv 6 Fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice

10

Elaborarea de modele matematice, softuri si baze de date pentru determinarea ex-ante si ex-post a economiilor de energie din planurile si programele de eficienta energetica la nivel national si local

Cercetare fundamentala

martie 2016-2017

Modele matematice tip top-down si bottom-up  pentru determinarea ex-ante si ex-post a economiilor de energie rezultate din planurile si programele de eficienta energetica la nivel national si local. Programe pentru calculul economiilor de energie pe baza modelelor matematice tip top-down si bottom-up. Baze de date pentru utilizarea softurilor elaborate Fundamentarea planurilor si programelor de eficienta energetica la nivel national si local si monitorizarea realizarii acestora